VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. UITSLAGEN Wetgevende Kiezingen van 5en Juli 1896. Algemeene Uitslag Elfde jaar. Zaterdag 11" Juli 1896. Nummer 28. Kamer der Volksvertegenwoordigers. De Kiezing van 5 Juli. Dieven. De Ontwaking. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor dèri buiten. 2.50 fr. .roor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt wordea eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beite Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de 'Publicüó, Magdalenastraat, 'Brussel. Men wordt verzocht allo hougenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. DER ARRONDISSEMENT YPEREN Het arrondissement Yperen behelst zeven kantonstwee kantons van Yperen en deze van Meesen, PasschendaelePoperingheRousbrugge en Wervicq, zijn samengesteld van 87 stembureelen verdeeld in 28 af deeling en van optellen der stembriefjes. Kandidaat van Kantons van Yperen. Kanton van Meesen. Kanton van Passchendaele. Kanton van Poperinghe. Kanton van Rousbrugge. Kanton van Wervicq. den landbouw. M. Lefevre 6166 2273 921 1595 944 2039 Socialisten. M. Lampens 1698 1223 152 296 135 781 Spitaels 1329 1379 142 265 134 785 Vinck 1593 1357 116 179 92 728 Klerikalen. M. Colaert 7325 2564 1203 2840 2304 4057 Iweins d'Eeckhoutte 7568 2592 1267 2744 2279 4127 Van Merris 6961 2427 1167 2973 2209 3913 Volstrekte meerderheid: 17,627; geldige stemmen: 36,252; nietige briefjes: 1,232. Hebben bekomen MM. Lefevre: 13,938 voix Lampens: 4,285 id.,- Spitaels: 4,034 id.; Vinck: 4,065 id.; Colaert; 20,293 id.Iweins d'Eeckhoutte20,577 id.Van Merris: 19,649 id. Bijgevolg zijn gekozen: MM. Colaert, Iweins d'Eeckhoutte en Van Merris, klerikalen. De kiezingen van zondag droegen, zooals men weet, op 77 zetels van af- geveerdigd e nvertegenwoordigend de 22 arrondissementen der vijf provincies Antwerpen, Brabant, West-Vlaanderen, Luxemburg en Namen. Van die 22 kiezingen schijnen er tot nu toe 18 te zijn, die definitieve uitslagen opleveren. Als wij de voorloopige cijfers ge- looven, die nu bekend zijn, zouden de klerikalen in 16 arrondissementen en de progressisten-socialisten in twee gezegepraald hebben. Er zouden 42 gekozen zijn, te we ten: 37 klerikalen, 4 progressisten en een socialist. Men rekent 35 ballo teeringen. Ons steunend op die voorloopige cijfers, stellen wij den uitslag van den dag vast als volgt De klerikalen De klerikalen hebben er door ge- haa.j gg van hunne 66 uittredende afgeveo.^den_ Zij be ou inderciaad de 18 zetels van Westvla. waarMj 2.oh voegen endrïeuven, de vier van Meegastena/rurnhout, voorts ümant, 1» Neufcbateau. De 30 andere uittredende katho lieke volksvertegenwoordigers ko men in balloteering, te weten: 18 te Brussel, 11 te Antwerpen en 1 te N ij vel. Van den anderen kant treden vijf nieuwe katholieken ook in bollotee- ring, 3 te Nijvel en 2 te Philipstad. Ze winnen een zetel in te Aarlen. Dus passeeren er 37 katholieken er bleven er 39, die eerst in 1898 moeten herkozen worden, dus zijn er thans 76 in de Kamer. De liberalen Van de 10 uittredende zetels, zijn er vier behouden, 3 te Namen en 1 te Virton, vijf zijn verloren 1 te Aarlen. 3 te Nijvel en één te Philip stad een wordt geballoteerd te Phi lipstad. Daarentegen komen de elf libe ralen van Antwerpen, die 18,000 stemmen minderheid hadden over twee jaar, thans in balloteering. Ook te Brussel zijn de klerikalen duizenden stemmen achteruit ge gaan en is 't ballotage tusschen vooruitstrevers socialisten en ka tholieken. De socialisten De eenige uittredende socialist, M. Defnet, is te Namen herkozen. Ook zouden ze toekomenden zon dag nog kunnen 4 zetels winnen te Nijvel en één te Philipstad voorts ook nog eenige te Brussel. Ziedaar den uitslag voorloopig, i van de kiezingen van 5 Juli. Herbergiers en drankslijters gij zijt dieven Dit zeggen nu de katho lieken. Zij weten dat zij eene beestigheid bedreven hebben als zij de twintig millioen op den drank van den armen mensch gestemd hebben. Nu steken zij alles op u, herber giers. &lj alleen zijt de schuld dat de genever opgeslagen is. Gij alleen zijt exploiteurs, specu lanten, ja, bedriegers en dieven. Gij zijt 't die den genever met 55 centimen den liter verhoogd hebt en niet de wet, en daarom zeggen de klerikalen, dat gij dieven zijt. Welaan, moest het accynsrecht van 55 centiemen afgeschaft worden, zou de genever niet afslaan? Ja, niet waar Gij wint van nu af te veel. Met herberg te houden wordt gij allen millionnair als de rijke katholieken, die zich wel wachten twintig mil lioen te stemmen op hunne cham pagne, bourgogne, jacht - of koersen- peerden en ezeltjes, koetsen, pianos, balcons, prachtmeubelen, livreien, barontitels, decoratiën, in een woord op hunne gloria mundi. Wie heeft er daar fortuin ge wonnen Wie heeft er dag en nacht ge stookt Wie heeft er wijnpotten ontvangen Zes dagen na de stemming 't Zijn de herbergiers en drankslij ters niet, maar wel vriendjes en ko zijntjes. Omdat de dag der straf naderde preekte en schreef men dat de op slag maar 3 weken zou duren tot na de kiezingen. Boerenbedrog, vrienden De Kamers zijn ontbonden tot November. Eene wet wordt niet gemakkelijk veranderd. Getuigen de wetten op den tabak en op den koffie, wiens afschaffing men in 1884 reeds beloofd heeft. Als eene koe melk geeft, houdt men haar zoolang mogelijk. Wetten die zaad in 't bakskeu bren gen, worden zoo gemakkelijk niet afgeschaft. De 5 Juli zal aangestipt staan als den dag der ontwaking van 't Bel gisch volk. Te Brussel overtreft de uitslag al de verwachtingen der vooruitstre vers in de stad hebben ze meer stemmen dan doctrinairen en katho lieken te zamen. Men voorziet deze uitslag al de demokraten 88000 de doctrinairen 40000 en de katholieken 70000 stem men. Dat is de zegepraal voor toeko menden Zondag verzekerd En Antwerpen dan wat een klets voor de katholieken, wat een neder laag voor do partij, die vroeger 18.000 stemmen meerderheid, had Daar is de heerschappij van Core- man s en Cle geschokt en zal bij den eersten ernstigen aanval in 't zand rollen. der Kiezingen van 5 Juli WEST-VLAANDEREN Oostende Brugge Veurne Thielt Dixmuide Roeselaere PROVINCIE BRABANT Brussel V HET WEEKBLAD De klerikalen zijn gekozen, dank aan de buiten kiezers. De stad geeft eene liberale meerderheid. Christ. Democraat Planckaert 2176 Liberaal De Breyne Socialisten Lesteinne Stautemos Thys 5113 8143 7988 7975 234 Katholieken Hamman uitr. 10811 Vanderheyden 10912 Socialisten De Puyseleyr 1935 Hardyns 1902 Katholieken De Clerq, uitr. 27130 Ronse, uitr. 26894 Visart, uitr. 27165 De uittredende klerikalen zijn herkozen. Katholiek i Socialist Visart L. uitr, 6109 j Van Be veren Liberaal Buyl 4431 De uittredende klerikaal is herkozen. Kortrijk De kantons van het arrondissement Kortrijk ge geven den volgenden uitslag Kanton Moeskroen kath. 3659 st. krist.dem. 897, onafh. 818, social. 2561. ld. Meenen kath. 4917, krist. dem. 1560, onafh. 1549, social. 680. Id. Kortrijkkath. 3200, krist. dem. 1020, onafh. 670, social, 680 ld. Moorseele kath. 2853, krist. dem. 290, onafh. 320, social. 316. Id. Harlebeke kath. 4363, krist. dem. 1780, onafh. 1440, social. 278. De klerikale lijst zegepraalt, maar met veel min der stemmen dan in de vorige kiezing. M. Beernaert is herkozen evenals de andere kle rikale kandidaat. Katholiek I Socialist de Lantsheere 11340 De Buyzer, 2847 De klerikaal is herkozen. Katholieken de Jonghe. uitr. 22227 Spillebout, uitr. 22497 Christ. Demokraat Planckaert 3659 Socialist de Brouckere 2669 De twee uittredende klerikalen zijn gekozen. In den nacht van maandag op dinsdag, rond 2 uur s'morgens, is de officieele uitslag bekend ge maakt geweest; in de gotische zaal van het stadhuis te Brussel. M. Van Moorsel, voorzitter van het hoofbureel doet opmerken dat het niet mogelijk is geweest het jufste cijfer der volstrekte meerderheid op te geven

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1