VAN IJPEREN IN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Elfde jaar. Zaterdag 25" Juli 1896. Nummer 30. De Glericalen zijn onze Vrienden Beü nieuw schandaal te Brugge. Jan van Rijswijck benoemd STADNIEUWS. Onze Kermis. Vuil werk. Nog de kiezingen. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office cle Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamds artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Als de liberalen in 1884 het bewind verloren, beliepen de onrechtstreek - sche belastingen tot 79 millioen. Dat vonden de sussen veel te veel, en ze zouden zoo rap aan het bestuur niet zijn, of dit alles zoo verminderd worden, daarvoor zouden zij zorgen. Ja, Kiezers, zij hebben er voor gezorgd, maar op eene aardige ma nier, luistert liever. De clericalen hebben ons de vol gende geschenken gedaan Belasting op het vleesch en op het vee. Belasting op het meel, het mout, de boter, de margarine en de haver. Verhooging der lasten op den ta bak. Belasting op den genever. Zij hebben zoodanig verminderd dat we nu in plaats van 79. millioen 140 millioen betalen. Ja, ja, gij hebt gelezen, honderd veertig millioen, bijna eens zooveel als in 84bijna de helft van het jaar lij ksch budget van ons land En wie betaalt het grootste deel dier belastingen Wie anders dan wijwerklieden en kleine burgers, die van het brood ons bijzonderste voedsel maken, gaarne een pijpje rooken en ons een glaasje bier of van tijd tot tijd een borreltje goed laten smaken. Niet waar. Ze zijn de vrienden van Burger en Werkman Wij lezen uit den Brugschen Beiaard. Onze clericale besturen weten waarlijk niet meer wat uitgevonden om clericale in richtingen te stichten met het geld, dat aan Jan en Alleman toebehoord en dat zij slechts mogen beheeren en gebruiken voor doelein den door de wet bepaald. Zij begonnen met het Seminarie, de pa rel der eigendommen van de stad, voor éen appel en éen ei aan den Bisschop te ver- koopeD Daarna verleenden zij hulpgelden aan de aangenomen kloosterscholenin den beginne bedroegen zij 30.000 frsin tien jaren tijds zijn ze gestegen tot 60.000 francs 's jaars. Langs hare zijde zou de Commissie der Hospicen het beginnen bont maken met de gelden, die zij moet beheeren. Maar wij vernemen uit verscheidene ver trouwbare bronnen, zou ze inderdaad er toe besloten hebben 20.000 franks te beste den aan het bouwen eener kapel ter eere van den gelukzaligen Idesbaldus 1 De armen van Brugge en al diegenen die het wel meenen met het wijs beheer der gel den der Hospiciën, zullen schande spreken over zulke beslissing De inkomsten der Hospiciën zijn besteed voor het onderhoud van zieken, gebrekkigen en ouderlingen, die arm zijn. Is er te veel geld in :kas, is er overvloed iets dat wij sterk betwijfelen, het wor de gebruikt om verbeteringen in te voeren ten voordeele van al deze lijdenden, om bij voorbeeld beter voedsel aan de oude luitjes uit de Potterie te bezorgen. Welk nut kan er ontstaan uit het opbou wen van eene Kapel Zijn er dan nog geene kapellen en bid plaatsen genoeg in onze gelukzalige stad? Wil men er nog eene bij bouwen, dat men zich richte tot de rijke edellieden, tot de zoo genoemde afstammelingen van den gelukza lige en tot al de rijke kwezels en dibben, die altijd geld overhebben voor kerken en kloos ters en stoeten, maar men ontneme het niet aan zieken en arme sukkels 1 Indien de clericalen meenen, dat zij den wassenden vloed van 't socialisme zullen tegenwerken, met zulke schreeuwende mis bruiken ten nadeele van den werkerstand te plegen, bedriegen zij zich deerlijk 1 Maar ook de werkerstand zou zich deer lijk bedriegen, met te meenen, dat socialis ten alléén dergelijke misbruiken aanklagen en aan de kaak stellen. De houding van den bepaald antisocialis- tischen Beiaard bewijst het genoeg. In naam van de liberale burgers en werk lieden van Biugge, teekenen wij krachtda dig protest aan tegen het voornemen of te gen de beslissing van den Beheerraad der Hospicen en drukken de vaste hoop uit, dat, zoo de beslissing van 20.000 fr. te verklet sen aan het opbouwen eener kapel, nog iets is genomen, zij nooit zal genomen worden. Zij zou een schandaal daar stellen Is zij integendeel genomen, dan drukken wij de niet min vaste hoop uit, dat er ten minste één raadsheer zal gevonden worden om aan den gemeenteraad voor te stellen desnoods ue begrooting der Hospicen te ver werpen, indien deze som van 20.000 fr. er op voorkomt en dat de Raad niet zal aarze len dezen weg in te slaan. Al deze geldverspillingen voor kerk en kloosters hebben maar te veel misnoegen verwekt en koorn naar den socialistischen molen gedragen 't Is tijd geene nieuwe brandstoffen aan te brengen De algemeene vreugdige 'opschudding in heel het land verwekt door het nieuws dat Jan van Rijswijck eindelijk tot burgemeester van Antwerpen is benoemd, zegt op de wel sprekendste wijze hoe oprecht en onverdeeld de jonge Vlaming geacht en bemind wordt die zoo meesterlijk de belangen onzer groote handelstad bestuurt. Maar nog veel welspre kender zegt zij welke onvergeeflijke fout ons clericaal staatsbestuur beging met uit klein» geestigen wrok, die benoeming zoolang uit te stellen. Jan van Rijswijck en zijne liberale vrien den hebben over die politieke fout niet te klagen. Niets en niemand kon de populariteit van onzen Vlaamschen standaardman zoo onverhoopt en reusachtig doen wassen, als die kortzichtige verdaging van iets dat men toch wist te zullen moeten doen. De 1000 stemmen die Jan van Rijswijck meer dan zijne lijstgenoten bekwam, de on voorziene groei der liberale krachten in Antwerpen zijn duidelijke teekens ten bewij ze dat de fouten eener politiek altijd ten bate strekken van hare vijanden. Laat ons dus het clericaal gouvernement danken voor zijne daat van kleinverstandige onverdraagzaamheid, al zoozeer als wij onzen goeden vriend Jan en 't volk van Antwerpen proficiat wenschen omdat alles nu eindelijk gesteld is op de plaats waar het zijn moest 1 Leve dus Jan van Rijswijck en dat hij, als burgemeester der scheldestad, nu maar gauw den wensch aller Vlamingen helpe vervullen, al moest hij daarvoor, tijdelijk wat water in den wijn der stede van Ant werpen doen gieten de verheffing van Benoit's muziekschool, tot Vlaamsch Conser vatorium van den staat, waarbij Peter Benoit geheel en al, onder gezagsopzicht, op den zelfden voet gesteld worde als meester Ge- vaert te Brussel. Dan zullen wij nog eens zoo warm roepen Leve de redder onzer Vlaamsche muziek I Leve Jan van Rijswijck 1 «O Leve de vreugdBij acht dagen is het kermis en de vermakelijkheden zullen niet ontbreken. Het overgroot en schoon gedrukt pro gramma dat de feesten aankondigd heeft iedereen met verwondering geslagen. Nog nooit, sedert dat Yperen bestaat, is er zoo eene onbeduidende kermis aangekondigd. Geheel het programma kan in drie artikels samengevat worden 1° Hondenloopen, 2° Groot Concert, van Klokke Roeland, 3° Schieting naar den trachter voor de Pompiers. Dit laatste is nog het beste van allen en zal veel levendigheid in de stad brengen. Want wij vragen het u eens, wie in Go- des naam zal naar de stad komen om hon den te zien loopen of een Concert bij te wonen, dat gratis, pro-Deo pour rien en voor niet gegeven wordt, als men zich zelvë~wil veroordeelen om van achter aan te blijven rechtstaan, maar dat vijftig cen tiemen kosten moet wanneer men eenen stoel wil. Komaan, die grappenmakers, die wilden dat een groot deel van het minneplein gra tis afgestaan werd voor het werkvolk, tij dens de koersen, geven nu een kosteloos cncert voor iedereendie niet zitten wilen waar de onvoorbehoudene plaat sen zoo schaars mogelijk zullen zijn. Kortom, de Tuindag zal den neringdoe ners nog eens veel profijt bij brengen't legt er goed op aan. Van den maandag reeds al de stad zoo stokke dood zijn als eene boe- renparochie, en lang zal het niet meer du ren eer Yperen zal mogen vergeleken wor den aan Zoetenaye. En dit alles hebben wij te danken aan de volksvrienden, de voorstanders van koop handel en nijverheid, de beschermers en verdedigers van het werkvolk, in een woord, aan die kruisbrave katholieken die bezig zijn met Yperen in een klooster, of nog be ter, in een kerkhof te herscheppen. Iedereen in Yperen is verwonderd al met eens de schoone muren van het Nieuw- werk beplakt te zijn met allerhande affi- chen, die vroeger hunne plaats vonden bij de donkerpoort. Men vraagt zich af welk de regel van de zen maatregel zijn mag; wil men nu het Nieuwwerk in een Vuilwerk veranderen? Wij zouden er nog eenigzins over kunnen hadden onze oolijke bestuurders de voorzorg genomen een bord te doen vervaardigen waarop men de aankondigingen plakken kon, dan ten minste zouden de net gekuisch- te grezen, die de schoonheid van het Nieuw werk uitmaken, niet bemorsd zijn met offi- cieëlen pap, die hen een walgelijk voorko men zullen geven. Nu, 't betert alle dagen, wij zullen nog vele zien en ondervinden onder 't gebenedijd jappersbestuur. De boeren, die zoo luide riepen dat zij hun nen man met vertrouwen zouden naar de Kamer zenden om er hunne nu zoo verwaar loosde belangen te behartigen, hebben zich eens te meer door de zwartrokken laten paloeteren en op de stoopkens trekken. Uit vrees eene doodzonde te bedrijven, lieten zij meest allen den heer P. Lefevre in den steek en zoo ^ing deze den dieperik in met 13938 stemmen. De zwartjes, die met een ei zaten zoo dik als een kinderhoofd, moesten den zeer katholieken Lefevre bij de buitenlieden doen doorgaan voor een libe raal, een socialist en met de hel dreigen om de godzalige kadodders boven water te houden. Hunne zegepraal is echter niet groot en moet hen zeer voor de toekomst doen vree zen. Twee duizend stemmen minder aan Yan Merris en deze kwam in ballotteering met Lefevre die dan heel zeker ging gekozen worden, want ook de socialisten, de witte briefjes en nog vele anderen gingen hunne stem aan boer Lefevre geven en dezen verre verkiezen boven den onbekenden gebuisden advokaat, den verwaanden hansworst uit Poperinghe. Onze volksgezinde pagadders verloren ten andere nagenoeg 5000 stemmen op 2 jaren tijds in ons zoo godvreezend arrondissement. Dat moet hun zwaar op de maag liggen en hun bittere overwegingen ingeven. De socialisten hebben hier boven de 4000 stemmen behaald en dat is zeer veel, wan neer men nagaat dat zij een paar jaar gele den nog op alle dorpen enkel het tipje van hunnen neus behoefden te laten zien om eene ranseling van eerste klas op te loopen. Moesten zij van de eene kiezing tot de vol gende eens die propaganda volhouden, wel nu, ge zoudt wat zienwant hun program ma dringt gemakkelijk door bij de eenvou dige menschen en eens dat die denkbeelden in het brein onzer buitenlieden zullen ge ankerd liggen, niemand zal ze er nog uit roeien kunnen, want onze landlieden heb ben den kop hard en de gedachten stevig ingeworteld. Dat ondervindt men dagelijks, wanneer wij pogen hunne zienswijze over het eene of andere te wijzigen, stuiten wij op de be lachelijkste vooroordeelen. Dat de kerikalen het zich voor gezegd houden, eens dat de buiten hun ontsnapt, het zal voor goed zijn en hun rijk zal amen en uit blijven. Ook de liberalen, die hier eenvoudig weg indomme len, hebben goed uit de oogen te zien, wil len zij zich niet zien verdringen door de HET WEEKBLAD tr

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1