VAN IJPIREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. t i Elfde jaar. Zaterdag 3n Octotber 1896. Nummer Liberale Associatie van leperen. Herziening der Kiezerslijsten. De Boter- en Eiershandel. Alles voor eene partij. Niets voor de liberalen. Boereplagerijen en nieuwe lasten. Dat 's geen vooruitgang. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel." Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per malmcL 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz.. 4 fr. per 1.00 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. -De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Het bureel der Liberale Associatie doet eenen dringenden oproep aan de kiezers die, tijdens de laatste kiestijd- perk, bestatigd hebben dat zij op de kiezerslijst niet waren ingeschreven of het niet waren met het getal stemmen, waarop zij recht hebben het moedigt ze aan bij hunne onder linge gemeentebesturen hunne rech ten te doen gelden. De kiezers die van wege een ge meentebestuur melding zouden ont vangen van hunne naamuitschrab- bing of van de vermindering hunner getal stemmen worden verzocht, van hunne bewijsstukken voorzien, zich te wenden tot het bureel der liberale Associatie, Seminariestraat, de Zon dagen van 11 ure vóór- tot 1 ure na noen en al de dagen der week van 5 tot 7 ure 's avonds. Het laatste verwijl om voor de ge meente overheid te reklameeren ein digt met 31 October aanstaande, Het land dat onze boter van de Engelsche markt heeft verdreven is Denemarken. Waardoor? Door de deugdelijkheid zijner waar. Over twintig jaar nog stond de Belgische boter aan t' hoofd in Eu ropa, nu komt ze aan den staart. Is ze dus verslecht Neen, in haar eigen is ze zelf nog verbeterd, men geeft beter voedsel aan de koeien, de weiden zijn voed zamer dan vroeger, en met meer zorg wordt ze bewerkt. Maar; 1° ze wordt vervalscht door de koopmans 2° ze wordt hier nog bewerkt met de handen. Denemarken integendeel levert de boter rechtstreeks uit de melkerijen, ze kan dus niet vervalscht worden door tusschen geplaatste personen. Ook ter' uitzondering van 't «melken» wordt niets meer door menschenhand aangeroerd, bijgevolg kan de boter geene kiemen van bederf meer op nemen, zooals zweet en alle slach van vuilnis; en daaruit komt hare fijnere hoedanigheid. Op de groote hoeven van Dene marken worden zelfs de koeien reeds gemolken met de machien, kleine gazmotor. Hoe zulleu wij onze vroegere plaats weerom in Engeland kunnen innemen Ook door de instelling der melke rijen overal. De vervalsching zal onmogelijk worden wanneer de maatschappijen, 't zij afzonderlijk, 't zij gezamentlijk, hunne waar rechtstreeks uitvoeren. Er. bovendien door de winst in hoe danigheid zal ze als vroeger weerom de Deensche overtreffen. Dien maatregel is hoogdringend, voor die noodzakelijkheid moet de politiek de vlagge strijken, op het stoffelijk gebied moet er eenheid zijn, 't is een geval van verdediging onzer belangen, en dan moet de politieke verdeeldheid verdwijnen of ten minste men mag ze niet waar nemen. Ik zeg dat het noodzakelijk is, zie hier waarom. Waarmee houden de landbouwers zich rechtis het niet met den ver koop der eiers België leverde in den loop van verleden jaar twee millioen drij hon derd en tachtig maal honderd eiers op de markt van Engeland. Zoo iets van om zestig millioen franken. Hewel, ook onder dit opzicht be reid zich Denemarken om ons ginder 't gras van onder de voeten te maaien. 't Geen zij gedaan hebben voor de boter, 't is te zeggen, zich vereenigd en tot syndikaat gevormd, gaan zij nu ook doen voor den uitvoer der eiers. De koopmans gaan hier weg met de profijten, en bijzonderlijk met de profijten van den uitvoer, en door gaans bekommeren die zich weinig om de duurzaamheid der vraag.... (of den uitvlucht). Ze koopen bijvoorbeeld de kleinste eiers, de geringste boter, enz., om des te beter koop te kunnen leveren. De verbruiker gevoelt aanstonds dat goeie koop duure koop is, en richt zich elders om zijne aanknopen te doen. De Deensche boeren hebben daar om zich nu vereenigd om gezament lijk en rechtstreeks hunne eiers naar Engeland te sturen. De eiers worden nagezien, of ze zuiver zijn, of ze de bepaalde grootte hebben, of ze niet oübakken zijn. De eerste maal wordt er eene strenge boet toegepast door het syn dikaat, de tweede maal wordt de boet verdubbed, de derde maal wordt het feit onverbiddelijk gestraft met uit sluiting uit het syndikaat. En evenals voor de boter wordt dit aanzien als het grootste onheil dat 'nen landbouwer kan treffen. Ge ziet dus, vrienden landbouwers, dat ze ons van onze laatste redplank nog zouden willen berooven, daarom is het noodig dat wij 't zelfde pad inslaan, of wij zitten op 't strooi. Een Landbouwer Nog nooit werd ons land zoo dwin gend, zoo uitsluitind bestierd, alleen ten profijte eener partij. Alle postjes, bedieningen gunsten zijn voor de sla ven en achterloopers der geestelijken, die heer en meester van alles zijn. 't Is waar dat eenige klerikale man nen pootjes willen geven aan de libe ralen, om er mede een verbond te sluiten tegen de socialisten. Doch die vergeten te zeer dat de klerikale partij zelve eene wonde aan het been heeft die dagelijks breeder en nijpender wordt en dat de kristen- demokraten meer en meer krachten aanwinnen op de dorpen met hun socialistisch programma, dat de Turnhout zooveel bijval gevonden heeft, waar de priesters altoos de alleenheerschers konden spelen en de kiezers gebieden. Die schoone tijd is nu uit en belooft overal den geest van weerstand uit te breiden. Wel, de dwingers verdienen niet anders. Maar zie, terwijl de klerikale zoe tjes afkomen om jesuitachtig met de liberalen te verzoenen, wat zien wij gebeuren. Het gouvernement heeft eene plaats geweigerd voor het standbeeld van Frère-Orban, de beroemde staats man die zooveel diensten aan het land bewezen heeft. De heer Frère-Orban is dood en nog wordt hij in het graf vervolgd door de wraak en de haat der kleri- kalen. 't Is afschuwelijk, maar toch waar. Komkomen de klerikale heeren zouden nu ons komen wijsmaken dat zij met de liberalen willen medegaan tegen... de socialisten. Ja, misschien om de liberale partij te beter en te zekerder te kunnen inslikken en te vernietigen, zonder haar een deel te geven in het open baar bestuur, waarop zij recht heeft door haar getal, macht en bewezen diensten. Wat valsche klok van verzoening en intusschen slokt het verachtelijk stelsel van favoritisme alles op en zien wij niets anders dan klerikale kreaturen tot de openbare bedienin gen en vette posten benoemen. Wat wordt M. De Bruyn, minister van landbouw, gezeliend en geprezen door al de landbouwers en veekweekers, om zijne nieuwe uitvinding tot redding van den land bouw, door het rundvee verplichtend te doen versieren met ringen aan de coren. De koeien en de ossen zullen nü ook een burgerstand hebben en geboekt worden ten Gemeentehuize. Bovendien zullen de land bouwers moeten boekhouden over hunne stallingen, verklaringen afleggen bij den burgemeester en een taks van 25 centiemen per kop betalen. Alzoo zullen een groot getal nieuwe post jes ingericht worden, ten koste der boeren Dat is een goed kansje voor de pastoors- urienden; let op! eerst bij krijgt de beste plaats, spoedt u wat of ge komt te laat. Die koeikens met ringen om de ooren, 't is eene eerste uitvinding voor de lachmarkterij Neen 1 wij konden nooit denken dat de mi nister van Landbouw zoo'nen farceur was. Echter wenschen de landbouwers hem geen proficiatmet de nieuwe plagerijen en las ten 25 c. per kop die hij hen op den nek legt. Wel,! wel! na de gemedaliëerde bonden krijgen wij nu de koeikens met oorringen of oorbellen! Weldra de boeren met eenen ring aan de neus 1 dan is het spel volmaakt I l Er staat ergens in katholieke let ter gedrukt De zelfmoorden worden meer en meer zonderling. Een persoon, alvo- rens zich een kogel door het hoofd te jagen, zond twee honderd frank aan de politie met verzoek zijn lijk te doen verbranden. Gij zult morgen mijn lichaam op die plaats vinden, schrijft hijhet moet in een uwer oven verbrand worden. Hierbij, tot doel, twee hon- derd frank Men spot tegenwoordig met het leven. Dat is alweer de beruchte voor- uitgang der XIXe eeuw. Is dat vooruitgangIs dat spotten met het leven op zijn negentiend eeuws? Geenszins! Een 3 a vierhon derd jaar geleden, hadden papen en andere lcristene menschen iets anders gevonden, dan het verbranden der lijken. Toen werd er met het leven den spot gedreven. De dienaars <W' H. Kerk, die men leden der II. In quisitie noemde, hielpen dan de men schen naar 't Pierenland met hon derd verschillende trektangen, nijp tangen, kokend lood, en andere fol teringen. Ons dunkens ismen dus zeer ernstig geworden, wanneer het menschen- levens geldt, en zijn we in onze XIX8 eeuw fel achteruit gegaan. -- HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1