MARRECAU CREiER, NAA I MACH I E NEN LE VOLIÈRE ET CANARIES. EEN HEER Qpij&Kaap 6. Doolaeghe-Dehuyssere, OP ZONDAG 11 OCTOBER 1896 De ontvluchting Leed en liefde Op het graf De straf" w See^ LET OP! DE WINTER! Prime Musicale s AU CIGARE HAYANAIS. Marchand de Tabacs PHOTOGRAPHE YPRES. Meei?!!! MEN VRAAGT voor groote nijverheid te Brussel RIJSE1STRAAT, 47, ÏPER. VELOCIPEDEN VENDRE Stad Yperen. HAZESCHIETING Stukken uit te voeren voor het orkest onder het bestuur van M. M. TASSEEL. 15,000 fr. der leeningen van Gent, die tot hiertoe niet gereklameerd was, dat is aan geboden. Een werkman, die ging om zijn lot uit te wisselen, bij den bankier Onghena, dezelf de bij wien het ander lot van 15,000 fr. werd aangeboden, ontdekte dat zijn lot n. 55374, der leening van 1883 met de premie van 15,000 fr. is uitgekomen. Men kan oordeelen over de vreugde van den werkman, die het bijna niet kon geloo- ven. De som is hem ten stadhuize uitbetaald. De verkoop der bons, van de tentoon stelling, in 19 te Parijs te houden, is döor den prokureur-generaal aan de wisselagen ten verboden. In België mogen die bons niet verkocht en de winnende nummers niet af gekondigd worden. Maar wij vernemen dat dit verbod maar gedaan is, uit gebrek van eene formaliteit die niet vervuld is. Het fransch gouverue- ment heeft aan het belgisch gouvernement niet gevraagd om den verkoop van die bons toe te laten. I)e formaliteit zal nu ongetwij feld spoedig vervuld worden. Gedurende de zeven eerste maanden van 't jaar 1896 werden uit verschillige lan den in België voor 3,438,740 fr. rijwielen ingeroerd, waarop voor 299,224- fr. invoer rechten werden betaald. Voor ongeveer twee en half millioen ve los uit den vreemde, 't Is bijna om te doen gelooven dat wij er in Belgie geene kunnen fabrikeerenHoeveel zouden wij er wel uit voeren naar vreemde landen? Hieronder geven wij eene vergelijkende tabel van de bevolking der stad Oostende, sedert het jaar 1830 grondgebied der stad, de bevolking overtreft tegenwoordig de 30,000 inwoners. Wanneer dfe ministers nog te voet gingen, kwam er eens zulk een heer naar Wercken (arr. Veurne) waar hij eene oude moei had wonen. Dit dorp ligt schier heel in eene houtlaag verdoken. De heer minister bemerkte het spitse torentje van verre en vroeg aan een boerenknecht, die daar op het veld boomen plantte en een poosje op zijn harksteel rustte Zeg eens kameraad, is dat Wercken? En hij wees in de richting van den landman, want de kerk stond achter hem. De westvlaamsche landlieden zijn zeer be leefd, dat is gekend. Deze was het bijzonder lijk, hij antwoordde: Wel, stoutte ezel, wat gaat het u aan, of ik werk of nietGij moet mij niet be talen Geneeskundig gesticht Windelincx. Consultatiealle dage van 10 lj tot 12 w. GENEZING ZONDER OPERATIE van kankers, gezwellen, klieren,won den van allen aard aan uitwendige organen, vooral aan de borst, lip, aangezicht, tong, hals, beenen en baarmoeder.^Lupus, invretende wonden. Beenziekte, knie- en heupziekte, verkromingen en verzwerin gen. Fitsel. Speen. Polypen in den neus. Kropgezwel en klieren in den hals. Vetgezwel en verzwering op het hoofd. Velziekte van allen aard. Ziekten der waterorganen, vooral steen ziekte. Verzwering in de keel en der mangelen. Breuken en dergelijke kwa len waartegen de bloedige operatie aange raden wordt, hoewel meestal onvoldoende en gevaarlijk. GENT: Raadplegingen Café Suisse, S' Laurentiusplaats, ten 4 ure, 1" en 3° Don derdag der maand- Mr Mme Maurice MEIER, bijzon dere chirurgijns-tandmeesters, hoek der Moskroenstraat N° 2, te Kortrijk, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuisschen der tanden en het herstellen van kunsttanden, zich komt te vestigen niet ver van hunne woonst. Niet tegenstaande de gelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handelsbetrekkingen met dezen persoon. Zij hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch bloedverwant die hun huis vertegen woordigd. Zooals voorgaandelijk zijn Mr Mme Maurice MEIER, dagelijks te raadple gen ten hunnen huize hoek der Mos kroenstraat N° 2, huis met koetspoort, bij het gevang. Zij verzoeken dus de personen die begee- ren hun te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr Mme Maurice MEIER zijn, hoek der Moskroenstraat N° 2, en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. MEIER is te Yperen te raadplegen den Maandag, Donderdag en Zaterdag van elke week van 10 ure ,'s morgens tot 4 1/2 ure namiddag, Groote Markt N° 5, bij de weduwe VAN KEMMEL. zal kosteloos aan hen j allen die aangetast zijn j door eene velziekte darters, eczéma's, steen- zweertjes, jeukte, weerkomende longeront stekingen, borst- en maagziekten, jicht en breuken, een onfeilbaar middel om zich snel te genezen,zooals het heel en gansch geweest is na veel te hebben geleden en te vergeefs alle voorgeschrevene geneesmiddelen be proefd te hebben. Dat aanbod, waarvan men de menschlie- vendheid waardeeren zal, is het gevolg van eenen wensch. Schrijven per brief of postkaart aan den heer Vincent, 8, Victor Hugoplaats te Gre- nobel, die gratis en vrachtvrij per keerenden i post antwoordenden de gevraagde inlichtin gen zenden zal. Het wordt tijd dat eenieder denkt aan kleedingstukken die de lichte zomerkleedij moeten vervangen. Daartoe is het noodig dat men een mode blad raadplege, een blad dat aan onze leze ressen de gelegenheid geeft om een net win- terkostuum in orde te brengen. Welk is dit Modeblad Zal men zijnen toevlucht niet hoeven te nemen tot fransche modebladen Bestaat er wel dergelijk blad in 't vlaamsch? Zeker 1 Het is De Gracieuse, het vlaamsch geillustreerd modeblad, welk twee maal in de maand verschijnt, en die telkens 12 bladzijden druks met gravuren, bevat. Het is De Gracieuse die bij elk nummer de knippatroonen voegt, juist op natuurlijke grootte. Het is De Gracieuse waarin men het coifïuur der Dames en Jufvrouwen aantreft, en dit maakt dit blad zeer dienstig, niet al leen voor naaisters en kleermaaksters, maar ook voor modisten. In een woord, De Gracieuse, is het beste blad, en zoo goed als de bladen van Parijs. Een abonnement kost maar 2 fr. 60 c. per drij maanden, ofwel 10 franks per jaar. Indien men telkens eene gekleurde plaat verlangdet te ontvangen bij elk nummer, dan betaalt men 5 fr. voor drie maanden of 18 fr. 's jaars. Op aanvraag kan men een proefnummer bekomen Voor de inschrijvingen wende men zich tot M. Oscar Schepens, Bestuurder der Bel gische Boekhandelmaatschappij. Treuren- berg, 16, te Brussel, ofwel ten Bureele van dit blad. tous nos lecteurs Pour faire connaitre ses ceuvres notre clientèle, la maison d'édition A. Danvers de Paris offre a tout lecteur du Weekblad une magnifique prime musicale. D'une valeur de 40 francs a prix marqués, cette collection se compose de 8 a 10 morceaux détachés (Piano ou piano et chant) dus a nos meilleurs compositeurs (Leybach, Schmoll, Ketterer, Guérout, De Ménil, Schubert, Schumann, etc.) Pour recevoir franco a domicile ce véri- table cadeau, adresser avec cette annonce découpée la somme de 1 fr. 50 c., pour tous frais a M. A. Danvers éditeur, 10, rue d'Bauteville, Paris. U. 3. if ge 1 g. S3 k w )-3 p w a De Chocolade des bonnes Sülsres is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1.60 en 2 fr. ET EN GROS ET EN DÉTAIL. Rue du Temple, M° 4, Reproductions, agrandissements, inaltérables d'après les plus nou- veaux systèmes. Le tout a des prix trés modérés. De Nieuwe London tSn°hLr Verkrijgbaar te Yperen bij Mme We OMMESLAGH-PODEVYN, Jongheden de teekenkunst kennende voor schrijn en bouwwerk, goede ge leerdheid in 't fransch en vlaamsch. Schrijven: OFFICE DE PUBLICITÉ V. C. D. 46, Brussel. van alle stelsels De beste en de goedkoopste zijn te bekomen bij Daar zijn ook Enaelsche marken laatste stelsels (Cader 96.) dikke tubens aan fi*. ^lO.OO voor mannen en vrouwen. "VTHJEISr"iTsTCa-A3NTO- Al de toebehoorten zijn daar te verkrijgen aan zeer genadige prijzen. Let wel op het adres RIJSELSTRAAT, 47, YPEREN. S adresser au bu reau dn Journal. Koninklijke maatschappij St. Sebastiaan. JAARLIJKSCHE Op Zondag 11 October 1896. Oppervogel 15 fr. en een Haas. Ieder Zijdvogel 10 fr. en een koppel Kiekens. Ieder Kalle, 5 fr. en een koppel Kiekens. EERSTE VERTOOHIKG VAN HET TOONEELJMR 1896-97. met de medewerking van Mejuffer ZULMA DE VERS, lid. Oorspronkelijk drama in 4 bedrijven door J. TOUSSAINT. le Bedrijf 2e Bedrijf 3e Bedrijf 4° Bedrijf Zangspel in een bedrijf door KAREL ONDEREET. Orde der vertooning 1° Verlaten. 2° De Boerenkermis. Opening van het bureel om 5 j2 ure. Om 6 ure juist op het tooneel. EE^DERDE PLAATS VOOR HET PUBLIEK AAN 50 CENTIEMEN üe vreemdelngen zullen toegang hebben in de 2e plaats mits één rank te beta/en. Degene die wenschen een abonnement te nemen hunnen zich talen inschrijven bij den heer Karei Deweerdt, ontvanger der Maatschappij, Rijselstraat, 59. inwoners inwoners 31 dec. 1830 10'999 31 dec. 1863 17,573 n 1831 11,621 1864 17,588 1832 11,980 1865 17.671 1833 12,344 1866 15,954 1834 11,912 1867 15,901 16,143 99 1835 12,165 1868 99 1836 12,409 1869 16,104 >9 1837 12,689 1870 16,207 n 1838 12,915 1871 16,963 99 1839 13,126 1872 16,213 99 1840 13,293 1873 16,311 99 1841 13,526 1874 16,533 99 1842 13,485 1875 16,778 99 1843 13,658 1876 17,179 99 1844 13.886 1877 18,014 99 1845 14,100 1878 18,371 99 1846 14,234 1879 18,958 99 1847 14,400 1880 19,307 99 "1848 14,604 1881 19,G96 99 1849 14,651 1882 20,247 1850 14,841 1883 20,813 99 1851 15,083 1884 21,095 1852 15,415 1885 21,935 99 1853 15,602 1886 22,602 1854 15,591 1887 .23,500 M 1855 15,704 1888 24,125 99 1856 15,020 1889 24,348 1857 16,600 1890 24,688 1858 16,852 1891 25,203 1859 16,909 1892 25,790 99 1860 17,828 1893 26,414 1861 17,254 1894 27,230 99 1862 17,481 1895 27,484 Ten gevolge der aanhechtingen bij het (gesticht in I860), 122, Gallaitstraat, Brussel O M td td K o p o *1 p o -1 o <j CD Cb s _i w *r r+ CD CD CfQ CD Cf3 CD Ui S 2 *0 o 00 o o o 1— -J £5 g o o o o o 00 o o o o o o O O O t—1 11 to W CT O O o JO UI CD o O O O O O C0ÜTOOOOOO Ul to O O O O O O O O OO O O O O to O OO O O O O to (O üi O O O t—1 O O O Oh O ui to 0000 0000 O CR O a CD p rl CS Jf e-t- O o e-t- O CD 2. 1 UI a R o O 0 es O 2- o~ O- GO co M «H CD UI CD CD cr CD OO CO O» doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, be let het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg.' Verkrijgbaar in Flacons van fr. ï.so en fr. s.50 Engelsehe Baardtinetuur aan fr. sa.oo per Flaeon Neermarkt. Inleg 5,50 fr. - Terug 5 fr. - De Oppervogels worden genomen uit den gemeenen inleg, Een Haas voor het meeste getal, ten minste 6 mannen. Een haas voor het verstkomend ten minste 6 man- fen-- Inschrijving van 2 tot 2 1/4 ure, om te schie ten tot o 14 ure s avonds. Ander conditiën naar gewoonte. Alle gemak, met de treinen voor gaan en Keeren. V L N

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 3