Efflife Van Aer^e, "occasie 11 VELO (Routière). DE MAAGZIEKTEN DE WERKENVANCionscience bij V anderstuyft en A. Swekels. G. Mailliard, PHOTOGRAPHIE S. 1. Allen's W SC UIT BRAZIL TANDEN. M' M™ M. MEIER Atelier de reliures L DELMOTTE-BORRY Groote handel in VELOOIPSDBN Belangrijk Bericht Solides et éiégantes a trés bref délai, Reliures h partir de 50 e. Cartes de visite la minute TE KOOPEN vervaardigd le Yperen CARTONSTRAAT. 33, Vanderstuyft en Swekels. RUE DE L'ETOÏLE, 9, YPRES. (Ancienne Maison H. GÉRARD-WATREMEZ.) Exposition Internationale et Photographic LOUYAÏN 1888. DIPLOME D'HONNETJR. HAAR HERSTELLER ft M PQ pT ©3 O O bu a a a bD a a a ""3 a a a a k a a k a DÉLIOIEUX BISCUIT DE TABLE gljzsndera Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd deor de Belgische GezondhdtManiffitfllty gedi i.l orneerde Chirurgijn-Tandmeester. Tandmeester van het koninklijk Gesticht van Mees sen, Lomiiaardstraat, 19, IJ PEREN behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstge gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens de beste stelsels. Iio§telooze raadplegingen en operaties voor den armen. Alle Donderdagen van 2 tot 4 ure. On entrepend la reliure des blibliothèques en bon et en m&uvais état IMPRESSION DE LUXE ET ORDINAIRE Fournitures de bureau et d'Ecole Élégance, promptitude et prix modérés EENE SGHOQNE EN GOEDE Système Decant Zeer geringen prijs. Zich te bevragen ten bureele van dit blad. BLOEMENMAKER, Statiestraat, 17, Yperen, heeft d'eer de liefhebbers van den handboog ter kennis te brengen, dat men bij hem allerschoonste handbo gen, pijlen en al wat het schieten aangaat, kan bekomen. Hij gelast zich ook met het verma ken der gebroken pijlen, alles aan zeer genadige prijzen. Bij hem kan men ook alle slach van gemaakte Bloemen en Rouw- kronen bekomen aan prijzen. voordeelige Ik machtig u in de dagbladen bekend te maken dat ik door het gebruik van de Haver Cacao van Hausen en Cie te Casselüi goeden staat van genezing ben. Eene gebeurtenis in de Vlaamsche Letterwereld AAN 10 CENTIEMEN PER WEEK. Eene nieuwe, goedkoope en geïllustreerde uitgave der meester werken van Hendrik Conscience gaat liet licht zien. De lof van Conscience neerschrijven is voorzeker overbodig: hij is toch immer de lieveling gebleven van ons Vlaamsche volk. Zelfs in zooverreis onze Nationale Schrijver met het volk vereenzelvigd, dat men geene boekenverzameling in Vlaamsch België zou kunnen verstaan waar zijne werken niet op dë allereerste plaats prijken. Deze nieuwe uitgave zal verschijnen in afleveringen van 12 bladzijden, groot formaat, geïllustreerd, tot den ongelooflijken prijs van 10 centiemen per aflevering Elke week verschijnt eene aflevering. Het overschoone Meesterstuk van Conscience Ij€5€M1W VSMX Vlaanderen zal het, eerst uitgegeven worden en volledig zijn in 26 afleveringen, inhoudende samen 26 prachtige houtsneden van de beste teekenaars. Daar is du de gelegenheid om zich de prachtboeken van HENDRIK CONSCIENCE te verschaffen, voor de geringe uitgave van 3 O centiemen per week. Niemand zal deze gelegenheid laten voorbijgaan Vraagt de eerste aflevering, Kosteloos, ten bureele van dit blad en aan de verkoopers van het Weekblad. PRIJZENIZOO LAAG MOGELIJK. De kooper is veroorloofd zelf zijn rijwiel te zien maken indien hij zulks begeerd, het is dus geraadzaam bij de vreemde niet te koopen vermits alle herstellingen binnen de 24 uren zullen afgedaan worden. Vele agenten zijn verplicht in geval van breuk ze naar de fabriek te zenden, 't geen altijd groote onkosten bijbrengt en de klient ver plicht weken lang te doen wachten achter de machien. Dit alles zal niet gebeuren met te koopen bij Maatschappij LA LUMIÈRE Brussel. Men gelast zich insgelijks met plaatsen der spaarzame GASBEKKEN die 50 ten honderd profijt geven in het bran den en 3 maal zooveel licht geven als vroeger. Eenige agent voor Yper en omliggende VANDSRSTUYFT-DEVOS, Yperen. TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE RTJE DE DIXMUDE, 33, YPRES. Grand choix de vêtements, impor- méables sur mesure, pour hommes, Dames et enfants Capotes d'Officiers, réglementaires Capotes de cochers. Pélérines de chasse. Jambières et guêtre, a des conditions particulièrement avantageuses. OPGELET Fabriek van Breimachienen. d'Haenens-Gathier, Gent, 21, KUIPERSKAAI Gent 21. PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDUS T It IEL L E PHOTOTYPIE. Procédés mouveaux ïxstaxtaivés. Reproductions-Agrandissements au charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Sociétés, gtablissements, Portraits après décès. Impression inaltérable sur porcelaine. Encadrements en tous genres. as 10 P3 H Q P5 W fl cé d fl fl 44 O O co 'cS cS b£ pq co ""ï5 te ra O m o pi r° 3J pi sr O 33 O i'ïl se trouve dans toutes les bonnes maisons de produits alimentaires Patissiers, Epiciers, Confiseurs, etc. bij Rayniood Ommeslagh, Mercerie- en Reukverkooper Groote Markt, 55, Yperen. GEBHË¥ËT£EEB BIJ KOMMMMJM EHESSAUIT, KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK fctiaum geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- m Feestdagen, voor alles wat de heelkundigs bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene siaapmachiea toaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet allee* veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het kat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid den duur, de «schadelijkheid der gevoelloosheid; goudstopping der holle tanden, kunstmatige emaffleermg; rechtzetting der «geregelde tanden by de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling m genezing van pyngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Msusa). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welke» aard het ook wezen moge. Zy noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoon® parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spyzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden «n bestaat m België alleen by den uitvinder; laardoor te het mogeiyk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt san 100 fr. e» daarboven. De stukken dis uit de werkplaatsen komen van M' m M»" MRIBR trotseeren om soo te zeggen is werken der natuur; mea zou niet kunnen uitkennen, aoch door den glans, aoeh door da kleur, noeh door Isa vorm der tanden, of het natuurlijk® rijn of niet. zy ondernemen tl® herstelling van alk mislukte stukken m hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende ait het huis van M. en Mms Meter *y® gewaarborgd voor W teven. N. R.v©-M. Meier zal kunnen geraadpleegd worden den S* Donderdag van «dk« maand, te begir are 's morgens tot ia ure 's middags, in het HOTE.L DSM BKKT, te Kos&'itee Hij zal ook kunnen geraadpleegd worden den Maandag, Donderdag en Zaterdag, te beginnen van 9 ure s moreens tot 2 ure 's namiddags, bij Mevr. Wed. VAN KSMMEL, Oroote Markt, te Yperen Yper, drnkk. Karei Deweerd, Rijselstraat, 59. RECHT OVER DE STERRESTRAAT. e raa<Iplegen alle dagen van 9 tot 5 uren. DËFIANT TOUTS CONCURRENCE. KMIl.i: .IA\SSRtS, Budingen, Canton Zout Leeuw, 12 Juni Ï896. Koopt de nieuwe gebreveteerde Breiiiia chien ö'H»e>nens.Zij kan door een kind bewerkt worden. Schaadt niet aan de gezondheid en laat toe kousen in allen aard, vrouwenlijven, onderbroeken, mansvesten en kinderkleedjes enz., te bereiden. HEYLBROECK, WERELDBEROEMDE bestemd om aan grijs haar de kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei. Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk en keurig. /Verkrijgbaar bij Coiff. en Parf. Hoofd Dopot 26 Rvie Etiennc Marcel (verhuisd ran 92 Bd. Sébas* topoi), Parijs. Ph d +3 xn l-H XII 'Ü75 1© «■V co fl d co a O d 44 d d r© XII p—2 r—I G3 i*— d co d d c3 d ©4 ©3 xn o O a a O N - 'fff5 i-H U Ph bD o TE BEKOMEN Lo.aaasi^Wtó.vjaaaïïv»'-

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 4