VAK IJPEKEÏÏ EK HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws», Handels- en Annoncenblad. Elfde jaar. Zaterdag 10" Octotber 1896. Nummer *éf. Liberale Associatie van Ieperen. Herziening der Kiezerslijsten. Toestand der staatkast. Hei vergunningsrecht. Een nieuw soldatenplan. STADNIEÜWS. Nagels met koppen. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per .jaar voorden buiten. 2 50 fr. voor stad. Perö maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 cr ntiepXQa per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 *r. per 100 Vlè berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt wórden eens 'gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide laandoren, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen rijdag middag' vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of persönnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Het bureel der Liberale Associatie doet eenen dringenden oproep aan de kiezers die, tijdens de laatste kiestijd- perk, bestatigd hebben dat zij op de kiezerslijst niet waren ingeschreven of het niet waren met het getal stemmen, waarop zij recht hebben het moedigt ze aan bij hunne onder linge gemeentebesturen hunne rech ten te doen gelden. De kiezers die van wege een ge meentebestuur melding zouden ont vangen van hunne naamuitschrab- bing of van de vermindering hunner getal stemmen worden verzocht, van hunne bewijsstukken voorzien, zich te wenden tot het bureel der liberale Associatie, Seminariestraat, de Zon dagen van 11 ure vóór- tot 1 ure na noen en al de dagen der week van 5 tot 7 ure 's avonds. Het laatste verwijl om voor de ge meente overheid te reklameeren ein digt met 31 October aanstaande. In het verslag over den toestand der Staatskast door den Minister van finantieën voor lsteQ Januari 1896 neergelegd, lezen wij het volgende De gewone inkomsten en de bui tengewone inkomsten voor 1895 be liepen tot 357 3/4 milloenen franken, en zullen, dank aan de nieuwe be lastingen, door de klerikale Kamers gestemd, tot ongeveer 371 milloenen oploopen. De gewone en buitengewone uit gaven waren op 360 3/4 milloenen vastgesteld. Ter oorzake der buiten gewone kredieten, welke de Minister aan de Kamers zal vragen en doen stemmen, zullen de uitgaven het ba- gattelken van 369 milloenen berei ken. Zoodat er niettegenstaande de nieu we inkomende rechten op graan, vleesch, margarine enz. enz. er slechts slechts twee milloenen te veel zijn. Het budjet der uitgaven bedraagt dus omtrent 370 milloenen dat is te zeggen 50 miiloenen meer dan vroeger. Doch dit is nog niet genoeg. Voor den buitengewonen dienst had het ministerie eene som van 22 1/2 milloenen verzameld. Doch men heeft 45 1/2 miiloenen -^rteerd. Er is dus een te kort in de Staats- st van 22 milloenen. Om dit te kort te dekken zullen er waarschijnlijk nieuwe lasten geslagen worden En op wie zullen ze vallen? Natuurlijk op degene, die volgens loffelijke klerikale gewoonte, altijd uitgezogen worden, 't is te zeggen op den werkman en den kleinen burger. Zij zullen opnieuw een deel hunner kleine winsten moeten afstaan om de dolle verkwistingen van ons lollig ministerie te dekken. De klerikalen werpen het geld door deur en vensters uit. Wat ligt er hun aan gelegen? Boer, werkman en kleine burger zullen immers toch alles betalen. Nog eenige cijfertjes bij de vori- gen In 1894 bedroeg de publieke belgi- sche schuld de som van 2 milliards 205 1/2 milloenen franken. Dus 21 miiloenen meer, in een enkel jaar. Sedert de klerikalen aan het be wind zijn is de publieke schuld ver meerderd met ruim 500 milloenen franken. ProficiatProficiat In een ander land hadde men zulke regeerders sinds lang aan de deur gesmeten, Hier gaat men voort met voor de papen te stemmen. Doch gij, Kiezers, die voor de Klerikalen ge stemd hebt, als ge tot den bedelzak zult gebracht worden, slaat u dan ook driemaal op uwe borst, en roept uit 't Is door onze schuld, door onze allergrootste schuld. Amen. De heer minister deSmet de Naeyer heeft aan de bestuurders der belastin gen een omzendbrief gestuurd, waarin hij beveelt al de agenten van het tolwezen te gelasten een streng onderzoek te doen over de bestaande drankhuizen en na te gaan of allen die sterken drank verkoopen, wel het vergunningsrecht betalen, Zooals men weet levert het ver gunningsrecht reeds een tamelijk schoon sommetje per jaar aan de schatkist op. Maar de heer minister is niet te min van gevoele dat vele herbergiers in het geheim jenever schenken en dus de schatkist in de kleeren steken. De heer minister is van dit gedacht niet af te brengen. Er zijn volgens zijn eigen verkla ring 42,000 herbergen waar geen sterken drank verkocht wordt en dit vindt hij veel te veel. Er moet er kan niets anders dan bedrog gepleegd zijn. In die ministerieele meening ligt heel de bekentenis van het ondoel matige der wet op de vergunning. Wel hoe, volgens de officieele ge gevens zijn er ongeveer op 8 drank huizen één waar geen jenever ver kocht wordt en de minister kan zulks niet gelooven Hij moet dan wel overtuigd zijn dat zijn belachelijke wet geen dege lijke uitslagen kan opleveren. Dit hebben wij overigens altoos gelegd. Het vergunningsrecht is niets' anders dan een middeltje om centen te kloppen op den rug van kleinhan delaars en het zal nooit iets opleveren ter bestrijding der alkoholplaag. Generaal Brassine moet volgens een dag blad van Brussel, voor goed zijn plan heb ben opgemaakt voor de herinrichting van het leger. De bijzonderste bepalingen er van zouden wezen: 1° Vermindering van den tijd waarin de rekruiten dienstplichtig zijn van 13 op .12 jaar; 2° Vermindering van den werkelijken dienst voor de linietroepen en den trein tot op 12 maanden, voor de troepen te paard op 3 jaar; 3° Het kontingent wordt in twee verdeeld het werkelijk kontingent, bestaande uit hen die de laagste nummers trekken en uit het reservekontingent dat 6 maanden zou die nen, op drij verschillende tijdstippen; 4C De persoonlijke dienst wordt ingevoerd, maar het verwisselen van kontingent tus- schen de twee klassen zal worden toegelaten 5° Aan de vrijwilligers zullen groote voor- deelen worden toegekend 6° Er zal een soort vrijwilligers worden in leven geroepen die zich enkel zullen ver binden voor den tijd die gelijk staat met den werkdadigen diensttijd van het kontingent 7° Verder zou er een vrijwilligersdienst van een jaar worden ingevoerd om het re- kruteere.n der reserveofücieren te vergemak kelijken. De militianen zullen in hun persoonlijk belang, het gemak hebben om den norma len tijd van bun diensttijd te vervroegen of op later te bepalen. Onze fransche confrater Le Progrès had in een zijner vorige nummeis geklaagd over den slechten toestand waarin zich onze praalgebouwen bevinden. Het Journal d'Y- pres, dat gewoon is de zolen te likken van onze huidige stadsbestuurders, vond niets beter om zijne meesters te verdedigen, dan het oude bestuur te lijve te gaan en bijzon derlijk uit te vallen tegen dezen, welken al de Yperlingen bemind hebben en wiens na gedachtenis altijd vereerd zal zijn, Mijnheer Alfons Vandenpeereboom. Hij, de weldoener van zoovele Ypersche en zoovele andere familiën, werd door het orgaan onzer volksbedriegers voor valschen god of afgod uitgemaakt; gaat dit over zijn hout niet Ziehier wat Le Progrès hierop ant woordt Indien er valsche goden zijn, het zijn deze die zich van het stadhuis hebben mees ter gemaakt op eene schandalige wijze, deze die het middelbaar onderwijs vernietigd heb ben, ofschoon zij beloofd hadden het te be houden. De valsche goden zijn die overheer- schers, pastoors en anderen, die de ouders, welke van het huidige bestuur afhangen, dwingen hunne kinderen een onvolledig on derwijs te geven, dat slechts goed 'is om hen te verstompen en hen in de onwetenheid te laten. De valsche goden zijn die bekwame be stuurders, die, met het geld dat door de liberalen in de stadskas gelaten werd, de werken doen uitvoeren welke door het oude bestuur gestemd zijn geweest en die de on beschaamdheid hebben, bij middel van het Journal d' Ypres, de lichtgeloovigen wijs te maken dat zij het zijn die er het initia tief van hebben genomen. Het zijn die vreemdelingen, die op het stadhuis geraakt zijn door de gekende mid delen, die de schaamteloosheid hebben ge had aan den nieuwen boulevard, welker rechttrekking zij verwaarloosd hebben om zich aangenaam aan een klooster te maken, den naam van eenen klerikalen minister te geven; welke, uit spijt voor zijne nederlaag in de kiezing, zijne geboortestad van haar garnizoen heeft beroofd gedurende vele ja ren en die zich altijd verzet heeft tegen de voltrekking van de vaart Leie-Yperlée, kortom van den vermaarden Malou. Het zijn die hartelooze mannen, die de wreedheid hebben gehad de oud-bestuur ders der Hospicen en van het weldadigheids bureel aan de deur te zetten gelijk vuigQ kwaaddoeners, zij, wier belangloosheid en dienstvaardigheid zoowel door den rijke als door den arme bewonderd waren. Het zijn nog die mannen, die, daags vóór eene kiezing beloven en iedereen be driegen dezelfde die een hardnekkigen oor log hebben gevoerd tegen al wat het oud bestuur deed, die alles gingen verbeteren en die onze fmantiën in den pot lappen. Zij schrijven het oude bestuur het ge bruik van het zachte wit steen van Frank rijk toe, ofschoon zij zeer wel weten dat het de Commissie der monumenten is die de materialen opdringt voor de herstellingen moet men daarom geene huichelaars zijn En dan beweren dat de liberalen de Halle niet hersteld hebben, is eene over maat van huichelarij; de overdekte markt, waartegen de klerikalen al de groenseliers van Yperen hebben aangehitst, is zij daar niet om het tegenstrijdige te bevestigen; de zaal Pauwels en de trouwzaal, die de be wondering uitmaken van ai de kunstenaars en kenners, zijn zij daar niet om hunne leu genachtige aantijgingen te logenstraffen. Dringen wij niet aan op de gezondheids- werken door het vorig bestuur uitgevoerd; nimmer zal het huidige bestuur het tiende deeler van uitvoeren; tijdens de liberalen was alles met orde en bescheid geschikt, ter wijl men nu maar knoeiwerk en verkwis ting ziet. Tijdens de liberalen bloeide de stadhet onderwijs was geëerbiedigd, de maatschap pijen waren vol leven; al de vefraaiïngen en de verbeteringen in al de diensten wer den met de gewone inkomsten gedekt; wat doen zij nu? het Collegie en zijne kostschool afschaffenhet schoolgeld der betalende HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1