NAAI MACH I ENEN Zijdenstoffen M A RREC AU-CRËM ER, L E E R i E I S J E S C. DE JOOBE MJMI1S€I8 Wil L*Ë"t OP! 6. Doolaeghe-Dehuyssere, HINRIIQODT-GODDERIS, OP ZONDAG 11 OCTOBER 1896 Be ontvluchting Leed en liefde Op liet graf De straf Prime Musieale VELüGIPEDEN Aü CIGARE HAVANAIS. Geneeskundig G esticlit 1 RiiGPLEGiNGEN uur in 't gesticht. Be- I handeling per correspondentie. (13) DE WINTER Stad Ypereu. HAZESCHIETXNG m Meeidü HIJSBLSTRAAT, 47, YPER. PIANOS Marchand de Tabacs PHOTOGRAPHE YPRES. MEN VRAAGT voor groote nijverheid te Brussel MEN VRAAGT Groote Ypersche Yerwerij de Stuersstraat, Yperen. BIJZONDER ZWART VOOR ROUW. Drukken op stoffen SPECIALITEIT ViN WERK SNELHEID. Stukken uit te voeren voor liet orkest onder het bestuur van M. M. TASSEEL. 17, uitschlandstraatBrussel-Zuid GENEZING ZONDER OPERATIE Gezwellen, Kankers van allen J aard, der borst, lip, neus, tong, baarmoeder en uitwendige organen. KntMsmsmnÊmÊÊÊammrnBmmEtm Het wordt tijd dat eenieder denkt aan kleedingstukken die de lichte zomerkleedij moeten vervangen. Daartoe is het noodig dat men een mode blad raadplege, een blad dat aan onze leze ressen de gelegenheid geeft om een net win- terkostuum in orde te brengen. Welk is dit Modeblad Zal men zijnen toevlucht niet hoeven te nemen tot fransche modebladen? Bestaat er wel dergelijk blad in 't vlaamsch? Zeker! Het is De Gracieuse, het vlaamsch geïllustreerd modeblad, welk twee maal in de maand verschijnt, en die telkens 12 bladzijden druks met gravuren, bevat. Het is De Gracieuse die bij elk nummer de knippalroonen voegt, juist op natuurlijke grootte. Het is De Gracieuse waarin men het coiffuur der Dames en Jufvrouwen aantreft, en dit maakt dit blad zeer dienstig, niet al leen voor naaisters en kleermaaksters, maar ook voor modisten. In een woord, De Gracieuse, is het beste blad, en zoo goed als de bladen van Parijs. Een abonnement kost maar 2 ft'. 60 c. per drij maanden, ofwel 10 franks per jaar. Indien men telkens eene gekleurde plaat verlangdet te ontvangen bij elk nummer, dan betaalt men 5 fr. voor drie maanden of 18 fr. 's jaars. Op aanvraag kan men een proefnummer bekomen. Voor de inschrijvingen wende men zich tot-M. Oscar Schepens, Bestuurder der Bel- gische Boekhandelmaatschappij. Treuren- berg, 16, te Brussel, ofwel ten Bureele van dit blad. *Mr Mme Maurice MEIER, bijzon dere chirurgijns-tandmeesters, hoek der Moskroe li straat N» 2, te Kortryk, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuisschen der tanden en het herstellen van kunsttanden, zteh komt m vestigen niet ver van hunne woonst. Nietr tegenstaande de gelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handelsbetrekkingen met dezen persoon. 7ii hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch bloedverwant die hun huis vertegen woordigd. _,m. Zooals voorgaandelijk zijn Mr M Maurice MEIER, dagelijks te raadple gen ten hunnen huize hoek der M - Groenstraat N° 2, huis met koetspoort, hij het gevang. Ik veronderstel grootvader, zegde de kleine Jaak dat gij naar de begrafenis van Dokior Mason gaat. Beroerde jongen, snauwde de oude hem toe, spreek mij niet naar een 'sanders begrafenis te gaan; het zal al goed zijn indien ik naar de mijne zal kunnen gaan. Na vruchteloos eeneu botten knaap te hebben doen begrijpen wat men door ge weten verstaat, vroeg de schoolmeester ein delijk; Na slecht te hebben gedaan, wat maakt u dan droef? De lederen riem van vader, was het antwoord. In afwezigheid van baren man, ver kocht eene boerin twee koeien aan eenen rondreizenden handelaar. Toen deze haar zegde, dat hij juist geen geld op zak had wilde zij hem de koeien niet laten, zondei borg te stellen. Heel goed, zegde hij, dan zal ik eene der twee in pand laten. De boerin nam aan, en liei den koopman met de an dere vertrekken. Zij verzoeken dus de personen die begee- ren hun te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr Mme Maurice MEIER zijn, hoek der Moskrosnstraat N° 2, en van wel te leuen op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. MEIER is te Ypereu ie raadplegen den Maandag, Donderdag en Zaterdag van elke week van 10 ure 's morgens tot 4 1/2 ure namiddag, Groote Markt N° 5, bij de weduwe VAN KEMMEL a tous nos lecteurs Pour faire connaitre ses oeuvres a notre clientèle, la maison d'éditiön A. Danvers de Paris offre a tout lecteur du Weekblad une magnifique prime musieale. D'une valeur de 40 francs a prix marqués, cette collection se compose de 8 a 10 morceaux détachés (Piano ou piano et chant) dus a nos meilleurs compositeurs (Leybach, Schmoll, Ketterer, Guérout, De Ménil, Schubert, Schumann, etc.) Pour recevoir franco a domicile ce véri- table cadeau, adresser avec cette annonce découpée la somme de 1 fr. 50 c., pour tous frais a M. A. Danvers éditeur, 10, rue d'Bauteville, Paris. Koninklijke maatschappij St. Sebastiaan. JAARLIJKSCHE öp Zondag 11 October 1898. Oppervogel 15 fr. en een Haas. Ieder Zijd vogel 10 fr. en een koppel Kiekens. Ieder Kalle, 5 fr. en een koppel Kiekens, De Nieuwe London J &0?: Verkrijgbaar te Yperen bij Mme We OMMESLAGH-PODEVYN, vaan alle stelsels De beste en de goedkoopste zijn te bekomen bij Daar 20J11 oolk Engeische marken laatste stelsels (Cader 96.) dikke tubens aan ii% fSÊïLO.dO voor mannen en vrouwen. •VTRfLXjEiisr ixsrc3-A.isrGi-. Al de toebehoorten zijn daar te verkrijgen am zeer genadige prijzen. Let wel op het adres s HO SE 1ST RA AT, 47, YPEREN. LOCATION ET aCCORDAGE des meilleures fabriques. Accordeur de Pianos RUE AU BEURRE N° 30 YPRES. Les pianos donnés en location sont garanties de réparation et d'Accor- dage. De Chocolade des bonnes hfisres is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1.60 en 2 fr. SpeciaSiïeifBruidskleederen. c: GA Et E EN GROS ET EN DÉTAIL. Hue du Tesiiple, M° Reproductions, agrandissements, inaltérables d'après les plus nou veau x systèmes. Le tout a des prix trés modérés. s 5 e Jonglieden de teekenkunst kennende voor schrijn en bouwwerk, goede ge leerdheid in 't fransch en vlaamsch. Schrijven: OFFICE DE PUBLICITE V. C. D. 48, Brussel. MODEM. om de moden te leeren S3Ïf JM^dêasne Tractiez modenmaakster in 't groot TB HOUPLINES bij Armentiers (Frankrijk). Zonder concurrent in België voor de VER- WERIJ en APPRET van katoenen, wollen en zijden. ¥ERWE DIJ VAN ZIJDEN r^lET DEN TENDEUR drooge geperfectionneerde kuissching MATIGHEID VAN PRIJZEN. EERSTE VERTOONINC VAM HET TOONEELJAAR 1896-97. met de medewerking van Mejuöer ZUL MA DEVERS, lid. Oorspronkelijk drama in 4 bedrijven door J. TOUSSAINT. le Bedrijf 2e Bedrijf 3e Bedrijf 4e Bedrijf jan, Het stuk speelt ton jare 1865, te Brussel. Zangspel in een bedrijf door KAREL ONDEREET. Personen Orde der vertooning 1° Verlaten. 2° De Boerenkermis. Opening van het bureel om 5 ure. Om 6 ure juist op het tooneel. EEN DERDE PLAATS VOOR HET PUBLiEK AAN 50 CENTIEMEN Ue vreemdelingen zullen toegang hebben in cis £e plaats mits één frank te betalen. Degene die icenschen een abonnement te nemen kunnen zich laten inschrijven bij den heer Karei Deweerdt, ontvanger der MaatschappijRijselstraat, 59. esssB&m-xyssHBKaaswssK-wi Klieren, gezwollen Aders, Speen, Fistels. Kiekten tier beenderen, been- ineting, misvorming. Huidziekten, wonden, invretende zweren, brand. Kïeliten der blaas en water- leiders, geheime ziekten. Bijzondere behandeling van ithuma' tïsm en JTicbt. rw-r rtrvr nnrvtvrrx gaymv-',';-. jfflKODFaEaBacaKtsraaa Inleg 5,50 fr. Terug 5 fr. De Oppervogels worden genomen uit den gemeenen inleg. Éen Haas voor het meeste getal, ten minste 6 mannen. Een haas voor het verstkomend ten minste 6 man nen. Inschrijving van 2 tot 2 1/4 ure, om te schie ten tot 5 1/4 ure 's avonds. Ander conditiën naar gewoonte. Alle gemak met de treinen voor gaan en keeren. doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, be let het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg. Verkrijgbaar in Flaeons van fr. l.SO en fr. s.so Engelsehe Baardtinetuur aan fr. e.oo per Flacon Neer-markt. vraaaa i f, 11 iiv vamimajp DE Hohensleiner Zijdeweverij „Lotze" Hohenstein i. S. Mechanische Zijdcnstoffen-Fabriek. Toezending, vrij van inkomende rech ten en vracht, aan huis van af 25 frs. Rechtstreeks uit de Fabriek van af 65 ctms. de Meter. Beste Adres voor particulieren tegen fabrieksprijzen. Zwarte, witte en gekleurde Zijdenstoffen, zoowel effen, met patroon, gestreept, geruit enz. Men vrage Stalen van de Hohensteiner Zijdeweverij „Lotze", alvorens ergens anders te koopen. ET OpO»-S05OP rs S- c-t- CD CTQ <£T. CD Hj CD CD CD a •D Ö3 2L to CD OT CR V3 Q 00 O O O O 1 -t CO O 0 O O O O OO O O O O O O O O O t—1 I— 10 W CR O O O JO OT cd Yj o o o "o o o OOUIOOOOOO or co O) CR -4 O -4 O CO h o 000 000 OT co co 00 O O O O O >-*■ O 1 JO CO or OT a> O JO ÜT ~a> Yi o O O o o - ÜTOOOOOO0 O N <3 s» DL e-t- O £L' O re g c-i- CD CD 5. 0 C3 <3 O 0 o FT co O O o" cr CD O O O cr 00 tO CD E R L ATE Personen FRANS MARTENS, handelaar, M. A. Delmotte. Mev. MARTENS, zijne vrouw, Mej. Z. Devers. DANIEL, MM. IC. Deweerdt. hunne kinderen, ADOLF1 6r. Mailliard VAN VARENBERG, rijke handel' H. Creus. GUSTAAF, zijn zoon, E.Kerrinckx VAN RAEMDONCK, medehandel' van Van Varenberg, A. Nevejans. GOORIS, knecht bij de familie Martens, MM. V. Dosveld. P. VERBEKEN, herbergier, Een Deurwaarder, TOONIE, WART, boeren Een Straatmuzikant, F. Isaac. C. Beun J. Ide. #38 7vq KAREL PEPERZAK, MM. E. Deweerdt. EEN BOER, MM. E. ICerrinchx PIETER SCHUURMAN, A. Delmotte. EEN SPEELMAN,. C. Beun. JAN BEEKMAN. E. Creus. VELDWACHTER, F. Isaac. BAAS STOOPS, V. Dosveld. Boeren. SOPHIE, Mej. Z. Devers.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 3