VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. ASSOCIATIE Chemin de fer Elfde jaar. Zaterdag 12" December 1896. BERICHT. Alwie een abonnement neemt op het Weekblad voor 1896, zal ons blad van heden tot 31 Decem ber a, s. kosteloos ontvan gen. Liberale en Grondwettelijke Raakt aan de Religie niet M. Buis blijft Burgemeester. STADNIEÜWS. Sitifce Barbara. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering dep bei ie Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle,hoegenaainde artikels uiterlijk tegeii Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Heures de départ d'YPRES pour IEPEREN eu het ARRONDISSEMENT. De leden worden uitgenoodigd de algemeene vergadering der Associatie bij te wonen, welke zal plaats hebben op Zat erdag 12 dezer maand, om 8 u. stipt 's avonds in het lokaal van de ZALM DAGORDE: Verhandeling en herziening van art. IV van het programma. Herziening der artikels 1, 4, 5, 6, 15, 17 van het reglement. Voorstelling der kandidaten aan het Comiteit. Het volgende artikel dat wij aan Salvator ontleenen, is zeer wel bere deneerd geschreven, en wij bevelen het in de aandacht onzer lezers. Waar vindt men thans nog die eer biedwaardige priesters, die zich uit sluitend met hunne kerk bemoeiden, die geen praalzucht kenden, die twist en tweedracht zooveel mogelijk trachtten te onderdrukken? Zij zijn zoo raar geworden als witte raven. j Ten andere, zij mogen niet meer, zij j moeten politiekers zijn, zij moeten als hunne vijanden aanzien allen die niet gedwee den nek willen buigeu, met andere woordendansen zooals zij schuifelen anders moet gij naar de hel, en zij het onbekommerd le ven. Leest en overweegt het artikel, en gij flauwhartigen, gij zult over tuigd zijn van de waarheid die het bevat, 't En is om de religie niet te dwarsboomen elk volge de eeredienst welke hij verkiest; maar als zijne bedienaars van den waren weg af dwalen, men mag ze ook wel soms tot de orde roepen. De priester in de kerk, de burgemeester op het stad huis, en anders niet. Meer dan eens hoort men door de papenslaven het verwijt opwerpen dat wij liberalen den godsdienst aan vallen wat vooral eene leugen is, en zijne dienaars... Wij zijn te vrijheidsminnend om anders denkenden te willen belem meren in het uitoefenen van hunnen godsdienst, maar willen er enkel de misbruiken, welke de dienaars er door plegen, van aan de kaak stellen. En zij die zulken Hauwen zeever uitkramen, moeten volstrekt niet weten, dat de papen zelf die verschil- lige kwesties op het godsdienstterrein geplaatst en er aldus godsdienstige kwesties van gemaakt hebben Wat is de preekstoel, bij voorbeeld, toch anders dan eene politieke spreek- tribune dienende tot eene stelselma tige en aanhoudende propaganda tegen alwie of al wat het merk draagt van vrijheid of vooruitgang; en zijn de kerken anders dan vergaderplaat sen voor politieke propaganda, wel te verstaan waar de tegenspraak niet toegelaten is en waar de aange klaagde of beleedigde personen het recht niet hebben zich te verdedigen Worden daar niet gedurig de politiek met den godsdienst vermengd en vice-versa Worden daar niet diegene welke de afgrijselijke misdaad begaan voor de liberalen te stemmen aan het misprijzen, aan den haat en aan de wraak van hunne medeburgers aan gewezen en met het helsch vuur bedreigd? Wordt daar, in kiestijd, niet gebeden voor den zegepraal der klerikale kandidaten, voor den val der vrijzinnige ministeries? Wordt daar. niet dagelijks door ondeugende predikers, de nagedachtenis geschon den, ja bevuild, van hoogst eerbied- weerdig afgestorvenen, van groote menschenvrienden, wi.er gansche le ven aan het goede werd gewijd Werd daar niet de banvloek uitge bulderd tegen het officieel onderwijs J en tegen aan hunnen eed en aan hun ne plicht getrouw gebleven onder wijzers En wat doen dan verder de geeste lijken buiten hunne kerk, buiten hunnen biecht en preekstoel Bewer ken zij den ondergang niet van alle nerigdoende lieden die zich naar hun nen wil niet weten te plooien? Loopen zij niet de huizen af der stervende, om testamenten te krijgen en erfenis sen binnen te palmen Zaaien zij niet twist en verdeeldheid in de families makelen zij geene huwelijken of zoeken zij elders den echt niet te bre ken, naar volgens het belang hunner kas of hunner heerschzucht En hoe komen zij steeds tot het beoogde doel, zoo niet door het misbruik welke zij maken van den godsdienst en wel voornamelijk van het onzinig geloof in de folteringen der hel? Stellen dus de priesters hunnen godsdienst niet ten dienste van hun eigenbelangen van hunne gedroomde wereldheerschappij Is de godsdienst, aan wiens invloed zij hun gezag en hunne macht te danken hebben, niet in hunne handen een vreeselijk wa pen tegen ons allen, tegen de men- schelijke vrijheid tegen het wereldlijk gezag, tegen het maatschappelijk welzijn? Dat vragen wij aan de onbedachte lieden die soms bovengemelde rede neering houden. En dan zonden wij de handelwijze van die plichtvergetene geestelijk heid niet mogen veropenbaren, laken en schandvlekken Dit alles zouden wij onverlet moeten laten begaan? Op de aan de vrijheid en aan vooruitgang vijandige leer der Roomsche Kerk zouden wij niet mogen wijzen als op een gevaar? En dan zouden wij be lachelijkheden en dwaasheden van die ontzenuwende en antissciale leer niet voor oogen van het volk mogen brengen?... de ijselijkheden dier leer welke de volkeren tegen elkander heeft opgejaagd en tot de bloedigste merischenslachtingen heeft aanlei ding gegeven? Wij zouden ons zoo maar weerloos moeten laten verwurgen Neen, neen we zullen de kwe zelaars maar laten praten en onzen kamp tegen de papen met meer gloed voortzetten Overigens, de geestelijk heid zelve heeft den godsdienst op liet strijdperk der partijen gebracht. Het schepencollegie heeft donder dag namiddag zitting gehouden. Op het aanhoudend aandringen der schepenen en in tegenwoordig heid der herbenoeming van het gan sche collegie heeft M. Buis zijn ont slag ingetrokken. A. s. maandag zullen de schepenen den eed afleggen. Het schijnt ook dat M. Buis er zoude van afzien voor een paar maan den Brussel te verlaten, om zijne ge zondheid te herstellen. Zoo ten min- sle verhaalden ons een tweetal ge meenteraadsleden. Dit nieuws zal in de hoofdstad met vreugde vernomen worden. Verleden zondag vierden de Oud-Pompiers nogmaals feest. Ditmaal was het noch concert noch bal, maar een fijn en lekker banket, ter gelegen heid van Sinte Barbara, de doorluchtige pa trones van al de verledene, tegenwoordige en toekomende pompiers. Het feest duurde van 1 1/2 tot 6 ure 's avonds. Er waren 300 gasten. Een lekker maalfijne beetjes: vier ge rechten zorgvuldig bereid door mad. Salomé, die er een handje van heeft om lekkere brokjes gereed te makengebakken, ooft en nagerecht in overvloed. Ui tmuntende wijnen geleverd door de hee- ren L. en C., niets ontbrak er. Als eene verrassing vond ieder genoodig- de onder zijne telloor een schoon portret van den alom beminden Commandant, wien men van den beginne af eenen |prachtigen bloemtuil had aangeboden. Bij bet nagerecht stelde de luitenant A. Thiebault eenen heildronk voor op de ge zondheid van den Commandant. In krachtige woorden maakte spreker den lof van den oud-bevelhebber van hot Pom pierskorps. Hij zegde hoe allen hem toege negen waren en steeds bereid om wonderen te verrichten onder zijne leiding. Nu nog, vervolgde hijis hij van iedereen geacht en bemind en niemand zou het durven bestaan hem te mishagen. Drinken op zijne gezond heid, is drinken op de welvaart van de maat schappij waarvan hij niet alleen de vader, maar de ziel is. Dit voorstel werd met een donderend ge juich onthaald en uit aller borsten steeg de kreetLeve de Commandantleve onze wel beminde Voorzitter. M Brunfaut bedankte al de gasten voor hunnen hartelijkeu heildronk en de bewijzen van genegenheid die zij hem gaven. Hij zeg de hoe aangenaam het hem was zich tus- schen oude en trouwe vrienden te bevinden, en, op zijne beurt stelde hij een lieileronk voor op de gezondheid van den heer luitenant Thiebault, den ieverigen en onvermoeibaron secretaris-schatmeester der Maatschappij. Onnoodig te zeggen dat nieuwe en luid ruchtige toejuichingen dit voorstel beant woordden Dan op het voorstel van den heer Criem, HET WEEKBLAD Poperinghe, 5-20 6-53 8-52 9-03 9-43 11-45 2-46 3-43 6-24 7-07 8-11 9-41 Houthem, 5-13 8-00 10-59 12-25 5-02—7-38. Oomines 5-13 7-42 8-00 -9-41 9-46 10-59 12-25 2-29 2-35 5-02 7-38 8-40 Comines-Armsntières, 5-13 7-4210-592-35 5-02 8-40. Roulers, 6-45 7-44 -10-20 12-00 1-33 -2-33 3-48 6-27 7.37. Langhemarck-Ostende, 4-00 (Cortemarck), 6-54. 9-50 11 57 3-39 6-07. Courtrai, 5-13 8-00 9-41 10-59 12-25 2-29 5-02 7-38. Oourtrai-Bruxelles, 5-13 8-00 9-41 10-59 2-29 5.02 7-38. Courtrai-Gand, 5-13 8 00 10-59 2-29 5-02 7-38. De Poperinghe vers Hazebrouck, 7-11 9-19 12-03— 4 01 —6-38 8 28. TRAM YPRES FURNES. 4-40 7-28 9-46 1-00 3 50 6 30 10-36 (le samedi seulesaent). FURNES-YPRES. 4-45 7-32 9-50 1-05 3-55 6-34. VAN V

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1