Charles Deweerdt-Ael broucq, V anderstuyft- De vos Fabriek van Velocipeden Almanach hachette Lebègue Schoone WINKELTOOGEN Taillie en Sparren VISIETKAARTÉN. Ter drukkerij van dit blad, RIJSELSTRAAT N* 59, kan men spoedig Visietkaarten bekomen. Schoonen druk SCHEURKALENDERS YERSCHILLIGE TIJDINGEN. DE WINTER! LET OP! Agent voor Yperen w 1897. Nieu w j aars brieven OCCASIE RAYONS, Balancen Roberval AVIS. VENDITIE Prime Musieale Brandverzekering van Maagdeburg, gesticht in 1884, kapitaal: 18,750.000 frs. vraagt een goeden Meei?!!! s a 3 Boek en Papiekhandel Hoilandsche Scheurkalenders, ALMANAKKEN IN ALLE SLACH Recettes et Dépenses Snoeok-Almanak Kolen-Cokes-Kalk-Anthracite Komt te verschijnen: te koop ten bureele van ons blad. Nieuwe Koffiebrander inhoudende 25 kilos in eens 'FE S£OOS*®lI%r aan zeer genadige prijzen. Poil de Bretagne te Staden (Zuidhoek). Wanneer men magere of lang op voor hand gebluschte kalk gebruikt, loopt men steeds gevaar dat een deel van het koper vitriool niet zal ontbonden wordenter wijl men dan nog, in elk geval, daardoor pap zal verkrijgen, welke zwak aan de bladen zal kleven en bijgevolg door de eerste regens grootendeels afgespoeld zal worden. Om deze en andere reden raden wij uit drukkelijk aan, bij de bereiding van Bor- deauxsche pap, geene andere dan vette kalk of liever, de zoogenaamde Namensche of witte kalk (2) te gebruiken, welke men be zigt om huizen en andeae gebouwen te witten. Bij al onze proeven lieten wij de pap na genoeg als volgt, bereiden. In eene goed ge reinigde, houten kuip, (gewoonlijk eene aalkuip), lieten wij 2 kilogr. kopersulfaat in eO liters warm water oplossen (smelten). Intusscben werd de uoodige kalk in eenen houten emmer gebluscht, door bijvoeging van een weinig warm water, waarna de emmer met eenen ouden zak bedekt werd, om er de warmte in te behouden. (Wordt voortgezet Geneeskundig gesticht Windelincx. GENEZING ZONDER OPERATIE van kankers,gezwellen, klieren,won den van allen aard aan uitwendige organen, vooral aan de borst, lip, aangezicht, tong, hals, beenen en baarmoeder. Lupus, invretende wonden. Beenziekte, knie- en heupziekte, verkromingen en verzwerin gen. Fitsel. Speen. Polypen in den neus. Kropgezwel en klieren in den hals. Vetgezwel en verzwering op het hoofd. Velziekte van allen aard. Ziekten der waterorganen, vooral steen ziekte. Verzwering in de keel en der mangelen. Breuken en dergelijke kwa len waartegen de bloedige operatie aange raden wordt, hoewel meestal onvoldoende en gevaarlijk. GENT: Raadplegingen Café Suisse, S' Laurentiusplaats, ten 4 ure, ln en 3n Don derdag der maand. Een bedelaar die aanhoudt. Een van die bedelaars die zijnen stiel maakt van bedelen en wekelvjksche kalanten heeft, ging bij een dier kalanten. Het was mijnheer die open deed. Een aalmoes, als 't u belieft, Mijnheer? Ik geef aan geen bedelaar, gij moet werken. De man gaat eene straat rond en keert terug, denkende dat het Madam nu zal zijn, die open deed. Het is mijnheer die opent en zegt: zijt gij daar teruggij weet wat ik u gezegd heb Het is om te vragen of gij geen werk voor mij hebt?... Het wordt tijd dat eenieder denkt aan kleedingstukken die de lichte zomerkleedij moeten vervangen. Daartoe is het noodig dat men een mode blad raadplege, een blad dat aan onze leze ressen de gelegenheid geeft om een net win- terkostuum in orde te brengen. Welk is dit Modeblad Zal men zijnen toevlucht niet hoeven te nemen tot fransche modebladen Bestaat er wel dergelijk blad in 't vlaamsch Zeker! Het is JDe Gracieuse, het vlaamsch geillustreerd modeblad, wslk twee maal in de maand verschijnt, en die telkens 12 bladzijden druks met gravuren, bevat. Het is De Gracieuse die bij elk nummer de knippatroonen voegt, juist op natuurlijke grootte. Het is De Gracieuse waarin men het coifïuur der Dames en Jufvrouwen aantreft, en dit maakt dit blad zeer dienstig, niet ai- leen voor naaisters en kleermaaksters, maar ook voor modisten. In een woord, De Gracieuse, is het beste blad, en zoo goed als de bladen van Parijs. Een abonnement kost maar 2 fr. 60 c. per drij maanden, ofwel 10 franks per jaar. Indien men tel;,ens eene gekleurde plaat verlangdet te ontvangen bij elk nummer, dan betaalt men 5 fr. voor drie maanden of 18 fr. 's jaars. Op aanvraag kan men een proefnummer bekomen. Voor de inschrijvingen wende men zich tot M. Oscar Schepens, Bestuurder der Bel gische Boekhandelmaatschappij. Treuren- berg, 16, te Brussel, ofwel ten Bureele van dit blad. a tous nos lecteurs Pour faire connaitre ses oeuvres a notre clientèle, la maison d'édition A. Danvers de Paris offre a tout lecteur du Weekblad une magnifique prime musieale. D'une valeur de 40 francs a prix marqués, cette collection se compose de 8 a 10 morceaux détachés (Piano ou piano et chant) dus a nos ineilleurs compositeurs (Leybach, Schmoll, Ketterer, Guérout, De Ménil, Schubert, Schumann, etc.) Pour recevoir franco a domicile ce véri- table cadeau, adresser avec cette annonce découpée la somme de 1 fr. 50 c., pour tous frais a M. A. Danvers éditeur, 10, rue d'Bauteville, Paris. M1' Mme Maurice MEIER, bij zon- dere chirurgijns-tandmeesters, lioek der Moskroenstraat N° 2, te Kortrijk, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuisschen der tanden en het herstellen van kunsttanden, zich komt te vestigen niet ver van hunne woonst. Niet tegenstaande de gelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handelsbetrekkingen mét dezen persoon. Zij hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch bloedverwant die hun huis vertegen woordigd. Zooals voorgaandelijk zijn M1' Mme Maurice MEIER, dagelijks te raadple gen ten hunnen huize hoek der Mos kroenstraat N° 2, huis met koetspoort, bij het gevang. Zij verzoeken dus de personen die begee- ren hun te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr Mme Maurice MEIER zijn, hoek der Moskroenstraat N° 2, en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. MEIER is te Yperen te raadplegen den Maandag, Donderdag en Zaterdag van elke week van 10 ure 's morgens tot 4 1/2 ure namiddag, Groote Markt N° 5, bij de weduwe VAN KEMMEL. De Maatschappij tegen en omstreken. Aanbiedingen en inlichtingen sturen naar 't Bestuur voor Belgie, 118, rue du Ma rais, Brussel. De Nieuwe London Verkrijgbaar te Yperen bij Mme We OMMESLAGH-PODEVYN, 5? 2. 5f Sf i F "g a s g k W w DRUKKERIJ Rijselstraat, 59, Yperen. ÈPHÉMÉRIDES Cabinets de bureaux et de Salon. AGENDAS pour ménages, bureaux, AGENDAS de Poche. Groote keus van Principaal Agentschap der koolmijnen van Bruay Hotel cfe France, rechtover de statie W E M E M Middagmaal fr. 1,50 - Avondmaal fr. 1,25 Logement fr. 1,50 - Déjeuner fr. 0,50 garantie 5 jaar I^rijs ti*. Alle stukken en toebehoorden van vélos zijn er verkrijgbaarmen aan vaard ook al het werk van herstellen welke de stiel van slotmaker, zink bewerker, stoofmaker enz. aangaat. voor IBclgïë 490 bladzijden 1052 gravuren. 26 kaarten en plans in kleur. Geene andere uitgaven zoo volledig als deze is er te vinden. EN Voor alle inlichtingen, ten bureele van ons blad. De Chocolade des bonnes Mères is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1.60 en 2 fr. Les parsonnes sans enfant, qui voudraient recueiïfir ou adopter un enfant orphelin ou un enfan! abandonné, sont priées de s'aares- ser au Secrétariat de la Société protectrice des Enfants Martyrs, 43, rue Lebeau Bruxelles Gouden Medalie': Internationale ten toonstelling van gezondheidsleer en redding te Oostende 1888. Zilveren Medalie Groote internationale Wedstrijd te Brussel 1888. - Gouden Medalie: Internationale tentoonstelling Tunis. RHÜMATISM, HEUPJICHT, JICHT, ENZ. Onfeilbaar genezen, in weinig tijd door het gebruik van en de breiwol Poil de Bretagne Volgens de wet neergelegd. Gepatenteerd produkt, gemakkelijk in 't gebruiken en door de geneesheeren aanbe volen. Algemeen dépót voor België: bij ELISA VAN HOUTRIVE, N° 130, S' Andries bij Bruggep en te koop in alle steden van 't land. van Op Woensdag «ïa- nuari H zijnde Drie Koningendag, ten 1 ure namiddag, te STADEN (Zuidhoek), nabij de her berg Den Haas in Lijphouts- bosch openbare venditie van: 1° 25 koopen schoone kastanjen- eiken- elzen- en notelaren taillie, in rameyen, zeer dienstig voor latten- splijters, bakers en strooidekkers. 2° 15 koopen afgehakte sparren dien stig voor kepers en stoppersen. en 3° 3 koopen sparrensnoei. Met drie maanden tijd van beta ling, mits door allo de koopers zon der onderscheid, solvabele borg te stellen ten aanvaarden van G-U.S- tave Meersseman, zaakhandelaar te Staden. m (gesticht in I860), 122, Gallaitstraat, Brussel Consultatie: alle dage van 10 tot 12 Vz u. (2) Op vele plaatsen nog, ten onrechte Meckel- sche kalk gelieeten. doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, be let het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd Eischt op C den hals l_ Verkrijgbaar in Flacons van fr. i_50 en fr. S.50 Engelsche Baardtinctuur aan fr. 2.00 per Flacon Rieermarkt. O CJ O »-< rfP Gf p O SB S" Tv*) 1 c—CD (d a UT tl w 2L UI P O <1 Cp CD CP *1 CD CD UT IO 0 O O O O fO C3 0 O O O O O 01 O O O O 1 10 tO UT O O p to p Gi co O O O UT to U( UT U< O O O O UI CO 11 Q( O O O to to rfx UT O O O O O O 0000000 O O 11 11 r— (O UT O O O CO -3 (V) - - - OUTOOUTOUT OOOOOOOOO O Q S3 *-3 C+- O £-• 2 CL. 3 O 3. Qd- Cu O 0 S pr t~"! «dr w pi CU 2 O p 'O O CD O CD ar CD co O Gi 5-1 te beginnen van 1 fr. het honderd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 3