VA» IJPERE» ES HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Dood van Mijnheer Julius Van Merris. Chemin de fer Veertiende jaar Zaterdag 29" April 1899. Nummer 18. Chemin de Fer Vieinaux. Arm Eelgië Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicilé, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Heures de départ YPRES pour 1 Janvier 1899. t YPRES-FURNES. FURNES-YPRES. YPRES-KEMMEL. KEMMEL-WARNETON. 10.26 12.26 13.56 16.26 17.47 18.56 KEMMEL-NEU VE-ÉGLISE. 6.03 7.23 9.13 11.46 13.56 16.26 22.07 NEUVE-ÈGLISE-KEMMEL. 7.07 8.22 8.57 10.10 12.10 14.30 WARNETON-KEMMEL. KEMMEL-YPRES. Wij vernemen met innige droefheid het afsterven van Mijnheer Julius Van Merris, Voorzitter der beroemde maatschappij Philhartnonie van Poperinghe en gewezen Volksvertegenwoordiger van het arrondissement Yperen. Het is een onherstelbaar verlies voor de stad Poperinghe, voor geheel het arron dissement van Yper en ook voor de liberale partij aan dewelke Mijnheer Van Merris zijn leven lang trouw is geweest. Mijnheer Van Merris was alom gekend voor zijne mildadigheid en menschlievend- heid zoowel in Belgie als in het noorder gedeelte van Frankrijk waar hij vele steden met zijn prachtig muziek heeft bezocht en waar hij op zijne kosten weldadigheids feesten ten voordeele van den arme heeft gegeven. Het leven van Mijnheer Van Merris bevat om zoo te zeggen de geschiedenis van Poperinghe zelve in deze laatste vijftig jaren. Sedert 47 jaren maakt hij deel van het stadsmuziek dat sedert 1872 de Philharmonie i3 geworden en waarvan hij eene der sterkste en prachtigste muziekkorpsen van het land heeft gemaakt. Hij begon zijn politiek leven als gemeenteraadslid daarna werd hij tot schepen van Poperinghe be noemd en dienstdoende burgemeester dezer stad. Later werd hij door de kiezers van het kanton Poperinghe naar den Provintialen Raad gezonden, plaats welk hij ver laten heeft toen de kiezers van het arrondissement Yper hem in het jaar 1868 tot Volksvertegenwoordiger hebben gekozen. Sedert het jaar 1872 heeft hij de politiek verlaten om zich alleenlijk met het be stuur der Philharmonie bezig te houden waarvan hij Voorzitter is. Het is aan hem dat de Philharmonie haren voorspoed en haar prachtig lokaal te danken heeft welk verre en naar is gekend. Mijnheer Van Merris is insgelijks Eere-Voorzitter van de bijzonderste maatschappijen van Poperinghe en onder ander van de oude gilden van Sint Sebastiaan en Sint Joris. Hij is nog Eere-Voorzitter of Eere-lid van verscheidene maatschappijen van andere steden of gemeenten. Tot in 1872 is hij Bevelhebber geweest van het korps der stadspompiers van Pope ringhe waarvan al de leden op zes of zeven uitgezondert hun ontslag hebben gegeven toen bij het verlaten heeft. In de laatste jaren werd Mijnheer Van Merris tot Eere-Consul benoemd van de Argentijnsche Republiek. Hij was vereerd met het Ridderkruis der Leopold's Orde, en ook van het Eere-Legioen van Frankrijk, daarbij was hy Commandeur van het orde van Nicham-lftikarenz. De overledene wist van zijne groole fortuin een edel gebruik te maken, de armen verliezen in hem een weldoener die tot Poperinghe aanzien was als een tweeden disch voor de arme menschen. Zijne begravenis zal tot Poperinghe plaats hebben Maandag lstea Mei, ten 10 ure 's morgens. t Woendag van de verledene week legde Minister Schollaert het nieuw kiesontwerp ter kamer neder. Het is de schandaligste staat- en partij aanslag, die een gouverne ment ooit heeft durven wagenhet stelt de E. V. daar in 7 arrondissementen: Gent, Luik, Antwerpen, Brussel, Charleroi, Ber gen, Leuven, waar te zamen 69 afgevaar digden gekozen worden, en laat het oude stelsel bestaan in 34 arrondissementen, die te zamen 83 volksvertegenwoordigers noe men. De gevergde quorum is het zesde der uitgebrachte stemmen 't is de onvermij delijke verplettering van de krist ene de- mokraten en plaatsvervangende volks vertegenwoordigers en senateurs worden aangesteld. Het kiescijfer, het getal te be- komene zetels voor elke lijst en hunne aan - duiding wordt heel en al gerekend zooals voor de gemeentekiezingen. Wat deze hervorming vooral kenmerkt, t is dat zij een partij aanslag is, eene ge- meene politieke daadzaak, ingevoerd niet om de misbruiken van het meerderheids- stelsel te verbeteren of om een weinig meer rechtvaardigheid en logiek in ons kiesstel sel te brengen, maar alleenlijk om de nederlaag der klerikalen in 1900 te be letten nederlaag waarvan zij zeker zijn door het samenkomen het kartel van al de antiklerikale krachten. Dit ontwerp, inderdaad, geeft de toepas sing van de E. V., doch enkel in 7 arron dissementen. Ziedaar iets ongerijmds dat niemand zal kunnen aannemen. Is het meer derheidsstelsel goed te Leuven, het moet het insgelijks zijn te Kortrijkis de E. V. in voege te Charleroi, zij moet het ook zijn te Verviers. Hier is kwestie van grondbe ginselen en met de grondbeginsels kan men met geene kromme sprongen omgaan of toegeven. Welk gezag en welke waarde tevens kan eene wet hebben, die enkel voor een deel van het land bestaat? Van eenen andere kant, in welke minachting moet het oude stelsel niet vervallen wanneer het door de wetgeving veroordeeld is en sleclit bevon den? De Doornijksche klerikalen, enkel met eenige honderden stemmen geklopt, zul len niet eenen vertegenwoordiger krijgen, terwijl die van Bergen, omdat ze het quo rum behaald hebben, 't zij het zesde van de geldige stemmen, een of meer van üunne kandidaten zuilen doen doorgaan. Is dit de overmaat niet van het belache lijke en het ongerijmde? En zou men niet zeggen, dat onze meesters nogmaals van meening zijn eene chineezerij te voegen aan onze kieswetgeving, die ter oorzaak van haar gebrek aan samenhang en haar vieze uitslagen de spot is van de heele wereld Wat er ook van zij, hun eenig doel is het kartel te doen mislukken, dat te Antwerpen tot stand kwam, dat onlangs te Luik ze- genpraaide en dat men in Brussel op dezen oogenblik voorbereidt. Wat zij doen is een kiesbedrog, waarvan het slechte en het schijnheilige in het oog springt. De klerikaien doen afstand van eenige zetels te Gent en te Leuven zij winnen er andere te Luik, Charleroi en Bergen. Te Antwerpen en te Brussel behouden zij hun deel, daar waar ze zeker zijn alles te ver liezen. Met hunne opofferingen zullen onze mees ters hoog oploopen ingebeelde voor wat Brussel en Antwerpen aangaat en wel vergoede voor Gent en Leuven. En in ruil van deze schijnbare opofferingen, is hun voor nog zeer lang eene groote meerderheid verzekerd. En inderdaad, de 83 andere zetels worden volgenderwijze verdeeld 9 eenamige omschrijvingen, alle klerikale behalve Virion. 9 tweenamige, alle klerikale behalve Ath en Hoei. 8 drienamige, alle klerikale, behalve T'huin en Zinnik. 8 viernamige, alle klerikale, behalve Na men. In 't geheel worden in deze kleine om schrijvingen 68 klerikalen genoemd en 15 antiklerikalen, 't Zijn die 68 klerikale volksvertegenwoordigers die Het gouvernement aan de E. V. onttrekt, 't Is door dien lioop dat liet rekent zijne meerderheid te behouden. Wanneer we de cijfers nemen van de laatste algemeene verkiezingen, ziehier de uitslag, dien het nieuw kiesontwerp zou geven gGent Luik E. V. E. V. Brussel E. V. [^Antwerpen E. V. Charleroi E. V. Bergen E. V. Leuven E. V. 5klerik. 4 antiklerik. 4 7 5 3 1 3 id. id. id. id. id. id. 7 11 6 5 5 3 id. id. id. id. id. id. Het overschot van het land met het meer- derheidsstel 68 klerikalen, 15 antiklerikalen. Hetgeen te zamen uitmaakt: 96 kleri kalen, 56 antiklerikalen. $$ln standhouding van het gouvernement verzekerd. Onze meesters mogen van nu af op hunne twee ooren slapen. Nogthans moeten zij niet denken, dat al les zoo gemakkelijk maar zal van stapel loopen. Ómdat het land zoolang reeds verduldig, met eene hondsche lafheid al de buitenspo righeden van het ministerie verdragen heeft, zijne aanstootelijke pat tijdigheid, zijne on rechtvaardige en antidemocratische wetten, de vernietiging van het openbaar ouderwijs, de schending van al onze vrijheden en de willekeur daargesteld als gedragsregel, dat is, zeggen wij, geene reden opdat wij nog blijven het hoofd bukken en den hals rei ken; er komt een oogenblik, waarop mm daarvan moede wordt en waar een niet dezen uit hunne gevoeloosheid en onver schilligheid kan doen ontwaken, welke men laag genoeg gevallen dacht en zwak ge noeg geworden om voortaan de slechte kne velarijen en hatelijkste uitdrukking zonder klagen te onderstaan. Dit oogenblik is voor België aangebroken en onze meesters moeten weinig doorzicht hebben om het niet te zien. Of wel hunne bijval heeft hen zoodanig verblind, dat zij zich over den tegenwoordige toestand geen gedacht kunnen vormen en zij de ontwa king voor den strijd in onze provinciën niet ontwaren. Moet er een ander bewijs zijn van deze ontwaking dan is het wel het gun stig onthaal gedaan aan het gedacht van samenvatting van al de antiklerikale krachten! Het kartel ziedaar onze laatste hoop Wanneer wij zien dat de versteendste doc- trinairen niet aarzelen de hand aan de so cialisten te geven ten einde het gouverne ment omver te werpen,wanneer van hunnen kant de socialisten met zooveel geestdrift het kartel bijtreden en de kristene demo- kraten zich inrichten, zich in leger scharen en ten strijde trekken 't is wel dat iedereen er genoeg van heeft en dat men besloten is, kost wat kost, van regiem te veranderen 1 Is het niet vreemd deze politieke herleving te kunnen bestatigen, welke men het gan- sche land door ontwaart, en die het volk, zelfs buiten de kiesperiode, in onrustige be weging houdt door meetingen en betoogin gen uitsluitelijk en alleenlijk tegen het gou vernement gericht De neerlegging van het kiesontwerp zal nieuw voedsel aan die beweging geven. Het is noodig dat men van alle kanten kracht dadig protest aanteekene en dat men den weerstand inrichte. Het is onmogelijk dat liberalen en socialisten M. Vandenpeereboom HET WEEKBLAD Poperinghe, 5-30 6-53 8-52 9-03 9-43 11-45 2-46 3-43 6-24 8-10 9-41 10.52 10-57 12-33 5-02 9-41 10-57 12-33 7-38 2-29 3-25 11-27 3-18 10-19 11-58 2-34 3-48 Houthem, 5-08 8-00 Comines 5-08 8-00 5-02 7-38 Comines-Armentières, 5-39 5-45 9-17 Roulers, 6-41 7-44 6-23 7-37. Langhemarek-Ostende, 6-54 9-48 11-57 3-39 6-07. (4-00 's m. en S-13 's av. tot Cortemarek), Courtrai, 5-08 8-00 9-41 10-57 12-33 2-29 5-02 7-38. (.ourtrai-Bruxelles, 5-08 8-00 9-41 10-57 12.33 2-29 5.02. Courtrai-Gand, 5-08 8-00 10-57 2-29 5-02 7-38. De Poperinghe vers Hazebrouck, 7-11 9-19 12-03 4 01 6-38 8-28. 6-36 6-05 20.10 7-23 9-46 10-30 1-01 3-51 10-30 (le samedi seulement). 7-27 9-50 10-24 1-05 3-55 10-24 (les mercredis seulementj 10.00 11.20 18.30 16.00 18.30 5.27 8.00 8.37 11.10 13.10 15.40 17.10 19.00 21.30 8.38 9.13 10.26 11.46 14.46 17.47 4-41 4-45 7.00 7.23 5.47 20.36 17.31 6.03 19.37

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1899 | | pagina 1