VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Veertiende jaar Zaterdag 1" Juli 1899. Nummer 27. In de Kamer. Groote onlusten te Brussel. Een echte revolutie te Brussel. De Meetingen Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht allehoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Zitting van 27 Juni. Kieshervormingen. Herneming der stemming, bij naamoproe- ping, over den datum op welken het kies- wetsontwerp zal besproken worden. (Woens dag 5 Juli). De datum wordt aangenomen met 88 stemmen tegen 16 en 11 onthoudingen. Hevige Incidenten ontstaan wanneer de leden welke zich ont hielden hiervan de oorzaak doen kennen. M. Journez. Ik onthield mij om te pro testeeren tegen de vreemde bajonetten door M. Vandenpeereboom reeds te Brussel ge roepen. Is de minister gereed, wij zijn het ook en nog meer dan hijWij zullen gaan tot het uiterste toe. (Donderende toejuichin gen, links). M. Smeets. Ik doe een beroep op het hart van M. Vandenpeereboom. (Schater lachen rechts). Dat hij zich inhoude wijl het nog tijd is. Dat hij schrikke voor de lijken welke hij gaat opeenhoopen. M. Demblon. Gij hebt de revolutie ge wild. Neemt ze aan. (Lawaai, rechts.) M. Vander velde. De houding der rechterzij is schandalig. De kwestuur riep reeds het parket van Brussel in de Kamer. Gij zijt moedig omdat gij u beschermt gevoelt door de bajonnetten. Maar, de bajonnetten, onthoudt het goed, zullen zich niet altoos keeren tegen ons. (Levendige toejlinks). M. 'Demblon. Welaan, heeren der rechterzij, randt ons aan, gij zijt met ill en wij met 40. Komt maar af. M. Defnet. Ik protesteer tegen het dubbel getal soldaten thans in de tribunen geplaatst. Wij zullen dus beraadslagen onder de drukking der bajonnetten. (Donder van toejuiching, links). M. Vandervelde (zich tot de tribune keerend:) Soldaten, gij zijt de armen en men doet u de rijken beschermen. M. Demblon.Ik protesteer omdat gij de meerderheid niet zijt; omdat gij hier zijt gekomen met bedrog. Gij hadt het recht niet zulk wetsontwerp neer te leggen. Het land is in revolutie. Christus, dit glorierijk kind (hevige protestatie, rechts: men roept: Tot de ordel Tot de orde!) Ik doe een beroep op het leger opdat het niet schiete op het volk. Dit is eene laatste verwittiging. Tempeest, rechts.) Nieuwe Incidenten. Men wil de bespreking van het budjet der ijzeren wegen beginnen. M. Demblon. Ik wil nog spreken en ik zal spreken. (M. Renkin is verplicht zich neer te zetten). Waarom begon de zitting vandaag maar eerst te 2 uren en niet om 1 uur, gelijk ge woonlijk. (Links: Ja! ja! zegt ons dat eens). M. Journez. Het parket had nog niet gedejeuneerd. (Uitbundig spotgelach.) M. Purénmont. Er zijn hier niets meer dan dieven. M. Fléchet. Waarom mogen de bur gers zich niet meer vrij aanbieden in het Pa leis der Natie om te onderhandelen meteenen afgevaardigde? Het is heden gebeurd dat men hem doorzond. M. Visart de Bocarmégeeft uitleggingen. Men roept-. Zwijg, vieille moule, oude mossel I) M. Vandevelde. Een burger wordt in het parlement doorgezonden, maar de finan- ciers, de kapitalisten mogen er komen spre ken met de afgevaardigden. (Ja 1 Zoo is het linksprotestatie rechts). De rechterzij is de schuld van den toestand welken zij thans aanklaagt. (Ja! Jal Protestatie, rechts). Ik leg eene dagorde van blaam neer aan het adres der questeurs en stel voor, als ze gestemd is, over te gaan tot de dagorde. M. de Jonghe-d'Ardoye. Wij nemen maatregelen zooals het ons belieft, of het u aanstaat of niet. Gehuil linksheel de lin kerzij klopt met de vuisten op de lesse naars en kletst met de deksels derzelve. 't Is een aanhoudend tempeest van alle helsche duivels.) M. Demblon. Zwijg, Pourbaix. (Men roeptTot de ordeTot de orde M. Defnet. A bas la Calotte M. Demblon. A bas les PourbaixVive la République I (Toejuichingen links). De socialisten heffen de Marseillaise aan, in de openbare tribunen wordt meegezongen. De voorzitter schorst de zitting te 2 u. 55 op. Herneming der Zitting. De zitting wordt te 4 ure stipt hernomen. M. de Voorzitter (Snoy). Ons parle mentaire regiem zou in gevaar zijn, indien het hier bleef gaan zooals zooeven. De vrij heid van het woord moet geëerbiedigd wor den. Wat de kestuurs doen, gebeurt in ge- meenzamen overleg met den voorzitter. Deze is dus verantwoordelijk. Ik verzoek M. De Jonghe voldoende uit leggingen te geven. (Links: Neen 1 Neenl Hij zal niet sprekenTot de orde! Tot de orde M. Furnèmont. Wat M. De Jonghe ge zegd heeft is eene beleediging voor de linker zij en geeft weinig goede opvoeding te ken nen. (Toejuichingen). M. Journez.Wij zijn hier afgeschei den van onze kiezers. Wij worden hier be spied. Het parket loert ons af. En dan komt eenkwesteuronszeggen.dat hij maatrege len neemt, zooals het hem belieft, of het ons gaat of niet. En M. Van Naemen roept hier uit: Men zal u wel tot de orde roepen! (Gelach, rechts.) Ja. lacht maar, gij hebt nog acht dagen om te lachen en dan is het woord aan ons. (Donder van toejuichingen). Het volk zal u tot de rede brengen, heeren van de rechterzij en van de Regeering. In dien de beleediging van M. De Jonghe niet ingetrokken wordt, zult gij niet beraadsla gen. (Handgeklap, links). M. Demblon. Vive la Republique! M. Lorand handelt over de houding der kwesteurs. M. De Jonghe onderbreekt. Links roept men: Neen! Neen! gij zult niet meer spreken. Gij moet zwijgen. M. Demblon. Wij laten u niet meer spreken! Silence! De Jonghe, silence! M. Delbeke. Krachtens welk recht zult gij ons beletten te spreken M. Demblon. Wij! Gij zult niet meer beraadslagen. Gij zult het zien. M. Lorand. De kwesteurs hebben het recht niet te beletten, dat de burgers, vreed zaam en ongewapend, ons in het Paleis der Natie komen spreken en ons petities afgeven. De kwesteurs zijn ons uitleggingen schul dig. M. Demblon. M. Visart mag spreken, doch M. De Jonghe niet. M. Vandervelde. Het is de plicht der minderheid alle beraadslaging te beletten, wanneer men inbreuk maakt op de rechten dezer minderheid. (Handgeklap). Zoolang M. De Jonghe zijne woorden niet betreurt en de heer Voorzitter ze niet af keurt, zullen wij dien plicht niet vervullen. Gekwetsten. De Koning roert. M.Beernaertbij Leopold II ontboden De raad der Ministers. De Koning begint denkelijk te begrijpen waareen zijne klerikale ministers het land willen brengen. Heeft hij het inzicht een einde aan de re volutie te stellen met de zeven canailjes van van 't ministerie buiten te werpen Dit zou wel kunnen. Gisteren is M. Beer- naert, die zooals men weet in Den Haag hej. vredescongres bijwoont, per telegram bij den koning te Brussel geroepen. Woensdag avond ten 6 uur is M. Beernaert in 't paleis toegekomen en heeft een lang onderhoud met sire gehad. Daarna is P. Boom bij Leopold II geroe pen. Eindelijk werd woensdag avond in 't pa leis onder voorzitterschap van Sire een raad der kroon gehouden, Wat is er beslist? Trekt P. Boom zijn schandalig ontwerp in en geeft hij de pijp aan Marten? Een dievenwetsontwerp van Peereboom heeft reeds de ergste gevolgen gehad, zooals we reeds over eenige dagen hebben voorzegd. In de brusselsche straten werd woensdag avond dapper gemanifesteerd en het getal be- toogers die rond 10 ure voorbij de Broucke- replaats defileerden bedroeg ten minste 20,000 personen De erge tooneelen, de woedige opstand die het volk in verontwaardiging doet losbarsten zijn eene eerste verwittiging aan de klerikale regeering die zich alléén wil meester maken van de meerderheid in de Kamers. Gansch Brussel is in opschudding, overal zijn de gendarmen opgewonden en de eerste straatwoelingen van woensdag avond zijn slechts een begin. De gendarmen moesten chargeeren, scho ten werden gelost, menschen werden ge kwetst, vitrienen en spiegelruiten heeft men uitgeworpen... 't is een erg begin, o van den Peereboom in den Vlaamschen Schouwburg en in de omliggende zalen. Voor de Meeting. Op straat. Vanaf 6 uur begint de menigte aan te stroomen en ten 7 uur gelijkt de Lakenstraat Antwerpscbe poort en omliggende aan eene zee van volk. M. Ducatillon der kristene demokraten komt ten 71/2 over de Arduinkaai en wordt levendig toegejuicht. Eenige oogenblikken nadien komt Demblon toe. Zijne partijgan gers, juichen hem toe, tillen hem op de schou ders en dragen hem den schouwburg binnen. Op dit oogenblik vertoont zich Furnèmont zich op het balkon, in de Lakenstraat uitge vende. Oorverdoovende toejuichingen bersten los. Furnèmont roept uit- Burgers I ik gaf vandaag den eersten slag! Aan ons allen het overige te doen Eindelijk worden de deuren van den Vlaamschen Schouwburg geopend en gedu rende 3/4 uurs stroomt het volk naar binnen. Leonce Ducatillon (in burgerwacht gekleed) spreekt de eerste in het vlaamsch, omdat hij als gardeciviek moet dienst gaan doen. Men begrijpt hoe luid ruchtig de jonge leader werd toegejuicht. Vooraleer mijn plicht als burgerwacht te gaan vervullen zegt DuCatillon, heb ik er aan gehouden in uw midden te komen, om met u protest aan te teekenen in naam van het volk. De redenaar schetst de plagerijen af die pastoor Daens heeft uit te staan gehad, zweert de bijtreding der kristene democra ten in den kamp voor A. S. en E. V. en schandvlekt het ontwerp der regeering dat hij een bandietenstreek noemt. Ten storm tegen de regeering en vereenigd zullen wij ze omwerpen Overal staat het volk op.... De regeering beantwoordt onze protestaties met ons gen darmen te zenden. Dat ze doen wat ze wil len, doch ze zullen buigen of bersten. (Don derende toejuichingen). Dat de 5 Juli het volk de wacht houdt rond het paleis der natie om aan Vandenpeere boom toe te roepenHet hoofd leggen of er van door trekken Met de ondersteuning van het volk zullen wij zegepralen. Leve 't Algemeen Stemrecht en de Evenredige Vertegenwoordiging! (Toe juichingen). (De redenaar wordt door de leden van het bureel gelukgewenscht). M. Huysmans der Liberale Ligue, bewijst dat het ontwerp van kieswet een eerloozen aanslag is tegen de grondwet en de rechten der burgers. M. Furnèmont. Wij zullen niet aflaten Wat gij gezien hebt is slechts een begin. Den dag dat de volksvertegenwoordigers de Kamer verlaten, moeten zij het volk in de straat vinden. Allen die hier tegenwoordig zijn, hoe ver schillend ook van gedachten, zijn 't akkoord om tegen de valschspelers van de regeering, de partij der eerlij ke menschen saam te stellen. M. De Try der Liberale Werkerseendracht, schetst op zijne beurt den revolutionnairen toestand af. De regeering, roept hij uit, is verantwoor delijk voor de wanorders die ontstaan. Wij zullen niet toelaten dat de grondwet worde verkracht. Dat hij die gelast is te waken over de grondwet, en bedrogen werd door zijne mi nisters, luistere naar de donderende stem van 't volk dat recht eischt. M. Vandervelde op zijne beurt,schetst den toestand af en ver gelijkt hem met wat in andere landen gebeurt. Met vreugde heeft hij gezien dat ook de oude wacht zich bij de beweging heeft aan gesloten en hoopt dat die eensgezindheid tot het einde zal voortduren. Wanneer een gansch volk opstaat om recht te eischen, moet de regeering toegeven. Dat het Koningdom en de klerikalen zich de lessen der geschiedenis te nutte maken. M. Houzeau. Wij sluiten ons volmon dig bij de jongeren aan. Niet een onzer zal achteruit gaan. Maar zult gij achter ons staan wanneer wij op straat komen? (Alge meen geroepJa!ja!ja!) Vet weekblad" i

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1899 | | pagina 1