VAK IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Ghemin de fer Modern Gollegie. Zaterdag 5" Augustus 1899. Nummer 32. Ghemin de Fer Yieinaux. Het ontslag van het Ministerie. In de Kamer. Belooningen STADSNIEUWS. VERLOOREN. EEN GOUDEN VROUWMONTERTJE met ketting-. 't Gaat over zijn hout. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicilé, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaainde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Heures de depart cT YPRES pour 1 Juli 1899. YPRES-FURNES. FURNES-YPRES. WARNETON-KEMMEL. KEMMEL-YPRES. De vergadering der ministers. Het huidige gouvernement heeft geleefd 1 Dinsdag morgend om 10 uur vereenigden de ministers bij M. Vandenpeereboom om de houding te onderzoeken, door hem te nemen na de beslissende nederlaag die het gouver nement had geleden, gister maandag in de commissie der XV. Baron de Lambermont, Beernaert en de Smet de Naeyer hadden reeds een onderhoud gehad met M. Vandenpeereboom, want ten beslotte begreep deze dat het voor kern en zijne collega's eerloos zou geweest zijn nog langer aan het bewind te blijven. Gezamentlijk ontslag. De ministerraad duurde een uur eu eindig de met de genomen beslissing dat het ontslag gezamentlijk den Koning zou worden aange boden. Z M. de koning was er op voorbe reid. Z. M. de Koning verwachtte zich olk oogenblik en vooral heden morgend, aan deze gebeurtenis. Tijdens de beraadslaging der ministers stond een Hofrijtuig voor de woning van M. de Smet- de Naeyer, in afwachting, om het wellicht aanstaande kabinetshoofd nabij, den Koning te brengen. M. de Smet de Naeyer triomfeert Over meer dan zes maanden, op 24 janua ri 11 was het dat M. de Smet de Naeyer, toen voorzitter van den ministerraad, zijn ontslag indiende terzelfdertjjd als M- Nuys- sens, minister van arbeidhij wilde alsdan de kiesknoejerijen van MM. Vandenpeere boom en Schollaert niet bijtreden. Deze laatsten dus liggen er dus verslagen terwijl het gewezen kabinetshoofd M. de Smet de Naeyer triomfeert. Zijn Rijk is uit. Hij vertrekt, de grrroote minister Peere boom, de generaal, de ministei van oorlog, de vader van al zijne onderhoorigen. Hij is om zeep en het was derhalve nog zoo ongepast niet, dat men hem zondag al hier, in beeltenis, onder het zingen van het klaaglied, O Vandenpeereboom naar zijne laatste politieke rustplaats droeg. R. I. P. De fanatiekste aller ministers, die het land tot op eenen duim afstand van den afgrond bracht, is afgevaardigde voor het arrondis sement Kortrijk sedert 11 Juni 1878, dus 21 jaren. In 1884, werd hij minister der ijzerwegen posten en telegrafen. Sedert den 11 November 1896 cumuleert hij de portefeuilles van ijzerwegen en van oorlog. En zoo cok iets willende verwezenlijken als het ministerie der Drievuldigheid, werd hij op 25 Januari 11. bovendien nog hoofd van het cabinet. Hadde men dien pater niet bij tijds dedeur gewezen, hij zou zich, motééue seffensmees- ter, gemaakt hebben van al de ministerieele portefeuilles. Sedert eenige dagen was Peereboom met zijne verhuizing bezig, hetgeen doet denken dat hij niet van gedacht is in het nieuw mi nisterie als minister van ijzerwegen op te treden. Dat de man er gerust totaal van door Irek- ke en voor altijd. Hij leze nu maar van 's morgens tot 's avonds aan zijnen paternos ter om alzoo vergiffenis te krijgen voor al het kwaad dat hij op politiek gebied heeft gedaan en nog meende te doen. Dathijeene akte van berouw verwekke. (Volle aflaat). Amen. M. de Smet de Naeyer zal andermaal optreden als hoofd der Regee ring. Men zegt dat hij weldra een kiesontwerp zal neerleggen gesteund op de evenredige vertegenwoordiging, zonder het land teraad- plegen, dus, zonder zijne toevlucht te nemen tot het referendum, gevraagd doorde linker zij. Wij zullen zien welk jong eruit hetnieuw ministerieel ei komen zal. Het nieuw Ministerie. De onderhandelingen zijn reeds begonnen. Eenigé leden van hetcabinet Vandenpeere boom zullen op hunnen post blijven. Als er Begerem maar bij is, anders krijgt de vent eene geraaktheid. Men spreekt van MM. de Trooz, van Leu ven, Hubert, van Philippevillc en van de Brocqueville, Turnhout. Nu en dan hoort men ook den naam M. Theodor, een der brusselsche independenten. Zeker is 't dat deze reeds werd geraadpleegd door M. de Smet de Naeyer. Laat ons wachten, toezien en intusschen ons verheugen over den val van het kadod- dermimsterie dat eene wet durfde voordra gen om voor eeuwig aan 't roer te blijven. Het is geen klein misrekeningsken ge weest voor... Peereboom. De Koning heeft woensdagnamiddag een onderhoud ge had met de staatsministers Beernaert en De Lantsheere. Het is na dit onderhoud dat M. Desmet bepaald is aangeduid en aanvaard heeft een nieuw kabinet samen te stellen. Het kabinet. Ieder blad heeft, natuurlijk, zijn kabinet. Geven wij er eenige De XX'Siècle die met ongenoegen besta- digt dat de Woestisten duchtig geklopt zijn, geeft op M. Desmet, hoofd van 't Kabinet en de Schatkist M. Vanderbruggen (bon), Landbouw en Werken; M. Van den Heuvel, Justitie M. Surmont, Binnenlandsche Zaken M. de Favereau, Buitenlandsche Zaken M. Nerinckx, IJzeren Wegen M. Theodor, Arbeiden Nijverheid; Generaal Marchal, oorlog; L'Étoile geeft de volgende samenstelling op: M. De Smet- de NaeyerSchatkist Generaal Donny, Oorlog M. Deschamps- David, Buitenlandsche Zaken M. Liebaert, Binnenlandsche Zaken; M. Vanderbruggen, Landbouw; MM. Theodor of Nerinckx, Justicie; M. Cooreman, Nijverheid en Arbeid. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van de kwade— Amen. Van pater Peereboom, den kwade; Van De Bruyn, den potsierlijke; Van Schollaert, den dweepzuchtige; Van Cooreman, den overbodige Van Liebaert. den nuchtere; Van Begerem, den verwaande; —Dat z'er van door trekken zeide Woe ste in 1884 sprekende over de onderwij zers in beschikbaarheid. Dat z'er van door trekken de zeven schoenpoetsers van Pier Goossens van Meche- len en dal Z. M. Leopold II boerke van Brus sel benoeme als kabinetoverste; Gielen, mi nister van openbaar onderwijs; Van den Bemden, minister van oorlog; Spilleboet, minister van openbare werken; Iweins d'Eeckhoutte, minister van justitie; Core- mans, minister van finantiën; Debontridder, minister van arbeid en nijverheid Fichefet minister van buitenlandsche zaken. 't Een is 't ander. En zeggen dat de openbare en voorbehou den plaatsen, tot zelfs de tribunen der diplo maten stormenderhand ingenomen worden om bet ministerieel zevengestamte eene laat ste maal te bewonderen aan den bewolkten hemel van het parlement. toegekend voor de algemeene uitslagen der compositiën aan de leerlingen van het Schooljaar 1898-99. 6de KLAS. Maximum der punten2875. Prijs van Uitmuntendheid: Quivrin André, van Meenen 2313.5 Heeft meer dan de heft der punten behaald Leroy, Nicolas, van St. Jan. 5da KLAS. Maximum3125 p. Prijs van Uitmuntendheid Goethals, Arthur, van Ieperen 2192 Heeft meer dan de helft der punten behaald Lambin, Désiré, van Ieperen. 3da KLAS. Handelsafdeeling. Maximum: 3125 p. A Igemeene Accessit Ghys, Georges, van Ieperen 2123.5 Heeft meer dan de helft der punten behaald Legrand, Maurits, van Ieperen. 2da KLAS. Wetenschappelijke Afdeeling. Maximum: 2750 p. A Igemeene Accessit Verborgh, Albert, van Ieperen 1907.2 Die het vindt en wederom breng ten bu reele van dit blad zal er wel voren beloond worden. Elk zeg het voort. Latijnsche Afdeeling. Maximum: 3000 p. Prijs van Uitmuntendheid .- Lefèvre, Albert, van Ieperen 2331.5 Grieksch-Latijnsche Afdeeling. Maximum3250 p. Prijs van Uitmuntendheid: Vuylsteker, Emiel, van Gheluvelt 2645.7 3da KLAS. Grieksch Latijnsche Afdeeling. Maximum3250 p. Prijs van Uitmuntendheid: VanAckere.Fabrice, van Meenen 23.86.1 Vandaele, Victor, van Ieperen 2297.6 Hebben meer dan de helft der punten behaald Nolf, Julius, van Ieperen. Devaux, Maurits, van Ieperen. 2da KLAS. Grieksch-Latijnsche Afdeeling. Maximum: 3125 p. Algemeene Accessit: Vuylsteker, Eugeen, van Geluvelt 2051.6 Dat onze bestuurders der Godshuizen par tijdig zijn en steeds door partijgeest zyn overmeesterd, blijkt uit het volgende feit HET WEEKBLAD Poperinglie, 5 30 6-53 8-52 9-03 9-43 10.52 11-45 2-46 3-43 6 24 8 10 9-41 itouthem, 5-08 8-00 10 57 12-33 5-02 7-38 Comities 5-08 8-00 9-41 10-57 12-33 2-29 5-02 7-38 Comines-Armentières, 5-39 8-25 11-27 3-18 5-45 9-17 Roulers, 6-41 7-44 10-19 11-58 2-34 3-48 6-23 7-37. Ijanghemarck-Ostende, 6-54 9-48 11 57 3-39 6-07. (4-00 's m. en 8-13 's av. tot Cortemarck), Courtrai, 5-08 8-00 9-41 10-57 12-33 2-29 5-02 7-38. ourtrai-Bruxelles, 5-08 8-00 9-41 10-57 12.33 2-29 5.02, Coartrai-Gand, 5-08 8 00 10-57 2-29 5-02 7-38. De Poperinghe vers Ilazebrouck, 7-11 9-19 12-03 4 01 6-38 8-28. 4-41 7-23 9-46 10-30 1-01 3 51 6 36 10-30 (le samedi settlement). 4-45 7-27 9-50 10-24 1-05 3 55 6-05 10-24 (les mercredis settlement,) YPRES-KEMMEL. 7.00 10.00 11.20 13.30 16.00 18.30 20.10 KEMMEL-WARNETON. 7.23 10.26 12.26 13.56 16.26 17.47 18.56 20.36 KEMMEL-NEU VE-ÉGLISE. 6.03 7.23 9.13 11.46 13.56 16.26 22.07 NEUVE-ÈGL1SE-KEMMEL 5,47 7.07 8.22 8.57 10.10 12.10 14.30 17.31 5.27 8.00 8.37 11.10 13.10 15.40 17 10 19.00 21.30 6.03 8.38 9.13 10.26 11.46 14.46 17.47 19.37 t MODERNE HUMANIORA. OUDE HLMAMOIt l. 4da KLAS.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1899 | | pagina 1