VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels» en Annoncenblad. Alexander Hannotiau. Chemiix de ier Veertiende jaar Nummer 34. i Chemin de Fer Vicinaux. Hoe rijmt men dat te zamen? Moordaanslag op Mer Labori. "11 Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Do annoncen voor België, tor uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalcnastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteilen bevattende worden niet opgenomen. I leur es de depart. gTYPRES pour 1 Juli 1899. YPRES-FURNES. YPRES-KEMMEL. WARNETON-KEMMEL. KEMMEL-YPRES. De kaloten hebben hunne paters en nonnenscholen en niet te min ma ken zij zich meester van de gemeen tescholen om er den baas te spelen en de centen in hunnen zak te ste ken. In't Staatsblad vinden wij XI IIde hoofdstuk van 't budget vanlager on derwijs 106.800 fr. voor de geestelij- en zijn werk. Het gebeurt meermaals, hier als el'ders, dat vreemdelingen beter eene stad kennen dan de inwoners zeiven en dat deze gansch verwonderd, schier ongeloovig opkijken, wanneer men hun het bestaan openbaart van iets dat ze heusch niet vermoedden. Dat is nu namelijk het geval met Sander Hannotiau voor Brugge: hij kent veel beter onze stad dan de Bruggelingen eenige zeldzame uitzonderingen daargelaten en hij verbaast U teenemaal, als hij u de proef op de som levert, met u dingen, zichten, hoekjes en kantjes van Brugge te wijzen, over wier bestaan gij onkundig waart en ■welke gij nooit zoudt opgezocht hebben in het tuintje van een godshuisje, of op de ach terplaats van een somber kloostergebouw. Alex. Hannotiau is, met Edm. VanHovc, de schilder van Brugge. Dit klinkt wel vreemd als men weet dat hij niet hier, maar wel te Brussel woont en dat het gewoel en het leven der groote stad afbotsen op zijnen ke schoolopzieners en 30,000 fr. aan dezen die de lessen van godsdienst ge ven in plaats van de onderwijzers die neigden zich met dat onderwijs te belasten. Dat is dus de bagatelle van 136.800 fr. die de staat en dus al de lastbetalers aan de geestelij ken betalen. Daarin is niet gere kend hetgeen de gemeenten betalen aan de Priesters, die zooals te IJpe- ren en elders les van catechismus geven in de gemeenteschool en die 1 vet en zeer vet betaald worden. De geestelijken gaan dus naar de ge meentescholen en worden er rijk en vet betaald en niettegenstaande dat maken zij de ouders wijs dat de ge meentescholen slecht zijn; dat het slechte scholen zijn! En als de arme kinders hunne eerste communie moeten doen worden zij niet verkleed door den pastoor als zij naar de ge meenteschool, naar die slechte school gaan! En in de kerke wordende kin ders der gemeenteschool, die slechte school, de iaatsten in de catechismus geplaatst! Ha! vaische priesters! de gemeentescholen zijn goed voor u, omdat gij er uwe zakken kunt vullen maar zij zijn slecht voor de vaders en moeders, die er hunne kinderen naar toe zenden, omdat zij weten dat zij daar een goed en degelijk onderwijs zullen genieten! Hoe rijmt men dat te zamen? In hetzelfde staatsblad lezen wij dat het gouvernement voor omtrent 12 millioen 360 duizend franken toe lagen geeft aan de lagere scholen (paters- nonnen- en gemeentescholen). Men mag zonder overdrijving zeg gen, dat paters en nonnenscholen de twee derden van die somme dat is kultus voor - de Schoone onder de Schoo- nen waarmede hij Brugge vereert. Sedert twaalf jaar komt Hannotiau naar hier, waar hem echter geen vijftig personen kennen: hij dwaalt er rond, weken lang, schetst en teekont, schildert, dringt in de godshuisjes, treedt in de kerken en slentert op de prondelmarkt, koopt snuisterijen en zeldzaamheden en vertrekt naar de hoofdstad, wanneer hij zijn voorraad studiën en aan- koopen voldoende meent, als een kermisvo gel zoo blij Die man is gek van Brugge! Hij dweept er mèe en droomt er van! Brussel, met zijne weidsche paleizen en prachtige lanen, zijne halve en geheele mondaines, zijn rumoer, zijn cosmopolitism:, liL;u hun koel en on verschillig; bij hem is 't Brugge for ever En, wanneer ge met hem door de hoofdstad kuiert en voor eene bezienswaardigheid stil houdt, om er een waardeerend woord over te uiten, dan klinkt het meer dan eens, half treurig: Mon cher, cela ne vaul pas voire Bruges! In zijne ruime werkplaats zelve, op den Ninoofschen steenweg, te Mo lenbeek, spreekt U alles van die voorliefde: 8 millioen 240 duizend franken in- slokken. Voor die 8 millioen 240 duizend fra iken moeten zij de koste- looze kinderen leeren en dat gratis zonder het onderwijs te verplichten te betalen. Hewel! Vaders en moe ders gij die kinders hebt die naar nonnen of paterscholen gaan weten maar altijd wel dat het al geld is dat de klokke slaat. Er zijn geen weken, dat er geen geld mede te dragen is, en dat elk volgens zijn vermogen geven moet. En als er in die scholen eenige honderden kinders zijn, ziet eens wat groote sommen geld dat niet opbrengt? 't Is niet genoeg dat het gouvernement, dat is wij, lasten- betalers, millioenen en millioenen aan paters en nonnen betalen, dan moeten wij ieder, naar zijn vermogen een tweede maal betalen! Is dat rechtvaardig voor geestelijken zoo te handelen? en weet gij nu waarom de gemeentescholen slecht zijn? Hoe meer leerlingen zij in hunne scholen kunnen trekken hoemeer zij van den Staat krijgen. Veronderstelt dat zij al de kinderen hebben, dat al de ge meentescholen weg zijn dan zouden paters en nonnen geheel de toelage van 12 millioen 360 duizend franken in den zak steken! En daarbij al het geld dat de ongelukkige ouders, die er hunne kinders zenden, geven Ziedaar waarom de schijnheilige geldzuchtige en vaische priesters zeggen dat de gemeentescholenslecht zijn! Ziedaar waarom zij de arme kin ders der gemeenteschool met de eer ste communie niet willen verkleeden! Ziedaar waarom de kinders der gemeentescholen de Iaatsten moeten zitten in de Kerke, als er Catechis- scbetsen, studies, lichtteekeningen, bibelots, dingen van grootere en mindere waarde, kerkelijke en wereldsche staatsiegewaden, huisraad, aardwerk en gleiers, ja, tot door gerookte pijpen en geijkte pintglazen toe, herinneren aan- of komen van Brugge Ditzwakvooronzestadheeftalde critici ge troffen, die zich over hem uitgelaten hebben. Zoo schreef, onder andere, de Petit Bleu in den aanvang dezes jaars: M. Hannotiaus'est identifié k Bruges et de son grand amour pour la ville, que M. Georges Rodenbach a appelée la Morte, est née une oeuvre d'un sentiment pénétrant, oü les anciennes de- meures se dressent dans toute leur poésie, avec leur caractère sombre et mélancboli- que. G'est lAme même de Bruges, que Ton sent palpiter dans ces toiles. Que ce soit le Viet I hospice, sur les briques gercées duquel se détacbe une statue polychromóe de sainteou bien a la porte d'une mai- son, oü des commères en long manteau noir potinent; ou bien encore dans un bé- guinage, que traverse ie cortège funèbre d'une béguine, toujours subsiste une iden- tique puissance d'évocation. Et lorsque mus is! Ziedaar hoe de onrechtvaar dige priesters de ouders trachten te dwingen om de gemeenteschool te verlaten! en ziedaar hoe mechant Colaert, die als schepen van onder wijs de kinderen der gemeenteschool zou moeten verdedigen ze integen deel laat vervolgen! En denkt niet dat wij tegen den godsdienst zijn als wij het masker van het aangezicht der vaische priesters trekken. Neen ia het geheel niet maar wij willen met priester Daens dat er meer vrij heid, meer broederlijkheid en meer rechtvaardigheid in de wereld kome en dat men geen priester, pater of non is om achter de Centen te zitten, ge lijk eenen duivel achter eene ziel. De priesters moeten een geloove maar geen geldgeloove hebben. Christus had geenen steen om zijn hoofd er op te rusten en zijne navolgers vinden d? pluimen bedden nog veel te hard! Hoe rijmt men dat te zamen. Laat ons maar allen werken en van heden af zweeren van met de toekomende stemming voor mannen te stemmen die voor het geluk van onze school- kinders zullen zorgen. Voor de kalo ten zijn de schoolkindet'skleine melk koeien Voor de liberalen zijn de sohoolkinders den troost van vader en moeder en de toekomst van het vaderland Kiest ouders, voor het geluk uwer kinders tusschen de twee! De toestand van M1 Labori. Het geneeskundig bulletijn van Mr Labori bestadigt dat de koorts afneemt, maar de pijnen duren voort In zijne omgeving verzekert men dat Mr M. Hannotiau quitte sa ville d'idéal, c'est pour chercher, ailleurs encore, des coins semblables, qui lui rappellent ceux de ifi- bas, comme cette vieiile et pittoresque maison de la rue des Chartreux, a Bruxel- les. Mais c'est Bruges, Bruges toujours qui l'aitire et bien vite il y retourne pour y chercher eet admirable dessin des Pre- neurs de mésanges, oh les personnages ont l'air d'avoir élé créés pour Breughel Gij zou it nu wellicht kunnen denken, dat zulks aan manie grenst. Waarachtig niet! Die bij den kunstenaar gansch ver staanbare voorliefde tot eene schilderachtig mooie stad, heeft daarom zijn geest niet zóó danig in beslag genomen, dat hij geen open oog voor het schoone van elders zou blijken te hebben. Hannotiau waardeert integendeel zeer hoog alle kunstvoortbrengselen, van wien ze komen, of waar ze zich ook mogen bevinden: hij bezit eene uiterst fijne kunste naarsziel, die geniet, ontvlamt en opgaat in Het Schoone Medard Verkest. (Wordt voortgezet). I T V R LAD Toperinghe, 5-30 6-53 8-52 9-03 9-43 10.52 11-45 2-46 3-43 6-24 8-10 9-41 ilouthem, 5-08 8-00 10 57 12-33 5-02 7-38 Comines 5-08 8-00 9-41 10-57 12-33 2-29 5-02 7-38 Comines-Armentières, 5-39 8-25 11-27 3-18 5-45 9-17 Roulers, 6-41 7-44 10-19 11-58 2-34 3-48 6-23 7-37. Langhemarck-Ostende, 6-54 9-48 11-57 3-39 6-07. (4-00 's m. en 8-13 's av. tot Cortemarck), Oourtrai, 5-08 8-00 9-41 10-57 12-33 2-29 5-02 7-38. ourtrai-Bruxelles, 5-08 8-00 9-41 10-57 12.33 2-29 5.02. Oourtrai-Gand, 5-08 8-00 10-57 2-29 5-02 7-38. De Poperinghe vers Hazebrouck, 7-11 9-19 12-03 4 01 6-38 8-28. 4-41 7-23 9-46 10-30 1-01 3 51 6 36 10-30 (le samedi seulement). FÜRNES-YPRES. 4-45 7-27 9-50 10-24 1-05 3-55 6-05 10-24 (les mercredis seulement} 7.00 10.00 11.20 13.30 16.00 18.30 20.10 KEMMEL-WARNETON. 7.23 10.26 12.26 13.56 16.26 17.47 18.56 20.36 KEMMEL-NEU YE-ÉGLISE. 6.03 7.23 9.13 11.46 13.56 16.26 22.07 NEUVE-ÈGLISE-KEMMEL. 5.47 7.07 8.22 8.57 10.10 12.10 14.30 17.31 5.27 8.00 8.37 11.10 13.10 15.40 17 10 19.00 21.30 6.03 8.3S 9.13 10.26 11.46 14.46 17.47 19.37

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1899 | | pagina 1