H VAN IJPEREN EI HET A BROS DTS SEIENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Aimoncenblad. Alexander Hannotiau Veertiende j<aar Zaterdag 26" Augustus 1899. Nummer 35. Het werkliedenpensioen. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per O maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. por 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Do annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het, buitenland w orden ontvangen door den. Office de. Publicilé; Magdalcaastraat, Brussel. - Woa wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteek end of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Wij knippen onderstaande artikel uitHet Recht orgaan der kristene demokreten Het Pensioen der oude werklieden. Over eenige dagen wandelde ik rond in de stad Oostende, waar men op dezen oogenblik alle mogelijke pracht ten toon gespreid ziet, het geld afgeperst met het zweet en bloed der werklieden wordt verbrast met de lichte kooien, die als een zwerm zwalmen naar de badsteden komen afgezakt om hun walge lijk stielken uit te oefenen met alle slach van rijke huwelijksbrekers en galante ze- denbedervers 1 In eene breede straat ging ik een gebouw voorbij op welker deur geschilderd stond God, zegene de hand die hier eene aalmoes insteekt, en verder gesticht: voor ouder lingen. Rondziende bemerkte ik drie ouderlingen voor een hoog getralied venster, dicht toege stopt, hunne blikken naar buiten werpende. Op hun wezen stond droefheid te lezen, en waarlijk ik ook was diep ontroerd bij het zicht van dit schouwspel. Ik dacht aan 't verleden van die oude zee wolven, die gansch hun leven hadden door gebracht te midden de woeste gevaren, or kanen trotseerende om aan de zee den dage- lijkschen nooddruft te onttrukken. Hoe moest hun hert niet gesteld zijn, zij die van jongs af als vrije vogels het wijde en diepe nat doorkruisten, om onbewust van de grootschheid der natuur, Gods verhevene schepping en zijne almacht te bewonderen en met volle longen de gezonde en frissche noorderlucht iu te ademen, terwijl ze nu in een engen kring, opgesloten, met dikke mu ren, getraliede vensters afgescheiden waren van al wat hen duurbaar is. Bitter noodlot voorwaartreurige toekomst zwarte gezichteinder voor het werkvolk Dit noopte er mij toe nog eens de stem te verheffen om het zoo lang gewenscht en reehtveerdig pensioen der oude werklieden te verdedigen en die wraakroepende opslui ting der ouderlingen te doen ophouden. Het wint allergerhand meer veld! en in het ministerie is men bezig (als wij hen mo gen gelooven) een ontwerp gereed te maken on zij ii werk. pte Vervolg. Veel gereisd hebbend, begaafd met een verbazend geheugen voor hetgeen de kunst betreft en met eene buitengewone teeken vaardigheid bedeeld, kan hij uren lang, bezig houden, nimmer moê- of uitgepraat, van het een op het ander springend, en, als het toeval nu wil, dat ge met hem voor eene witwarmeren gelagtafel, waarop hij teeken kan, gezeten zijt, dan staat het blad, op het einde van 't gesprek, heelemaal vol met schetsen en krinkels en krabbels, even handig als mooi getrokken, precies de ver aanschouwelijking eener les van kunstge schiedenis of van schoonheidsleer. En ook dat moet u niet verwonderen im mers, Hannotiau is leeraar aan de kunstaca- d:mie van Molenbeek, gesticht en thans nog bestuurd door den Heer Frans Stroobant, fijnschilder en tevens eender eerste en trouw- gebleven bezoekers van het kunstrijke Brugge. om het pensioen te verzekeren aan de oude mijnwerkers. Waarom aan mijnwerkers al leen? Liehaerthad die plechiige belofte,doch met het samenstellen van 't nieuw ministerie heeft minister de Smet de Naeyer dezelfde verklaring niet moer willen bevestigen. Zal dit nog eens een parel moeten zijn aan de kroon der achteruitkruipers die bezig zijn met het vlaamsche volk te verraden, uit be looning omdat zij altijd de beste steun wa ren van godsdienst en van vaderland Voor 't oogenblik maak ik daar geen ver der gewag van. Oog in 't zeil, en oog voor oog, tand voor tand, en wanneer wij de ondervinding op doen dat wij maar iets kunnen bekomen met op onze poot te spelen zooals de Walen, he- wel! wij zullen den ouden leeuw wakker schudden, wij zullen straatrumoer maken en 't zal er erger op los gaan dan vroeger, want een Vlaming, eens moegeterd, is te vreezen in zijne wraakneming. Beschouwen wij dus de zaak in 't alge meen, en bekreunen wij er ons niet om dat men nu ophemelt wat men vroeger onder de voeten stampte, omdat het door de demo craten verdedigd werd. Binnen kort zingen al de conservo's hetzelfde deuntje, en Pol Ghyoot zelve die wist te vertellen dat het vlaamsche werkvolk er een schande zou van maken, een pensioen aan den Staat te vra gen, onze Pol ook zal in de gilde aan de eerlijke en werkzame slaven, zeggen dat het maar reehtveerdig is dat de werkman pensioen bekome Maar A propos, in't voorbijgaan had kluch- tenare van Gent hem misschien op voorhand gezeid dat hij het vlaamsche werkvolk op die wijze moest zeep aan den baard strijken? Eu hoe komt het dat het nu mogelijk ge worden is pensioen te geven of ten minste dat men bereid is het te geven, ofschoon men vroeger sprak van 200 millioen, eene kwestie die niet rijp en was, enz. Brugsche Vuile deelde vroeger ook dit gedacht, en zie o wonder I 'Is ook al bekeerd; tusschen vijf kolommen lafhertigheden tegen een priester, hemelt het op zijne beurt de katholieke re geering op voor haar ontwerp. O Tartufen! O Pheniksenl Men riep vroeger om dit zoo reehtveerdig ontwerp te bestrijden meermalen het belang Ziedaar meer den mensch in zijne eigen aardigheid, zijn doen en laten. Wil ik u nu eventjes den kunstenaar voorstellen? Hannotiau is zeer stellig eene artistenna- tuur: niet alleen beseft hij wat kunst is en smaakt hij deze, waar hij ze ook vinden mo ge; maar hij beoefent ze zelf met bijzonder goedgelukken en nog wel in méér dan ééne harer uitingen. Vooraleer schilder te worden was hij bouwkundige, in 1881en, zoo hij verfkwast en pale tal een poosje ter zijde legt, dan vindt zijne drift tot de kunst eene andere bevrediging in de steendrukteekeniiig, een vak, waarin hij reeds merk waardige dingen leverde, zooals zijn album cv r Brugge, bij Lamertin uitgegeven. Die veelzijdigheid in de openbaring van zijn kunnen is zeker geen alledaagsch verschijnsel en weinige kunstenaarszielen werden zoo mild door de goede Fee begaafd. Ik zegde daar even, dat Hannotiau aan bouwkuude gedaan had; doch zulks was eerder om nuttigheidsredenen dan uit persoon lijke neiging geschied. Te huis had men be- in der nijverheid, die groote factor, die ten gevolge daarvan verlamd geweest zijn. De laatste statistieken opgemaakt in Duitschland bewijzen gansch het tegendeel. Wanneer het wetsontwerp in Duitschland ter spraae kwam zegde Bismarck dat de hoofdkwestie deze was, middels te zoeken om de nijverheid te belasten, zonder de hen te dooden die hel ei aan den werkman verschafte. Nooit is de nijverheid in Duilschlaud zoo bloeiend geweest en overal bastatigt men eene groote vermindering in de lasten van openbare onderstand en het gevloekte pau perisme verdwijnt van lieverlede. De lasten te betalen voor de verzekering tegen ongevallen op het werk bedragen 3 "Zo- Deze tegenziekte 11/2 °/0 en do verzekering tegen den ouden dag 1 1/2 °/0 of te samen 5 1/2 centiemen afgetrokken op den arbeid. Voor de verzekering der zondagrust on. dergaan zij een verlies van 3 °/0, maakt te samen 8 1/2 °/0. Is de nijverheid nu dood Binst het afgeloopen jaar heeft men 69 millioen betaald aau pensioen waarvoor de Staat 27 millioen betaalde. Het bedrag van den uitvoerder duitsche producten bedroeg in 1897 3256 millioen mark. In 1899 bij de 4000 millioen. Deze cijfers toonen genoeg dal al die vrees valt als een papieren kasteel. Ook denkt men er aan bij onze buren het pensioen meer en meer uit te breiden op meer volksgezinde manier. In een brief, gezonden aan de Palriote van een duitsch katnoliek, wordt de regee ring geluk gewenscht. Wij ook wenschen haar geluk, omdat de regeering onder den drang der zaken ein delijk gedwongen is, trapsgewijze de recht- veerdige hervormingen toe te staan, die de christene volkspartij in haar programma geschreven heeft. Meer dan ooit is het klaarblijkend dat de vierde staat (het volk) de bovenhand krijgt. Het valt nu te zim in welkeu zin de re geering het ontwerp zal opvatten. Toen wij op ons laatste congres te Antwer pen gehouden, na eene grondige bespreking onze besluitselen deden kennen, en waarvan sloten, dat hij de zaken zijner ooms, onder nemers te Brussel, zou overnemen en daar hunne firma zeer belangrijk heeten mocht, bleek het oorbaar dat de toekomstige be stuurder met de bouwkunde vertrouwd was. Derhalve ging hij in de leer bij bouwmeester Schoij, wien het Staatsbestuur de herstelling der kerk, op den kleinen Zavel, opgedragen had. Hij teekbnde er twee jaar; doch inlus- schen hadden vrienden, die veel bij hem aan huis kwamen en waaronder vcoral de be treurde Artan, de zeeschilder, hem aangera den den aanleg, dien hij voor het teekenen bezat, in het schilderen te benuttigen. Hannotiau volgde den raad en zeide vaar wel aan hoekmeter, passeren winkelhaak, om penseel en kleurendoos aan te vatten. Hij volgde slechts eene korte wijl de lessen ter Academie van beeldende kunsten doch ging des te liever bij Antoon Van Hammée, die hem leerde teekenen, t. t. z. het trouwst mogelijk de voorwerpen, die hem onder het oog kwamen, af te beelden. En daarin ligt hot geheim van Iiannoliau's gelukken: ter wijl, heien ten dage, zooveel schroomelijk- onze partijgenooten op de hoogte gebracht worden, blaften de Woestebladen als bezete nen en tal van artikels werden geschreven om de zoogezegde onmogelijkheid aan te too nen van het toekennen van een pensioen. Do cijfers worden verdriedubbeld om de stmpelaars af le schrikken en de toepassing ervan onmogelijk te maken. De christeno volkspartij moet er meer dan ooit aanhouden, onze eischen te doen door dragen, niet voor een gedeelte, maar voor gansch het land. Een eenvoudig ontwerp, toepassing van het pensioen der oude werkliedenaangevuld door de klimmende belasting op het inko men, het staatsmonopolium voor 't stoken van alcool, herziening der wet op de erfe nissen, zonder in iets het werkvolk te tref fen, en zich wel wachtende eene nieuwe bureelratterij op te richten die met het vet van de pot wegloopt. Het land is ten toppunt van weelde ge klommen-, aliengeihand gaat de viucht van onzen arbeid meer en meer naar den vreem de, waar tal van naamlooze maatschappijen zich vormen met belgisch kapitaal gesticht. Het oogenblik is goed gepast om de weelde en het overtollige te treffen, en dan zullen wij de vaderlandsliefde en de genegenheid voor den werkman van al die grootsprekers eens naar waarde kunnen schatten. Wij moeten er toe komen de vrijheid te herwinnen van onze oude werklieden, die nu helaas! alle fierheids- en vrijheidsgevoel aan de voeten moeten leggen van achteruit kruipers, die de mensch maar gebruiken als een stuk voorwerp dat ze kunnen bezigen om hunne politieke winkels te doen draaien en ze in tij I van kiezing in rang, twee en twee, opgeleid te worden door een jonge snotbek, naar 't kiesbureel, evenals kalvers naar de markt. De eerlijke en neerstige werkman moet van zijne vrijheid, hem door God geschon ken, genieten zoolang hij leeft. De vrijheid moet hem terug geschonken worden ten volle, opdat bij niet meer ge dwongen zou zijn eene schuilplaats te zoeken in gestichten waar men 't huwelijk breekt, de oude dutsen bezigt aan alle slach van slavelijken arbeid, om 't gras te maaien in de kasteelen of peeren en appels te trekken. heden, bij gebrek aan goede teekening, ons oog beleedigen, behagen integendeel Hanno- tiuu's werken door hunne groote juistheid, trouw en sierlijkheid der teekening. 't Is ove rigens het abc der kunst: wie niet goed tee kent, kan onmogelijk goed schilder worden, omdat zelfs de heerlijkste kleuren het foutie ve van den vorm niet verbergen kunnen. Reeds vroeg kon Hannotiau zich vermeien in 't aanschouwen van mooie kunstgewroch ten en daarin zal ook wel eene der redenen van zijnen kuüstaard liggen: bij een bloed verwant, die eene schilderijenverzameling bezat,kreeg hij stukken van Rousseau, Millet Delacroix e. a (e kijk. Die oom, nu, was zeer veranderlijk van aardals hij een artist moê was, werd dezes plaats door eenen anderen ingenomen, zoodat De Groux, Dubois, Leys, teekeningen van Rops, enz. de eerste vervan gen kwamen. Hannotiau hiefi altijd eene voorliefde voor de drie laatste namen gekoes terd, Leys bovenal, van wien hij eene merk waardige collectie van bij de honderd teeke ningen bezit, die eene groote waarde verte genwoordigen. Medard Veiucest. [Wordt voortgezet). m;wiiMg|iiMji«MpyiiwwwMii»<ii>imijlwwaa8awM5iugwiiiww.iiMiafgtwawwwwww; HET L A D

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1899 | | pagina 1