VAN IJPEKEN EN EET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Veertiende jaar Zaterdag 21" October 1899. Nummer 43. Gemcentekiezing van 15 October 1899. LIBERALE KANDIDATEN. KLERIKALE KANDIDATEN. Onze gemeente kiezing. Kiezers. Liberalen. Terechtwijzing. De klerikale stoet van Maandag. Het aanplakken. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 3 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij on onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. 8 T A. 11> P E R I M TOTAAL. Stembriefjes gevonden in de stembus Nietige briefjes Geldige briefjes Volstrekte meerderheid Briefjes stemmen gevende aan de kandida ten der verschillige lijsten. 1318 29 1289 21 1611 40 1571 35 1640 17 1623 41 4599 86 4483 2242 97 MM. BRUNFAUT DEDEYSTERE DEWEERDT NOLF ONRAET SPEYBROUCK VERMEULEN 499 480 480 490 479 477 480 676 661 659 673 661 651 664 703 681 684 696 681 702 691 1878 1822 1823 1859 1821 1830 1835 MM. BEGEREM BERGHMAN BOUQUET FIERS FRAEYS IWEINS D'EECKHOUTTE VANDENPEEREBOOM 750 758 751 748 745 756 762 849 842 839 834 843 849 840 876 869 863 860 861 887 865 2475 2469 2453 2442 2449 2492 2467 Zeggen wij openhartig onze ma nier van den uitslag onzer gemeente- kiezing van zondag te aanschouwen. De liberale partij heeft geenen stap gedaan bij den kiezerstemde voor de liberale partij wie wilde. De kle- rikalen, integendeel, hebben met grooten tralala feesten ingericht op St Pieters wijk, hebben geld in over vloed gegeven, zij hebben beurtelings beloften en bedreigingen gedaan, ge durende veertien dagen hebben zij het volk dronken gemaakt, zij heb ben slemperijen bijgewoond. Wij weten dus dat de 1821 stem men der liberale lijst rechtzinnig de onze zijn. De klerikalen kunnen zooveel niet zeggen van hunne 2442 stemmen. Neemt van dit cijfer al de stemmen weg en zij zijn talrijk die verschuldigd zijn aan de drukking aan de bedreiging, aan bet geld en ongelukkiglijk ook bekennen wij het aan de flauwhartigheid van vele liberalen die het geheugen verloren hebben, en wat zal er van overblijven? Wij zijn verslagen, t'is waar. Wij hebben niet gemeend dat onze min derheid zoo groot zou geweest zijn, 't is nog waar. Maar wat wij luidop kunnen verzekeren, 't is dat wij nooit neen nooit, eene zegepraal nog zelfs Wij komen u bedanken voor de tal rijke stemmen, die gij ons vrijelijk uit eigene beweging gegeven hebt, zonder dat wij hebben moeten onzen toevlucht nemen tot de veelvuldige eenen triomf zouden gewild hebben, door bet bedrog, door de omkooping, door de slemperij gewonnen. De goede trouw en de eerlijkheid zijn onze eenige geleiders geweest in ons kieswerk. Onze tegenstrevers hebben ons voorbeeld niet gevolgd. Het zal hunne schande zijn Wat ons, liberaler, betreft, wij zul len, ondanks de stormen en de onwe- ders, de getrouwste dienaren blijven van de zaak der waarheid, der schoonheid en der rechtvaardigheid Wij zullen, gelijk in het verleden, voortgaan met onze tegenstrevers eerlijk te bestrijden. En wanneer eindelijk de Yperlingen, van hunne dwaling terruggekeerd, de oogen zul len openen, al de onzedelijkheid zul len begrijpen die in de zegepralen der priesterpartij de hoofdrol speelt, zij zullen bij ons nog vrienden vinden die altijd verkleefd zijn aan het wel zijn hunner medeburgers en aan de verdediging der onsterfelijke grond beginselen van rechtvaardigheid en van vrijheid. en aanhoudende maatregelen waar toe onze tegenstrevers verplicht zijn geweest. Zeker, wij hebben bezwekenmaar onze nederlaag is meer schijnbaar dan wezenlijk. De klerikale lijst heeft gezege praald, maar het is maar dank aan een ongerijmd en onrechtvaardig stelsel, welk, behalve dat het de on gelijkheid wettigt der kiezers vóór de stembus, wat men er ook van zeg ge, al het bedrog benevens al de mis bruiken toelaat aan dezen die voor het oogenblik de meesters zijn. Dit onrechtvaardig stelsel zal bin nen kort verdwijnen, 't is bijna zeker. Niettegenstaande de ondergane nederlaag, is de liberale geest nog diep geankerd in onze oude stad, en het verlichte volk, de kleine kiezers met vrijen wil vooral, blijven er on wankelbaar aan verkleefd. 't Is onder de groote kiezers, on der de bevoorrechten, deze met 3 en 4 stemmen, dat onze tegenstrevers hunne bijzondere aanhangers vin den Maar nog eens, dit stelsel en die voorrechten zullen welhaast ver dwijnen j In afwachting zult gij uwen moed en uwe hoop behouden. De algemeene uitslag van Zondag is o\erigens om ons allen aan te moe digen hij is ongelukkig voor de kle rikale partij, die de meeste nederla gen heeft ondergaan. Wij zullen dus den strijd herne men met een nieuwen iever, vol be trouwen in de sterkte onzer partij, die thans onverbrekelijk vereenigd is en overtuigd van den eindzegepraal onzer gedachten. Nog eens dank. Brunfaut August, Dedeystere öeraphien, Deweerdt Karei, Nolf trnesi, önraet Jules, Speybrouck Emiei, Vermeulen Polydoor. Den dag van 15n dezer heeft aan onze verwachting niet beantwoord. Wij hebben een oogenblik gemeend, met volle vrijheid aan het kiezerskorps te laten, dat de katho lieke partij ook alzoo zou gehandeld hebben wij bekennen rechtzinniglijk te openhartig te zijn geweestwij hadden niet moeten ver geten dat onze tegenstrevers aartsomkoopers geworden zijn. Bij het zien der werklieden die sedert acht dagen scheuveldronken van de eene herberg naar de andere slenteren, is er niet de minste twijfel daaroverhet geld heeft eene zedeloo- ze rol gespeeld onder ons werkvolk, dat meer geneigd is tot de dronkenschap dan tot het werk; de klerikalen hebben zijnen kwa den natuurdrift ten hunnen voordeele ten nutte gemaakt; zij hebben er in gelukt; maar mogen zij lier zijn over hunne zegepraal? Foei?! Maar wat het walgelijkste was in deze kiezing, 't is de tusschenkomst eener dweep zuchtige geestelijkheid, zonder de minste te rughouding, de scholieren in de straatbetoo- gingen leidende; zij was achter de reuze, haren moed koelende, en een opgeblazen wezen toonende. Schoon voorbeeld, en vooral eene goede les voor de ouders, die haar hun ne kinderen toevertrouwen; waarlijk, de opvoeding die men in de klerikale gestichten aan de jeugd inprent, is stichtend Nu dat de dag van omkooping voorbij is, liberalen, weest kalm en denkt aan het toe komende jaar: beschouwt de toekomst met geluk; zij brengt ons zekerlijk den val eener partij die het kiezerskorps verbasterd heeft en die ons schoon land honderd jaren heeft doen achteruitgaan. Liberalen, betrouwen en moed Het is ten onrechte dat wij in ons nummer van Zondag 11. de weezen beschuldigd hebben deel te hebben genomen aan den lichtstoet, door de klerikalen ingericht, op 8n October. Het was de muziek der katholieke Turners, die den stoet vergezelde. Men verzekert ons echter dat de weezen den ln October tegen woordig waren in den stoet, wanneer het zoo geweldig regende dat men geen hond aan de deur zou gezet hebben. Maar het is maar al te waar dat de kost gangers van het bisschoppelijk Gollegie, ver gezeld van hunne professoren, den reus heb ben begeleid en zijnen wagen voortgetrok ken. Wij houden dus staan wat wij over die onbezonnen handelwijze, over dat misbruik van vertrouwen jegens de ouders gezegd hebben. Eenige woorden zijn voldoende om de sa menstelling van den stoet te verhalen. De stadsharmonie met haar vaandelde katholieke Fanfare met haar vaandel; de ziekentroost met haar vaandel; eene over- groote pop met vodden en lompen bekleed de Gemeente Raadsleden, met een rood bloempje in het knopsgat, de Koekedoes uit de Meenenstraat met hunne kakedoesen; zeer weinig eerlijke personen en eene hoe veelheid straatjongens en zatlappen. Een plakbrief aan de hoekeu der straten geplakt, nooligde AL de maatschappijen der stad uit om aan deze grrrrrroote betoo ging deel te nemen en de Katholieke zieken troost alleen heeft deze uitnoodiging beant woord, en dit nog omdat zij er toe gedwon gen was. Wij hebben bemerkt dat de plakbrief, die de grrrrrroote klerikale betooging van maandag aankondigde, overal de teekenin- gen bedekte die zondag morgen door de zor gen der liberale Vereemging op de muren der stad zijn geplakt geweest. Onze meesters willen niet dat men hen de waarheid onder de neus wrijve. HET WEEKBLAD le BUREEL opend de 2e, 8s en le bureelen. 2® BUREEL opend de 3®, 7® en 8e bureelen. 3» BUREEL opend de 4®, 5® en 6® bureelen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1899 | | pagina 1