VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. «EENDRACHT MAAKT MACHT.» KIESRECHT. ^Yeertrerrde jaar Zaterdag 30" Juni 1900. Nummer 26. Wij raden onze vrienden van het arrondissement ten zeerste aan, die meenen het recht te hebben als kiezers ingeschreven te zijn, zich ZONDER UITSTEL ten bureele der liberale Associatie te begeven, Seminariestraat te Yperen. Wij verzoeken ook onze vrienden ons de personen aan te wijzen die zij denken ten on rechte op de kiezerslijsten hunner gemeente ingeschreven te zijn, en deze die er ingeschre ven zijn met een grooter getal stemmen dan dat waaraan zij recht hebben. Wij verzekeren hen het volstrekste geheim. Het Comiteit der liberale Associatie. OPGELET Toestand van het personeel der middelbare scholen Obstruktie. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den bulten. 2 50 fr. voor stad. Per'6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen; 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen1 f!r. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Do annoncen voor België, ter uitzondering der bei lo Vlaanderennis mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicüé, Magdalenastraat,Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaajnde artikels uite: 1 j'< logen Vrijdag ,mid>i:: yri; on onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Ziehier de bijzonderste bepalingen betreffende bet kiesrecht Om kiezer te zijn voor de Kn- mer moet men ten volle ^£2» jaar oud zijn; voor het Senaat, 30 jaar voor de Provintie, 250 jaar, en voor de Gemeente, 30 jaar voor ln Mei 1901. Om ingeschreven te zijn als kiezer voor de Kamer en het Senaat, moet men ten minste sedert een jaar ten volle in de stad of gemeente ver blijven voor de Ge meente, sedert ten minste drie jaar en dat v oor 1" •iniï ii)oo. Hebben recht op eene bijgevoegde stem Voor de gemeentekie- zingeil, de kiezers van ten volle 33 Jaar oud, gehuwd of wedu- waar met binders, ten minste 25 franks persoonlijke belastingen betalende aan den Staat, in de gemeenten van min dan 2000 zielen, 10 franks in degene van 2000 tot 10,000 zielen en 125 franks in degene van meer dan 10,000 zielen. Voor de andere verkiezingen is deze belasting vastgesteld op ten minste 25 franks. Hebben ook recht op eene bijge voegde stem: De kiezers, eigenaars, sedert minstens één jaar, hetzij van grondgoederen gevende een kada straal inkomen van 48 franks hetzij sedert minstens 2 jaar van eene in schrijving op bet Grootboek der openbare schuld of van een rente boekje op de Spaarkas, gevende ten minste eenen jaarlijkschen intrest van lOO franks. Hebben recht op twee bijgevoegde stemmen'. Zij die drager zijn van een der di ploma's titels of getuigschriften opge somd in artikel 17 der wet van 12 april 1894; Zij die een der openbare bedienin gen vervullen of vervuld hebben, die eene der bedieningen bekleeden of bekleed hebben, die een der beroepen uitoefenen of uitgeoefend hebben, aangestipt in artikel 19 van voor melde wet. Niemand kan meer dan drie stem men hebben voor de Kamers en de Provintie, of meer dan vier voor de Gemeente. Om dit jaar- op de lijsten dei* kiezers voor Senaat, Kamer en I*i*oviiitïe te kun nen voorkomen, moet men op 30 de zer sedert ten min ste een jaar alhier zijn wettig woonver blijf hebben; voor de Gemeente moet men sedert ten minste 25 jaar wettiglijk al hier gevestigd zijn. onder het oogpunt der jaarwedden. (2de Vervolg). Er is nog eene andere onregelmatigheid aan te stippen in den toestand van het on derwijzend personeel der middelbare scho len, in dien zin dat de inkomsten dezelfde niet zijn overal. Alzoo, een luitenant of een andere graad van het leger heeft dezelfde soldij, 't is gelijk waar hij in garnizoen is, te Bergen, te Namen, of op het kamp van Beverlooin de middelbare scholen is het alzoo niet en de leeraars van Tongeren of van Maeseyck, zijn min wel betaald dan deze van Antwerpen, van Gent, van Veurne of van Lier omdat er in deze laatste steden een overschot bestaat. Inderdaad, volgens de wet van 15 Juni 1881, is de jaarwedde van het onderwijzend personeel samengesteld uit een vast deel en uit een toevallig of overschot. Dit is voor zien door het overschot der ontvangsten op de uitgaven der school en verdeeld onder bestuurders en leeraars. Er zijn steden waar dit verwezenlijkt wordt, maai in het meeste- deel, steken de besturen dat overschot in hunnen zak, als het bestaat en het personeel geniet daar niet den minsten boni. Het overschot, afhangende van de ont vangsten en de uitgaven, kan dus dikwijls veranderen't is daarom dat eenige zeld zame steden op hunne fondsen een vast schoolgeld van 150 fr. 's jaars verzekerd hebben ('t is voornamelijk het geval voor Tongeren); maar in vele andere heeft het personeel niets dan de jaarwedde, gewaar borgd door het koninklijk besluit van 1881. Welk verschil met de Athénaei waar het Gouvernement het schoolgeld waarborgt Het is wenschelijk dat het overschot ver- dwijne en dat de jaarwedden verhoogd wor den, zoodat de agenten, die dezellde titels, dezelfde bekwaamheid en dezelfde jaren dienst hebben, niet min betaald zijn dan de bevoorrechte die verbonden zijn aan de mid delbare scholen van Gent, Antwerpen, enz. Het spreekt van zelfs dat deze laatsten, per soonlijk, hunne huidige inkomsten zouden mogen behouden en dat het voorrecht maar zou verdwijnen door uitsterving om geene interesten te schaden. Men verstaat dat iedereen niet te Gent of te Antwerpen kan zijn In deze laatste tijden, zijn de jaarwedden van verscheidene soorten van beambten ver hoogd geweest: 't was het geval voor de rechterlijke macht, de gemeente secretaris sen, de kapiteins-bevelhebbers vaa 't leger, de leeraars der hoogeschool, de onderwijzers der lagere scholen en onlangs heeft men eene verhooging van jaarwedde aan de gees telijkheid toegestaan. De leeraars van middelbare school zijn bijna de eenige ambtenaars wier toestand dezelfde is gebleven voor wat de jaarwedde aangaat. En nochtans men eischt dat zij een zekeren rang houden, zonder nog te spreken van hetgeen men eischt onder het ambtelijk oog punt: gedurige vermeerdering van werk, voorbereiding der lessen, verbetering van schoolwerken en opstellen zonder einde, ver slagen, voordrachten tegen den alcohol, het vormen van burgerlijke onderlinge deelne ming, enz., enz. De gevolgtrekking is geheel aangeduid; da&r, waar het werk aangroeit, moet de vergelding in evenredigheid vergrooten, krachtens de enkelvoudigste billijkheid. Het spreekwoord Aan ieder volgens zijne werken moet geen ijdel woord zijn. Deze overwegingen, even als deze welke wij in twee voorgaande nummers hebben uitgegeven, zijn ons ingegeven geweest door de lezing van een belangwekkend vlugschrift dat wij ontvangen hebben en die uitgegeven is geweest door den Bond van het officiéél onderwijs in België (afdeeling der middel bare scholen). Het behandelt het vraagstuk onder al zijne gedaanten met de terugwer kende daden, stelt ingevende vergelijkingen vast tusscheu de jaarwedde der leeraars van middelbare school en deze der gemeente secretarissen, der douanen- en accijnsen agenten, der onderwijzers van de groote steden, der applicatie,- weldadigheids- en gevangenisscholen, even als van de bedien den en ambtenaren der hoofdbesturen, waar men bijna kennissen eischt gelijk staande met het optreden in het beroep. Maar deze gaan dapperder Het vlugschrift is zeer wel gemaakt en van eene onwederleggelijke logica in zijne gevolgtrekkingen. Wij wenschen er de schrijvers hartelijk geluk over. Journal du Limbourg). De algemeene raad der Socialistische Par tij vergaderde over een veertien dagen in het Volkshuis te Brussel om de middelen vast te stellen die zullen worden aangewend om het zuiver en algemeen stemrecht te verkrijgen. Een dezer middelen zal zijn: in al de besprekingen obstruktie te verwek ken ten einde den regelmatigen gang der wetgevende zaken te beletten. Men kent onze meening aangaande het'w ongerijmd als onrechtvaardig meervoudig stemrecht. De overgroote meerderheid, zoo niet de algemeendheid der liberale Kamer- groep is partijganger van het stelseléén man ééne stem en zal, volgens aangegane verbintenissen, tot deszelfs invoering al doen wat mogelijk is. Dit wil echter daarom niet zeggen dat voor de liberalen alle middelen goed zijn om het gewenschte doel te berei ken, Het breede burgerrecht aan de Belgen door de Grondwet verzekerd en de macht van het parlemenlsmandaat geven wapens genoeg in de handen der vrijzinnige volks partijen om met goed gevolg de verwezen- iM^-' c gag? HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1