VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. «EENDRACHT MAAKT MACHT.» Veertiende jaar Zaterdag 28" Juli 1900. Nummer 30. Onze Volksvertegenwoordiger M. Nolf in de Kamer. In de Kamer. Pensioenen. Abonnementsprijs ▼oorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen. 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij on onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. M. Nolf is door het lot aangeduid geweest om deel te maken van de 6e afdeeling, die geroepen was om ver slag te geven over de geldigheid der wetgevende kiezingen van 27 Mei van het arrondissement Verviers. Hij is geroepen geweest om vóór de Kamer de voorbehoudingen te ontwikkelen die hij in den schoot der Commissie gedaan had. Ziehier wat wij lezen ia de Analen der Kamers, zitting van 17 Juli: Vervolg van het onderzoek der machten. M. de Voorzitter. Onze dagorde roept het onderzoek der machten betreffende de kiezingen van Bergen en van Verviers. Het zal misschien in de bedoelingen der Kamer vallen eerst de geldigheid der kiezingen van Verviers te bespreken, aangezien de Com missie eensgezind is geweest over de uitsla gen dezer kiezing. LinksJajal M. Woeste. Er zijn twee kiezingen die betwist zijndeze van M. Delporte, te Bergen, en deze van M. öierkens, te Ver viers. Maar de kiezing der andere gekozenen van Bergen en van Verviers niet betwist zijnde, denk ik dat, gelijkvormig de vroegere gevallen, men de voorwaarden der niet be twiste gekozenen zou kunnen onderzoeken, hen toelaten hunnen eed af te leggen en dan tot de bespreking over te gaan der twee kie zingen alleen waarover men niet eensgezind is. M. Rubin. Het is niet mogelijk het voorstel van M. Woeste aan te nemen. M- Ouverlaux. Zekerlijk neen! M. Hubin. Men kan klaarblijkelijk voor de Kamer de mogelijkheid voorzien, der vernietiging van een der twee kiezingen weskwestie; nu, met de leden, wier kiezing niet betwist is, toe te laten hunnen eed af te leggen, zou de Kamer zich voor eene geda ne zaak bevinden en zij zou door den eed ge bonden zijn. M. Woeste. Ik dring niet aan, Mijn heer de Voorzitter, in tegenwoordigheid der tegenstrijdigheid van gevoelens die zich openbaart. M. Furnémont. Van eenen anderen kant, ik zie niet welk belang dit voorstel zou kunnen hebben. M. de Voorzitter. De Kamer beslist dus eerst de kiezing van Verviers te bespre ken. Acht zij het nuttig dat de verslaggever lezing geve van zijn verslag? {Neen! neen!) Het is gedrukt en uitgedeeld geweest, ieder een heeft het gelezen, en het zal, daarenbo ven, in de Annalen opgenomen worden. Vraagt iemand het woord nopens de kie zingen van Verviers? M. Nolf. Ik vraag het woord. M. de Voorzitter. Het woord is aan M. Nolf. M. Nolf. Ik heb de eer gehad deel te niaken van de Commissie gelast met het on derzoek der machten van de heeren leden der Kamer van volksvertegenwoordigers als gekozenen afgekondigd door het hoofdbureel der wetgevende kiezing, die den 27 Mei 11. plaat» beeft gehad in het arrondissement Verviers. Eerst en vooral moet ik verklaren dat de werkingen, tot dewelke de Com missie overgegaan is, met zorg zijn gedaan geweest, en in die voorwaarden ben ik eens gezind om te zeggen dat de cijfers, zooals zij in het verslag voorkomen, juist zijn, 't is te zeggen dat de kiescijfers van 19,333 en 19,326 wederzijdsch moeten vervangen wor den door 19.325 en 19,332. De eerste cijfers en de cijfers vastgesteld door de Commissie bieden maar een verschil aan van 7 stemmen. Dit verschil, eerst ten voordeele der socialistische lijst, verklaart zich heden ten veordeele der katholieke lijst. Maar, volgens mij, gaat het verslag dei- Commissie te verre, wanneer het zegt dat men van nu af M. Borboux als lid der Kamer van volksvertegenwoordigers moet uitroe pen, in plaats van M. Gierkens. Ik zou mij enkel en alleen vereenigd hebben bij de be sluiten van het verslag indien wij, in den loop der werkzaamheden, niet eenen gansch onregelmatigen toestand bestatigd hadden, voor wat de briefjes der bureelen 1 en 4 van het kanton Limburg betreft. Geheel de kie zing rust juist op de uitkomst gegeven door de optelling dezer bureelen. Inderdaad, vol gens de uitkomsten zooals zij afgekondigd zijn geweest, waren er 400 stemmen voor de lijst 2 in het eerste bureel van Limburg, en 256 stemmen in het vierde bureel voor dezelfde lijst, 't zij te zamen 656 stemmen. Voor de lijst 3, heeft het eerste bureel 458 stemmen gegeven en het vierde bureel 927 stemmen. Met de stemmen samen te tellen door deze twee lijsten bekomen tijdens de afkondiging, vinden wij dat de lijst 2 656 stemmen bekomen heeft en de lijst 3 1,385 stemmen. Met op dezelfde manier te wer ken voor de cijfers door de Commissie beko men, krijgen wij de volgende uitkomst Bureel 1 395 951 Bureel 4 256 446 651 1,397 Totaal voor de lijst N° 2, na de telling, 651 stemmen, en voor de lijst Nr 3, 1,397 stemmen. Zoodanig dat wij, na de telling het cijfer der socialistische lijst zien verminderen van 5 stemmen en dit der katholieke lijst zien vermeerderen van 12 stemmen, van waar een verschil van 17 stemmen. Nu dan, het verslag der Commissie, zooals ik het reeds gezegd heb, bestatigt dat de briefjes der bu reelen 1 en 4 gemengd waren in een en het zelfde pak. Dit is een onregelmatige toestand. Indien wij de ministeriëele onderrichtin gen raadplegen, bemerken wij dat ieder op tellingsbureel, na zijn werk geëindigd te hebben, de briefjes in een afzonderlijken omslag moet plaatsen. Zoodanig dat men de verwarring niet kan uitleggen waarvan ik kom te spreken, dan dat eigenlijk de omslagen der bureelen 1 en 4 opengedaan zijn geweest. M. Vandervelde. 't Is dank aan de uitkomsten dezer twee bureelen dat men tot de kieziDg vau M. Borboux komt. M. Nolf. In tegenwoordigheid van dit feit, is het mogelijk dat er bedrog gepleegd is geweest. Ik zeg niet dat er bedrog ge pleegd geweest is, maar er is mogelijkheid geweest te bedriegen. Die onregelmatige toestand werpt een twijfel in mijnen geest. Uitleggingen dringen zich op over den aard der gepleegde onregelmatigheden. Indien er bedrog geweest is kunnen wij de kiezing van M. Gierkens niet nietig verklaren; in dien er eene enkele dwaling is mogen wij ons aansluiten bij de besluiten van het ver slag. Maar tot hiertoe bestaat de twijfel. De Kamer kan niet bevredigd zijn. Dit zijn de bemerkingen dat ik wilde voor leggen en die, meen ik, de voorbehoudingen verrechtvaardigen welke ik in het verslag neb doen opnemen. M. de Troozminister van 't inwendige en van openbaar onderwijs. Mijnheeren, het onderzoek der machten barer leden is een voorrecht van de Kamer en, bijgevolg, is het goevernement wel besloten aan deze de zorg over te laten uitspraak te doen over de besluiten harer Commissiën. Nochtans, de lezing vaa het verslag der onderzoeks commissie van de kiezing van Verviers, heeft mij eenen twijfel gelaten nopens de omstandigheden die onbetwistbaar tot het gezag der regeering behooren. 't Is alzoo dat ik in het verslag deze zinsnede lees Een der leden heeft echter doen opmer ken dat, voor het kanton Limburg, er zich dit onregelmatig feit voorgedaan heeft dat de briefjes der bureelen 1 en 4 gemengd waren in een enkelen pak de zegels dragen de van den vrederechter van het kanton. Zooals het de achtbare M. Nolf zegde, dit feit is niet alleen tegenstrijdig met de mi nisteriëele omzendbrieven, maar ook met de schikkingen der wet, die willen dat de brief jes van ieder optellingsbureel, volgens soort in bijzondere omslagen gesloten worden. M. Furnémont. Dit is alzoo gedaan geweest aangezien de verslagen het besta- tigen. M. de Trooz, minister van 't inwendige en van openbaar onderwijs. Ik zeg u juist dat de eenige bestatiging die ik gevon den heb in het verslag der zesde commissie en die mijne aandacht moest vestigeD, be trekkelijk is aan de vermenging van briefjes van twee bureelen. Het feit is onregelma tig, het moest uitgelegd worden. Ik heb dus den achtbaren vrederechter van Limburg, die voorzitter was van het eerste bureel van dat kanton, verzocht mij te zeggen hoe het komt dat men in de Ka mer van volksvertegenwoordigers bestatigd heeft dat de briefjes der eerste en vierde bureelen van zijn kanton gemengd zijn ge weest. Ziehier den brief welke ik van dien achtbaren magistraat ontvangen heb Mijnheer de Minister, Gij hebt mij wol willen uitleggingen vragen nopens de werkingen die gedaan zijn geweest in de kiesbureebn van het kanton Limburg, tijdens de laatste wetge vende kiezingen. Ik heb de eer u te verklaren hoe er ge handeld is geweest in het eerste optellings bureel dat in het lokaal zelf van het vrede gerecht was. De pakken briefjes der andere bureelen van mijn kanton zijn mij opvolgentlijk den avond zelve der kiezing behandigd geweest. Allen waren gezegeld maar daar waren er ten minste twee waarvan de inpakking, ten gevolge der behandelingen, te wenschen lie ten. [schertsend gelach links). Gij zult rnjj toelaten, denk ik, de lezing van den brief voort te zetten. Links Jal Ja 1 M. de Trooz, minister van 't inwendige en van openbaar onderwijs. «Ik heb goed gevonden die inpakking te hernieuwen, ver volgt de vrederechter, en ik zal waarschijn lijk briefjes van mijn optellingsbureel met andere verward hebben. Van dadr het feit dat gy mij zegt opgemerkt te zijn geweest door de Commissie der Kamer. Aanvaard, enz. Ziedaar, Mijnheeren, de uitleggingen die mÜ gegeven zijn geweest door den achtba ren magistraat, voorzitter van het eerste bureel van het kanton Limburg, tijdens de laatste kiezing van Verviers. Ik denk dat zij van aard zijn volle voldoening aan de Kamer te geven. (Geweldige uitroepingen links.) Wij weten dat de vrederechter van het kanton Limburg een verkleefde vriend van het goevernement en een strijdend klerikaal is. Wij hebben ook vernomen dat zijn greffier de oom is van M. Barboux. De meerderheid heeft een nieuwe partijgreep gepleegd met het onder zoek te weigeren dat door de linker- zijde gevraagd was over den aard der onregelmatigheden bestatigd voor 2 bureelen van het kanton Limburg. De uitlegging van den vrederech ter, baatzuchtige partij, was niet voldoende. De katholieken met een doel dat gemakkelijk is om begrijpen heb ben over eenige jaren den prijs van het Beknopt Verslag verhoogd. On danks den weersland der minderheid is die prijs die eertijds van fr. 1.50 was, tot fr. 4.00 gebracht geweest. MM. Nolf, Vandevenne, Termote, Buyl, Tonnelier en Verheyen, we- derzijdsche afgevaardigden van Yperen, Kortrijk, Brugge, Veurne- Oostende-Diksmuide en Antwerpen, komen een voorstel op het bureel der Kamer neer te leggen, strekkende om het abonnement op het Beknopt Verslag op 1 frailli te brengen. Vrijdag 20 Juli. De kiezing van M. Delporte is goedgekeurd, natuurlijk. M. Vandervelde meldt ons dat de greffier van den vrederechter van het kanton Lim burg, die de omslagen der opstellingsbureelen 1 en 4 weder ingepakt heeft, M. Borboux is, oom van M. Borboux waarvan hierboven kwestie is. Onze lezers zullen zelf de gevolgtrekkingen maken die zich opdringen. De Momteur kondigt eene lijst van 170 geestelijken af, die gezamenlijk een pensioen van fr. 145,122 zullen genieten. Gemiddel is dit fr. 2,33 daags voor elk. Dit is andere peper dan de 18 cen tiemen, die men aan afgesloofde werklieden gaat geven HET WEEKBLAD Afgekondigde uitk. Getelde uitk. Lijst 2 Lijst 3.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1