VAN IJP1RSN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. «EENDRACHT MAAKT MACHT.» STEMRECHT. KIESRECHT. Wij raden onze vrienden van het arrondissement ten zeerste aan, die meenen het recht te hebben als kiezers ingeschreven te zijn, zich ZONDER UITSTEL ten bureele der liberale Associatie te begeven, Seminariestraat te Yperen. Wij verzoeken ook onze vrienden ons de personen aan te wijzen die zij denken ten on rechte op de kiezerslijsten hunner gemeente ingeschreven te zijn, en deze die er ingeschre ven zijn met een grooter getal stemmen dan dat waaraan zij recht hebben. Wij verzekeren hen het volstrekste geheim. Veertiende jaar Zaterdag 11" August! 1900. Nummer 32. Het Comiteit der liberale Associatie OPGELET De Herziening. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 0 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureelc dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publiciié, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht allo hoegenaamdo artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij on onderteekemi toe te zenden. Artikelen ongeteekond of personnaiiteiten bevattende worden niet opgenomen. Ziehier de bijzonderste bepalingen betreffende bet kiesrecht Om kiezer te zijn voor de l£ü.- mer moet men ten volle jaar oud zijn; voor het Senaat, 30 jaar voor de Provintie, 30 jaar, en voor de Gemeente, 30 jaar voor ln Mei 1901. Om ingeschreven te zijn als kiezer voor de Kamer en het Senaat, moet men ten minste sedert een jaar ten volle in de stad of gemeente ver blijven vooi* cle Ge- mee ntö, sedert ten minste di'ïe jaar en dat voor ln Juli Ï900. Hebben recht op eene bijgevoegde stem Voor de geineentekie- zingen, de kiezers van ten volle j»ai* oud, gehuwd of wedu- waar met kinders, ten minste franks persoonlijke belastingen betalende aan den Staat, in de gemeenten van min dan 2000 zielen, lö franks in degene van 2000 tot 10,000 zielen en franks in degene van meer dan 10,000 zielen. Voor de andere verkiezingen is deze belasting vastgesteld op ten minste SS franks. PI ebben ook recht op eene hijger voegde stemDe kiezers, eigenaars, sedert minstens één jaar, hetzij van grondgoederen gevende een kada straal inkomen van 48 franks hetzij sedert minstens 2 jaar van eene in schrijving op het Grootboek der openbare schuld of van een rente boekje op de Spaarkas, gevende ten minste eenen jaarlijkschen intrest van ÏOÖ franks. Hebben recht op twee bijgevoegde stemmen'. Zij die drager zijn van een der di ploma's titels of getuigschriften opge somd in artikel 17 der wet van 12 april 1894; Zij die een der openbare bedienin gen vervullen of vervuld hebben, die eene der bedieningen bekleeden of bekleed hebben, die een der beroepen uitoefenen of uitgeoefend hebben, aangestipt in artikel 19 van voor melde wet. Niemand kan meer dan drie stem men hebben voor de Kamers en de Provintie, of meer dan vier voor de Gemeente. Om dit jam* op de lijsten dei* kiezers voor Senaat, Kamer en I*i*ovïntie te kun nen v o o i*k o ui e n, moet men op 30 Ju ni sedert ten min ste een jam* alhlei* zijn wettig; woonvei*- hiijf hebben; voor- de Gemeente moet men sedert ten minste J jaar wettig iï jk ;ii- hiei* gevestigd zijn. Zij staat aan 't orde van den dag, dreigend, onvermijdelijk, door de groote fout der ka- tolieke bewaarders. Den dag waarop de slaafsclie meerderheid van het parlement zich peter en meter heeft verklaard van de feiien en vervalschingen van schepen Bethune, dien de rechters ons over eenige dagen nog, baron wilden doen noemen, dien dag heeft zij aan het meervou dig stelsel den doodslag toegebracht en de herziening der Grondwet opgeworpen. Geen enkel land kan leven zonder recht- veerdigheid. En als de onzedelijkheid gewaarborgd is door de wet, als de openbare misdadigers, den vinger wijst, onverantwoordelijk wor den verklaard in den naam van ik weet niet welke rechterlijke onschendbaarh 3id, dan is het tijd dat het volk, die groote rechtspleger, opstaat en meteen stamp van den voet heel dien boel van modder en onrechtveerdigheid omver werpe. Elkeen kent de feilen wetens en willens begaan in de kiezerslijsten van Aalst. Voor die misdaad hebben de hoogste ma gistraten de verschijning van den beschul digde voor het Hof van Assisen gevraagd. Het is alsdan dat de Kamer, gedreven door een gevoel van ikzucht, den vervalscher heeft ontslagen hem verzendende naar het tribu naal.... van zijn geweten of van zijn gewe tenloosheid. Het bedrog blijft aldus niet alleenlijk on gestraft maar het wordt aangemoedigd door de wetgevers, en de nationale souvereiniteit bedorven in den grond. Zulke toestand is onuitstaanbaar. In het arrondissement Aalst alleen, dat 72 gemeenten telt, geeft het bedrog meer dan 5,000 stemmen aan de bewaarders, laakbaar voor de wet, wegens 't dragen van eenen naam, deze van katholieken, die de hunne niet is. En men kan, zonder overdrijving, beves tigen, dat er in het arrondissement Brussel 10,000 valsche stemmen zijn. Er zijn, inder daad gansche kantons, gelijk Wolvertem en Lennick, waar alie kontrool onmogelijk is: het bedrog kan er zich dus ontplooien op 't gemak. Het is daarom dat de verdwijning van het meervoudig stemrecht zich opdringt; het is zelfs een maatregel van openbare gezondheid. Het meervoudig stelsel was toch maar een overgangsstelsel, een stap naar de politieke gelijkheid, naar het zuiver algemeen stem recht. Al de partijen hebben deze verklaring af gelegd, zonder de bewaarders uit te zonde ren. Minister de Smet de Naeyer bevestigde dat bet meervoudig stemrectit in zijnen schoot de kiem draagt van ontbinding en dood. Het is waar, dezelve minister, de zelfde de Nae yer, heeft letterlijk te Antwerpen gezegd dat; het meervoudig stemrecht de zoon der rechtvaardigheid is.» Maar wij houden ons liever aan de eerste oordeelvelling aan welke de gebeurtenissen welhaast zullen gelijk ge ven. M. Woeste riep uit dat het een barreel van karton was. In allo geval, hoe broos en teeder het werktuig was, had het eenigen tijd kunnen duren, indien het door eerlijke handen ge hanteerd ware geweest, terwijl er nu bij alle werklieden in Vlaanderen en in de Walen de kreet opgaat: het voorrecht van het meer voudig stemrecht moet verdwijnen, een man eene stem. Het maatschappelijk recht gaat niet voor uit zonder offer, en er is geen offer zonder bloedstorting. Egmont, Van Hoorn, de gildedeken Ag- neessens, de Merode hebben hun bloed ten b ste gegeven voor de zaak van het volk, voor de rechtvaardigheid in de maatschappij Het zal hetzelfde zijn met het Z A. S. dat zijn bloed en zijne martelaars zal moeten hebben. Het is eene zaak die droef is om zeggen, maar door alle bladen der geschiedenis be toogd wordt: het volk bekomt nooit zijn recht dan met geweld. De bevoorrechte standen wijken nooit dan voor geweld, omdat de eigenbaat de wet is der wereld. Heeft Christus, teu andere, niet gezegd dat: Hei rijk der hemelen lijdt ge weld en alleen de geweldigen nemen het in?.. Zonder ver achteruit te gaan, is de herzie ning van 1893, dio ons het verminkt alge meen stemrecht schonk, de Courrier de Bruxelles, bevestigde het gister nog, aan de meerderheid door vrees en opstand ont rukt. 't Is nog dezelfde schrik onzer bestuurders die ons de verminkte en vervalschte E. V. geschonken heeft. De vrees voor het volk is dus voor de be houders bet begin der wijsheid. Want het is voor niemand een geheim, dat de behoudsgezinde meerderheid haren voor keur niet gaf aan de evenredige vertegen woordiging, zelfs gelijk wij ze hebben maar wel aan bet onrechtvaardig en onverdedig baar stelsel van M. Vandenpeereboom. De rechterzijde zag er een middel in om zich voor eeuwig aan het bewind te houden. Toen, gelijk altijd, vóór de volksbewegin gen, toonden onze bewaarders zich moedig; zij zouden voor den straatoproer geen vin gerbreed geweken zijn, en men weet met welke toejuichingen het sarcatisch woord van M. Vandenpeereboom werd onthaald: Het zijn maar de mazelen, ze moeten uit komen. Maar toen de storm grom, toen de massa, in gramschap, opstond om de tergende on rechtvaardigheid te beletten, toen lieten de snoevers alles schieten, en 't was de minister die verplicht was er met de mazelen van door te trekken. Het is de geschiedenis van gisteren, het HET WEEKBLAD'

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1