VAN IJPERÉN EN HIT ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. ((EENDRACHT MAAKT MACHT.» STEMRECHT. KIESRECHT. Wij raden onze vrienden van het arrondissement ten zeerste aan, die meenen het recht te hebben als kiezers ingeschreven te zijn, zich ZONDER UITSTEL ten bureele der liberale Associatie te begeven, Seminariestraat te Yperen. Wij verzoeken ook onze vrienden ons de personen aan te wijzen die zij denken ten on rechte op de kiezerslijsten hunner gemeente ingeschreven te zijn, en deze die er ingeschre ven zijn met een grooter getal stemmen dan dat waaraan zij recht hebben. Wij verzekeren hen het volstrekste geheim. Veertiende jaar Nummer 33. Het Comiteit der liberale Associatie OPGELET Ernstige wenk! In drie akten. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fir. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor hei buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij ba onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Ziehier de bijzonderste bepalingen betreffende het kiesrecht Om kiezer te zijn voor de Kn- mer moet men ten volle £5 jaar oud zijn; voor het Senaat, 30 jaar voor de Provintie, 30 jaar, en voor de Gemeente, :io jaar voor ln Mei 1901. Om ingeschreven te zijn als kiezer voor de Kamer en het Senaat, moet men ten minste sedert een jaar ten voile in de stad of gemeente ver blijven vooI* de Ge meente, sedert ten minste drie jaar en dat voor ln dull Ï9ÜO. Hebben recht op eene bijgevoegde stem Voor de gemeentekie- Zingen, de kiezers van ten volle 33 jaar oud, gehuwd of wedu- waar met kinders, ten minste franks persoonlijke belastingen betalende aan den Staat, in de gemeenten van min dan 2000 zielen, lO franks in degene van 2000 tot 10,000 zielen en 13 franks in degene van meer dan 10,000 zielen. Voor de andere verkiezingen is deze belasting vastgesteld op ten minste £5 franks. Hebben ook recht op eene bijge voegde stem: De kiezers, eigenaars, sedert minstens één jaar, hetzij van grondgoederen gevende een kada straal inkomen van 48 franks hetzij sedert minstens 2 jaar van eene in schrijving op het Grootboek der openbare schuld of van een rente boekje op de Spaarkas, gevende ten minste eenen jaarlijkschen. intrest van lOO franks. Hebben recht op twee bijgevoegde stemmen Zij die drager zijn van een der di ploma's titels of getuigschriften opge somd in artikel 17 der wet van 12 april 1894; Zij die een der openbare bedienin gen vervullen of vervuld hebben, die eene der bedieningen bekleeden of bekleed hebben, die een der beroepen uitoefenen of uitgeoefend hebben, aangestipt in artikel 19 van voor melde wet. Niemand kan meer dan drie stem men hébben voor de Kamers en de Provintie, of meer dan vier voor de Gemeente. Om dit jaar op de lijsten dei* kiezers voor Senaat, Kamer en I*rovIntie te kun. ai e n voorkomen, moet men óp 30 Ju ni sedert ten min ste een jaar alliler zijn wettig woonver blijf hebben; voor de Gemeente moet men sedert ten minste 3 jaar wettïglijk al hier gevestigd zijn. Het was dus maar een storm in een glas water De tijdelijke oneenigheid tusschen het goe- vernement van koningin Victoria en het onze, aangaande de vrijspraak van Sipido.zal geen verdere gevolgen hebben dan de eenig- zins bittere nota van den Foreign Office aan de raadsheeren van koning Leopold II gezonden en dezes kalm antwoorddal zij voor de schoone oogen van Engeland geen minderjarigen, onverantwoordelij- ken knaap honden ophangen. Ons te boyootteeren was ook niets meer dan een overhaaste bedreiging. De Engel- schen zijn te praktische menscben, om niet üeel goed te weten en vooral te waardeeren dat zij in het kleine Belgie veel uitstekende en voor een Engelsche maag onmisbare din gen met shellings en ponden kunnen krijgen, die zij zich zeer moeilijk in andere gewesten zouden kunnen aanschaffen. Eer enkele dagen verstreken zijn, blijft er van het kleine geschil niets over, zelfs niet de herinnering, en met onze goede vrienden van genen kant des Kanaals zullen wij mo gen zeggen all well, that ends well! Toch ligt in het gebeurde eene les voor ons opgesloten, eene kostelijke les, die wij ons ten nutte zouden moeten maken. In de eerste opwelling van ongegronde gramschap, schreven zeer voorname en zelfs quasi-oöicieële Engelsche bladendat Bel gië s zelfbestaan wei geduld wordt zoo lang het de groote naburen goedvinden Om rechtuit te spreken was die schrik wekkende, eenigzins bedreigende openbaring geen kersversch nieuwsje. Honderdduizende verstandige en klaarziende Belgen weten en beselfen dat ons zelfstandig, nationaal leven slechts aan een zijden draadje hangt en onze onzijdigheid enkel op eigen krachtdadigheid steunen kan. Maar het moest eens door vreemden ge zegd worden, om er nadruk op te leggen. Wij, die eigen bestaan liefhebben en vreem de overheerscbing vreezen, hebben iang op alle tonen gezongen, hoe gevaarlijk onze verregaande verwaarioozing op gebied van zelfverdediging is. Wij hebben altijd mannen op onzen weg ontmoet om ons voor militaristen en aan bidders van den sabel te schelden. Er is niets gemakkelijker en ook dank baarder, dan aan bet volk aiie soorten van schoone dingen te beloven. Niemand sol daat, wel, dat is een ideaalAls er morgen een kwidam moest voorstellen al de belas tingen af te schaffen, werd hij bepaald naar de Kamers gezonden, ofwel in een gekken huis opgesloten. In elk geval zou hij op populariteit kunnen rekenen. Welnu onze anti-militaristen handelen in dien zin. Zij teren op het succes van een negatief idee. Zeventig jaar van onbekom merd staatkundig leven hebben hen verlamd en ontzenuwd en zij meenen het voldoende voor 's lands onschendbaarheid, als hier en daar een sterke nabuur zijn beschermende hand over ons uitsteekt. Treurige menscben, belachelijke kwakzal vers! Zij handelen als de bewoner, die 's nachts zijn huis wagenwijd zou openzetten om vnj spel te geven aan de nachtridders, die hem met een bezoek zouden willen ver eeren. Der Belgen onachtzaamheid op eigen verdediging is een invitation cl la valse ge richt aan de machtige buren, die meer dan eene gewelddadige inpalming op hun gewe ten hebben, en wellicht op zekeren dag tot de meening zouden kunnen komen dat het landje tusschen Noordzee en Rbijn geen te verwaarloozen lekker brokje is. En als de vreemde opslokker dezen of ge nen dag opdagen zal, zullen wij op onzen grooten broêr roepen, de zoogezegde onaf hankelijkheids-beschermer, die ons dan aan ons lot overlaten zal, vooral omdat wij te lafhartig zijn geweest door onzen persoon den vaderlandschen tol te betalen. Hij zal gelijk hebben Neen, wij vragen geen algemeen kazerne- ment; neen, wij wenschen niet dat alle bur gers met de handen aan den naad van de broek zouden staan als een epaulettendrager door de straten wandelt. Maar wij vragen wat meer toewijding, wat meer opofferings geest waar het de hoogste belangen der na tie geldt. Brengt wat minder vaderlandslievende heildronken op uwe banketten aan den man, gij lieden der gegoede klassen, zet wat min der trofeën voor uwe deur en hangt wat minder vlaggen aan uw gevel als prinsken- dag aanbreekt, maar zegt aan uwe zonen, dat zij niet bang hoeven te zijn van op twin tigjarigen ouderdom ransel en geweer op te nemen. Wanneer gij eenige jaren dat goede voor beeld zult gegeven hebben, zullen wij geloo- ven dat al uw gepoch of gehechtheid aan den geboortegrond iets beters is dan snoe verij en huichelarij Goliath. Er gebeuren in het leven van die intieme dramas die ons soms ontsnappen in het re laas der dagbladen en nochtans wel waard zijn er een oogenblik bij stil te houden. Verleden week werd in onze prachtige, rijke hoofdstad, op den drempel van een huis der Hoogstraat, een sukkelaar gevonden, een oude vagebond zoo heette ten minste het verslag der politie die, als een onbewuste, levenlooze massa, daar neêrlag. Hij telde zestig winters? De politie vatte hem op, bracht hem naar het bureel, deed het gewoonlijk vlug onderzoek en sloot den ongelukkige in den amigo op. De man was sedert eenigen tijd zonder bezigheid ennatuurlijk zonder bestaan middelen. Hij verklaarde openhartig dat hij sedert verscheidene dagen niet geëten had, HET WEEKBLAD T-iTiïüüi» bi i

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1