VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. «EENDRACHT MAAKT MACHT.» Veertiende jaar Zaterdag 25" Augusti 1900. Nummer 34. De Kerk in Amerika. De lijst Lambot en Cie. Rekwisitorium van een duitsch ka tholiek blad tegen de missionaris sen in China. Het zuiver Algemeen stemrecht. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij «n onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Welk is de toestand der Kerk in de Verecnigde Staten? Het is de Kerk in eenen vrijen Staat. En zij bevindt zich goed in hare vrijheid. De Amerikaan heeft dikwijls geen stellig wel afgeteekend geloof, maar hij heeft een waren godsdienstigen grond. De godsdienst, de eerbied, de liefde voor den godsdienst dringt in alle instellingen- Wij hebben bij ons apostels van godloochening en onge loof; hunne denkbeelden verspreiden zich niet in het land't is ter eere van het Amerikaansch volk dat ik dit zeg. Het bemint de stofaanbidders niet, die hem zeggen, dat het geen enkele hoop heeft buiten de aarde, die aldus spotten met zijn zedelijke en lichamelijke ellenden. Het gevoelt behoefte zijne ziel te verhellen en het geluk hooger te zoeken. Wij hebben in Amerika onze natio nale godsdienstige feesten. Ieder jaar kondigd de voorzitter der Vereenigde Staten af dat dien dag zal bestemd zijn om den Hemel dankgebeden te sturen voor de weldaden door God gedurende het afgeloopen jaar aan het land verleend. Wij hebben onze aalmoezeniers van het Congres en der verschillende wetgevingen nooit worden de ver gaderingen geopend zonder dat een gebed uitgesproken wordt. Nooit heeft een openbaar feestmaal plaats zonder dat een dienaar van de eene of andere Kerk gevraagd wordt om den zegel des Hemels over de vergadering in të roepen. Dit alles is voorzeker schoon. De zondag wordt bij ons derwijze gevierd, dat deze verwonderd staan die ons voor de eerste maal zien. Er ligt daarin een zeer diep godsdienstig gevoel dat ons hooge verwachtingen voor de toekomst schenkt. Er is in de Vereenigde-Staten gee- ne gestichte Kerk. Al de belijdenis sen, de katholieke Kerk, al. de pro- testantsche vormen, de Israëlietsche Kerk, zijn voor de wet volstrekt ge lijk en allen leven onder het gemeen zaam recht. Elke parochie vormt eene burger lijke maatschappij die hare eigen dommen bezit, welke zij kan verkoo- pen of vermeerderen naar beliefte. Volgens onze wetten is het zeer ge makkelijk godsdienstige burgerlijke maatschappijen in te richten. De wet beschermt al onze rechten, zonder ons bijzondere voorrechten toe te kennen. Het gouvernement ontslaat van de belastingen de kerken, de godsdienstige scholen, de hospitalen, de weeshuizen; want, zeggen de Amerikanen, al die instellingen zijn voor ons eene groote zedelijke macht waaraan het land behoefte heeft; deze liefdadige instellingen vermin deren de belastingen, en het is we zenlijk eene zedelijke kwestie voor ons ze aan te moedigen. Iedere Kerk houdt zich recht door de vrijwillige bijdragen harer aan hangers. Ofschoon wij zeer man haftig zijn in ons geloof, leven wij beleefd in vrede met al degene die andere geloofsbegrippen hebben, want onder het gemeenzaam recht moet men, om onze rechten te heb ben, deze rechten toekennen aan anderen. De Kerk van Amerika is voorzeker de Kerk van het volk. Onze priesters, onze bisschoppen, zijn allen verkleefd aan het volk zij leven tusschen het volk dat hen erkent al zijne bescher mers en zijne vrienden. Wij geven zonder twijfel, veel tijd aan het hei ligdom en aan de sacristijmaar wij slachtofferen ook veel voor het open baar leven. Gij zult wellicht verwonderd zijn mij te hooren zeggen, dat ik te Sint- Paulus, bijna zooveel redevoering over de nijverheid, den landbouw, de spoorwegen en de maatschappelijke kwestiën uitspreek, als ik er doe in den preekstoel. Ik herinner mij, ver leden jaar eene groote redevoering gehouden te hebben voor de werklie den van den ijzerenweg, en 's ander daags sprak ik in eene vereeniging van voorzitters van den ijzerenweg der Vereenigde-Staten. Sprekende tot de werklieden, heb ik mij den vriend en verdediger van al hunne rechten getoond. Een dag blad zegde 's anderdaags dat ik eene ruwe taak had om vervolgens aan de voorzitters der ijzerenwegen, aan de millioenbezitters van het land te be vallen. Ik heb mij zeer goed uit den slag getrokken. Ik heb hun gezegd Mijne heeren, toen ik gisteren avond aan de werklieden hunne rech ten toekende en toen ik hun zegde dat zij hunne rechten moesten verde digen, verdedigde ik de uwe, want gij hebt uwe rechten, wanneer gij den werklieden hunne rechten toe kent. Mgr. Ireland. Wij begrijpen gemakkelijk al de verlegen heid van het Journal en de vurige begeerte die het gevoelt zijne lezers te doen gelooven dat de katholieke partij noch het Journal nooit iets gemeens hebben gehad met de lijst Lambot en Cle; «dat het ten onrechte is dat wij deze lijst de lijst der klerikale verval- schers noemen. Wij houden onze denkwijze over deze twee punten staande tegen het Journal, dat om ons te weerleggen maar een ellendigen woordenvloed aan den dag brengt, wij halen feiten aan dat het Journal d'Ypres zelf niet zou durven logenstraffen. 1° De lijst Lambot en Cle is door de kle rikale partij verwekt geweest. Inderdaad. a) De kandidaten zijn voorgesteld geweest door 3 klerikalen van Wervick; b) De onderteekenaars der voorstellings- lijst waren bijaa allen leden der katholieke Jonge Wacht van Yperen, en van andere ge lijke maatschappijen van het arrondisse ment c) 't is een klerikale kiesdraver, wel ge kend bij den opstellingsraad van het Journal een genaamde 't Jeppen. die de handteekens aangewerfd heeft; d) De kandidaten, wier mildheid overdre ven is geweest, zijn in houdende betrekkin gen geweest, gedurende den kiestijd, met twee klerikale hoofdmannen van Waasten; e) Daags na de kiezing is de socialistische kandidaat gezien geweest toen hij uit het huis kwam van een klerikalen hoofdman van Waasten 2° De klerikale partij heeft deze lijst onder hare bescherming genomen. Inderdaad. a) De socialistische kandidaten zijn in aan houdende betrekkingen geweest gedurende en vóór den kiestijd met twee klerikale hoofdmannen van Waasten B) Geen een der klerikale Jonge Wachten onderteekenaars der lijst is uit de partij ge sloten geweest. De hoofdmannen der partij van de orde gaan voort met hen te verkeeren in het Volkshuis en elders c) Het Journal d' Ypres neemt de verdedi ging dezer lijst op, met te pogen te bewijzen dat er geene vervalsching geweest is maar enkel onregelmatigheden. 3° De lijst Lambot bevat valsche hand teekens. Het Journal zegt ons: Er zijn geene ver- valschers geweest. Er zijn onregelmatighe den begaan geweest. Broeders hebben den naam hunner broeders gesteld, die min in de schrijfkunst ervaren waren dan zij, zonen hebben geteekend voor hunnen vader of vrouwen voor hunne mans, zonder het minste slecht inzicht en denkende alzoo te mogen handelen. Maar in den juisten zin, zijn er geene vervalschers geweest. 't Is klaar, het Journal verdedigt.... maar op eene onbehendige wijze. Wij hebben de handteekens waarvan het Journal spreekt nooit voor valsch beschul digd. Wij hebben gezegd dat het daar hand teekens zonder waarde gold. Maar wij hebben valsche handteekens doen uitkomen in de volgende gevallen Vervalsching. 1° Twee handteekens zijn verworpen ge weest door het hoofdbureel als valsch voor komende. Het zijn deze van Clinckemaille Ivo, metser te Yperen, en Clinckemaille Isidoor, insgelijks metser te Yp :ren. 2° De heer Maerten Henri is als onder- teekenaar op de lijst gebracht, nu, hij kan niet teekenen. 3° De heer Odent August, herbergier, Blindeliedenstraat, 15, te Yperen, is als on derteekenaar op de lijst gebracht. Welnu, zijne vrouw is den zaterdag 19 Mei in het bureel der liberale Associatie komen verkla ren dat haar man sedert 15 dagen te Fives was bij Rijsel. Dat hij sedertdien niet te huis was geweest. Wat meer is dat hij niet kan teekenen. 4° De heer Kimpe Auguste, wever te Ploegsteert, als onderteekenaar der lijst Lambot en Cu voorkomende, heeft ons ver zekerd niet te kunnen teekenen. Wij zouden de lijst kuonen volledigen. Wij hebben gemeend dat het nutteloos was ons betoog verder te drijven. Aan het gerecht komt het toe te onderzoe- zoeken wie die handteekens gezet heeft, voor al dat van August Odent. Daarna als het onderzoek moet uitloopen op een ontzaggelijken schaterlach, mag men zich afvragen op wiens kosten het Journal dYpres zich die zoete voldoening zal verschaffen. Het nieuwe Beiersch Landsblad orgaan van het Beiersch katholiek midden, drukt de vol - gende nota Zijn de missionnarissen voor het meeste deel achtbare personen, de bekeerden in- tegendeel, zijn in grooten deele aller ach- ting onwaardig. Het is dus geenszins te verwonderen, dat de kristene chineezen de welgekomenen bij de Europeanen zeiven niet zijn. In al de bladen van Shangaï, die aankon- digingen voor personen geven, leest men in groote letters: geen bekeerden. Waarom? Het groote ongelijk der missionnarissen is dat zij meenen dat het hunne plicht is den eersten den besten deugniet te bescher- men, welke bewijst kristen te zijn. Indien de missionnarissen de gelijke rechtvaar- digheid voor iedereen uitoefenden zouden zij op zich den haat van het volk en de misachting van de overheid niet laden, en zij zouden de oorzaak niet zijn van zeer gerechtigde beschuldigingen. Dit ter overweging van de priestersschrij vers van het brooddievenorgaan, die zoo hoog oploopen met de boerenkinkels, die hun ge mak gaan zoeken in verre, vruchtbare stre ken en die men nooit of zelden ontmoet in koude, onvruchtbare aarden. 't Is in China gelijk te IJperen en elders met de huidige klerikalen. Ze zijn onverdraag zaam, twist zaaiers en gemeen. Al de schoe- liës, slechterikken, nietdeugen en luiaards zijn hun welkom. Ziet eens het Volkshuis, en de handelwij ze van onzen koekoedoe. 't Is volgens de dagbladen, zoowel katho lieke als andere, den walg en den nijd ver oorzaakt onder het Chineesch volk, door de gemeene handelwijze der missionnarissen, die de hoofdoorzaak is van den opstand. Allen zijn wij het eens dat de laatste kie zingen bewezen hebben dat het algemeen stemrecht eene der hoogste vereisohten is van den huidigen staat van zakenook staat het overal aan het orde van den dag. De laat- HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1