TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT.» Chemiii de fer Veertiende jaar Zaterdag 15" September 1900. Nummer 37. Cbemin de Fer Vicinaux. Kiezerslijsten. In Zwitserland. Kleinhandel. De yijfjaarlijksche prijs. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen psr nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der bei ie Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. 1 Juillet 1900. Heures de depart AY PRES pour FURNES-YPRES. ypres-kemmel. KEMMEL-NEU VE-ÈGLISE. 6.03 7.20 9.13 12.16 13.51 16.26 19-04 22.07 WARNETON-KEMMEL. De voorloopige kiezerslijsten zijn gesloten sedert 31 Augustus en op het Stadhuis en het Commissariaat ter inzage van alle Yperlingen sedert 3 September neergelegd. Ieder kiezer heeft er belang bij te gaan zien of hij wel op die lijsten ingeschreven is, en zoo ja, of hij wel het noodige getal stemmen toege kend wordt, waaraan hij recht heeft. Yan heden af is er in het lokaal der liberale Associatie (CAFÉ DU SAUMON) een exemplaar van de lijs ten voorhanden. Nadere inlichtingen wende men zich in het bureel der Liberale Asso ciatie, Seminariestraat, open van 's morgens ten 9 ure tot 's avonds ten 8 ure. Gezel Vandervelde, de leader der Belgi sche socialistische parlij, is, als zoovele ge lukkige menschen, naar het herbergzame, schilderachtige Zwitserland getogen, om er te midden dier grootsche, prachtige natuur wat uit te rusten van den parlementairen arbeid. In onzen konfrater Le Peuple deelt hij, vol opgetogenheid, zijn indruk mede over het leven, de zeden en de sociale be weging in het land van Willem Teil. Wij kunnen zijn geestdrift begrijpen. De Zwitsers mogen met recht en reden fier zijn op hun land. Zij zijn zeker het vrijste, het verstandigste en ook het gelukkigste volk van de wereld. Hunne staat- en huishoud kundige regeling is op de hoogte van den tijd gebleven. Het algemeen stemrecht, dat zij sedert meer dan honderd jaar bezitten, heeft hen te gepaster tijde de hervormingen aangebracht, noodzakelijk tot de trapsge wijze ontwikkeling van een vrije natie. De bewoner van Zwitserland geniet het ver plichtend onderwijs. De legerinrichting van zijn land is zeker de meest demokratische die bestaat. Aan geen lang en schadelijk kazerneleven is hij onderworpen. Hij moet wel is waar op twin tigjarigen ouderdom de wapens opnemen, maar zoodra hij zijne oefeningen en de han teering der wapens kent, gaat hij terug naar huis. En in tijden van gevaar zou Zwitser land een wel ingericht, sterk georganiseerd en met vaderlandsliefde bezield leger hebben. De belastingen zijn er gesteund op het inkomen, dat is op de fortuin der burgers. Ieder betaalt er naar gelang van den rang dien hij in de maatschappij bekleedt, ter wijl in België het omgekeerde plaats heeft. Immers hier betalen de minst bedeelden den zwaarsten tol aan de Staatskas door de be lasting op de verbruikingswaren. De gemeentevrijheid is er tot het uiterste uitgebreid. Het volk spreekt er over de groote landsbelangen zijn veto uit, bij mid del der volksstemming of referendumen op zuiver sociaal gebied, wat al wetten en bepalingen zijn er niet ingevoerd om de werkende klassen te beschermen Onder vele anderen sommen wij terloops op: 1Eene wet die de arbeidsuren in fa brieken en werkplaatsen regelt 2. Eene wet die de werkovereenkomsten vaststelt en de plichten van bazen en werklieden aanduidt 3. Eene wet die klaar en duidelijk de verantwoordelijkheid der patroons in on gevallen aanwijst 4. Syndikaten van bazen en werklieden voor doel hebbende het regelen van over eenkomsten nopens voortbrengst, verkoop en loonen 5. Wel ingerichte en uigebreide pen sioenkassen en samenwerkende maat schappijen 6. Een aanzienlijk getal van wege het Gouvernement ingerichte vakscholen 7. Een praktisch landbouwonderwijs met proefvelden en maatschappijen van landbouwvoortbrengselen 8. Kredietbanken voor Landbouw en nij verheid in al de kantons der Republiek. Voegen wij er bij dat in Zwitserland Staat en Kerk van elkaar gescheiden zijn, dat de rechten der verschillende landstalen er niet alleen in alle openbare besturen erkend maar geëerbiedigd worden en er al de open bare beambten, rechters, onderwijzers, bur gemeesters door het algemeen stemrecht worden aangesteld. Geen slag of stoot, geen volksoploopen noch omwentelingen, geen algemeene werk stakingen zijn noodig geweest om al die heilzame regelingen te verkrijgen en toe te passen. Bestuur en volk zijn er zachtjes medegegaan met den stroom der nieuwere gedachten, gehoorzamende aan de wet van den vooruitgang. Wij gunnen van harte onze Belgische volksvertegenwoordigers, tijdens hun vakan- tiëtijd, eenige weken gezonde berglucht in het heerlijk Helvetia. Dat komt hun toe ca zich in de Kamers zoo afgesloofd te hebben voor het geluk hunner landgencoten. Maar dat ze dan, bij 't wederkeeren, iets meer medebrengen dan bewondering voor de schoone, indrukwekkende, majestatische natuur die ze daar konden aanschouwen. Dat hen namelijk ook een sterke indruk bij - blijve van de even schoone, even vrije, even praktische staatkundige instellingen die dat kleine, verstandige en vaderlandslievende Zwitserlandsche volk tot zoo een vreedzaam, welvarend gezin maken. Goliath. Wij beleven een tijd van ekonomische vraagstukken. Niet alleen de werkende klas vraagt verbetering in haren toestand, zoo als verhooging van dagloonen, vermindering van werkuren en wat al meer; ook de klei ne burgerij, de neringdoener en de klein handelaar klaagt putten uit den grond, be werende en niet ten onrechte dat hun ne zaken met den dag achteruit gaan en zij nog moeilijk ieder jaar de twee eindjes kun nen aaneenknoopen. De tijd is ver, inderdaad, dat de bakker van het hoeksken en de kruidenier van daarover na eenige jaren drukke zaken, bin nen waren voor den regen en hun schaap jes op 't droog konden plaatsen. Die gulden dagen zijn om een luchtje; de strijd om het bestaan is voor den neringdoener ieder jaar harder geworden, eenerzijds door de steeds zwaardere opbrengst aan lasten, huishuur, patenten, enz..., anderzijds door de overwel- dige konkurrentië der naamlooze maat schappijen en coöperatieven. De neringdoeners hebben hunne kongres- sen gehouden die soort vergaderingen zijn tegenwoordig een loopend artikel waar al de grieven in puike redevoeringen uitgesteld en zeer vrome wenschen werden geuit in tegenwoordigheid van hoogst voor name en dito invloedrijke menheeren. Maar die lapzalf heeft tot hiertoe weinig effekt gemaakt en de benarde toestand vai een zeer belangwaardig deel onzer bevolking blijft voortduren. Er valt niet te ontkennen dat de oplossing van het vraagstuk moeilijk is. Het is een echte neiging geworden de verhelping van elk sociaal kwaad van Staatstusschenkomst te vorderen, alsof de openbare besturen er J een stok van algemeen welzijn op nahielden. Zoo denken sommigen eraan, het Staatsbe stuur aan te zetten om, bij middel van ver pletterende belastingen, aan de kooperatie- ven het leven onmogelijk te maken. Hoezeer wij ook den kleinhandel genegen zijn en betere dagen voor hem erlangen, moeten wij zulk princiep afkeuren. De sa menwerkende bakkerijen, kleergoedmaga zijnen, apotheken en andere inrichtingen kwamen tot stand en namen in korte jaren een buitengewone uitbreiding, omdat de ar beider daarin een middel vond om zijne stof felijke positie en die zijner familie te verbe teren. Hij schaft zich degelijke voedings middelen aan goedkooperen prijs aan en hij heeft gelijk. Zijn strijd naar verbetering door j eigen initiatief en eigen krachtinspanning dient aangemoedigd in stede van gedwars boomd te worden. Moest de Staat de koo- peratieven treffen, dan zou hij een anti- maatschappelijk werk verrichten; hij zou een ekonomische ketterij begaan, al even erg alsof hij de maatschappijen van onderlingen bijstand en de spaarvereenigingen tegen werkte. Er dienen andere middelen gezocht te worden om den neringdoener en kleinhan delaar op te beuren. Bij voorbeeld: Aan den handelaar krediet vergunnen op de grondstoffen, op de verwerkte koopwaar of verkochte artikels. Eveneens krediet ver- leenen op de schuldvorderingen. De wet op het leuren herzien ten voordeele der klein handelaars, in zoovere dit strookt met de vrije handelsuitoefening. Aanzienlijke vermindering der patenten. In merkelijke mate het krediet verminderen dat de neringdoener verplicht is toe te staan. Door de wet verbieden dat de klanten, onder voordwendsel van percent voor hunne dienst personeel, zooveel op het bedrag der faktu- ren aftrekken. Bovendien zou de kleine burgerij het voor beeld moeten volgen in andere klassen der bevolking gegeven, dat is te zeggenzich vereenigen. Waarom zouden de neringdoe ners van alle vakken geen syndikaten stich ten om er zich bezig te houden met het vak- onderricht, het gezamenlijk inkoopen en ver- koopen van waren, de wederzijdsche hulp in handelsgevallen. Er moet niet altijd gewacht worden tot de Regeering redding aanbrengt; er moet voor al veel van eigen krachtinspanning en zelf- handelen verwacht worden. Goliath. Zooals onze lezers het weten werd de vijf- jaarlijksche prijs van Nederlandsche letter kunde ditmaal toegekend aan den verzenbun del Rijmsnoer van den diep betreurden West- Vlaamschen dichter Guido Gezelle. Die tijding zal zonder eenigen twijfel voor de bewonderaars van den gemoedelijksten en misschien wel meest dichterlijksten onzer Vlaamsche letterkundigen, met genoegen vernomen zijn. Nooit kon die offleieële hulde aan zijn talent beter gepast komen dan op het oogenblik, dat zijne vereerders zich met het oprichten van een gedenkteeken ter zij ner gedachtenis zoo ieverig bezig houden. Maar wij vragen ons af, en niet zonder reden, of het wel zoodanig logisch is, de werken van overleden schrijvers, heel en al in dezelfde voorwaarden te laten medekam pen als die der levenden. Aan den vijfjaarlijkschen prijs is niet en kel veel eer en roem, maar daarbij nog vijf duizend frank in klinkende munt vast. Nu gelooven wij niet, dat het in de bedoelingen lag van degenen, welke dien wedstrijd heb ben ingericht, den bekroonde aan die vijf briefkens van duizend frank te helpen, om er pataten en steenkolen mee op te doen voor den winter; al twijfelen wij er niet aan, of bij de negen tienden der Vlaamsche letter- kundigdeu zouden ze tot dit weinig poëtisch doeleinde uitstekend van pas komen. Wij gelooven eer dat zij die geldelijke toelage hebben bepaald om den bekroonden letter kundige in staat te stellen zijn geest te ont wikkelen door reizen, boeken en kunstvoor- HET WEEKBLAD Poperinghe, 5-10 6-41 8-52 9-43 10.52 11-45 2-46 3-43 6-38 8 11 9-41 ifouthem, 5-08 8-00 10 57 12-33 5-02 7-38 Comiaes 5-08 8-00 9-41 10-55 12-31 2-29 5-02 7-34 Comines-Armentières, 5-39 8-25 11-27 3-16 5-45 9-17 Roulers, 6-41 7-46 10-19 11-56 2-34 3-48 6-07 7-34. Langhemarek-Ostende, 6-54 9-48 11-57 3-39 6-07. (4-00 's ra. en 8-13 's av. totCortemarck), Oourtrai, 5-08 8-00 9-41 10-55 12-31 2-29 5-02 7-34. ourtrai-Bruxelles, 6-12 9-20 10-38 12.16 3-30 6-19 Oourtrai-Gand, 6-56 9 31 10-58 12-14 6-17 6-40 9-49. De Poperinghe vers Hazebrouck, 6-57 9-19 12-03 4 01 6-53 8-28. YPRES-FURNES. 4-41 7-23 9-46 10-30 1-01 3 51 6 40 10-30 (le samedi seulement). 4-45 7-27 9-50 10-24 1-05 3-55 6-00 10-24 (les mereredis seulementj 6.55 10.00 11.50 13.25 16.00 18.38 20.20 KEMMEL-WARNETON. 7.20 10.26 13.51 16.26 17.47 19 .04 20.36 NEUVE-ÉGLISE-KEMMEL. 5.47 7.04 8.22 8.57 10.10 13.30 14.30 17.10 19.28 5.27 8.00 8.37 11.40 15.40 18.22 21.30 KEMMEL-YPRES. 6.03 8.33 9.13 10.26 12.16 14.46 17.26 19.44 mHTi 0 f C <i»

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1