VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. «EENDRACHT MAAKT MACHT.» Chemin de fer Veertiende jaarZaterdag 22" September 1900. Nummer 38. Chemin de Fer Vicinaux. Kiezerslijsten. Aan 't werk. Ouderdomspensioenen. De Parijzer W ereldtentoonstelling. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar oi per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. 1 Juiilet 1900. lleures de départ et'YPRES pour Y PRES - FURN ES. FURNES-YPRES. KEMMEL-NEU YE-É9LISE. 6.03 7.20 9.13 12.16 13.51 16.26 19-04 22.07 NKUVE-ÈGLISE-KEMMEL. 5.47 7.04 8.22 8.57 10.10 13.30 14.30 17.10 19.28 WARNETON-KEMMEL. KEMMEL-YPRES. De voorloopige kiezerslijsten zijn gesloten sedert 31 Augustus en op het Stadhuis en het Commissariaat ter inzage van alle Yperlingen sedert 3 September neergelegd. Ieder kiezer heeft er belang bij te gaan zien of hij wel op die lijsten ingeschreven is, en zoo ja, of hij wel het noodige getal stemmen toege kend wordt, waaraan hij recht heeft. Van heden af is er in het lokaal der liberale Associatie (CAFÉ DU SAUMON) een exemplaar van de lijs ten voorhanden. Nadere inlichtingen wende men zich in het bureel der Liberale Asso ciatie, Seminariestraat, open van 's morgens ten 9 ure tot s avonds ten 8 ure. Sedert het algemeen stemrecht in Bdgië werd ingevoerd, is de werkzaamheid der klerikale partij verdubbeld. Op den builen werd het ordewoord gegeven do kristene schapen meer dan ooit te behoeden tegen alle vrijgezinde en sociale gedachten. De kerkelijke herders en hunne werktuigen uit den omtrek hebben in elk dorp, in elk ge kucht, op bevel der hoogere geestelijkheid, hunne waakzaamheid versterkt, hunne dwin gelandij gevoeliger gemaakt, hun geestelij ken en stoffelijken invloed meer doen gelden. Tegen de moderne ideëu wordt, vooral in Vlaanderen, een bestendige Boksersbewe ging onderhouden. De tyrannie is er zoo kwellend, dat de buitenmensch, ofschoon inwendig geneigd het oude juk af te schud den en nieuwe toestanden te verkrijgen, zich niet durft bewegen noch vrij uiten, uit schrik het leven onmogelijk gemaakt te worden. Maar ook in de steden, zelfs in de groote centrums der liberale denkwijze, is de kle rikale partij onophoudelijk bezig haar or ganisatie te versterken. Geen enkel middel wordt verwaarloosd, geen enkele kracht te gering geschat, geen enkel ontwerp afge wezen om de geringe- en burgersklas voor de reaktie te winnen. Over eenige dagen hebben wij nog in dit zelfde blad de aandacht der partij geroepen op de nieuwe wet, betrekkelijk de ouder domspensioenen, en vastgesteld dat over heel het land, in alle klerikale scholen, tusschen de jeugd, maatschappijen van ouderlingen bijstand worden gesticht, natuurlijk beheerd door de kopstukken van het klerikalism en de geestelijkheid. Eens de jonkheid in die soort spaarmaatschappijea ingelijfd, die haar in het latere leven tal van voordeelen zullen schenken, wordt zij stevig vastgehouden door stoffelijken intrest en natuurlijk opge leid in onderdanigheid en slaafsche gehoor zaamheid aan de kerk. Daarin ligt voor de toekomst een dreigend gevaar dat aan geen enkel klaarziend man ontsnappen zal. De stichting dier spaarkringen is de vol lediging van een lang beraamd en trapsge wijze uitgevoerd plan der ultra-behoudsge zinde partij. Het is reeds jaren geweten hoe onze tegenstrevers overal kristelijke patro- nagiën tot stand brachten, waar de jonge lingen, eens den schooltijd voorbij, aange trokken door allerlei uitspanningen, in haat der nieuwere denkbeelden worden opge bracht. Geen enkel parochie of ze telt der gelijke instelling. Maar het propaganda wordt verder gedreven. Ieder garnizoenstad bezit thans een lokaal waar de klerikalen de soldaten heen lokken, waar de eene of andere soort paters zich gelast hebben de militairen door tal van profijtjes en geschen ken, door beloften en aanbevelingen, in hun nen winkel te lokken en ze daar langza merhand te verkwezelen. En dan zijn er tusschen ons die verbaasd opkijken wanneer soldaten door de stad trekkend, klerikale liedjes zingen! Er beslaan tegenwoordig klerikale loka len waar de jongelingen bestendigen vrijen ingang hebben en zij kosteloos een boekerij, dagbladen, schrijfgerief en andere noodwen- wendigheden ter hunner beschikking vinden, waar zij alle inlichtingen en raadgevingen kunnen bekomen. Als men daarbij voegt den gewetensdwang en invloed uitgeoefend door de kristelijke weldadigheidsmaatschappijen, door het hui dige Goevernement en al de daarvan afhan gende openbare besturen, den onophoudelij- ken veldtocht gevoerd tegen het vrijgezind element, door kerklui en kasteelheeren, den invloed die de vrome patroons op hunne werklieden doen gelden, het nog steeds toe gepaste middel van broodrooverij, dan komt men alras tot de overtuiging dat do reaktie zich sterker dan ooit wapent. 't Zou een onvergeeflijke fout zijn indien de vrijzinnige partij tegenover die reusach tige organisatie, die al de klassen onzer maatschappij omvat en allen dreigt in te slorpen, werkeloos moest blijven. Het zou uitzinnig wezen alles te verwachten van de individueele vrijheid. Tegenover het besten dig ondermijningswerk van het klerikalism dienen wij ons stevig in te richten, onze propaganda eiken dag voort te zetten, de jonkheid bijeen te houden, het goede woord door de pers te verspreiden, ons bezig te houden met de sociale vraagstukken van den dag, kortom onzen invloed overal ten dien ste te stellen van de princiepen die wij liefhebben. Wij roepen van nu af en vooral de ern stige aandacht der liberale politieke korpsen op de stichtiDg van kringen van onderlingen bijstand tusschen de schooljeugd. Er mag daarmede niet gedraald worden. Goliath. Het jaar 1901 nadert; nog eenige dagen en wij zijn reels in het najaar 1900. Eu toch denkt geen inensch aan onze oude werklie den. Nochtans met 1 Januari 1901 opent zich voor hen eene nieuwe periode. Allen die in den nood verkeeren, kunnen eene jaariijksche toelage bekomen van 65 frank per jaar Is er reeds aan gedacht De wet eischt geen andere voorwaarden dan den ouderdom van 65 jaar bereikt te hebben. Het is waar dat het Staatsbestuur de wet met veel haast heeft doen stemmen en weten af te kondigen, uit kiesbelang, maar dat wij vier maanden later nog naar het Koninklijk besluit van uitvoering wach ten. tVaarom blijft dit achter Zou de Regeering it princiep maar als kiesreklaam in de wet doen schrijven heb ben? Door gebrek aan maatregelen van uit voering, zou men nu misschien eenige dui zenden willen besparen? Dat is toch onmo gelijk. Er blijft wel een middel om dit gevaar af te weren: dat alle degenen die er recht he hebben, hunne aanvraag nu reeds opstellen. Het is niet te vroeg, willen zij hunne toe lage genieten met 1 Januari toekomende. Inderdaad iedere aanvraag zal moeten ad ministratief onderzocht worden. En men weet hoe de beambten spoedig te werk gaan in de ministeries. Dat het volk het niet vergeteom de toe lage te kunnen genieten hoeft men in geen andere voorwaarden te zijn dan deze 1° Werkman of oud-werkman zijn 2° In den nood verkeeren 3" 65 jaar oud zijn op 1 Januari 1901. De Regeering heeft beloofd het woord werkman in den breedsten zin te verstaan. Gij allen, oude werklieden, doet uwe aan vraag, 65 franken komen goed te pas. Niet alleen hebben diegenen die nu 65 jaar bereikt hebben op de toelage recht, maar ook nog de werklieden die op ln Januari 1901, 55 jaar zullen bereikt hebben, van het oogenblik dat zij 65 jaar zullen geworden zijn. Deze moeten nochtans voorwaarden opleveren dio wij later zullen opleveren. De toelage dient als overgangsbepaling in de wet op de ouderdomspensioenen. Onze lezers herinneren zich dat wij on langs de voordeelen dezer wet hebben doen uitkomen, wanneer men hare bepalingen toepast op de jeugd en ze samenbrengt met de wet op de maatschappijen van onderlin gen bijstand. Wij komen later nog op het onderwerp terug. Goliath. Er valt hier niet meer te hopen noch te twijfelen. De Parijzer worlds fairzal slui ten met een ontzettend bankroet. De aan- deelen der bijzondere ondernemingen wor den door hun bezitters nu al aan spotprijzen van de hand gedaan meest al degenen die er eet- of drankhuizen geopend hadden,zijn zoo goed als totaal geruïneerd en in de stad zelf, leggen de handelaars, de schouwburgen, de hotel en koffiehuishouders er reeds miljoenen aan toe 1 Geen wereldsche macht kan die ramp nog verhoeden. Al kwamen er in do twee maan den die nog vóór de sluiting overblijven, zelfs drijmaal zooveel vreemde bezoekers als in de vier eerste maanden bijeen, dan nog zou niet het tiende deel hersteld zijn van de reeds geleden verliezen. Van de 65,000,000 inkombiljetten, die voGr de opening der tentoonstelling door het Crédit Lyonnaisin omloop gebracht wer den, zijn er tot op dit oogenblik nog slechts een groote twintig miljoen binnengekomen. Eq dan worden ze door de leurders op straat aan vijftien centen verkocht! We kunnen dus gerust voorspellen, dat de kleinigheid van 30,000,000 tickets onge bruikt zal blijven Gezien de tentoonstelling twee honderd dagen openblijft, moeten de inrichters, om tot het uitgeven van zestig millioen tickets te besluiten, op een 300,000 bezoekers gere kend hebben den eenen dag door den ande ren, zonder daar natuurlijk de abonnementen bij te tellen of de duizenden gratis-entrées en dienstkaarton van aard. Tot heden toe was het gemiddeld cijfer der inkomsten, alles inbegrepen, 110,000 per dag. Bij groote feestelijkheden stijgt dit natuurlijk hooger en soms gebeurt het wel eens in den brief van onzen Parijzer kor- respondent hierneven, wordt het voorbeeld van Zondag aaugehaald dat er op één dag 400,000 bezoekers en méér zelfs worden ge teld. Doch die keeren zijn raari Waaraan nu is die treurige toestand te wijten Daarover wordt natuurlijk niet weinig ge twist en, eerst voor een goei zal dat spel aan den gang gaan, wanneer de tentoonstelling hare deuren zal hebben gesloten. De worlds-fair heeft op Frankrijk een invloed gehad, zooals wij er nooit dat wis pelturig land een zagen ondergaan. Ais by too verslag heeft zij alle innerlijke twisten doen bedaren, waar er nog het minste van den woesten Dreyfusstorm merkbaar was een volledige kalmte teweeggebracht; zelfs de meest verstokte woelmakers en troebel- watervisschers voelden zich ontwapend voor die nooit geziene eensgezindheid en vader- landschen trotsch van heel het Fransche volk. De wereldtentoonstelling van 1900 heeft bij onze Zuiderburen juist hetzelfde uitwerk sel verwekt, als een massa olie op de stor mende zee... De woede der golven is gestild maar alleen in schijn» slechts voor weinige -8 HE T WEEKBLAD Poperinghe, 5 10 6-41 8-52 9-43 10.52 11-45 2-46 3-43 6-38 8-11 9-41 tiouthem, 5-08 8-00 10 57 12-33 5-02 7-38 Comiaes 5-08 8-00 9-41 10-55 12-31 2-29 5-02 7-34 Comines-Armentières, 5-39 8-25 11-27 3-16 5-45 9-17 Roulers, 6-41 7-46 10-19 11-56 2-34 3-48 6-07 7-34. Iiaagheiaaiek-Odtende, 6-54 9-48 11 57 3-39 6-07. (4-00 's m. en 8-13 's av. totCorteinarck), Oourtrai, 5-08 8-00 9-41 10-55 12-31 2-29 5-02 7-34. -ourtrai-Bruxelles, 6-12 9-20 10-38 12.16 3-30 6-19 Courtrai-Gand, 6-56 9 31 10-58 12-14 6-17 6-40 9-46. De Poperinghe vers Hazebrouck, 6-57 9-19 12-03 4 01 6-53 8-28. 4-41 7-23 9-46 10-30 1-01 3 51 6 40 10-30 (le samedi seulement). 4-15 7-27 9-50 10-24 1-05 3-55 6-00 10-24 (les mercredis seulementj YPRES-KEMMEL. 6.55 10.00 11.50 13.25 16.00 18.38 20.20 KEMMEL-WARNETON. 7.20 10.26 13.51 16.26 17.47 19 .04 20.36 5.27 8.00 8.37 11.40 15.40 18.22 21.30 6.03 8.38 9.13 10.26 12.16 14.46 17.26 19.44

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1