VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en liet Arrondissement* EENDRACHT MAAKT MACHT.» Veertiende jaar Zaterdag 6" October 1900. Nummer 40. Kiezerslijsten. Ideaal en Ideaal. Over Kiesrecht. Tol illustratie van hel meervoudig stemrecht. Trouwen, Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen. 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of persennaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De voorloopige kiezerslijsten zijn gesloten sedert 31 Augustus en op het Stadhuis en het Commissariaat ter inzage van alle Yperlingen sedert 3 September neergelegd. Ieder kiezer heeft er belang bij te gaan zien of hij wel op die lijsten ingeschreven is, en zoo ja, of hij wel het noodige getal stemmen toege kend wordt, waaraan hij recht heeft. Van heden af is er in het lokaal der liberale Associatie (CAFÉ DU SAUMON) een exemplaar van de lijs ten voorhanden. Nadere inlichtingen wende men zich in het bureel der Liberale Asso ciatie, Seminariestraat, open van 's morgens ten 9 ure tot 's avonds ten 8 ure. De klerikale partij heeft haar ideaalhet eeuwig geluk hiernamaals. De socialistische partij heeft ook het hare: de hemel op aarde. Beiden zijn evenwijd van het positieve leven verwijderd: het zijn vruchten van een rijke verbeeldingskracht, schijnbaar voort vloeiend uit edelmoedigheid, maar niet vrij te pleiten van fopp.rij. De liberale partij, integendeel, zoo wordt ten minste beweerd, heeft geen ideaal. De tegenstrevers van links en rechts noe men haar de partij van Laat gaan wat gang heeftZij beschuldigen haar zich op te sluiten in den engen kring van eigen klas- senbelang, zich steeds te beroepen op het manchesteriaansche stelsel en om de sociale toestanden zich weinig te bekreunen. De waarheid is dat onze moderne maat schappij hare hooge ontwikkeling aan het liberalism te danken heeft. De vrijzinnige geesten die, onder zijne vlag, in de laatste eeuwen streden en leden, haalden het feo daal regiem over, schonken aan de beschaaf de wereld het weldoend princiep jder indivi- duëele vrijheid, schaften de schreeuwendste voorrechten af, en maakten den mensch los van alle slaver.banuen. Die verheven rol heeft onze partij in het verleden vervuld en vervult zij nog. Zij streeft nog steeds naar algemeen on derwijs, naar stoffelijke en zedelijke ver heffing van de arbeidende en geringe burger klassen, naar volkomen gewetensvrijheid. De mensch met zijn kommer en zorgen, zijne ontgoochelingen, zijn lief en leed in den levensstrijd, is, wanneer hij niet gesterkt wordt door ondervinding en een helder besef der sociale moeilijkheden, geneigd zich vast te klampen aan de uiterste theoriën evenals de drenkeling den strooihalm tot redding grijpt. Uit die omstandigheid put vooral de socialistische partij haren tijdelijken voor uitgang. Zij wijst de ongelukkigen en ont erfden op een Eden dat nog in een verre toekomst ligt. Het liberalism, integendeel, schermt nie t met hersenschimmen. Zijn rechtzinnig ver langen om wel te doen en te ijveren voor he t algemeen welzijn, belet het zijn politieke fortuin tezoekenin niet te volvoeren beloften. Het heeft te hoogen dunk van de staatkun dige zending die het te vervullen heeft om de massa te verblinden door onbereikbare droombeelden. Het ideaal van de liberale partij is de vrijheid die den mensch, met initiatief en wilskracht bezield, den weg in de wereld opent. Wil zulks zeggen dat zij alle maat schappelijke wanverordeningen en ekono- misch i verkeerdheden moet laten voort woekeren, zich steunende op diezelfde vrij heid Geenszins. Waar beschermde wetten noodzakelijk zijn om het lot der werkers te verbeteren, om wie arbeidt en zwoegt een ruimer bestaan te vei zekeren, waar 's lands tusschenkomst vereischt wordt om de on wetendheid uit te roeien, daar is de liberale partij bepaald voor eene praktische Staats- bemoeing. Zij zou overigens haar historisch verleden verloochenen en haar bestaan ontwettigen indien zij ooit een schrede afweek van de baan des vooruitgangs. Zij weet heel goed dat de plicht eener eerlijke en vooruitziende staatspartij niet is de belangen van enkele groepen burgers te bevoordeelon, maar heel het landsgezin in denzelfden band ,van gene genheid en bezorgdheid te omvatten. Daarom bevat het liberaal programma in breede trekken al de politieke en staathuis houdkundige hervormingen die in onze hui dige maatschappij en haar verschillende ver houdingen mogelijk to6 te passen zijn. De werkende klas heeft zeker het ruimste deel ia die nagestreefde verbeteringen, wat onte- gensprekglijk de demokratische strekking onzer partij eens te meer bevestigt. Niemand kan dit feit tegenspreken en het mag hier wel eens herhaald worden dat de socialisten tal van die programspunten voor eigen rekening hebben overgenomen. En dat zijn juist de doelmatigste die ze bezitten! Goliath. Er zijn in de Ligue Libérale van Brussel nog een vier- of vijftal ouwerwetsche libera len die er mordicus aan houden hunne ver- acliterde ideën ten toon te stellen. In hun orgaan: La Liberie verdedigen ze met hand en tand het thans door ieder over boord ge worpen meervoudig stemrecht. Ofschoon ze destijds ia het Parlement zich zooveel moge lijk tegen die spotternij verzette i en ze slechts met het mes op de keel aannamen, is de eenmaal verafschuwde nu eensklaps hun dada geworden, hun ideaal, de redding van '1 land, de waarborg en het behoud van de maatschappij. Gelukkig is de tijd voorbij dat in do Ligue der hoofdstad het schoon en het slecht wêer werden gemaakt. De overgroote meerder heid de vrijzinnigen zullen de schouders eens ophalen voor de vreemdsoortige handelwijze van de heeren Graux, Heymans en consoor- tin die vaudaag op de knieën zitten voor wat zij vroeger afkeurden. En de meest gematig de liberale bladen zijn het met hen eens. Het liberalism, partij van vooruitgang, die voor plicht heeft rekening te houden van de streviDg der publieke meening, die steeds voor taak hebben moet verbeteringen te brengen waar de toestanden het vergen, kan zich niet op sleeptouw laten nemen door eenige menschen die het hekken aan den ouden stijl willen houden. Het zuiver algemeen stemrecht behoort nu tot de politieke noodzakelijkheden die men nog wel eenigen tijd verdagen kan, maar on vermijdelijk moeten ingevoerd worden. Het meervoudig stemrecht is niet verdedigbaar en ook stellig geen waarborg van vrede en orde voor het land. Trouwens, de leiders der Ligue Libérale, die in hun verzet het vooral tegen de socialisten gemunt hebben, vergeten dat, volgens bekentenis van Minister Nys- ssns zelfs, de socialisten in tal van arrondis sementen het meest profijt trekken uit het meervoudig stemrecht. Maar tot daartoe. Wij dienen de zaak hooger op te vatten. De zoogezegde aanvoerende klassen moe- tsn hunnen overwegenden invloed op de staatkundige gebeurtenissen, indien ze dien noodig achten, niet zoeken in een schreeu wend voorrecht, maar in de degelijkheid hunner politieke strekkingen en in hun op recht vergen om wel te doen. Daarin alleen wordt de macht gevonden die een dam opwerpen kan tegen de voor de samenleving gevaarlijke theoriën der oru- wentelingspariijen. Wij weten wel dat het half dozijn liberale politiekers die nog het zuiver algemeen stem - recht bevechten, liefst het kiesrecht zouden willen gesteund zien op de geleerdheid. Wij ook zijn vurige voorstanders van den leer plicht en zouden de regeering toejuichen die hem invoerde, maar 't schijnt ons onaanne melijk dat kiesbevoegdheid enkel door school geleerdheid kan verkregen worden. Of zou iemand durven beweren dat boekenwijsheid het synoniem van politieke bekwaamheid, van besef over burgerdeugd en plicht is? Op het bekwaamheidsstelsel is overigens niet meer terug to komen. Het kan nog en kel bestaan in de droomen van lieden die de oogen sluiten voor de tijdsomstandigheden. Wij hebben een stap verder gedaan op ge bied van politiek recht en het eenigst wat ons nog te doen blijft is de staatkundige ge lijkheid te vollegigen. Daartoe worden wij gedreven door de logika der feiten en den onweerstaanbaren drang der algemeene denkwijze. Maar wij, liberalen, willen volkomen recht, dat wil zeggen, wij eischen ook het behoud der evenredige vertegenwoordiging, zonder dewelke het algemeen stemrecht een parodie van gelijkheid is. De minderheden uitsluiten staat gelijk met hun radikaal het kiesbulletijn te ontnemen. Waartoe dient inderdaad naar de stembus te gaan wanneer de partij waarvoor men kiest niet in aan merking kan komen. Wij scheiden algemeen stemrecht en even redige vertegenwoordiging van elkaar niet. Wij willen het een en het ander, niet het een zonder het ander. De overmacht van het brutaal getal keuren wij af ea zullen ze be vechten. Onze rol is de schoonste, omdat zij de rechtvaardigste is. Goliath. Te Aalst werd zondag de knoeier Bethune gefeest. De Volkseeuw haalde tot opluistering eenige staalkens aan van aalstersch kiesbe drog. Ziehier wat het blad zegt: Het is ongeloofbaarCautaert Jozef, knecht in het College, sedert 6 October 1896 afgeschreven op het Stadhuis, hij staat op kiezertlijsten in 1899. De Nil, Jozef, broeder, uit Aalst sinds 1891 en afgeschreven, staat in Aalst als kiezer voor 1899, enz., enz., enz. De Cock, Judocus, kreeg 2 stemmen met 264.76 kadastraal inkomenmen gaat zien bij den ontvanger't is fr 132.28. Aan De Cock, Frans, geeft men fr. 153,95 en twee stemmen hij betaalt fr. 132.38 en heeft maar recht op één stem. De Goninck, Karei, heeft twee stemmen, van land te Herdersem en fr. 94.28. Hij heeft te Herdersem niet meer land dan in de maan en betaalt slechts 36 frank. Hoevelinckx Petrus staat met L85 fr., van land te Aalst en te Landscouter. Te Lands- couter heeft hij niets en betaalt 101 fr. 42 c. in plaats van 185 fr. Van Langenhove Petrus krijgt op de kie zerslijsten land te HekelgemWulf Frans te Lede, enz., enz., te lang om te melden; zoo vindt men valsche eigendommen uit te Erembodegem, Hekelgem, Lede, Ronse, Appels, Haaltert, Tongeren, Moorsel, St- Gillis. Zele, Berlaere, Wichelen, Doel nabij Holland, Dandermonde en Opont in Luxem burg. Eene andere categorie Benoit Braeckman is geboren den 26 juli 1873; men doet hem geboren worden den 6 februari en hij is kiezer. Bracke Cesar, is geboren den 15 septem ber 1873; men maakt van dia3 eene 2, 't is 1872 en hij is kiezer. Coppens Hendrik, geboren den 31 oogst 1873, wordt herboren den 30 april 1873. Voor Prosper De Bruyn schrijft men 26 april 1873 in plaats van 26 october. Monsieur Ca- miel, geboren den 30 januari 1874; van die 4 wordt eene 3 gemaakt en hij is kiezer. Zoovoorts in elke categorie verscheidene honderden. De seminarist Borreman komt kiezen voor de Kamer. M. is geen 25 jaar, zegt de getuige. Wanneer zijt gij geboren, M.? vraagt de voorzitter. Ik weet het niet. Hij mag niet stemmen, zegt de getuige. IvL, zoo vraagt de voorzitter, als gij overtuigd zijt van 25 jaar tezijn, kiest dan... De seminarist gaat weg, zonder te durven stemmen. Och, men weet niet wat ia Aalst gebeurt... En met zulke kiezerslijsten, daarbij list, dwang, geweld, allerhande dwang, met zulke kiezerslijsten en de stemming op einde mei, als 60,000 vlaamsche Boeren in Frank rijk zitten, is het wonder dat de bewaar ders loven liggen? Alreeds het meervoudig stemrecht en daarbij al dat bedrog. Proficiat, heeren knoeiers. Dinsdag is Prins Albert, vermoedelijke troonopvolger van België, in het huwelijks bootje gestapt. Men zegt dat zijn vrouwtje, Prinses Eli sabeth van Beieren, eene mooie meid is wat niet schaadt, integendeelopgevoed in een familie waar de adeldom van het blazoen voor dien van het hart moet onder- 'doen en waar men aan de kinderen den geest der nieuwere ideën heeft ingeplant. HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1