TAB IJPEREB EB HET ARRONDISSEMEBT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. ((EENDRACHT MAAKT MACHT.» Wij herinneren onze vrienden van het arrondissement dat den 31 DEZER MAAND de wettelijke tijd zal verloopen zijn voor de reclamaties betrekkelijk de INSCHRIJVINGEN op de kiezerslijsten en de VERMEERDERING VAN STEMMEN. Wij raden hen ten zeerste aan zich ZONDER VERTOEVEN te begeven ten bureele der liberale Associatie, Seminariestraat, te Yperen, indien zij bemerkingen te maken hebben op het opmaken dezer lijsten. Deze moeten krachtens de wet ter beschikking van het publiek gehouden worden in het gemeente Secretariaat. Zij kunnen ook nagezien worden alle dagen van 9 ure tot 's middags en van 3 tot 8 ure, ten bureele der liberale Associatie, die de kiezerslijsten bezit van al de gemeenten van het arrondissement. Dat al onze vrienden zich de Kiezerslijsten van Aalst herinneren Veertiende jaar Zaterdag 20" October 1900. Nummer 42. Het recht tot den arbeid. Handelsverkeer. Het Pensioen voor den Werkman. I Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen. 15 cent por drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr per 1.00 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Zooals ieder levend schepsel wanneer het de wereld betreedt, naar licht en lucht hijgt, zoo is het ook gesteld met den jongeling, welke eens tot de jaren van verstand geko men, zich afvraagt, of deze wereld hem door zijn arbeid het noodige zal verschaffen om hem en misschien ook de zijnen, het noodige bestaan te verzekeren. Hoe vaak wordt die jongeling niet in zijne hoop teleurgesteld Bij al die wij er mogen op bogen, dat tal van instellingen de ongelukkigen ten dienste staan, toch blijft er steeds eene kloof waar het geldt de kloeke, gezonde en verdienste lijke arbeider, welke kan en wil werken, ter zijde te staan. Hoe menigmaal gebeurt het niet dat een man in den bloei des levens zonder werk valt. Laat ons een voorbeeld nemen. De Zuid-Afrikaansche oorlog heeft een krisis in de diamantnijverheid voortgebracht.Maan den en maanden gaan voorbij en menige huisvader, alhoewel goed gezond, flink ge bouwd, is niet in staat meer het noodige voor zijn huisgezin te kunnen verschaffen. Mijmerend loopt hij rond van vroeg tot laat en steeds komt hij terug met het eenige en altijd hetzelfde: nog geen werk gevonden. Die man nochtans verdiende goed zijn broodwas door spaarzaamheid gelukt eeni ge honderden franken op zij te leggen, heeft een nette huisraad en ten einde de hand niet te moeten uitsteken naar de liefdadigheid, heeft reeds al wat eenige waarde had, doen verdwijnen om het noodige brood te koopen. Hij, die man, zou nochtans zoo gaarne werken, in het zweet zijns aanschijns zou hij willen van den morgen tot den avond een korst brood verdienen, doch, helaas, overal vindt hij de deur van het werkhuis gesloten. Is liet dan zijn schuld, en wat heeft hij dan misdaan aan de samenleving om zoo te moeten lijden De openbare besturen moeten het zich voor plicht rekenen daarin te voorzien. Reeds zijn er te Brussel, te Antwerpen, te Luik en te Gent Arbeidsbeurzen en Werk huizen gesticht door eenige liefdadige krin gen. Eere aan hen, die de edele gedachten er van opvatten. Hoe menig ambachtsman, door werkge- brek verplicht, vond aldaar niet reeds bezig heid om eenige franken te verdienen, en al- zoo voorloopig, tot dat een betere^tijd aan breekt, het noodige eten voor zijn huisgezin te kunnen koopen. Doch, alhoewel zeer edel, is deze inrich ting voor velen nog ontoegankelijk. Officieel moet er aan gedacht worden landbouwkoloniën voor werkeloozen dienen er gesticht, werkbuizen voor arbeidloozen dienen opgericht en wij zijn er van verze kerd, het zedelijk peil der werkersbevol king zal er veel bij winnen. Het recht tot den arbeid moet ieder toebehooren; die wil werken moet in staat gesteld worden dit te doen, luiheid zal in vele gevallen er door uitgeroeid worden, en de samenleving zal zich stilaan ontlast ge voelen van een soort menschen welke er een stiel van maken de hand uit te steken om een almoes, onder den vorm van wer keloos te zijn Geeft rijken, met milde hand, doch geeft het, daar waar het noodig is, steunt die werkbeurzen, want zij roeien de kwaal on- zes tijds uit: de openbare liefdadigheid. Het recht op het bestaan zoo heilig voor ieder mensch zij gerugsteund door het recht voor den werkman tot den arbeid Goliath. Dikwijls hebben wij met nadruk gewezen op de noodzakelijkheid om nieuwe uitwegen voor onzen handel te zoeken opdat de po gingen in dien zin door bijzonderen aange wend, aan hooger hand warme ondersteu ning en waardeering zouden vinden. In den loop van den laatste zittijd der Kamers had volksvertegenwoordiger Hemeleers een ont werp neergelegd om het krediet, bestemd voor de jongelingen die zich in verre landen vestigen met het doel er handelsbetrekkin gen aan te knoopen te verhoogen. Dit voorstel, ofschoon uitgaande van een katho liek, genoot niet eens, van wege de kleri kale meerderheid der Kamers, de eer van een ernstig onderzoek. De gegronde beweeg redenen van den achtbaren representant van Brussel lieten het Ministerie koud en de steunpilaren van dit ministerie stokstijf roes ten in hunne vooroordeelen. Die lieden heb ben een ingekankerden hekel aan menschen met een levendig initiatif, gepaard aan hel der besef van de huidige noodwendigheden en een klaar inzicht in de vereischten der toekomst. Van bestuurders van dit allooi, verlost ons, kiezers Ingrijpende veranderingen doen zich thans over gansch den aardbol op ekonomisch ge bied voor, veranderingen sedert lang in gis ting. door deze gevreesd, door gene ge- wenscht, veranderingen wier gevolgen men wel vermoeden doch niet juist bepalen kan. Zij mogen de aandacht van staatslieden, dien naam waardig, niet ontgaan Maar, helaas! moesten wij, bij klaarlichten dag, in de ministerieele bureelen rondwandelen, dan zou ons, eenigzins gewijzigd, Diogenes' uitroep ontsnappenWij hebben Staats lieden gezocht en wij vonden slechts dwergen 't Is bekend dat Duitschland en de Veree- nigde Staten, op handelsterrein, Engeland naar de kroon steken en Frankrijk in het donker stellen. De redenm. van dit verval nader toelichten zou heel belangwekkend zijn voor ons, Belgen, en dat zullen wij, bij gelegenheid, ook doen. Thans willen wij wijzen op dit leerrijk feit dat schril afsteekt tegen de lamlendigheid, het aan-Gods-gena- de overleveren als de wind niet in de zielen bljtast, waaraan andere naties zich schuldig makende redenen der verslapping in de handelsbeweging werden door de bevoegde overheid in Groot-Brittanje opgespoord, on derzocht, bestudeerd met nauwkeurigheid, met nauwgezetheid, met iever, met toewij ding. De waarheid wilde men weten aan welken prijs ook. Kooplieden, konsals,amb tenaars en regeeringslui werden gedagvaard en gepolsd, gaven hun oordeel en hunne wenken. De Board of Trade zond, onder den naam van annual series bundeltjes aan zeer goedkoopen prijs in 't licht over de han delscentra der heele wereld, over het ge- evenredigd deel dat Engeland en zijne me dedingers er aan de beweging nemen, enz.... enzZóó dient gehandeld als men een groot gevaar bezweren, als men zich voor ondergang vrijwaren wil 1 Onze toestand, ofschoon niet schitterend, is nochtans zóó zorgwekkend niet. Doch wie niet vooruit gaat, gaat achteruitEn 't is te laat geklaagd als 't kalf verdronken is Daarom vragen wij i° dat, ten onzent, aan de herinrichting van het konsulair korps, dezelfde zorg worde besteed als elders 2° dat middelen beraamd worden om den weg, door Duitschland en de Vereenigde Staten ingeslagen, te volgen om te verhoe den dat wij het spoor zouden drukken van Engeland en Frankrijk 3° dat het Goevernement, naar 't voor beeld van den Board of Trade annual series betrekkelijk den Belgischen handel late verschijnen, hetzij afzonderlijk, hetzij als bijvoegsels aan Arbeidsblad of Be knopt VerslagGoliath. De wet zegt dat de werkman, om een pensioen te kunnen trekken, met den 1 Januari aanstaande ten volle 65 jaar oud moet zijn, en dat hij moet in nood verkeeren. Dat is eene ware spotternij. Iia! in nood verkeeren, dat wil zeker zeggen bij de klerikale HET WEEKBLAD Laatste oproep aan onze vrienden. n

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1