BOURSE. EiPLOÏË PRINCIPAL DUIZEND FRANK bruxëlles I DAGEN Goede winstgevende naties, SÊÊ COUVERTS ?5ÉT s mm g! PI EDAILLES D OR LID HONNEUR CHRISTOFLE N Ongeluk. MAATSCHAPPIJ BURGERWACHT. Burgerstand der Stad Poperinghe HAZESCHIETING De winter is daar!! Op Gods Genade grand établissement financier ctieucSxe capiliiliste pour faire operations. BÉNÉFICES A DEMI. Bijzondere Occasie. is aanstonds te koop Fabriek: D'HAENBNS-GATHIER, JijllilS Exiyerle ïékM RffffR biedt kosteIoos aan.a; JMDUIOEfe Bijzonder occasie! TE KOOI LES ATELIERS DE UI XILLiS bekend gebleven. Vóór een dertigtal jaren geschiedden de onderstandsuitdeelingen op de volgende zon derlinge wijze A. Aan elke arme weduwe a) eene wekelijksche prove van 12 stui vers (1,09 fr.) b) te Nieuwjaar: 2 stuivers (18 centiemen); c) op H. Drievuldigheidsdag3 stuivers (27 centiemen); d) op den eersten zondag van den vasten 5 centiemen voor eene krake (krakeling, soort van koek) en honderd takkebossen, als brandhout, of dezer waarde in kolen; f) elke van haar had bovendien het on- vergeld gebruik van een huisje, gelegen in een van de beluiken der Godshuizen. (Thans zijn die uitdeelingen, op verschillende tijd stippen, afgeschaft en vervangen, zoo 'k mij niet vergis, door een wekelijksch onder- standsgeld, betaalbaar bij den knaap der Fundatie). B. Aan de vlieg er tjes eene wekelijksche prove van zes stuivers (55 centiemen), ongeminderd hun loon in de groote begrafenissen, hetgeen destijds nog al iets opbracht, aangezien de vliegertjes toen op al de begrafenissen der rijken ge- noodigd werden. (Thans krijgen ze, zooals hierboven reeds gezegd werd, een wekelijksch hulpgeld van 60 cn). Med. Verrest. Dinsdag laatst kwam den landbouwer Van Acker, schepenen van Zillebeke, met zijne kar en peerd aangereden, toen eens klaps het peerd, door het aankomen van eenen automobileverschrikt, en de vlucht nam, met het ongelukkig gevolg, dat Van Acker, van zijne kar viel onder de wielen geraakte en eenige uren nadien overleed. Scliieting van 18 October 1900. Naar de cartons. Legon Emile 15 20 20 25 25 105 Masschelein 25 25 25 10 20 105 Beke Emile 25 25 20 25 05 100 Froidure Rob. 15 25 15 20 15 90 Vermeulen 20 20 05 15 25 85 Vergracht 10 20 15 20 20 85 Boedt 20 15 15 20 15 85 Vautkoll 20 20 10 10 20 80 Gaimant 20 15 10 15 15 75 Vandevyver A. 20 15 10 15 15 75 BURGERSTAND van den 12 tot den 19 October Geboorten. Mannelijk gesl. 1. Vrouwelijk gesl. 4. Huwelijken De Ro Désiré, bakkersknecht en Planc- kaert Cécile, dienstmeid. Denudt Joseph, kleermaker en Segers Gabrielle, kleermaakster. Bartier Emile, hovenier, en Lamond Emma, hovenierster. Veys Hector, advokaat en Donck Mar guerite, zonder beroep. Sterfgevallen. Talon Joseph 63 jaren, wever, echtgenoot van Mahieu Amelie, St. Niklaasbuiten. Werrebrouck Joseph, 34 jaren, schrijn werker, ongehuwd, LangeMeersschstraat. Desalmon Joseph, 7 jaren, leerling, Rij- selstraat. Van Gheluwe Edouard, 64 jaren, wever, echtgenoot van Debaenst Marie, Rijselstr. Lemahieu Adolphe 56 jaren, zonder beroep ongehuwd, Lange Thouroutstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk gesl. 3. Vrouwelijk gesl. 1. van den 11 tot den 18 dezer maand Geboorten. Mannelijk gesl. 3. Vrouwelijk gesl. 2. Huwelijken. Petrus Candaele, werkman en Renilde Vermote werkster. Aimé Bartier, kuiper en Louise Tamboryn, zonder beroep. Jules Six, schoenmaker en Maria Quaghebeur, dienstmeid. Overhjdens. Pieter Billiau, 59 jaar, landgebruiker, echtgenoot van Juliana Cappoen, Wijk G. Butstraen Amand 68 jaar, herbergier, echt genoot van Maria Pattout, Wijk F. Kinder s beneden del jaren, Mannelijk gesl. 1 Vrouwelijk gesl. 0. Door de vergadering der afgevaardigen van 162 maatschappijen van allen aard, den 15 dezer te Brussel gehouden, werden de volgen de beslissingen genomen Een hulde-adres zal President KRIJ GER aangeboden worden ter gelegenheid van zijDe reis over België en Nederland. Dat adres, op perkament geschreven en kunstig ingebonden, zal gepaard gaan met inteekenlijsten waarop iedereen, mannen, vrouwen en kinderen, zal mogen zijnen naam stellen, mits het betalen van tien centiemen per handteeken. De opbrengst van die inschrijving zal die nen tot dekking der kosten van de betoo ging; het overschot zal, in voorkomend ge val, gestort worden ten voordeele der slacht offers van den oorlog in Zuid-Afrika. Het adres zal stoetsgewijze door het Comi- teit, vergezeld vau al de toetreders, naar President KRUGER gedragen worden, inuieii Hij te Brussel afstapt; kwam Hij te Brussel niet, dan zou eene afvaardiging hem het adres gaan aanbieden ter plaatse waar, Hij, in België of in Nederland, zou aanlan den. Het Brusselsch Comiteit voor Transvaal is ingesteld als uitvoerend Jbureel; bij dat Comiteit voegen zich de voorzitters van al de toetredende maatschap pijen aan gemeld Comiteit, waarvan de zetel gevestigd is Paul Devauxslraat, 13, te Brussel, moeten alle inededeelingen aan gaande de ontworpen betooging gezonden worden. Aan bovenstaand adres zijn inteekenlijsten te bekomen; deze moeten er, met het bedrag der inschrijvingen, teruggezonden worden vóór 5 November aanstaande. Cacao De Beukelaer, is de fijnste. De Beukelaer's Madeira in melk Beste voedsel voor zwakke kinderen. Chocolade De Beukelaer, is de lekkerste. STAD YPER. MAATSCHAPPIJ YPER-HOEKJE. op Maandag 22 October 1900, Oppervogel 15 Fr. en eenen haas. leder Zijdvogel 10 Fr. en 2 kiekens, ieder Kaile 5 Fr. en een haande. Inleg 5,50 Fr. Terug 5 Fr. De Op- pervogels uit den algemeeiien inleg genomen. InschrijviDg van 1 ure tot 2 ure om aan stonds te beginnen schieten tot 5 ure. Andere conditiën naar gewoonte. Al wie gaarne leest zal zich aan het nieuw werk van den gekenden schrijver A d'Enne- ry, abonneren. het beroemste geïllustreerd werk dat er tot beden bestaat. Van 60 tot 66 afleveringen aan 7 centie men per aflevering of wel 35 centiemen per maand serie van 80 bladzijden. Op Gods Genade is ontegensprekelijk het meesterwerk van den begaafden schrij ver. Het is bet schoonste boek welke in deze eeuw werd geschreven. Op Gods Genade is een werk dat de moeders tranen zal doen schreien van aan doening. Op Gods Genade is een werk dat ie dereen mag in de handen komen. Op Gods Genade werd op de schouw burgen van heel de wereld duizende malen vertoond en lokte steeds stamvolle zalen uit- Op Gods Genade is het goedkoopste werk dat tot heden verscheen. In het fransch kost het werk 22 frank. De eerste vlaam- sche uitgave kostte 12 frank. De uitgave die thans zal verschijnen zal slechts een 4 tal frank kosten. Daarenboven zal ieder kooper bij de laatste aflevering een prachtige premie ontvangen ter waarde van 5 frank. Men kan inschrij ven op het werk ten bureele van ons blad. S'adresser au bureau du journal. Vele ouders zoeken eene winstge vende plaats voor hunne zonen. Eene schoone gelegenheid biedt zich aan een der In Antwerpen aan zeer voordeelige voorwaarden. Voor alle inlichtingen zich te bege ven ten bureele van ons blad Rijsel- straat, 59, Yper. per jaar te winnen, met de beroemde brei- machien D'HAENENS, waardoor zonder moeite schoon en gerieflijk werk wordt ge maakt. Om haar pracdsch systeem en groot gemak in het behandelen, bekroond met de Gouden Medaille in de Tentoonstelling van Parijs 1900. 50 °/o meer profijt met de machien te koopen dèar waar zij gefabrikeerd wordt daar ook zijt gij zeker van eene ernstige waarborg. Het aanleeren is kosteloos. Kuiperskaai, 21, GHHNTT. h ----i--r- •OT CENTRAL g 5 <8 g o -G< o er t?L JiJllil.1 IlJCillllb allen die aangetast zjp van eene huidziekte, haarwormen, eezemrj' duistjes, huiduitslag, chronische bronchi ten, borst- maag- en blaasziekten, rheum01 tism, een onfeilbaar middel te doen kenn- om zich spoedig te genezen zooals hij ziu volkomen genezen is geweest na alle mog" lijke geneesmiddels vruchteloos te hebbi doorstaan en beproefd. Dit aanbod, waa van men bet menschlievend doet zal inzie is het gevolg eener belofte. Per brief of postkaart schrijven aan di Heer Vincent, 8, Place Victor Hugo, Grenoble, die kosteloos en vrachtvrij pü post antwoorden en de gevraagde inlichtif-.? gen opsturen zal. U VOLLEDIGE GENEZING van Dépót: PJharmacie LIBOTTB, MAHSIIÉ AU BEERRE, 1° Een CAMION, licht en sterlEP zeer geschikt voor kasteelheer, met kracl van 1500 kgr. 2° Een CHARRETTE met kappN voor 2 of 3 personen. 3° Een schoonen DOGKAR, mi plaats voor 4 personen, allerbest gegarnier en opgeschilderd. Alles wordt verkocht aan zeer voordeelif^ prijzen. Voor alle inlichtingen ten bureel^ van dit blad. MOTOR Bekeid.nprijsgekrooid BIRMINGHAM STRAAT, 52 TOT 64, BRUSSEL heilige Geest, voor de aigemeene armenkas, moet worden gezocht. (De gestichten van Liefdadigheid in Bblgie, enz., (hlz. 105-106;. Tc Doornik werd zulke tafel gesticht in 1187, onder den nanm: Carité du S. Esprit Latei' vindt men er eene te Bergen (Henegouwen), onder de benaming la grande aumóne Thienen be zat er eene in 1257 en Poperinghe in 1290. In deze laatste stad, moest het bestuur der Tafels reken schap geven van zijn beheer aan de gemeenteover- heid overigens, bij 't aanvaarden van het ambt van H. GeeSt-meester, moest de titularis eenen eed af leggen in de handen van de officieren der paro cliie. (Thans ook nog, worden de rekeningen van Burgerlijke Godshuizen en van Weldadigheidsbe- stuur aan de bekrachtiging der Gemeenteoverheid onderworpen). Gent telde zeven H. Geest-tafels, t. t. z. eene voor elke parochie. Men vindt die instellingen vermeld: te Namen in 1312; te St-Gil- lis (Brussel) in 1416; te Neerlinter, Wormersom en Hai in de 15° eeuw; te Lier vóór de 15e eeuw, enz. Zelfde werk, blz. 107, 166, 174, 176 en 179). r ."V "V;-.y V -«• I rBH HWp>tOBJCdfÖi-3 cd 3 2 3 oq *2 (D P bö W CD w CD M ta ÜT CO O 00 00 ux g O O ff o o o o o o at a> to at to o at co o o o o o o O O O o at o o co O co o at o 'at o o o o o O b* O O O O O O O g. ST aq ff g a> Ef ff eff en CD O y-i O ff w O t-t- O CD cn' <1 P p N P rt- 0) >1 O. P 09 iv O O ct- O (D *t h* CD O O z< v di g< zc bi li al oc tn |VI 10 nc in ;t Een!g bijzonder veroorloofd middel. Voor inlichtingen, zich te bevragen bij fcXOBTEHS van LIEFDE, 105, Rue St-Oomlnlque, GUINET, Apoteker, 10, Penale Stulnler, Perile. Algemeen Depot: OH. DELACHE, Brux«lWS IN alle A.QTIKEN, ViutKhrUt Fnnco. IJ BA til Alieeuigen eersten prijs op de wedstrijd Brussel-Tervueren 1897 8 gouden medallil'u Syst.Nagel enIIerb. geperfectlonneerd voor zijne eenvoudigheid, sterkte, gering verbruik en regeimatigen gang. Verkocht 125 Motoren voor België in het jaar 1899 Talrijke refereinen in iedere provincie Eenvoudigste en goedkoopste BEWEEG KRACHT voor LANDBOUW en NIJVERHEID. Vereischt geen stoker of speciale machinist. In GEBRUIK in verschillende Pachthoe ven. Molens. Schrijnwerkerijen, Bakkerijen, Melkinrichtingen. Werktuigfabrieken, Chioo- reefabrieken, Tabakfabrieken, Steen- en Pot tenbakkerijen, enz., enz. Goedkoope prijzen fgemak van betaling) en verregaande waarborg voor goeden gang en verbruik. PETROLEUM-LOCOIVIOBILEN voor het bedrijf van DQRSCHMOLENS, POMPEN, MORTELBREKERS, ENZ., ENZ. Samengestelde Dorschmolens met petroleum motor. PETROLEUM-MOTOREN met specialen regulator voor elektrisch licht. Regelmatig brandend licht gegaranteerd. Vele kaïteelen en buitens hebben onzen motor voor het elektrisch licht en voor water te pompen. Prijsopgave en nadere beschrijving opaanvraag: (Naamlooze vennootschap)

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 4