IERKWEERDIGE GENEZING KB fBI m Mes! 800.000 BORSÏFILLEN u* f. vergaowei V«r Benn«s DE GAZ OVERAL ÖT S. A. Allen's jk TE I Geïllustreerde Leesboeken Houdt gij aan uw kind, Houdt gij aan zijn leven, ize Maatschappij der GAZ AÉRO-PÈTRDLIQUE ERKOQP TE! KOOP DE BRETAGNE HAAR HERSTE1LER mmsm 1° Zijn hng bestaan. 2„Zijnvoortdurendef?en6zmgen. 3° Zijne radika'e genezingen. 4° Zijne Natuurlijke methode. Behandelde ziekten HUUR STELLING NIEUWSTRMT Je pinos J. OOB zijo Qitmantend om bunnen helderen klank en hunne voortreffelijke toetsen; door de zore ui BRUSSEL faörikatie besteed, zijn zi] ook de duurzaamste. Bijzondere occasie Tenbureele van dit blad De Wet op de yisscherij centiemen. Ve%raaj;-- Het voornaamste huis der twee Vlaanderen. LAKENS EN NIEUWIGHEDEN verkocht per meter AAADPLÉGfNQÊÏI. JjpijpHl! Jf iim e clienten van het gesticht WINDELINX zijn bericht dat de reizen van den geneesheer in provintiën, van heden afgeschaft zijn. Zij worden dus verzocht zich rechtstreeks 111 bent. mg te 1, 't zij per geschrift, 't zij in persoon, met den geneesheer Bestuurder van het WINDELINX, 122, GAILLAITSTRAAT, Brussel. tss tplaires: Biis Nouvelle méthode pour ir les malad.es. (Médicaiion Naturelle) vendus. Des milliers de malades >nt leur compléte guérison ce livre. pages, 720 gravures, 8 modèles mtables en couleurs du corps hu- Prix Frs. 25,payable au comp- ou par acomptes de Frs. 5,— par F. E. Bilz, 17 rue d'Hauteville, Paris. ten bureele van dit blad aan zeer voordeelige prijzen. Nog de prijs van het verbinden niet. Elkeen zal u antwoorden Apotheker te ÏIRUSSEfi Neemt niets anders dan de echte BORSTPILLEN van F. VERGAllÏÏËN EISCHT WEL DEN NAAM VAN F. VERGAUWEN EN HET FABRIEKMERK HiERNEVEN. 1 fir. 250 de doos In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 cent™ door M. F. Vergauwen zelf, apotheker, Anspachlaan, 160, Brussel. Te bekomen te Yperen, bij de apotkekers Cremers, Donck, Lïbotte, Soquet, Weckesser. ■wmmmwwBwttwMwwmwwwwmwBWttwwtmtwmwwttttttwwtmmw \i<)i:i)i:i!s. Beproeft slechts gedurende eene maand de uitsluitelijke leefregel van den Aliment Delacre (phosphaten en melk behoudende) en gij zult voortgaan. Hij wordt boven al de voortbrengselen van denzelfden aard geplaatst, omdat hij phosphaten behoudt welke men zicli gemak kelijk kan toeeigenen en ook boter in passende hoeveelheid, terwijl meest al de andere voedsels voor kinderen er geen behouden. De ontleding van het vrouwenmelk bewijst dat er boter noodig is in het voedsel van kleine kinderen. De Aliment Delacre heeft wonderen voortgebracht bij kinderen waarvan den staat geheel wanhopig was; HIJ HEEFT ZE GERED. Het is met honderden dat men reeds de WONDERBARE GENEZINGEN telt. De geneesheeren zijn eenstemmig om het gebruik van den Aliment Delacre te bevelen. Het fabriek Delacre heeft ontelbare bewijsschriften ontvangen waarin de vurigste dankbaarheid blijkt. Staaldoos franco gestuurd tegen 35 centiemen in postzegel. (Volledig adres a. u. b.) DELACRE et FILS (leveraars van den Koning en van het Hof) VILVOORDEN (bij Brussel) Verkrijgbaar bij de apothekersdroguisten en kruideniers. AAN Médaille d'or. Exposition internationale d'hygiène et de sauvetage d'Ostende 1388. Médaille ri'argevt. Grand concours inter national de Bruxelles 1888 Médaille d'or. Exposition de Tunis. Rhumatisme, Sociatique, Gout ós, etc. guéris infailliblement et en trés peu de temps par l'emploi du et la laine Poil de retagne a tricoter. Déposé au voeu de la lot. Produit bréveté, emploi facile et recom- mandépar MM. les médécins. Dépót général pour la Belgique, chez Elisa Van Houtrive, 9 et 10, Scheepsdaele Bruges et en vente dans toutes les villes du pays. GENT Eerediploma Expositie van Gent 1899. Gemaakte Kleederen voor Heeren, Jongelieden en Kinderen, Kleederen voor Pensionaten, Administratien, den rouw en Livreen, VERZENDING VAN STALEN Kleederen op moot in oelit ui-en. Op aanvraag begeeft zich een snijder ten huize om maat te nemen en aanpassen, zonder verhooging van prijs. Franco verzendingen in geheel Belgie der aankoopen aan af 20 franken. VASTE PRIJZEN. Gesloten de Zon- en Feestdagen om 1 uur. voor Beweegkracht, Verlichting en Verwarming GAZ ter plaats zelve voortgebracht, door het nieuw stelsel C. Mathieu Prospektus en referentiën op aanvraag. GAZMOTOREIV, NIEUWE EN BIJ OCCASIE 7, Breughelstraat (Hallepoort) BRUSSEL 95n vmomi Ommeslogti, Mercerie en Reukverkooper Groote Markt, 55, Yperen. in Mijnheer den Bestuurder van het Gesticht Windelincx, 122, Gallaitstraat, Brussel. Welk geluk u te kunnen bevestigen dat ik gene- a ben en blijf van een kankergezwel en dat rk nu el gezonder ben dan voor mijne behandeling Aan u is het dat ik mijne onver hoopte gene zing schuldig ben. Terwijl ik in behan deling was, zegde men in mijndorpdat ik mijne huisge n o o- tenniet meer zou terug ge zien hebben, t ik verloren was. En nogtans, heden ben ik red door eene zoo eenvoudige behandeling en nder operatie. Nooit zal ik u genoeg kunnen danken, daar ik u het leven verschuldigd ben. Iaat u toe mijn brief openbaar te maken, en vie nog zou twijfelen, kan zich met eigen gen over mijne radikale genezing komen o ver gen. Uwe verkleefde en dankbare, Echtgenoote Patfoort, Fr., landbouwster, te Houthem-bij-Veurne. ,i/i het Gesticht Windelincx, 122, Ga'.l.iitslraat, Brus- sel, alle dagen, van 11 tot 1 uur. Voor werk Zieden en .1bediendenalle Zondagen ten ure. De tram nemen aan de staties en biljet vragen voor de Gallaitstraat, ,n° 122. Zich niet vergissen van nummer of laten vvs- I leiden. De xieke die niet kon:en kan, mag schrijnen of iemand zenden om zijne ziekte uit te legg Op aan- \vraag, zendt men gratis en franco aan ieder een boekje \uitleggende De natuurlijke geneesmethode van 'kanker, klieren, geheime ziekten, speen. enz. 1 Het Gesticht Windelincx onderscheid! zich door Het Gesticht Windelincx te Brussel OPGERICHT IN I860 Inderdaad, het was Dr A. Windelincx, vader, die lit I860, met deze natuurlijke geneesmethode begon. In 1883, deed zijn zoon en opvolger, in de Gallaitstraat, 12?, het hotel bouwen dat den titel draagt van Gesticht Windelincx en waarde genees- en artsenijkundige diensten voor het gemak der raadvragers vereenigd zijn. Inderdaad, men volgt in het Geslicht eene logische methode, gesteund op ontegenspreke lijke grondregels. Men gebruikt er slechts goed beproefde geneesmiddelen. Kris hier geen spraak van proefnemingen te doen, zooals nieuwe begin- ders moeten doen. De genezingen zijn de vrucht van eene halve eeuw ondervinding. Inderdaad, wanneer men in de gewone en popu laire geneeskunde zich tevreden stelt met de voel bare of zichtbare teekens of veropenbaringen der ziekte te doen verdwijnen in de natuurlijke genees methode, steunt men zich op de teekens der ziekte, en verre van hen te bestrijden, valt zij slechts de oorzaken der ziekten aan. Juist daarom is het dat .in het Gesticht Windelincx duizenden genezingen in den waren zin van het woord, 't is te zeggen radiluile, van alle soorten van kwalen, worden bekomen. De grondregels van deze uitmuntende methode kunnen als volgt uitgelegd worden Al wat leeft bezit een levensvermogen, eene levenskracht, eene natuurlijke genezingskracht. Deze kracht helpen, dit geiu zend vermogen versterken, lut leider., volgens zijne genezende poging: ziedaar den grondregel van de methode. Daaruit vloeit voort dat. het onzinnig is de natuurlijke pogingen der ziekte, door de natuur zelf opgewekt, tegen te werken, te verzwak ken of te maskeren, dat het integendeel logiek is de ziekteteekens te sttunen en te helpen in den zin hunner zelfstand: ge genezende pogingenIn strijd met wat algemeen gedaan wordt, kan men dus niet straffeloos oude wonden doen toegroeien, eene verouderde ottering,uitloop of druiping opproppen, een gezwel, eene klier uitsnijden, eene lupus uit lepelen, een beenbederf afschrappen, inspuitingen doen met het doel plotseling wittevloed of over- zettelijke vloeiing te staken,of eene peerderemedie geven onder voorwendsel van in eens te genezen. Derwijze de ziekten behandelen, is zich blootstellen aan hervallingen, verwikkelingen, bloedvergifting, zelfbesmetting. Om de waarheid te zeggen, het is beter de ziekte aan de natuur over te laten, dan zich zoo te behandelen. Ook, de natuurlijke genees methode, in het Gesticht Windelincx gebruikt, gaat gansch anders te werk. Zij vernietigt stilaan 'de gezwellen, de zieke klier en laat aan de natuur de zorgen over de zieke en doode deelen uit het lichaam weg te jagen, zij verzuivert het bloed, het vergif der geheime ziekten wordt uit het lichaam gejaagd De aanstekelijke vloeiingen wor den schadeloos, 't is te zeggen gezond. Van dan af, genezen zij krachtens deze wetdat de natunr zelf elke wond sluit, alle eitering, eiken uitloop stelpt wan neer deze gezond, overbodig en dus nutteloos geworden is. Zoo langzaam doch zeker genezen, dat is radi- jf| kaal genezen zonder gevaar, zonder hervalling, zonder verkwikking en volgens de regels der natuurlijke'geriec'methode, die uitzondering in het Gesticht Windelincx worden toegepast. Indien gij eeno ziekte hebt die niet geneest, of blijft voortlijden omdat uwe ziekte slechts half werd. genezen en daarom gedurig terugkomtindien gij een der volgende kenteekens gewaar wordt pijn, zwakte, vermoeinis, zenuwachtigheid of onna tuurlijke opvliegenheid. zweeren, puisten, uitslag, koorts, uitloop, eitering, verlies van bloed of welk organisch verlies ook, bloedbederf, gezwel, wonde, fistel, opzwelling der aders, speen, klieren, gezwellen, lupus, kanker, enz.; indien gij vruchte loos allerlei geneesmiddelen gebruikt hebt, en bij zonder wanneer men u als laatste hoop eene operatie aanraadt, twijfel niet langer, neemt uwe toevlucht tot de natuurlijke geneesmethode, on derwerpt uw geval aan de geneesheeren van het Gesticht, en zij zullen u zeggen wat u te doen staat. PIANOS J. OOR aan ul uwe kennissen welke ile beste remedie is tegen KO£3ï, VERKOUDHEID, BRONCHI ET, OriTSTEKüiGEN DEii LUCHT PIJPEN, ASTHMA, enz. Zij alleen genezen. 3 goude metiaüen en een eere diploma DE NAMAKERS ZULLEN STRENG VERVOLGD WORDEN IMBMBiHMMIIIII IIII In DUITSCHLAND en alle landen gebreveteerd Landbouwtentoonstelling van MAESTRICHT 1899 GOUDEN MEDALIE EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE PLAATSING ONMIDDELIJK IN GANG GESTELD 11» WERELDBEROEMDE bestemd om aan grijs haar de kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei. Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk en keurig. Verkrijgbaar bij CoilT. en Parf. Hoofd Depot 26 Rue Etienne Marcel (verhuisd van 92 Bd. Sébas- topoi), Parijs. TE RGKOMËi\

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 5