M FRANCOIS HOFLACK lO- LET OP T AN DEN. Mme M. MEIER Nouvelle Carte Vélocipédique bij de weduwe Henri Hoflack 5 Les Cyoles et pièces Détachées STAR DE LUXE Eugene Rabau-Devers, Charles De Jode-Stecken, Schoon, Groot Portret 25 FRANKS Emüe ¥ai Aerds, Atelier de reliures Edouard Bouckaert-Robaeys G. Doolaeghe-Dehuyssere, VANDSRSTUYFT-DEVOS O B Ph Automobiles en Velocipeden mm Korte Thouroutstraat, N° 33, Café du Transvaal. Cliangement de domicile. Bijzondere Occasie! t In den Nieuwen Post bruin bleek Rousselaarsch bier VAN RODENBACH op flessciien Reliures h partir de 50 c. O CfQ S LO CM CQ RUE CARTON, 33, YPRES. Cartes de visite A la minute GIGARES FINS RUE DE LA PORTE D'OR Changement de domicile EN FACE DE L'HOTEL DE GAND YPEREN 1Enveloppen in Caoutchouc Kolen-Cokes-Kalk-Anthracite Café <f Prince Albert Statieplaats NAAIMACHIENEN PER OCCASIE ValliDff, Bronchiet. Rhumatiek. Sellerie parisienne. 1899-1900 sans engagement. YENETIAANSCHE LANTEERNS Belangrijk Bericht. A vendre au bureau du Journal, rue de Lille, 59, Ypres, tie la Oelgique éll'échelle du 1 250.000 l6 édition). mesurant 1 mètre 25 cent. imprimée en 5 couleurs Le noir pour les écritures; le bleu pour les eaux; le rouge et le vert pour les routes et le gros bleu pour le numóros des itinéraires. L°s routes sont divisées en 3 catégories: routes cyclables bonnes, routes eyclables passables, les pointillés renseignent les rou tes mauvaises. Los routes macadamisées sont renseignées teinte rouge et se subdivisent comme les routes tiréesen vert. Prix fr. 2.50 d 2 out «loBisïé eaitièi*e satisfaction a tons. SCHRIJNWERKER EN BEUBELBHER aan zeer genadige prijzen. Y PEREN. TEINTTJRIER- DÉGRAISSEXJR, Vieux Sïlarché aux Beis, 18, YPRES. Célérité Prix modérés. Concurrence impossible. HAAST U DIE WILT EEN hebben met SC A. O S5 IS, voor de kleine som van Gaat zien ten bureele van dit blad zulk een portret is tentoongesteld. RUSEL3TRAAT, H° 61 TE YPER zijn te bekomen van SO, 30 centiemen. gediplomeerde Chirurgijn-Ta», dmeostei Tandmeester i an het Koninklijk Gesticht van Meessen Lombaardstraat, 19, IJ PEREN, Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstge gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgen» «le beste «leisel». raadplegingen en operaties voor de armen. Aile Donderdagen van 2 tot 4 u Solides et élégantes a trés bref délai, On entrepend la reliure des b Ibliothèques en bon et en mauvais état 23 SS' O SS O O ^^5, SHBeI /n '<A - .È&k ■h-k" SÊÈ& M V-' -/"KfP .Ie cléfïe ii'impoi'te qui de me proiiver qu'a ce jour on a remplacé mie senle pièce pour cause d'uiure on défaul. IMPRESSION DE LUXE ET ORDINAIRE Foumitures de bureau et d'Ecole Élégance, promptitude et prix modérés MAGASIIV ler CHOIX. NÉGOCIANT YPRES. PRIX AVANTAGEUX. Om alle misslag te vermijden, de chirur gijn tandmeester Maurice Meier van Kortrijk heeft de eer zijne talrijke kalanten, alsook de personen die begeeren hem te raadplegen, ter kennis te brengen dat er een nieuwen tandmeester die dezelfde naam vraagt en met wien hij geenszins in handels betrekking is, naar Yper komt, twee huizen dan zijne woonst. Hij verzoekt hun zich wel te verzekeren indien zij bij den ouden tandmeester zijn Maurice Meier te Kortrijk die te Yperen Tjl A f D A T T A F D UT te raadplegen is sedert jaar ]1j ]R L) U Li JJ i 1 LJ l i 1 hij Mevr. We Van Kemmel, Groote Markt, 5, (gesloten huis) Maandag, Don derdag Zaterdag, van 9 tot 4 ure. Hij heeft nog broeder, nog zoon, nog bloedverwant belast met het vertegenwoor digen van zijn huis. RUE DES CHI ENS, N° 32, Y I* K E de beste en de goedkoopste, 23 verschillende soorten Amerikaansche, Engelsche met ronde spoelen en andere aan zeer genadige prijzen. Te bekomen bij Rijselstraat, 41, bij maandelijksche betaling zonder verhooging van prijs. Daar is ook te bekomen voor alle soorten van Velocipeden aan den prijs der Fabriek. Extra kwaliteit aan frs. 11.50 en lste kwaliteit aan frs. 9.50 en al de andere artikels in Caoutchouc aan de laagste prijzen mogelijk. Let wel op het adres Hij meistraat, 41. van allen oorsprong en voor alien gebruik Principaal Agentschap dar koolmijnen van Bruay YPE RE Y. van 30, 40 en 50 frs. VRIJEN INTOAIVG. N. B. Naalden en al de toebehoorten zijn er te bekomen van al de Machienen die er bestaan. La seule maison d'Ypres pour le luxe de fine Sellerie, Harnais et la garniture des Voitures. Connue par tous les grands clients de la ville d'Ypres. Prix modérés. aPB-jBp 1/4 gras de Charleroi Houille Gailletteries Gailletins Menu greneux pour machines 1/4 gr. 1/2 gr. Braisettes lavées 15/30 7/15 15/30 Forge Ressaix 7/15 Tète de moineaux lavées 30/50 Gros criblé Hornu Wasmes Criblé spécial Fines criblées Charbons Anglais Ostende Oharbons franqais Bruay Briquettes lavées Gros cokes Ressaix Tout A 30 jours sans escompte. Dépot de lanternes a acétylène et Carbure de Calcium frs. 28.00 le mille 28.00 29.00 19.00 21.50 - 27.00 24.00 29.00 28.00 29.50 29.00 28.50 26.50 28.00 30.00 29.00 45.00 De geneesheer. Mijn beste heer, 'k heb u slechts eenen raad te geven: leg op het gedeelte waar ge pijn hebt een pak Thermo gene. Dit is duizendmaal beter dan al de dro gerijen en al de pleisters. Aarzel niet. drukk. Karei Dewaardt, Rijselsiraat, Yper. Bij Karei Deweerdt RIJSELSTRAAT, 59, YPEREN, kan men bekomen Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commlsste GEBREVETEERD DB.® MOAIIÜKLIJK BESLUIT, KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundig» bewerking van den mond aangaatUittrekking van tanden, welke verrieht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxydo d azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen goene pijn gevoelen Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn maar het laat niets te wenschen over het gemak, do vlugheid den duur, do onschadelijkheid der gevoelloosheidgoudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleeringrechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (Stelsel M Meier) De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, voeren of banden van welken en BAJLJLOW» van alle grooten,r ?fjd 8<?e fh?ing der FoFeilm nrch^nAch hinder. u. I Het nuttl8° mel het sclioone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste snilzen de klank dtf alsook alle slacht van stem is holder en klager. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in B^fSSSbJ don KdÏ! VUURWERKJES en BENGAALVUREN 2,lc?ren ,te be8iDnen B fr. en een volledig gobyt aan 100 fr. m i a! l. t.komen van M' eu MEIER trotseeren om zoo te zeg aan zeer genadige prijzen. Ook vuurwerken voor feesten. den vorm der tanden-of ie beginnen van 25 50 75 100 tot 1000 fr. en meer. I de werken der natuur; men zou niet kunnen uil kennen, noch door" den glans'noch^rTe kTetJTn^ïdSÏ den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de. hefstelling van alle mislukte stukko» hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. ure Hij gelast zich met het placeeren, en al schieten van vuurwerken hem toevertrouwd morgens tot 2 ure 's namiddags Alle kunsttanden komende uit het huis van M. en M- Meier zijn gewaarborgd voor het leven N B. - M. Meier zal kunnen geraadpleegd worden den 3» Donderdag van elke maand te beginnen n> t e 's morgens tot 12 ure 's middags, in het HOTEL DEN HERT, te Rousselare g Hij zal ook kunneu geraadpleegd worden den^Maanrlag, Donderdag en Zaterdag, te beginnen van 9 Mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote 5, te IJpST HERBERGIERSTER RECHT OVER DE STERRESTRAAT. DÉFIANT TOUTK CONCURRENCE. Vv i. DE DE LA HAVAHE ■^atx sr 2»? IOMWB10N p. De faam van de Thermo géne, (heeft na maaksels doen ontstaan bij de verkoopers dio trach ten die te vervangen. Wij raden dus het publiek aan altijd op de étiquette de naam «Le Thermogene» in het handteeken Vandenbroak O te vergen. bij

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 6