VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orga.an der Liberale verbintenis van Vperen en liet Arrondissement. «EENDRACHT MAAKT MACHT.» V eertiende j aar Zaterdag 15° December 1900. Nummer 50. BERICHT. De personen die zich op ons blad abonneeren zullen het tot le Januari kosteloos ontvangen. Vakvereenigingen. Beroepsonder wij s 20.543.500 fr. te kort in de kas. De oorlog bij de Boeren en de houding der reactionnairen. Abonnementsprijs Toorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent ftr drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- wede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Het is onloochenbaar dat de wen ding sociale vraagpunten meer en meer neigt om de oplossing er van te bespoedigen. Zeker, de volksontwik keling op 't laatste dezer eeuw waar genomen,beeft er veel toe bijgedragen om met het oog daarop eene wer kersbeweging op stand te brengen. Maar het solidariteit's gevoel, de vereenigingszucht ontsproten uit ze kere bemande werkerstoestanden, hebben aan die beweging kracht we ten bij te zetten. Zoolang de arbeider onvereenigd was, kon hij geene poli tieke rechten bekomen. Hij was on machtig zijn lot te verbeteren, noch om iets te doen voor zijne verheffing. Uit de wrijving der sociale toestanden, ontluikte dus de kiem van den ver- eenigingsgeest, welke eens diep wor tel geschoten,de werkman het middel moet bezorgen om zijne lotsverbete ring onder alle opzichten na te streven. Alle bonden, kringen en maatschap pijen, die een wekersdoel hebben, kunnen iets doen ten voordeele van de werkende klas. Maar wij moeten er vooral op drukken dat de vak- vereeniging de doelmatige middelen zijn om tot de oplossing van meerdere maatschappelijke vraagstukken in verband met de werkerszaak, te geraken. Immers, in eene vereeniging sa mengesteld uit mannen van hetzelfde vak of hetzelfde ambacht, kunnen dezes belangen het grondigst bespro ken worden. De eischen die in het voordeel van het beroep aan de werk gevers moeten gesteld worden kunnen ddar aan eene rijpe beraadslaging worden onderworpen. Deze zijn daar niet in de uiting noch in het gevoelen van dén persoon, maar wezenlijk de uitdrukking en bet besluit eener vereenigingwelke door wie het ook zij, bereidwilliger zullen aanvaard en ingewilligd worden. Wij houden het er voor dat er geen heil voor de werkende klas te ver krijgen is dan door het stichten van dergelijke vakvereenigingen. Het groote nut dat deze voor de samen leving kunnen opleveren wordt ove rigens door iedereen bekend. Zelfs is er eene wet gemaakt de vakvereeni gingen regelende, wel te verstaan, die zich door de wet laten erkennen. Sommige bepalingen er van stroo- ken niet met den geest der vereeni- gingen welke aan hunne vrijheid van handelen houden, en voor welke dan ook die wet ondoelmatig en zelfs nut teloos is. Dit sluit echter niet uit dat het princiep der vakvereeniging bur gerrecht heeft verkregen en langzaam zijn weg zal banen tot dat iedereen het groote nut er zal van inzien, en elkeen zal beseffen dat het hoogst noodig is mede te werken tot hunne vorming, hunne werking en hunnen bloei. Op het eerste Kongres der liberale werklieden gehouden te Brussel, werd met algemeene stemmen be sloten onverwijld over te gaan tot het stichten van vakvereenigingen in den schoot der aangeslotene afdee- lingen. Het is dus voor de liberale werk lieden geroepen een plicht dit besluit uit te voeren, zoo zij willen getrouw blijven aan de verklaring der Bel gische liberale werkliedenpartij wel ke eischt, dat met de vermeerdering van den nationalen rijkdom en met de verhooging der Belgische wel vaart, ook de toestand der arbeidende klas in dezelfde verhouding verbe- tere, met aan deze zulk groot aandeel mogelijk, in 't levens genot toe te kennen. Daarom, handen uit de mouwen Goliath. Meermalen hebben wij reeds op deze plaats de altijd toenemende belemmering aan gewezen der zoogezegde vrijzinnige loopba nen. Te veel jongelingen ondernemende lan ge en kostelijke studiën der Hoogeschool die, in plaats van hen den gedroomden winstge- venden stand te doen bereiken, er dikwijls van, eilaas, verstandelijke behoeftigen ma ken. Ingenieurs aan twaalfhonderd franken per jaar, geneesheeren zonder zieken, advo- katen zonder zaken belemmeren de heden- daagsche maatschappij Wanneer men die mannen beziet, die ter zelfdertijd theoretische en praktische studiën gedaan hebben, uit eene Beroepsschool ge komen, kan men zich niet weerhouden te beklagen dat de Staat nog niet meer belang, meer samenneiging heeft kunnen toebrengen aan dat praktisch beroepsonderwijs dat be ter de mannen wapent voor de worstelingen van het leven dan de klassieke en theoreti sche studiën De Beroepsscholen vormen geen inge nieurs zij vormen praktische mannen het geen hectendaagsch beter ishare diploma's zijn niet met de Akademische plechtigheid verleend, maar zij leiden snel tot eenen winst- gevenden, eerwaardigen stand. De faam der Belgische nijverheid is groot O]» den vreemde. Tot hiertoe hadden onze jongelingen den 't huisblijfachtigen geest, indien ik mij zoo mag uitspreken. Het Bel gisch karakter was wederspannig met de verwijdering uit liet vaderland. Het is aan onze Beroepsscholen dat voor een aanzienlijk deel de eer toekomt in de werkende, vlijtige jeugd den geest van voordacht en uitwijking ontwikkeld te hebben. Dank aan die scholen zijn honderden jongelingen in alle streken van Europa gegaan, en bijzonderlijk in Rus land, om de faam onzer nijverheid recht te houden. Zonder het minst van de wereld ingenieurs te zijn, vele leerlingen zijn naar den vreem de geweest er de vruchten gaan plukken van het praktisch onderwijs dat zij in ons land ontvangen hadden. Vóór eenige maanden vierde de Maatschappij der oud-Leerlingen der Beroepsschool der stad Luik haar tienden verjaardag: het is genoegzaam de reeds tal rijke lijst harer leden te doorloopen om zie ii te overtuigen welke wonderlijke uitslagen het beroepsonderwijs op het grondgebied der nijverheid bereikt heeft. Hoeveel jongelingen die, ingenieurs, in de ellende zouden geleefd hebben uit oorzake der overvloedigheid der hedendaagsche ver standelijken zijn, met hun gering diploma van werktuigkundige, schoone plaatsen gaan bekleeden en zich om zoo te zeggen aan het hoofd geplaatst hebben der vooruit gang inde nijverheid op den vreemde. Men zou het j;niet genoeg aan de ouders kunnen herhalenvooraleer hunne kinderen toe te laten de studiën der Hoogeschool aan te vangen, studiën die maar te veel de bron van zinbedrog zijn moeten, dat zij rijpelijk overwegen en rond hen de altijd toenemende macht der nijverheid zien en de aanzienlijke uitwegen datjzij biedt aan de overtolligheid van onze naarstige jeugd. Minder advokaten/iminder geneesheeren, minder doktoren in wijsgeer of in weten schappen meer werktuigkundigen, meer elektriekkundigea, met een woord, meer praktische mannen, ziedaar ijhetgeen men wenschen moet op het einde dezer eeuw waar de vrijzinnige beroepen, men moet het herhalen, maar al te dikwijls tot ellende en zinbedrog leiden. Goliath. In zitting van II december der Wetge vende Kamers heeft men een dokumentje uitgedeeld, opgemaakt namens de midden- afdeeling, door den heer Lefebvre, volks vertegenwoordiger voor het arrondissement Mechelen. Uit dit dokumentje blijkt, dat de begroo tingen voor het dienstjaar 1900 sluiten met een tekort of batig deficiet van 20 millioen 543 duizend 500 ballekens. Dit deficiet spruit voort uit Het te kort voor openbare schuld 1.380 000 Het te kort voor begrooting van spoorwegen 18.938.000 Het te kort voor de begrooting van geldwezen 225.000 Totaal fr. 20.543.500 Leg ze mij daar, lastenbetalers en leve 't klerikaal ministerie. Sedert meer dan veertien maanden leest men dagelijks in de dagbladen van alle ge zindheden den heldenstrijd gevoerd door een hoopje menschen woonachtig in het Zuiden van Afrika, wier voorouders meestal Hol landers, over zoo wat twee eeuwen zich langs daar gingen vestigen. Godsdienst belangen waren in grootendeele oorzaak van die uitwijking. Zien, hooren en lezen doen nadenken aan onze voorvaderen, van 1302, die op den Groeningen kouter van Kortrijk de Fran- sche reactionnairs den genade slag toe brachtten na eeuwen verdrukking, plage rijen en vernederingen. Doorblader de ge schiedenis der dertiende,veertiende,vijftiende en zestiende eeuwen; iedere bladzijde is er bevlekt met het bloed van duizenden slacht offers van den eenen kant zullen met bloe dige letters aangestipt staan de toenmalige hooge geestelijkheid, eenen Torquomado, eenen Filips II, eenen hertog van Alva, eenen Reqnesens; van den anderen kant met gouden letters Jacob van Artevelde en zijn zoon Filips; Pieter De Coninck eD Jan Breidel; Willem de Zwijger, VanEgmond en Hoorn en Agneessens (1720). Dewijl de Voorzitter van eene dezer re publieken, van den Transvaal zich thans in Europa bevindt, ten einde de middelen op te zoeken en te vinden, om de moorderijen, die thans in zijn land gepleegd worden, te doen ophouden, denken wij het oogenblik goed gekozen, om daar een woordje over te reppen. De Gzar aller Russen heeft de Polen hun land ontnomen; de overwonnen eenigsdeels uitgemoord en de anderen, gebonden naar de mijnen van Siberië verbannen. Wat heb ben de mogendheden van die afschuwelijke, onrechtvaardige vernietiging gezegd? Niets! De Turken moordden en branden duizen den en duizenden kristene Armeniërs, zogen Griekeland uit en onteerden het. Europa kruiste de armen, en ons klerikale gouver nement joeg de verdediger van de slacht offers uit ons land! Het kroop vóór den grootsten der moordenaars en likte de hand van den dweepzuchtigen mohomedaan! Amerika uit baatzucht verklaart den oor log aan Spanje, rooft zijne koloniën, ver hongert de streek en moord ze uit en nog maals staren de mogendheden dien diefstal en die plundering onverschillig, meedoogen- loos aan! men doet niets, hoegenaamd niets ten gunste der verongelijkten, der zwakken Groot Bretagne of Engeland houdt Ierland onder voogdij en verarmt zijne bewoners zonder gewettigde redens en eDkel door goudiust aangezet, valt het in Transvaal en Oranje Vrijstaat, verjaagt er de Boeren en Burgers, maakt zich meester van hunne rijkdommen, vermoordt er de ouderlingen en de kinderen, verkracht er vrouwen en jonge dochters, en wanneer Krueger. de acht en zeventige grijsaard naar Europa komt om medelijden en hulp af te smeeken voor zijne verdrukte onderdanen vindt hij de deuren van alle gouvernementen geslo ten; en voor dien martelaar en voor die duizenden martelaren kan en mag er niets gedaan worden. Hulde nochtans moet men brengen aan de jonge Wilhelmina, de eenige de zwak ke die karakter getoond heeft en den ouden Krueger verlost uit de klauwen van zijne moorders en hem in haar land eene schuilplaats en onderhoud aangeboden heeft, totbetere dagen aanbreken. Hulde ook aan Frankrijks vrijzinnig gou vernement dat in de mogelijkheid van zijne krachten eenen weldoende balsem streek over Krueger's bloedende wonden Al de andere machtige Staatsbesturen staren de ongelijke worstelingen, die moor derijen, die brandstichtingen, die schandalen aan, gelijk de «amfo» de stierengevechten. Besluit: Chamberlain is tevreden en doet zich als een genie door zijne dagbladen uit krijten, omdat zijne politiek ten voordeele der reactie gelukt is I Willem de Keizer van Duitschland, die aan zijne soldaten bevool eiken Chinees om te brengen, welke de Duitschers in de oogen zouden durven zien is fier, omdat hij, krui pende voor Engeland, door zijn telegram van over enkele dagen, eenen diepbedroef- den ouderling, den ongelukkigen Krueger, heeft durven beleedigen i HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 1