PRACHTIG RIJWIEL m rol CARTON SThJAi?'," i&i, GEEN BREUK LET OP! DUIZEND FRANK TANDEN. iilW bij de weduwe Henri Hoiack Nouvelle carte V élocipédique j, In den Nieu wen Pogt Eugène Rabau-Devers, lÊÊÊt Vraagt een bewijs van Komtótande aan VAN&ERSTUYFT-DSVOS Edouard Bouekaert-Robaeys■J00iaeghe-Dehuyssere, iEEil Enveloppen in Caoutchouc Mme M. MEIER VERKOCHT OP KREDIET Korte Thouroutstraat, N° 33, bruin bleek Rousselaarsch bier VAN EODENBACH op flesschea CIGARES FIN SI YPER. LES ATELIERS DEBRUXELLES Kolen-Cokes-Kalk-Anthracite Prince Albert YELOGIPEDEU RUE DE LA PORTE D'ÖR 4000 Ir. belooning' YPEREN Charme centisch Bureau VALKENBURG (L) HOLLAND, N° 77. Wijl buitenland is dubbel porto te MAIMACHIEHEN PEE OCCASIE 1900-1901 saus engagement. Belangrijk Bericht. u SCHRIJSWEBKtR Efl BtBSEUUIER 1 [hi iPGiBiaMe 0 A ventirs au bureau du Journal, rue de Rille, 59, Ypres, jj i, tt.i v HERBERGIERSTER ISel§£i*iue Ba èTéchelIe du 1/250,000 (1° édition). mesurant 1 mètre 25 cent. imprirhóe on f> coulsurs La noir pour les écritufps; le al ;u pour les oaux; le rouge et le ver! pour les routeset le gros bleu pour le numóros des itinéraires. Les routes sont divisées en 3 categories: routes cyclables bonnes, routes cyclables passables, les pointillés renseignent les rou tes mauvaises. Les routes macadamisées sont renseignées teinte rouge et so subdivisent comme les routes tirées en vert. Prix fr. 2.50 aan zeer genadige prijzen. Y PEREN. Café du Transvaal, RSJSELSTRAAT, 61 TE YPEf? zijn te bekomen van SO, centiemen gediplomeerde CSiirurgijn-Tat dmeesietv Tandmeester tan het Koninklijk Gesticht van Mees sen, Lombaardstraat, 19, IJ PEREN, i Inzetten van tanden en kunstge gebijten. p AAN MOTOR Bekendenprijsgekroond Uittrekking, Goudstopping en Herstellingp van ongeregelde tanden volgens die beste steïseJs. raadplegingen en operaties voor de i: armen. Alle Donderdagen van 2 tot 4 uJ I MAGA85M 13 E I., A II A VAME ler CI-IOIX. 1^"1 Verkocht 125 Kotoren voor België iahetjaar 1899 Talrijke referenten in iedere provincie Eenvoadikste e' KOPdisoopsf! BEWEEG KRACHT voor LAKDBOUW en NIJVERHEID. BIRMINGHAM STRAAT, 52 TOT 64, BRUSSEL de beste en de goedkoopste, 23 verschillende soorten Amerikaansche, Engelsche met ronde spoelen en andere aan zeer genadige prijzen. Te bekomen bij van allen oorsprong en voor allen gebruik Principaal Agentschap eter koolmijnen van Bruay Y I* E geheel nieuw 125 fr. alles gewaarborgd. NÉGGCXANT PRIX AYANTAGEUX. aan hem die bij het gebruik van mijn Spreukband zon der niet volkomen ge nezen wordt. Men wachte zich voor waardelooze namaaksels. Op aanvraag Brochuren gratis en franco door het Itijselstraat, bij maandelijksche betaling zonder verhooging van prijs. Daar is ook te bekomen voor alle soorten van Velocipeden aan den prijs der Fabriek. Extra kwaliteit aan frs. 11.50 en iste kwaliteit aan frs. 9 50 en al de andere artikels in Caoutchouc aan de laagste prijzen mogelijk. Lel wel op het adres JEfcijselsts-aat, §i betalen. Om alle misslag te vermijden, de chirur gijn tandmeester Maurice .Meier van Kortrijk heeft de eer zijne talrijke kalanten, alsook de personen die begeeren hem te raadplegen, ter kennis te brengen dat er een nieuwen tandmeester die dezelfde naam jj per jaar te winnen, met de beroemde brei vraagt en met wien hij geenszins in handels- ij macbien D'HAENKNS, waardoor zonder betrekking is, naar Yper komt, twee buizen moeite schoon en gerieflijk werk wordt ge- van 30, 40 en 50 frs. VRUEM INGAMG. N. B. Naalden en al de toebehoorten zijn er te bekomen van al de Machienen die er bestaan. 1/4 gras de Charleroi Houille Gailletteries Gailletins Menu greneux pour machines 1/2 gr. Braisettes lavées pour forges 15/30 Tout venant pour forges Criblé Hornu Wasmes Fines criblées Gros tout venant, New-Castle d'Ostende Francais Bruay Briquettes lavées H. U. Cokes lavées Chaux de Tournai (pour la culture) Tout h 30 jours sans escompte. Dépot de lanternes a acétylène et Carbure de Calcium frs. 29.00 le mille 29.00 30.00 20.00 29.00 n 27,00 28,00 26,00 29,00 29,00 26,00 35,00 100,00 90,00 w dan zijne woonst. Hij verzoekt bun zich wel te verzekeren indien zij bij den ouden tandmeester zijn Maurice Meier te Kortrijk die Ie Yperen g van parijs 1900. ie raadplegen is sedert E<4L j&SM* bij Mevr. We Van Kern,mei, Groote maakt. Om haar pracasch sys'eem en groot gemak in het behandelen, bekroo'nd mét de 1 Gouden Medaille in de Tentoonstelling van Parijs 1900, 50 °/o meer profijt met de machien te koöpen daar waar zij gefabrikeerd wordt Markt, 5, (gesloten huis) Maandag, Don- dhar ook zijt, gij zeker van eene ernstige ih-rdag Zaterdag, van P :at 4 ure. waarborg. Het aanleereri is kosteloos. Hij heeft nog broeder, nog zoon, rug r hl.-01 verwant belast met liet vertegenwoor- I eIjI'ICK l DflAENlNS-GATHM, ilitren van zijn buis. Kuiperskaai, 21, GENT. In alle apotheken, AdoP'SS Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie GEBRETETEERD Bï.ï KOIVIMKLIJK BESLUIT,; KORTRIJK, Moskroenstraat, 3, KORTRIJK kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundig* bewerking van den mond aangaatUittrekking van tanden, welke verrieht wordt met eene slaapmachie® (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene p(jn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, rr.aar het laat niets te wcnschen over het gemak, de vlugheid den duur de onschadelijkheid der gevoelloosheidgoudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleeringrechtzetting dei- ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf j&ar. Behandeling en genezing' van pijngovead® tan den. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (Stelsel M. Mkier). De gemaakte tanden en volledige gebfjten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van walken I aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder p Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzende klank der I stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bjj den uitvinder daardoor is het mogelijk, kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 fr en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mme MEIER trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de horstelling van alle mislukte stukV en «n I hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van M. en Mm* Meier zijn gewaarborgd voor bet, leven. N. B. M. Meier zal kunnen geraadpleegd worden den 3° Donderdag van élke maand t# betrinnw im 6 ure s morgens tot 12 ure 's middags, in het HOTEL DEN HERT, to Rousreiaro. HU zal ook kunnen geraadpleegd, worden den Maandag, Donderdag t-n Zaterdag to heriar»-n morgens tot 2 ure namiddags, bij Mevr. Wed. VAN KÊMMEL, Groote Markt, 5, ui Ijporea. va,» 2 ars drukk. Karei Dewaerdt, Rjjselstraat.Aper. ■MM wuKxr.viur/.v. RECHT OVER DE STERRESTRAAT. Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren i behalve den Zondag. i'Wr Aliertiiprn nerston prijs op (Ie wedstrijd CrusseJ-T ervoeren 1397 8 gouden medalliGn Syst.Nagel en Herman gopcrfcctionneiril voor zijne eenvoudigheid, sterkte, gering verbruik 01) regeimatigen gang. J 8 i 3aiswBxainzius^-.iJAm3n!Sfflrm:aofiKraiTCa»sa^ DE O Fr. 50 DAAGS HOFLACK Vereis ebt goen stoker of speciale machinist In GEBRUIK in verschillende Pachthoe ven. I.Iolens, Schrijnwerkerijen, Bakkerijen, Melkinrichtingen. Werktuigfahrieken, Chico- eefabrieken, Tabakfabrieken, Steen- en Pot tenbakkerijen, enz., enz. Goadkoopo prijzsn fgcmnk van betaling) mi verregaande waarborg voor goeden gang en verbruik. PETROLEUiW-LOCOMOBlLEN voor het bedrijf van DQRSCKMOLENS, POr^PHN, raORTELBRHKERS, ENZ., ENZ. Sainengesteldn Dorsohmolens niet petroleum motor. PETROLEUiti-BSOTOREN met specialen regulator voor elektrisch licht. Regelmatig brandend licht gegaranleerd. Vele kastcelen en huilens hebben onzen motor voor liet elektrisch licht en voor water te pompen. Prijsopgave en nadere beschrijving op aanvraag: (Naamlooze vennootschap) wwnMif" ;;;;;;;:ildJaU»j3r C7cysXM»-->- m-imc-*r-T-r*nrmw-rvm wji) 'T-f ir '.■.tmvw..imr-'riiMLzrcsmxrTr.rinxnac.Tir^l ;a die zeker en snel werkt, zonder ge vaar, gemakkelijk en zuiver zonder de minste moeilijkheid, laat geen enkel spoor over en doet ai ie poeiers, 0:'W KEELPIJN VERSCHOT STIJVE NEK BROKCHIET

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1900 | | pagina 4