TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yperen en het Arrondissement. «EENDRACHT MAAKT MACHT.» Jonge Liberale Wacht van Y per. OM 3 URE STIPT in het lokaal der OUD-POMPIERS, gegeven door den Heer A. BUYL, Woord en Ingang vrij. volksvertegenwoordiger voor Oostende, Veurne en Dixmude. Vijftiende jaar Zaterdag 12" Jannari 1901. Nummer 2. ELK ZEG HET VOORT. Werkman en kleine bediende. Kiesbeloften. Abonnementsprijs Toorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Por 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen15 cent per drukregel. Rechterlijke eerheritellingen1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen por nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr. per 100 Alle bertahten van verkoopingen of aedere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd De annoncen voor België, ter uitzondering der bei.Ie Vlaandoren, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicüè, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt, verzocht alle hoegenaamd© artikels uiterlijk togen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Wanneer meneenen oogslag werpt in het verleden en rijpelijk onderzoe ken wil welke zaken sedert eenige jaren snel vooruitgegaan zijn, ont waart men ongetwijfeld de werk manskwestie op den eersten rang. Ja, veel, oneindig veel wordt er geschreven en gehandeld om het schoon en edel doel te bereiken dat lotsverbetering van den arbeider in zich verschuilt; en ontegensprekelijk is het ook dat degene die zich met zulke taak bezig houden nooit genoeg kunnen geprezen worden, wel te ver staan indien zij er zich aan opofferen door eenvoudige en welgemeende ge voelens bezield, die door geene ijdel- heid geschraagd zijn. Maar nogtans, met de zaken eens nauwkeurig te doorgronden zal men spoedig overtuigd wezen dat het niet alléén in de werkende klas is dat lots verbetering zich gevoelen doet, want ongelukkiger zelfs dan de echte ar beiders bestaat er eene soort lieden die men kleine bedienden noemt. Elkeen die een weinig besef van zulken toestand heeft, weet maar al te wel dat het den kleine bediende veel moeilijker valt aan de vereisch- ten der samenleving te voldoen, in vergelijking met den werkman. Voor eerst, en dit onder onvrijwillige be trekkingen die onvermijdelijk uitzijn ambt voortspruiten, kan hij zijne woonplaats niet kiezen waar hij wil, zijne kinderen moeten eveneens zin delijk gekleed gaan, en aan hem is het insgelijks niet mogelijk anders dan iets of wat treffelijk voor te ko men, en dit alles wel te verstaan met een loon dat bij velen nog onder de middelmatige daghuur van den ar beider blijft en dit is geenzins over dreven, want in alle besturen zijn er stellige bewijzen van te vinden. Treedt het huisgezin van een hun ner binnen en voorzeker zult gij ver wonderd zijn er eene voorbeeldige zindelijkheid en alles te bemerken, ja, eene ware opschikking van den huisraad zal u zelfs lieflijk tegenla chen, maar vergeet ook niet eens te overdenken welke opofferingen hij zich moet getroosten om derwijze te kunnen weerstaan aan den strijd van zulk bestaan. Zonder aarzelen durf ik zeggen, moeste het den werk man opgelegd wezen de plaats van den bediende aan dezes tafel in te ne men, en moeste hij zich tevreden houden met het gering verteer dat de ambtenaar zich getroosten mag, o, alsdan zoude onze nederige arbeider, ondanks den neteligen toestand zij ner klas, nog wijd de oogen openen en geenszins zijne levenswijze willen ruilen, en dit is het minst te verwon deren, daar de bediende volstrekt verplicht is zijne manier van leven te regelen volgens die onverbiddelijke wet die al die kleine ambtenaren als een iets bij het overige der stervelin gen doen doorgaan. Geenszins wil ik daarom doen uit schijnen of beweren dat het lot van den werkman benijdenswaardig is, verre van daar, want al te goed is het geweten dat hij insgelijks eenen onmogelijken strijd beleven moet om aan de noodwendigheden te voldoen. Oneindig veel moet er gedaan worden om veranderingen in zulken toestand te brengen, maar onbetwistbaar ook, diende er iemand de schoone taak op te nemen de kleine bedienden loon- verhooging te verschaffen en nederig beken ik u, ware het tnij gegeven ge weest volksvertegenwoordiger van een der drie of vier partijen te wezen dan hadde ik voorwaar, onlangs nog, in plaats van in de Kamer aan 't bon- telen te gaan, er die kostelijke uren doorgebracht met, aan elkeen die het hooren wilde, uit te kramen dat er eene soort lieden in de samenleving is, die te gelijk met de werkende klas eene hulpende hand van de Heeren machthebbende verdienen, en dit zijn wel de kleine bedienden. Goliath. Men weet dat Minister de Trooz, den vóór avond der kiezing van 27 Mei, eene commis sie instelde met liet doel den loonstandaard der leeraars van het middelbaar onderwijs te herzien. Na zes maanden lang niets ver richt te hebben, omdat ze zich geen enkele maal vereenigde, werd de commissie plot seling voor eenige dagen bijeengeroepen, wellicht dank de tnsschenkomst van onzen medewerker den heer Buyl, die den heer Minister in de Kamer over dat langdurig talmen ondervroeg. Immers, dat was niet de eenige truc, waartoe het ministerie zijnen toevlucht genomen had, tijdens de periode der laatste wetgevende kiezing, om zijne meerderheid te behouden: den dag zeiven der kiezing ontvingen honderden leeraars van het middelbaar onderwijs bericht, dat hunne wedde tot het maximum verhoogd was! En, in plaats van het den belangheb benden langs administratieven weg te be richten, namelijk door tusschenkomst der besturende bureelen, kwamen de gefran keerde gesloten brieven rechtstreeks uit het kabinet des ministers, om den bevoordee- ligden wel te doen begrijpen, wie hun wel doener was. Die eerste omkooping gedaan zijnde, zou de commissie stellig in 't dak gebleven zijn, zonder de ondervraging van den heer Buyl eenmaal het ministerie zijne regeeringsmeer- derheid behield, kon het hem al weinig schelen, wat het den vooravond der kiezing beloofd had 1 De herzieningscommissie is dus heel stille- kens bijeengekomen, de verleden week, en heeft een ontwerp van loonsverhooging voor gesteld, dat aan 's Lands schatkist slechts zeer gematigde lasten vraagtdoch ander zijds alhoewel in geringe verhouding, aan de rechtmatige wenschen van het onderwij zend personeel voldoening schenkt. En wat doet de minister? Hij schrikt voor de nieuwe uitgaven af,welke nochtans geens zins overdreven zijn en waardoor het hem zou toegelaten worden, eenen sinds lang verwachten maatregel van rechtvaardigheid te nemen. Hij wil de voorgestelde loonsverhooging tot het vijfde verminderen, er eene aal moes van maken, in plaats van eene billijke schadevergoeding sinds de 25 jaar, dat de regenten en onderwijzers der middelbare scholen met een mager weddetje sukkelen, dat nauwelijks de helft bedraagt van het geen de hulponderwijzers te Gent, Antwer pen, Brussel, Sl Gillis enz., genieten en slechts het derdö van de hoofdonderwijzers dier steden! De Staat betaalt dus slechter zijn middelbaar onderwijs dam sommige steden hun lager onderwijs Wat gewordt er aldus van de kiesbeloften des heeren de Troozwant anders kan men dergelijke handelwijze niet bestempelen? Als de minister niet voornemens was, zijne beloften te houden, zou hij ook beter gezwe gen hebben om het onderwijzend personeel geen ijdele hoop te gevenimmers, er ligt iets pijnlijks in het feit, iemand hoop te ge ven en naderhand die lang gestreelde hoop brutaal te vernietigen, zelfs zonder eene ge gronde reden 1 Minister de Trooz heeft wel zonderlinge gedachten over de rechtzinnigheid in 't alge meen en over de politieke eerlijkheid in 't bijzonder. HET ZONDAG 13 JANUARI Onderwerp: Onze strijd in de Kamer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1901 | | pagina 1