VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. «EENDRACHT MAAKT MACHT.» Vijftiende jaar Zaterdag 2" Maart 1901. Nummer 9. Be vrijheid van geweten. De Kerk en Spanje. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 8.50 ft*, voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen; 15 cent ;oer drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, a.ls- ïnede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaarnde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. ITet is voldoende een oogslag te werpen op de geschiedenis der vol keren om al spoedig de onverzadelij- ke heerschzucht der geestelijkheid in al hare naaktheid te ontwaren. Overal, door alle eeuwen heen, ont moeten wij ze, inbreuk makende op de kostelijkste onzer vrijheden, de vrijheid van geweten, die door Chris tus,waarvan zij zich nochtans de vol gelingen heeten, werd uitgeroepen en die ze zelf met zijn bloed op den Kalvariënberg bestempelde. In de eerste eeuwen der Christen heid waren zijne volgelingen talrijk, maar na eeuwen van vervolging werden zijne leerstelsels gesmacht door degenen zelve, welke voor zen ding moesten gehad hebben, er de veroveringen van te bestendigen. Tegenover de deugden van Chris tus de goedaardigheid, de liefde tot den zwakke, het misprijzen der rijk dommen de vergiffenis der beleedi- gingen stelde het pausdom het ge weld, de praal, de glans, de wraak en de hoogmoed. Niets deed de kerkprelaten terug deinzen, wanneer het er op aan kwam de geestelijkheid in hare kiem te smachten. Er was nochtans een ommekeer in de gedachten der volkeren ontstaan, Gevangenissen, ballingschap, brand stapels, martelingen, enz.., waren niet bij de machte de zucht naar de gewetensvrijheid te dempen. Niette genstaande de hatelijke vervolgingen tegenover hare warmste verdedigers, zien wij Jan Huss, Wickleff, Cal vin, Luther, Zwingle, Jansenius, Bolland en meer anderen, alles trot- seeren ter bestrijding van de lage ontucht en het blinde fanatismus, waarin de kerk en hare prelaten ver vallen waren. En na tal van wederwaarigheden en teleurstellingen treden wij de XVI® eeuw in, de eeuw der vervol gingen bij uitmuntendheid, maar ook de eeuw der groote kampers voor vrijheid van denken. Keizer Karei V en zijne fanatieke zoon Filips II hadden schoon strenge edikten tegen de hervorming uit te vaardigen. Alva en zijn Bloedraad mochten duizenden hoofden, die niet gedwee voor Rome buigen wilden, neerslaan, toch bleven de kloeke hervormers onwankelbaar en rukten onvermoeid vooruit ter verwezenlij king van hun innig grondbeginsel de vrijheid van geweten. En zoo naderen wij eindelijk de Revolutie van 1789 die aan de Room- sche kerk, aan de onderdrukkers der geestesvrijheid den genadeslag moest geven. Hebben wij onder de omwen teling van 89 eenige gruwelen aan te stippen, toch was zij het die het volk aan de klauwen der geestelijk heid ontrukken zou. Dank aan haar is lieden in alle beschaafde landen de gewetensvrijheid door de wet ge waarborgd 'tls waar! Velen buigen nog slaafsch, 't zij uit armoede, den nek voor de knechten van Rome! de vrijheid van denken ligt nog eeniger- mate aan banden. Aan ons, Vrijdenkers, het volk te verlichten, de banden te verscheuren die vooral de werkende klas en in zonderheid, de vrouwen, ongekneld houden Moed en dus gestreden ter algehee- le ontvoogding die naast het verplicht onderwijs, de volksarmoede zal doen verdwijnen Vol moed en onverpoosd de dog ma's en valsche leerstelsels van den godsdienst bestreden Vooruit! eu het volk geleid op den weg van het vrij onderzoek; niet ge talmd en de zegen behoort ons toe Goliath. Ter bevrediging en onderrichting van de schrij velaars van het brooddievenorgaan ge ven wij toekomende en volgende weken uittreksels uit de standregelen der Jesuieten orde, ten einde het afschuwelijke, het mon sterachtig te doen uitkomen van den leer van Loyola, van dat wangedrocht, dat voor het ongeluk der menschheid eens het licht zag. Bij gebrek aan plaats zullen wij thans in korte woorden de oorzaak schetsen van de antiklerikale beweging in het zoo katho lieke, in het zoo bedorvene, in het zoo uitge- zogene, in het zoo uitgemergelde, arm en ongelukkige Spanje. Onlangs verscheen er eene duitsche schimpprint (caricature) die Spanje verbeel de onder de trekken van eenen zieke met bleek uitgemergeld wezen en in een iijdens- bed uitgestrekt. Aan beide sponden onder zochten twee geneesheeren zijnen pols; de eene draagt eenen Jezuieten hoed de andere heeft de afgelekte tronie van eenen koster. Het lichaam is teenemaal uitge put bevestigde deze. Zou bij toeval, de behandeling, die wij het sedert vier honderd ja ren opleggen niets waard zijn? zegde de andere. De tegenwoordige opschudding is het ant woord van den zieke. Hij wil niet sterven. Eu daarom schreeuwt hij: Weg met de Jezuie ten Weg met de kloosters Het meeste deel de»- geschiedenisboeken.... wij spreken natuurlijk van de ernstige en geenszins van de klerikale uitbrakingen.... schrijven deD verval van Spanje toe, van Spanje zoo groot en machtig ten tijde van Keizer Karei, aan de blinde dweepzucht van Filips II, die hem aanzette om alles wat zijn land aan rijkdom bezat, uit te putten in eenen ongeregelden en overmatigen strijd tegen de Hervorming. Doch wij moeten er bijvoegen, dat die dweepzucht, dit fanatism zonder ophouden, gedurig, opgestookt, aangevuurd werd door de Kerk, die den iever van Filips veel te flauw vond. Geen medelijden voor hen, die Christus niet ontzien! herhaalde steeds aan den koning, de opper ste inkwisiteur, Michiel Ghislieri, later paus onder den naam van Pius V De spaansche monik, Fray Lorengo de Villavicencio, zette hem aan, in den naam van den Allerhoogste van zijn zwaard te weeken in het bloed van de ketters, die blasphe- meerders, heiligschenders, afgoden dienaars en wilde beesten zijn. Filips II schreef eindelijk naar zijnen afge zant te Rome Ge moogt zijne Hoogheid verzekeren, dat alvorens iets toe te laten, te dulden, dat het minste leed aan den godsdienst zou kunnen toebrengen, ik liever al mij- ne staten en zelfs honderden levens, in- dien ik ze had, zon verliezen-, ik denk immers geen heer te zijn van ketters en ik, ik zou het niet willen zijnGij zult hem ook verzekeren, dat zoo het moge- lijk is, ik de godsdienstzaken in de Ne- derlanden zonder geweld te gebruiken, zal trachten te regelendit middel im- mers zou de gansche vernietiging van dit land teweegbrengendoch ik ben van meening geweld te gebruiken indien ik op geene andere manier alles regelen kan zooals ik het verlang, en in dit ge- val wil ik zelf de uitvoerder van mijne ontwerpen zijn, zonder dat het gevaar, waaraan ik mij blootstel, noch de on- - der gang dezer provinciën, noch deze van de andere staten, die mij overblij- ven, mij kunnen beletten te doen, wat een krislene en godvreezende prins ver- plicht is te doen voor zijnen heiligen dienst, voor het behoud van het katho- liek geloof, het gezag en de eer van den heiligen stoel. Een ongelooflijk iets! deze zoo godvruch tige als karakterschetsende uitleggingen wa ren vo>r het hof van Rome niet voldoende; de pauzelijke montius te Madrid werd gelast aan Filips te bewijzen, dat voor de glo rie van den Heer en het welzijn van zijne volkeren, hij zijne landen moest overdekken met bloed en puinhoopen. 't Is in 1567 alleenlijk dat de legaat aan Pius V schreef: De Koning vervult zijnen plicht zooals het behoort, zelfs door het zwaard, ten opzichte der ketterszaken, en op die wijze is de godsdienst van alle kanten niet verlaten Rome zegevierde 't Is ook Rome, die Spanje met de Inkwi- sitle begiftigd heeft, met hare reeksen ongelukkigen, menschelijhe w.zens door het bloed van Jesus Christus vrijgekocht, om te spreken als een uitstekende katho lieke schrijver, Montalembert en in kla ren dage naar den brandstapel geleid door monsters of onverstandigen, die niet beschaamd waren dien afschuwelij ken stoet van het kruis te doen vooraf gaan Want, het is te vergeefs.dat de Kerk, ten einde het bloed af te wasschen dat haar be dekt, thans de verantwoordelijkheid der mis- en euveldaden door de Spaansche inkwisitie bedreven, op het koninkdom tracht te wer pen. Twee beroemde schrijvers, en daarbij weinig verdacht bij de gezalfden don Fr. Xav. Garcia Rodrigo in zijne Geschie denis van de spaansche inkwisiteur en don Jan Manuel Orti y Lara in de Inkwi sitie hebben op dit punt de historische waarheid vastgesteld en reeds in eenige re gelen van zijne krachtige proza had Frans Laurent afdoende geantwoord aan de kle rikale lofsprekers, wier geloof buigt en kruipt voor het mollen werk van het pausdom. Wie heeft aan de menschen voor de ketterij dien afschrik, eerste beginsel en oorsprong van de onverdraagzaamheid en den haat, ingeboezemd. Het is de onfaal- bare Kerk, het zijn de kerkvergaderingen en de pauzen Wie heeft den oorlogskreet aangeheven tegen de ketterij, die euveldaad thans in onze grondwetten als een natuurlijk recht geschreven? De heilige paters, de heilige Conciliën en de pauzen, de onfaalbare stad houders van God Wie heeft de koningen en prinsen op gehitst, wie heeft hun bevolen, op straf van in den ban geslagen te zijn of afgezet van hunne staten, de ketterij te beteugelen en te straffen, de ketters uit te roeien? De hei lige kerkvergaderingen en de onfaalbare plaatsvervangers van Christus Wanneer de brandstapels onvoldoende waren, wie heeft de geloovigen tegen de ketters te wapen geroepen, wie heeft van den moord een middel gemaakt om zich van zijne zonden te reinigen Is het de Staat of is het de Kerk Wie heeft na deze schrikkelijke gods dienstoorlogen den bloedraad, nog duizend maal schrikkelijker dan die oorlogen uitge vonden om al het gedacht doodende de ket terij te dooden? Is het de Staat of is het de Kerk In een woord, het is Rome, die het ontstaan en het bestaan aan de klooster orders gaf en men weet hij wonderbaar zij in Spanje aangegroeid zijn in 1837 waren f:4000 paters en 12000 nonnenDe jezuie ten, wier juk het land verscheidene malen te vergeefs heeft zoeken af te schudden wa ren een tiental in het middeu der zestien de eeuw eene statistiek van 1892 duidt er 1501 aan in Spanje op de 12974, die het geheele order uitmaken 1 Men weet tot waar de oorlog tegen de ketterij, de Inkwisitie, de Jezuïeten dit land gebracht hebben en wat zij er hebben van gemaakt I Zij hebben het als een citroen uitgezogen en in deze laatste tijden vooral was de stoutheid van de roomsche partij zoo buitengewoon, zoo buitenmate. Zij meen de alle fierheid, als vrijheidszucht onder drukt, verdwenen: De biechtvader van de Koningin-Regenter, de leermeester van den jongen Koning verklaarde reeds dat het li beralism een groote doodzonde was. De li berale handelaars waren in index ge steld en de goede paters deden overal proscriptie- of verbanningslijsten ronddra gen; alwie van vrijzinnigheid verdacht werd kon zijne waar aan den man niet meer brengen; de kloosterorders, die geene lasten HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1901 | | pagina 1