VAfif IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Meuws-, Handels- en Annoncenblad. 1!s50 - 1- Orgaan der Liberale vei l), 'enis van Yper en het EEND RACK MAAKT MACHT. A DEN STRIJDPENNING ONVERDRAAGZAAMHEID Gemeenteraad van Yperen, Comiteit Marnix Ostende. Zestiende jaar Ari 1902, Nummer 1. INSCHRIJVING voor het Algemeen Stemrecht Evenredige Vertegenwoordiging. verspreiding der gedachten van recht en vrijheid. 1302-1902. Herziening der Grondwet. Kieskronieji SteTd^dtDgr*r" Ons Kecht. rC n verkoopingen of andere bekendmakingen urn bureele dozer gedrukt worden eens "ratis ino-^Vf Un*mer' Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr. per 100 e die voor hot buitenland worden ontvangen door den Office cL Publicité, Mao-dalenastraat Brussel - S aT Dean'10nfu voor Bel«ië, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als-, on ei ee one toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personaliteiten bevattende worden niet opgenomen Vei/0C lt aIle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij VOOR EN DE Eene lijst zal berustende zijn ten bureele der Liberale AssociatieSeminariestraat. TEGEN DE VOOR DE De personen die begeeren in te schrijven op de bibliotheek der vrijheid van geweten worden verzocht zich te doen inschrijven bij den drukker van het blad. Voor tien franken ontvangt men de werken vermeld op bladz. 45 der manifest- brochuur. In den handel hebben die werken eene waarde van 15 (ranks. Al onze vrienden en al dezen die zich be roepen op de Vrijheid van geweten en van het vrij onderzoek zijD zedelijk gehouden het werk van het Comiteit Marnix te onder steunen. Wij rekenen op hunne verkleefdheid om de moedige mannen te helpen die den grooten veldtocht aangegaan hebben tegen de onverdraagzaamheid. Wij hadden ons voorgenomen, eer we meer over de Groeningherfeest spraken, de artikels af te wachten, welke de kaloten gazetten daarover beloven. Maar, deze ge dragslijn, die ons de beste scheen, wieid door anderen niet gevolgd of over het hoofd gezien, en daarenboven heeft het Schepen- kollegie onzer stad geradig gevonden zijne verdediging te doen nemen door een kleri kaal blad van Brussel, de XX" Siècle waarin de persoonlijkheid van een onzer stadhuishoofden klaar dooi straalt. De liberalen hadden iu eene eeiste verga dering de puntjes op de i gezet en gevraagd aan de kaloten welk het karakter der feesten zou wezen, ofwel politiek, gelijk vele katho lieken het beweerden; ofwel uitsluitelijk vaderlandsch of nationaal, gelijk de Libe ralen het wenschen. Maar, gelijk wij het vroeger reeds zegden, de bedoeling der kaloten, van over meer dan tien jaar, is altij i geweest de liberalen buiten te sluiten en desnoods met alle moog- lijke middelen hunne medewerking onmoag- lijk te maken. Van den beginne af is hun doel geweest van de Groeningherkwestie te bedieneD, om hunne hatelijke politiek te die nen en voor hunne mannen kiesreklaam te maken. Dit is ten overvloede bewezen door de stelselmatige uitsluiting door het Gemeen tebestuur van onze liberale vertegenwoor digers in Senaat en Kamer. vel- het q on- en Zij hadden gemeend ons te paaien l ods een beentje te knagen te werpenmat - zij hadden niet eens nagedacht, zij hadden ver geten dat de liberale partij geene mannen bevat, die buigen als slaven en die zich Haten om den tuin leiden door tegenstrevers ke hun reeds in de eerste vergaderim wierpenWij zijn hier de meerdei 1 Ja, zij warende meerderheid; wart Schepenkollegie had de liberalen in ee: beduidend getal benoemd en zes bureel. \>n op negen waren uitsluitend uit kaloten s- imen- gesteld. En dat alles geschiedde niettegen staande de stellige beloften van Schepen T vandale, wiens woord op alle punten verbroken wierd. Eindelijk men heeft hot i^roij ons voor gaand nummer gezien hebbf eza ds lib va- gerukt; eindêlp, in" hét nauw ^as^er af_ hebben de stadhuishoofden geantwoorii)rac^^) feesten zullen politiek en klerikaal zijn. j^. f)e De bekentenis is goed om onthouden wij zullen ze hun desnoods onder den ne wrijven. De feesten zullen kalotenfeesten zijn betaald met het geld van alle lastenbeta- lers; want, de gelden rechtstreeks door het Comiteit van Groeninghe ingezameld, zijn klein en zeer klein; alls moet uit de open bare kassen komen van Stad, Staat en Pro vincie. Wij, liberalen, wij wilden nationale fees ten, waaraan alle Belgen en vreemdelingen, zonder onderscheid van geloof noch politiek, konden deel nemen. Wij hadden immers al- p, leen voor doel de dapperheid en den helden moed onzer voorvaderen van 1302 plechtig f en weerJiglijk te herdenken. 'rei Dat willen de kaloten niet; wat zij hebben >st moeten, dat is politiek, nog politiek en altijd politiek. Al het overige; de eendracht, de al- J, gemeenheid der geestdrift, de grootheid van, den toeloop, dat alles moet bij do kaloteji plaats'maken voor hunne politiek. En wat hebben de kaloten intebrengeii om de politieke strekking te wettigen, welke zij willen aan de feesten geven van 1902? Niets tenzij eene belachelijke kwestie van religie: Zij beweren dat de Slag der Gul-Jen Sporen door de Vlamingen gewonnen wierd dank aan de wezentlijke tegenwoordigheid der Maagd en der HH. Engelen! Het is ecme overmaat van gekheid/aan de H. Maagd die bloedige slachting toe te schrij - ven; deze bewering is zooveel te ongerijm- der vermits het de bloem der Fransche rid derschap was, die er sneuvelde, en dan nog wel op een tijdstip toen de Paus met welbe hagen don koning va j.'Frankrijk den oud sten zoon der kerk noemde! En de. II. Maagd zou geholpen hebben om het leger te verdel gen van den oudsten zoon der Kerkl Welke kluchtspelers zijn toch de kaloten I Ware het zóó geweest, waarom zou die Maagd de Vlamingen verlaten hebben 80 jaar later op het slagveld van West-Roozobeke, waar de zelfde vijanden tegenover elkander stonden en waar Frankrijk ditmaal zegepraalde? Weg mrt uwe huichelarijHoeren kalo ten! Gij veinst hier; gij wilt hier eene val- sehe gods'ienstighejd tentoon spreiden ten bate van uwe hatelijke politiek. Gij weet immers zoo gcod als wij, dat do schitterende overwinning van 1302 enkel en alleen te danken is aan de dapperheid en den heldenmoed onzer fiére voorouders, die stre den voor recht en vrijheid tegen hunne ver drukkers, die edelen en de hoogere geeste lijkheid van dien tijd. Die feiten staan vast als rotsen en, wat gij ook moget beramen, gij zult er niet in geluk ken ze te vervalschen. (De stad Kortrijk). Vele personen beweren dat bet staatsbe stuur A. S. zal geven voor gemeente en pro vincie, en dat het met die toegeving te doen, nog aan eene herziening der grondwet zal ontsnappen. De volkspartijen zullen zich wel wachten in dat lokaas te bijten. Ziedaar reed? (wee ma'.ep dat het v 'jr den strijd heeft n reten voeren voor zijn kiesrtoht: in 1893 en 899. Met stukken en brokken zijn wij ni tfc vredenwij moeten ditmaal de bepaal jjje ,.p_ lossing der kieskwestie.bekomen zuiver A. S. en evenredige vertegénwoordi ging. ie houders on« hii den, neus te n mis; d^den keer, goeden ten ons zuue^j, 0nz VI"ienden van den bui den buite^g^ë steuijeD" demokraten van al onze st)jeke' \>te A. S. te pas brengen in 4e te «iet ge- me'onadi 3 J moeten aan al de 'S ""tohtraardigbeid Wiesmiddg stemrecht voor oogen leggen -öan v kunnen niet luide genoeg sn-ekJn rhouDlPr0fagandagen0egmaken- Ais de be- euLerl S.TaM"S °P de° taitM gestadig van spre^EcHMMT, er nadenken, 't Zal eene machtige hulp zijn aiYpor de volkspartijen der groote steden. ,._;jai.jgaui-av.at voor de verovering van ons recht. het toekennen van toelagen aan de belang hebbende gemeentebesturen. 't Is te hopen, in 't belang de: lastenbeta- lers dat men ten opzichte onzer sad wat mild door de vingers zal zien. LIBERALE ZEGEPRALEN. I)en Zondag 22 December-hpen tekiezingen plaats gehad te EP*®0' S'-Etienne en Theux. Wij hebben eene driedubt0. gepraal aan te stippen. Ziehier de uitslagen nplDianche, Eng kien. - Liberalen: M "*ostre, 759 stemmen, gekozen, i!3 690 ze- 733 stemmen, gekozen. Delannoy- - temmen, niet gekozen, D0 emmen, niet gekozen. Cord0S> (iedaar de liberale m' Coungt*lu^ ricot, 887 stemmen, g< M. Doudelet, 478 stem TheuxLRreraalj KlerikaalDurba, 6 cianst: Léonard, 152 ®r is baloteering. Ho uitslag der Binnen koort begint in de Wetgevende Kamers de bespreking over de kieshervor- ming: Zuiver Algemeen Stemrecht met Even redige Vertegenwoordiging. De liberale le den der Kamers zullen hunnen plicht weten te doen, de verklaringen van MM. Neujean en Liefmans bewijzen het. Het meervoudig stemrecht is eene schur kerij die moet verdwijnen; het is het stelsel van klerikaal bedrog, stemafneming en lijs— tenvervalsching. De 2, 3 en 4 stemmen heb ben hunnen tijd gedaan, het is vermolmd ja het is rot. Weg ermee. Wat kan men anders in de plaats stellen? Eén man, één stem, met de E. V. Het spel. De uitspraak, of liever het vonnis, door den Senaat tegenover Oostende en Spa uitgesproken, heeft hier den groot sten indruk te weeggebracht. Dientengevolge werd hedenmiddag de ge meenteraad bij hoogdringendheid bijeenge roepen om protest uit te brengen tegen over de stemming van den Senaat, die den gena deslag toebrengt aan onze stadsfinanciën. Veel vólk woonde de vergadering bijen bijzonderlijk de talrijke bedienden van den speelkring, die zich door de afschaffing van het spel van hunne broodwinning beroofd zien. Er valt nu te zien, wat de Kamers doen in zegepraal voor onze M. Despa is g., M. Durbu beko'ö-^jP «%V M. Paccofc^ft, gezien, meentekiezing, zijn ce koop c eersten magistraat dubrengs^ zijnen zetel van raadslid beta? v Zijn opvolger zal waarst Paternostre zijl z'liberale s. i% burgemeester van Court-S'-Etie voorbeeld zal volgen door zijnen collega van Bkïhien gegeven. Het blaa qet Recht kondigt de kandida tuur aan te Kortrijk van M. Planquart, christen demokraat. 't Is de eerste nieuwe kandidaat voor 'onze wetgevende kiezingen van Mei 1902. - Openbare Zitting van Zaterdag 21 December 1901. bezitting wordt ten 5 u. 10 m. geopend. Zijn tegenwoordig: MM. Colaert, Burge meester-Voorzitter; Fraeys,schepen; Struye, Iweins, Begerem, Boone, Fiers, Vandenboo- gaerde, Vanderghote, D'Huvettere, Vanden- peereboom, Bouquet, raadsleden; M. Gor- rissen, secretaris. Afwezig: MM. Berghman, Decaestecker en Surmont. Het verslag der zitting van 16 November wordt goedgekeurddat der zitting van 14 December wordt op het bureel gelegd tor inzage der leden. 1. Mededeelingen. M. de Voorzitter deelt aan de vergane ring eenen brief mede van M. Ber8üm0, A '■A -T HET EKBLAD rrtWfflfflffl H W ij DOt si Mdu Ut.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1