ïa- LET OP! B O O M E N |Het Phosphaathoudend meelj Dewaudre Adres van den groothandel: VANDENBERGHS, Brussel. Maatschappij der burgerwacht. ELROSE HAAR HERSTELLER Burgerstand der Stad Poperinghe YERSCHILLIGE TIJDINGEN. s w w Ter gelegenheid van Karnaval Ch. Sesier-Werrebrouc -A' "^//?S':ScWTIb| ?^v 80 KOOPEN 800MEN wordt uitsluitend verkocht in kartons van één fl*anli <1<3 ImX Vö UU o9 in alle goede kruidenierswinkels. Vraagt aan uwen leverancier de 12 geillustreerde hoekjes niet vertelsels. 1/2 c/'0 U,50. Stadsloten Antwerpen 109,37 1/?. Brussel 107,02 1/2. Gent 92,75 Luik 92,25, Congolot 81. De Bankactiën lyorden ruim omgezet het rr.eer dan een vaarde bekwam beter koersen. Africaine 89,75 en 47, 75. Caisse de r< ports 880. Ré serve aandeel (Société Générale) 2440. Spoor wegwaarden Congo 1625 en 5200. Welken- raedt 685. De tramweg waard on werden goed bedeeld. Brusselscbe 260. Réunis werdt gekocht aan 117,50. Rijsel 277.50. De me taalwaarden hielden goed stand. Aumetz 1,50. Grivegnée 595 Ougrée 955. Töleries .invers betracht aan 62,75 Koolmijnwaar- uen prijshoudend. Gouffre 1105. Herve Wer- gifosse 955. Rcssaix-Laval 725. Do zink- waarden wonnen veld. Asturienne 4912,50. Vieille Montagne 580. Veel animo onder de verlichtingswaarden Gaz de Rio 169,50. Eclairageet Chauffage par le Gaz 1065 Ver schillende, gew. Auxilliaire Internationale 73,50. Huilleries d'Odessa 61,25 en 7. Wa gons lits 297. De koloniale sluiten in betere voorwaarden. Compagnie du Congo 2150. Haut Congo 1347,50 na 1280. Katanga 1530 en 1405. Produits du CoDgo 617.50. De vreemde actiën hadden een beteren zaken- loop. Eccles Rubber 5 Canadian Pacific 585. Mekeevka 125. Dyle et Bacalan 235, Dnie- provienne 2160. De lezers van ons blad kunnen alle Dadere inlichtingen bekomen bij den heer Is. Vande Kerkhove bestuurder van het Financienblad 60 Leuvensche Steenweg Brussel nazicht hunne lotenummers in alle uitlotingen. Gewone schieting van 2 Januari 1902- Ommeslagh 25 25 25 25 20 120 VermeuleD H. 20 20 25 25 25 115 Vantholl 20 25 20 25 25 115 Vande Vy ver A, 25 20 55 20 25 115 Froidufe R. 25 25 25 20 20 115 Legon Emile 20 25 20 25 20 115 herstelt grijs, wit ot verKieura naar bepaaldelijk tot zijne oorspronkelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht door Coiff.eu Puf. Booid-Dépót: 26, ru# Etienne-Jttarcel, Parijs. Te bekomen bij M. Raym. OMMESLAGH, mercerie, en reukverkooper. Groote Markt 55, Yperen. wit of verkleurd haar BURGERSTAND van den 27 December tot den 3 Januari 1902. Geboorten. Logier, Henricus, Paradijsstraat. Maerten, Ludovica, Almoezenierstraat. Ramskindt, Franciscus, Veemarkt. Dael, Albina, Meenensteenweg. Clinckemaillie,Cyrillus,Dixmudesteenweg. TahoD, Ivonna, Elverdinghestraat. Iweins d'Eeckhoutte, Adrianus, Korte Thouroutstraat. Beun, Gustavus, Zaalhof. Bouckenooghe Franciscus, Veurnesteenw. Huwelijken. Verbrugghe, Gustavus, brijkenbakker, en Bossaert, Sylvia, naaisler. Tavenier, Camillus, glaswerker, en Wolff, Albertina, modenwerksier. Sterfgevallen Liénard, Maria, 19 jaar, zonder beroep, echtgeu jvte van Cambier, Albertus, Pope- ringhe s'eénweg. Parmentier, Suzanna, 63 jaar, zonder be roep, weduwe van Ferret Petrus, Poperin- glie steenweg. Laforce, Sidonia, 48 jaar, huishoudster, efchigenoote van Dehollander, Leopoldus, Christoffelstraat. Declerck, Maria, 58 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Bollingstraat. Lemahieu, David, 81 jaar, zonder beroep, weduwenaar van Devrieze, Rosalia, Dix- mudestraat. Mahlsu, Blanca, 4 maanden, Dickebusch steenweg. van den 26 Dec tot den 2 dezer maand Geboorten. Mannelijk gesl. 3 Vrouwelijk gesl. 2. Sterfgevallen. D'alleine Irtna,^' jaar, ongehuwd, dienst meid gehuisvest te Westvleteren. Billiau Joseph, 78 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Boesehepestraat. Kinder s beneden del jaren. Mannelijk gesl. 1. Vrouwelijk gesl. 1. Rhumatism en jichtlijders, waarom lijden wanneer gij U spoedig kunt genezen door het gebruik van den Elixir tegen jicht en rhumatism Vincent uit Brussel. Messieurs, lisez A la 4e page l'annonce ANTINÉON. Het verzenden van visietkaartjes. Visietkaarten onder band, welke ook het getal daarvan weze, doch zonder het minste schrift te dragen, mogen verzonden worden als drukwerk, aan 2 centiemen de 50 grammen. Kaarten met de hand beschreven en on der omslag aangeboden, moeten met een zegel van 5 centiemen gefrankeerd worden. Zij mogen allerlei gi-schrifi dragen. Verschei dene kaarten mogen in dei zelfden omslag worden gestoken, mils hel gewicht de 50 grammen niet te boven tai1- De uior de vreemde bestemde kaarten moeten gefrankeerd worden, welke ook de wijze v an verzending zij, met 5 centiemen per 50 grammen. Zij mogen ten hoogste vijf woorden schrift dragen (naam,, adres en gelukwenschen van den afzender). De Beukelaer's Prachtdoozen Prackttrein met locomotief. Puik geschenk voor kinderen? Zonder weergA De siroop Deprater wetenschappelijke samenstelling, welker hoofdbestanddeelen goede teer en tolée bal sem zijn, is gansch kleurloos. Zij is zeer aan genaam van smaak en haar heelende kracht is wonderbaar. Zij geneest den geweldigsten hoest en de zwaarste verkoudheden in min dan twee dagen. Geen een ander borstmiddel kan er tegen op. Prijs: 2 fr. de flesch. Eischt de echt siroop Deprater en niets anders. Te bekomen to Yper apotheek Soc- quel, Meenen Kotiers, Poperinghe Mon- teijne, Confines Van Windekens. Veurne. Een 20" kind. De echt- genooto De Corte-Faes komt het leven te schenken aan een 20° kind. Er hadden te dier gelegenheid feestelijkheden plaats. Nog vier jaarkens en wij vierentwee volle dozijnen. Vraagt bij uwen apotheker de Sedatine, zij geneest zonder aan de maag te schaden schedel hoofd pijn, zenuwpijnen, kopzeer. Al gemeen depot: A. Defgnée, 3 Square Mar guerite, Brussel. DB BEUGKELAER'S Chocolate Wafers Vanilla Sugar Wafers Touring Club Wafers. Het is onbetwistbaar, dat er te Brus sel in de dagbladpers eene crisis ontstaat, die vroeg of laat aardige gevolgen zal hebben. 't Schijnt alsof elkeen zijn buurman op zij des wilde streven, om lezers en abonnemen ten te verkrijgen en wij mogen er ons aan verwachten, dat binnen ettelijke jaren, die bladen zullen gevuld staan met de voordee- lea die aan de goedjonstige staatsburgers worden verleend, die er in toestemmen deze of geene krant te huis te willen ontvangen, verre nog van ze te moeten lezen. Waar moet dat heen? Veronderstellen wij nu eens dat het druk ken van nieuwsbladen bij middel der Rönt genstralen, reeds bewerkstelligd in 't klein door proefnemende natuurkundigen, worde in voege gebracht, wat gaat het dan wor den? Dan hoeft men alleen papier aan te koo- pen en redacteurs aan te stellen. Letterzet ters en drukkers verdwijnen, persen en ma- chienen worden voor oud ijzer verkocht, de Röntgenstralen doen alles. Op drie, vier mi nuten drukken zij honderd duizenden bladen zoo men het verlangt zooveel men maar wil. Eens die algemeene kosten geweerd, komt het nieuwsblad te goedkoop om nog betaald worden. Wat zal men dan uitdenken om lezers bij te winnen. En dit is geen droomdit zal eer het tien jaar verder is, waarheid worden en in voege zijn gebracht. UPW TTÜÜ1D biedt kosteloos aan, aan JJlJjli flÜjCjR allen die aangstast zijn van eene huidziekte, haarwormen, eezemas, duistjes, huiduitslag, chronische bronchie- ten, borst- maag- en blaasziekten, rheuma tism, eeu onfeilbaar middel te doen kennen om zich spoedig te genezen zooals hij zelf volkomen genezen is geweest na alle moge lijke geneesmiddels vruchteloos te hebben dporstaan en beproefd. Dit aanbod, waar van men het menschlievend doet za' is het gevolg eener belofte. Per brief of postkaart schrijven a Üeer Vincent, 8, Pl ,e Victyf'ji^g, GSrenoble, die kosteloos en vrachtvrij uer post antwoorden en de gevraagde inlichtin- genopsturen zal. vreest geene mededinging. Zijn steeds aangroeienden bijval is het beste bewijs zijnen onbetwistbare hoedanigheid bo ven alle andere soortgelijke produkten. De talrijke aanvragen en brieven van gelukwensching van den berustende geneesheeren laten ons toe aan de huismoeders te verzekeren dat het Phosphaathoudend meel Dewau- der tusschen alle voedingsmiddelen voor kinderen het beste en voortreffelijkste is. Te Yper apotheek Libotte. Om alle misslag te vermijden, de chirur gijn tandmeester Maurice Meier van Kortrijk heeft de eer zijne talrijke kalanten, alsook de personen die begeeren hem te raadplegen, ter kennis te brengen dat er een nieuwen tandmeester die dezelfde naam vraagt en met wien hij geenszins in handels betrekking is, naar Yper komt, twee huizen dan zijne woonst. Hij verzoekt hun zich wel te verzekeren indien zij bij den ouden tandmeester zijn Maurice Meier te Kortrijk die te Yperen te raadplegen is sedert j SUU* bij Mevr. We Van Kemmel, Groote Markt, 5, (gesloten huis) Maandag, Don derdag Zaterdag, van 9 tot 4 ure. Hij heeft nog broeder, nog zoon, nog bloedverwant belast met het vertegenwoor digen van zijn huis. 4 5 oogj, p B N a> era H "V SI zal men bij Lombaardstraat, 25, te Yp" gedurende den Karnaval sïach van nieuwe kostumen kunnen bekom' prijzen. Dépót: Fharmacie LI.. mahche AU KEUIÜV. 1EIVDITIE VAN te LANGHEMARCK POELCAPPELLE (WALLEMOLBN). De deurwaarder Emile NOLLET te Yper, Cartonstraat n°19 zal op MAANDAG 13 JANUARI 1902 te beginnen om 1 ure namiddag, openbaarlijk verkoopen ter hofstede van sieur Charles- Louis BAELDE te Poelcappfile, wijk Walle- molen, en ter hofstede van Charles DECaE- STECKER daarbij. bestaande in Olmen, Wilgen, en Eiken. I Op gewone conditiën en mei tijd van beta ling mits voldoende borg te stellen ten aan vaarden van den genoemden Deurwaardet NOLLET. Vergadering ter hofstede BAELDE. vervangt natuurboter MKEST GEZOCHTE ri m n 1 m a Q5 O p O ri" 4 O 2 Dj £3 <~t~ CD* hd CO CD pc o <3 OQ CD OQ >"i CD P CD to to to O OO O <o O O O O O O Q 9* V t* O to O) CO O OT o o o o O O O O O - - - O OT UT O O O p OQ O T3 O «1 «s: co *-■ O O O CO O OT O b O ÜT O O J rfx O O O O 4^ <1 OT O O e+ M 1—I «-I Cl p B B 5» S3 ►1 L M* O e-f O W"2 CD O ÏO Eenlq bijzonder veroorloofd Voor loliciuiiifioii, zich tu bevrags^iy 4*ZUSTERS Tan LIEFDE, 105, Rue St,X* GUINET. Apoteker, 20, Passa/Je SturOt, Algemeen DepotCH. DBLACrW IN ALL! IPOTIKEN, VlUltÓtJ-

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 3