REMEDIE RIJWIELEN 1 bij ds weduwe-hm Etnile Van huh, - MÖïb^LLEN 190 bij FRANCOIS HOFLACK, 31, CARTüNSTRAAT, YPER. Atelier de reliures 6. Doolaeghe-Dehuyssere, TANDEN. Mr Mme M. MEIER tg ïïHSBEJOÊSlïiB :;1°\ °\\l VN O DIAMANT, bekend fransch mark. FAUBER, amerikaans mark. STAR DE LUXE, prachtrijwiel. COUVERTS jFLE dei) IJzeren\?Di /MÜ,»ïo visite i la minute Belangrijk Bericht. B. S. A. - bni-i t bkk Rousselaarseh bier V AS ItO DEN BACH in flessclien TEUTO^STELLIliTG- TROIS FUSILS, vermaard en^oiscli mark RUDGE-WHIT WORTH Keliures k partir de 50 c. m - f Ifcijselsti'aïsui, ^'^'9 YPEREN Enveloppen in Caoutchouc NAAIMACHIENEN PER OCCASIE Kolen-Cokes-Kalk-Anthracite VANDERSTUYFT-DEVOS, Gafé c Prince Albert Statieplaats YELOCIPEDENT 1901 zonder verbintenis. Motooi*-ïfcljwielen Minerva In alle apotheken, i .50 VERSCHOT bekomen Yp bij de apolhektfs Aerlsens, Cremers, Donck, Ga.ima.nt, Weckesser. I1ERBEIT HERSTER In den Nieuwen Post RIJS EIST RA AT, N° 61 TE YPER zijn te bekomen v;in 3ÏO 9 ZM centiemen. gediplomeerde Cssirurgijn-Tandmeestoi Tandmeester i an het Koninklijk Gesticht van Mees sen, De Haernestraat, 1 IJPEREN, Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstge gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden vólgens de beste stelsels. raadplegingen en operaties voor de ;rmen. Aiie Donderdagen van 2 tot 4 u. ZOOALS lie dooor den held van Frankrijk «Jhacqiieiiii bereden wordt en vermaarde zegenpralen behaald. SCAJFAkl^OGUS OP AA.rWWffcA.ALO. vervolgt de slechte betalers, zonder kosten noch vergoeding voor de ka lanten in geval van niet gelukken. Huis van vertrouwen en van I' rang, gesticht in 1882. Talrijke agenten overal. Solides et élégantes a trés bref délai, DÉFIANT TOUTK CONCURRENCE. >4. eetrapend la reliure des b ibliothèques Vt en bon et en mauvais état del DE LUXE ET ORDINAIRE '5- 'v.res de bureau et d'Ecole e van dit blad. promptitude et prix modérés y. Volgons j-n zijn in- de ver ."SS ra r. g 0 mvSi^sSi üïa g?a^j2S m O 15 h "-JfV-C Ld S 1 «-» c m 0 romnuTnuD currr de beste en de goedkoopste, 23 verschillende soorten Amerikaansche, Engelsche met ronde spoelen en andere aan zeer genadige prijzen. Te bekomen bij bij maandelijksche betaling zonder verhooging van prijs. Daar is ook te bekomen voor alle soorten van Velocipeden aan den prijs der Fabriek. Extra kwaliteit aan frs, 11.50 en Ist" kwaliteit aan frs. 9 50 en al de andere artikels in Caoutchouc aan de laagste prijzen mogelijk. Lel wel op hel adres IfcIJ se 1 s li*» ja t, van 30, 40 en 50 frs. VRIJEN IMGAWG. van allen oorsprong en voor allen gebru Principaal Agentschap der koolmijnen van Brua,§ Y B» E ffc geheel nieuw 125 fr. alles gewaarborgd. N. B. Naalden en al de toebehoorten zijn er te bekomen van al de Machienen die er bestaan. Grooto stukkolen 1/4 vet te Charleroi fr. 23.00 Kleine stukkolen 23,00 Gailletins 80/120 24,50 Machienkolen 1/2 vet 12,50 Gewasschen braisetten 15/30 21^00 8/20 15,50 Grove smiskoleu 21,00 Grove gezifte Hornu Wasmes 23^00 Fijne gezifte 21^00 Grove tout venant New-Castle te Oostende 21,00 Bruay 22',00 Gewasschen briketten 17.50 Groote cokes 17.50 Doornijksch kalk 9 qo voor den landbouw 8.00 Al op 30 dagen zonder korting. Eenige agent voor Yper en omliggende het zijn de beste, de lichtste, de goedkoopste. VRAAGT MIJN PRIJSCOURANT. 2 oi nj o O c Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie GËBREVETEERD Itl.S KOlVIlVIiLIJK BEgLlJIT, KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORT RIJK ■A kunnen geraadpleegd worden allo dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundig* re bewerking van den mond aangaatUittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachieo (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel gecne pijn, maar het laat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheidgoudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleeringrechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pljngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gotyjten (Stelsel M. Meier). r De gemaakte tanden en volledige gebij ten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van weikse aard hot ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzende klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder; daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en M""> MEIER trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuurmen zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm dor tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. Allo kunsttanden komende uit het huis van M. en Mm* Meier zijn gewaarborgd voor het leven. N. B. M. Meier zal kunnen geraadpleegd worden den 3" Donderdag van elke maand, u beginnen mt tt ure 's morgens tot 12 ure 's middags, in het HOTEL DEN HERT', to Itousselare. Hij zal ook kunnen geraadpleegd 1 den Maandag, Dond«H- morgens tot 2 ure 's namiddags, bij T'~- - die zeker en snel werkt, zonder ge vaar, gemakkelijk en zuiver zonder de minste moeilijkheid, laat geen enkel spoor over en doet alle poeiers, voor de maag schadelijk, uit den weg. KEELPIJN STIJVE NEK BRONCHiET N ttiXi© -ï c a> c 13- otf.tr. Si to o ra c c 00 CS c3 i rc 4) tC. /ii c o S O g e Iri sz5g®ï« o u :»a £3 Li «H Oj CD cnreo 9 sa <v o- -jN c i 0 S) <u ca co Lj U 1)- a' j-r J H t£ Oi l»J— O - tl. '-H - "O UJ u 'fi i re A O) o re - i- w - f a -re c rv-T3 <1> G- re p w U -r O O re x o .r. o w w - GO N TT re' w <ü<d"o^5C"ocC3 rrnre; p cr cjcOm - co tXJ o ^—4 O'o pl—4 rP W 59k in <OX re sc ui re' k 2 t ïillIltüSIilK UHi.'-re

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 4