T— VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement EENDRACHT MAAKT MACHT. MANIFEST VAN HET MARNIXCOMIT tfclT VERSPREIDING VAN GEDACHTEN VAN RECHT EN VRIJHEID. VOORDRACHT. het beleg van pekin. Zestiende jaar Zaterdag 11" Januari 1902. Nummerg xox LEEST OIsTZEItT FEUILLETON!. Door bedrog aan 't roer. STADSNIEUWS. Staat der bevolking van Yper. AbonnementsprljB voorop betaalbaar 3.00 fr. por jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent Sper drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr. per O' Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, tty uitzondering der beide .Vinanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd?-''Veis uitwin: tegen Vrijden vr' co onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. y-Üterfae"^' mannelijk.«"Vjrnetnen.met genoegen dat de lieer LÉOPOLD MERGHELYNCK, heden avond. Zaterdag 111 Januari, ten 8 ure, eene schoone XOORDRACHX zal geven met afbeel dingen, in de groote Pauwelszaal, op de Halle. ONDERWERP Iedereen herinnert zich nog dat M. L. Merghelynck in die stad ver bleef gedurende de gruwelen die er plaats hadden. De Voordracht zal dus zeer aantrekkelijk zijn. De heer Hermann Durnont, de ijverige se- kretaris der Liberale Associatie van Brussel heeft een studie in het licht gegeven die zeer wetenswaardig en vooral voor de opr asitie- partijen in België van overwegend gewicht is Zooals ieder redeneerend mensch, uitgeno men een half dozijn opstellers van de BruS- selsche Chronique en een groepje socia listische heethoofden, brengt de schrijver hulde aan het grondbegin der Evenredige Vertegenwoordiging, waardoor uit onze kie zingen de schreeuweudste onrechtvaardighe den werden geweerd en die ten minste aan elke ernstig ingerichte partij recht op verte genwoordiging schonk. Onnoodig, overigens, hier aan te dringen op de waarde eener kieshervorming die men in Frankrijk en elders reeds navolgen wil. Maar zoo on^wVrtijgenoot het princiep naar waarde hoogschat, beknibbelt hij met reden deszelfs onvolmaakte toepassing en bewijst proeven op de som, hoe de klerikale partij hier wêer, bij middel van trukken, heel het deksel langs haren kant getrokken heeft. Houden wij ons een oogenblik bezig met cijfers welke de heer Dumont voorbrengt en die hij ontleend heelt aan de ollicieele opga ven van het goevernement, wat stellig zeg gen wil, dat hun juistheid en echtheid niet in twijfel kunnen getrokken worden. In de laatste wetgevende kiezingen behaal den,de drie oppositie partijenliberalen, so cialisten en kristen-demokraten een nog al vrij aanzienlijker getal stemmen dan de kle- rikalen. Hier volgt het bvwjjS: Liberalen, 498,799 stemmen; socialisten, 461,295; kristen demokraten, 61,217. Te samen 1,021, 311 stemmen. De klerikale partij bekwam 993,985 stem men, dus 27,366 minder dan de drie groepen der anti-gouvernementeelen te samen. Volgens een juiste verdeeling zouden dus de verschillende partijen recht hebben ge had op het volgende getal Kamerzetels Liberalen 38; socialisten 35; kristen de mokraten 4, of te zamen 77de klerikalen slechts op 76. En niettegenstaande de grootere getalsterk te der anti-gouvernementeelen, blijven zij minderheid in het Parlement en wordt het Staatroer in handen gehouden door een par tij die de meerderheid der kiezers tegen zich heeft. Kan men een ongehoorder feit uitdenken, een ongehoorloofder knoeierij verzinnen? De eenvoudige burger ie het in 't rekenen nooit verder gebracht dan tot den regel van vier, zelfs de ongeletterden die nog met ki uiskens optelt en aftrekt, zullen het maat niet begrijpen hóe het godsmogelijk is van een minderheid een meerderheid te maken en, desnoods omgekeerd. Voor de klerikalen is niets onmogelijk, bijzonder op het terrein van kiesbedrog. Ze weten de zaakjes altoos derwijze te regelen, dat de profijten in hun kraam terecht komen. Inde toepassing der Evenredige Vertegen woordiging hebben zij een middel gevonden om hunnen winkel te bevoordeelen ten koste der oppositiepartijen, Dit middel is het kiesquotient. Men weet dat elke partij in de wetgevende kiezingen een zeker getal stemmen moet be halen, verschillend volgens de belangrijk heid der arrondissementen, om een zetel te bekomen. Veronderstellen wij dat dit kiescij- for voor een arrondissement 5000 zij. Welnu de kiezersgroep welke 9000 stemmen zou behaleo, krijgt slechts ééa zetel, terwijl de 4000 overige stemmen vervallen enten goe de komen aan de partij die het hoogste quo tient overhoudt. Ons tegenstrevers meesters in de knoei- kunst, hebben op voorhand berekend, ge- zien de gebrekkige verdeeling der kiesom schrijvingen, dat zulke schikking hun moest bevoordeelen. Inderdaad, de liberalen verlo ren alzoo in de laatste kiezing 124,757 stem men; de socialisten 85,278 en de kristen-de mokraten 50 500 of 260,535 stemmen te za men. De klerikalen verloren er slechts 73,402. Db heer Herman Dumont besluit uit deze onweerlegbare cijfers, dat de klerikalen het bewind nogmaals door bedrog bemachtigd hebben en een geschiktere en eerlijkere ver deeling der kiesomschrijvingen zich opdringt Wij zullen kortelings op zijne belangrijke studie terugkomen en doen uitschijnen van hoe luttel krachtinspanning het zal afhangen om bij de eerste gelegendheid de klerikalen van het bestuur te werpen. J. De Moniteur van 31" December 1901, heeft de officieele cijfers gegeven van 's lands inwoners, per gemeente, volgens de volk stelling van 31 December 1900. Wanneer wij die cijfers nazien en verge lijken met degene der telling van 1890, be- statigen wij dat de bevolking van West- Vlaanderen vermeerderd is van 58,323 in woners. In dit cijfer is het arrondissement Yper voor 2998 begrepen. Al de steden onzer Provincie hebben hot getal van hare inwoners zien aangroeien. Dixmude en Poperinghe alleen, maken uit zondering, als hebbende eene bevolking min der dan in 1890. Langemarck, de grootste buitengemeente van ons arrondissement, heeft insgelijks verloren. De stad Y'per heeft zeer weinig gewon nen: Van 16311 inwoners die zij telue in •1890, had zij op 1" Januari 1901 slechts 16552, dus eene vermeerdering van 241 in- vï jaar. 'T is weinig voor de een arrondissement. Men en dat onze stad eerder eene liergaan heeft of liever op- j'pzicht van bevolking, te woners, in hoofdplaats mag zelfs zeg vermindering oil houd zich, onder1 ontv, ikkelen, alhoewYq ons klerikaal bestuur, in alle omstaudighedX^ het tegendeel ie-" weert. Y\ ij hebben ons de getroost de jaarlijksche verslagen 'aster ae„n ,stand der stadszaken te raadplegen cn dez..- --ehijm r. onze meesters gelijk te geven. Volgens aejj verslaggever waren op 31 December 1890 in onze stad 16505 inwonersmaar dit ge tal komt niet overeen met het officieel cijfer van den Moniteur. Wij zien nog verder, dat te rekenen van 1893 eene vermeerde ring van bevolking aangeteekend staat die gemiddeld tot 128 inwoners per jaar be loopt. In het verslag van 1899, is het getal inwoners op 31 December 1899 tot 17,373 geklommen Dit cijfer kan men zeer moeilijk voor juist aannemen, vermits een jaar later, (31 December 1900) de algemeene telling slechts op 16552 inwoners uitkomt. Tusschen dit cijfer dat officieel is en het geen van 17,373 dat in stads verslag voor komt, bestaat er dus een verschil in min van 821 inwoners. Moesten wij hieruit besluiten dat onze stadhuisbazen le lasteubetalers willen doen gelooven dat onze stad. in voorspoed leeft, terwijl zij haar, onder hun hatelijk bestuur, integendeel ruïneeren? Ofwel moeten wij veronderstellen dat de bevolkingsregisters slecht gehouden zijn en nog altijd als inwo ners tellen de Yperlingen die, bij honderden, sedert menige jaren onze stad hebben ver laten en in Frankrijk verblijven? Zou het Journal of het Nieuwsblad ons daarover geene inlichtingen kunnen geven? Wat hier ook van weze, iedereen weet dat veel welstellende huisgezinnen, zoo wel katholiek, als liberaal, sedert gënige jaren onze siaa hebben verlaten, wars eener ha telijke politiek van dwang, partijdigheid, vervolging en uitsluiting en omdat.zij «iet blindelings het hoofd wilden buiken voor de klerikale kliek van ons stadhuis aan wier hoofd thans een Poperinghenaar en een Bruggeling kraanhalzen. En door wie zijn de Yperlingen die aan hunne geboortestad vaarwel gezegd hebben vervangen geweest? Door eenige nonnen, krankzinnigen en vooral eene menigte ba- hoeftigen aangetrokken door do maandgel den die twee machtige en millioenen rijke r HET WEEKBLAD •MVUV UIVJ »WV* 11V IT l/uivwuuuu WA «V/4» Vü» uvv* v// O' TEGEN DE ONVERDRAAGZAAMHEID 50 ovfnp*** 11

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1