VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Zestiende jaar Zaterdag 18n Januari 1902. Nummer 3. Op ons weerhouden. De Strijdpenniag voor algemeen stemrecht en Evenre dige vertegenwoordiging. De aanstaande kiesstrijd. m Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 ft*. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ton bureelo dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De vergadering, die laatstleden plaats heeft gehad in de Liberale Associatie van Luik, is nogmaals een stap vooruit ten voordeele van A. S. en E. V. Beurtelings komen al de Liberale vereenigingen van ons land tot het zelfde gevoelen; men herinnert zich nog, dat het Antwerpen was, die het ordewoord gaf, om seffens gevolgd te worden door de twee Vlaanders al de lokale organen van voormelde plaatsen, zijn heden ware en recht zinnige verdedigers van dit heilig volksrecht. Luik was een van die koppige, die tot dan, nog geen de minste oorlogs verklaring had gedaan aan ons meer voudig kiesstelseldoch nu heeft geen enkele der tegenwoordige leden iets ingebracht om ons kiesrecht te ver dedigen integendeel zij hebben het bekampt uit al hunne macht. Nog eenen stap en het Liberalism is het geheel en gansch een op dit gewich tig punten dan dringt de herziening der grondwet zich van zelve op 1 Zullen wij het algemeen stemrecht hebben. Dat is eene vraag, die niet meer moet gesteld worden. 't Is enkel eene zaak van tijd en vanvolharding. En ten bewijze: Mr Colaert, bur gemeester en volksvertegenwoordiger van Ieperen, en met hem vele kleri- kalen, hij, de rechte arm van den voor zijn land noodlottigen Woeste, begint van reeds den belanghebben den te doen verstaan, dat de katho lieke partij enkel en alleenlijk dan het algemeen stemrecht zal laten stemmen, wanneer dit op de vrouwen zoowel als op de mannen zal toege past worden. Nog eens, als naar ge woonte, taktiek, om het bewind te blijven behouden! huichelen, altijd huichelen! Is het niet uit partijbe lang dat zij toejuichten aan het voor stel Vandepeereboom. Is het ook niet uit schrik voor het samengaan der opositie partijen, dat zij de E. V. hebben toegepast, niettegenstaande dat zij er grootendeels tegenstanders van waren l Nu dat wij aan de vooravond zijn der overwinning onzer politieke ge lijkheid, dat wij zelfs zoo ver gaan, ons te versmelten met ander politie ke korpsen om des te heter de zegen- praal te behalen en ze te vervroegen, dringt er zich een Congres op voor de socialistische partij, waarin radi- kaal verklaard wordt wat zij over die zaak denkt en van zintaens is te doen. Wij, Liberalen, welke voor die rechtvaardige zaak bondgenooten ge worden zijn van de socialisten hebben het recht hun te vragen of zij, ja of neen, het met ons eens zijn of de toe kenning van het stemrecht aan de vrouwen. Wij willen er voor den oogenblik hoegenaamd niets van om dat wij de vaste overtuiging hebben dat zoo eene wet de klerikale over- heersching zou bestendigen, en als onvermijdelijk gevolg de oplossing van vele noodzakelijke sociale vraag stukken zou beletten of voor lange jaren zou verachteren. De liberale parlementaire groep van het A. S. en E. V. en de socialistische parlemen taire groep doen gezamentlijk dezen oproep tot de bevolking Medeburgers, Binnen weinige dagen zal in de Kamer de bespreking geopend worden van het wets voorstel dat strekt tot het stichten van het zuiver algemeen stemrecht voor de provin ciale en gemeentekiezingen. Na vruchtelooze poging om tijd te win nen, heeft de Regeering moeten toestemmen de bespreking vast te stellen. Wij roepen uwe aandacht op de belang rijkheid der aanstaande beraadslagingen, het komt er op aan te gelijk een aanzienlij ke hervorming uit te voeren en eene nog aan zienlijker voor te bereiden: de grondwette lijke herziening. Het welgelukken van de eerste dezer her vormingen is ons vergemakkelijkt door het feit dat eene enkele wet ons dezelve geven kan, maar ook door de onvoorzichtigheid en de stoutmoedigheid onzer tegenstrevers. In derdaad de inrichting der meervoudige stem ming in de gemeente, met hare vier stem men, hare onmatige voorwaardenvan ouder dom en verblijf, ontaardt het grondwettelijk stelsel dat het wetgevend stemrecht bepaalt, en maakt het behoud vau dat stelsel onmoge lijk. Van eenen anderen kant, de ontelbare bedriegerijen veroorzaakt door de meervou dige stemming, de onmogelijkheid dezelve te verijdelen, de schandalige straffeloosheid verleend aan dezen die ze plegen, hebben al de eerlijke gewetens verontwaardigd en ge wonnen voor het zuiver algemeen stemrecht dezen zelfs die er het grondbeginsel niet van aannamen. Zooals de heer August Smets, voorzitter van den Liberalen Bond, van Brussel schrijft, in zijn verslag van het einde van 't jaar, de gematigsten bekennendat het kinderach tig en onstaatkundig is zich aan het behoud te leenen in onze wetten der meervoudige schikkingen, bedriegelijk in zich zeiven, vol misbruiken, bestreden door bijna geheel de liberale drukpers, en waarvan het ergste gebrek is in ons volk de kiemen van verbit tering en van opstand te onderhouden, zon der zeker voordeel voor de gedachten van maatschappelijk behoud, verschuldigd aan een stelsel van tegenstrijdigheid met de grondbeginselen van gelijkheid door onze grondige overeenkomst uitgeroepen. Eindelijk, het stichten der evenredige vertegenwoordiging is door een groot getal burgers aanzien geweest als moetende het algemeen stemrecht voor gevolg hebben. In deze voorwaarden zullen al de tegen strevers van het huidige stelsel begrijpen hoezeer het aanbelangt dat de nakende par lementaire bespreking een grooten weer klank hebbe door het land. Daarom is een hevig propagandawerk noodzakelijk. De be- schuldigiugsakt opnieuw opgemaakt tegen het huidige hatelijk stelsel, de billijke ver wijten die zullen gedaan worden, de armza lige spitsvindigheid door welke men zal trachten het te verdedigen dit alles zal tot in de laatste dorpen, tot in de vooringenomen- ste plaatsen moeten dringen. Vlugschriften, plakbrieven, enz. zullen in overvloed moeten verspreid worden. Voordrachten en openbare vergaderingen zullen zich moeten vermenig vuldigen. Dit werk zal opofferingen eischen. Wij hebben dus besloten, als eersten maatregel, eenen strijdpenning in te richten voor het algemeen stemrecht. Dat iedereen er deel aan neme volgens zijne middelen. Dit budjet eens verzekerd, zal de propa ganda het overige doen en weldra zal eene nieuwe herziening der Grondwet, door de gelijkheid, de oprechtheid van het kiestelsel, den openbaren vrede komen herstellen, met van het art. 25, niet een ijdele leugen, maar eene wezenlijkheid te maken. Weg met de meervoudige stemming! Leve het algemeen stemrecht 1 Hebben geteekend De senatoren Bastien, Bernayge, Berg- mann, Boeyé, Biulé, Clément, d'Andrimont, De Coster, De Gorge, de Lanier, Delannoy, De Ridder, deSéjournet, deSelys-Longchamps Devos, Alfred Février, Félix Pévrier, Flé- chet, Goblet ü'Alviella, Grimard, Hanrez, Henricot, Houzeau de Lehaye, Huet, Lafon- taine, Lejeune-Vincent, Lippens, Naveau, Picard, Sainctelette, Steurs, Van den Nest, Vander Kolen, Verspreeuwen. Üe Volksvertegenwoordigers Allard, An- seele, Berloz, Bertaux, Bertrand, Bremez, Buyl, Caeluwaert, Félix Cambier, Cavrot, Grombez, Defnet, Delbastée, Delporte, Fré- déric Delvaux, Demblon, Denis, Destrée, Dufrane-Friart, Féron, Franqois Furnémont, Giroul, Gouters, Hambursin, Horlait, Ilubin, Janson, Jourez, Lambilotto, Léonard, Lief mans, Lorand, Malempré, Mansart, Maroille Nolf, Ouverleaux, Paternoster, Pépin, Pouil- le, Schinler, Smeets, Termote, Terwagne, Tonnelier, Tournay-Delilieux, Troclet, Van- dervelde, Van de Venne, Vande Walle, Van- langendonck, Van Ryswyck, Verheyen, Wa- rocqué, Wettinck, Eene eerste inschrijvingslijst heeft fr. 10,874,30 opgebracht, waarvan 9,800 fr. eerste storting der twee groepen onderteeke naars van het manifest. Nu de kiesstrijd nakend is, past het de aandacht onzer vrienden te vestigen op den omzendbrief van het klerikaal Staatsbestuur, waarbij aan ambtenaars en beambten van den Staat verbod opgelegd wordt, zich in de politieke strijden te mengen. De dubbelzinnige handelwijze van de re geering moet aangeklaagd worden die van de eene zijde aan hare vrienden staatsambte naren, volle vrijheid laat om zich in 't poli tiek gewoel te werpen, deel uitmaken van politieke bonden en kringen, en zelfs aan 't hoofd staan, 't woord voeren op betoogin- hen, enz. zonder dat hun de minste opmer king wordt gedaan. De aandacht wordt vooral gevestigd op 't geval van M.L. Biebuyck voorzitter der rechtbank van eersten aanleg te IJper, on dervoorzitter van den klerikalen kring dezer stad, enz. enz. M. Vandenheuvel, van die feiten onder richt, heeft het nog niet geraadzaam geoor deeld, den omzendbrief van 25 Juni 1884 op zijn onderhoorigen toe te passen. Het is plicht voor de liberale strijders, al deze gevallen bekend te maken. (Vlaamsche Gazet). De Réveil de Bruges et de la West- flandre van Dinsdag 14 Januari, onder den titel: Eene logenstraffing a. u. b. neemt bovenstaande artikel over en voegt er bij Het feit door onzen brusselschen con frater kenbaar gemaakt dat wij slechts met voorbehouding overnemen, is zoodanig ern stig dat wij wel hopen het te zien logen straffen door den belanghebbende magis traat, die het zeker tot eene eer zal houden te protesteeren. M. de Voorzitter Biebuyck heeft door de politiek zijnen weg gemaakt in de magis tratuur. Het Beroepshof van Gent, in groote meer derheid samengesteld uit clericalen noch tans, had in hem de noodige hoedanigheden niet gevonden voor het ambt waarmede hij bekleed is; bij het overlijden van den heer Voorzitter Iweins had het inderdaad zijne kandidatuur afgewezen en had deze van twee andere magistraten voorgesteld. Maar onze goede dorpelingen van den provincialen Raad denkende misschien dat zij betere rechters waren dan het hof, stelden M. Biebuyck voor die Voorzitter benoemd werd te Yperen, niettegenstaande zijne uitsluiting door de overheid die scheen meer bevoegd te zijn om hem te waardeeren. Wij verdenken niet geerne magistraten en, tot wij een bewijs hebben van het tegen overgestelde, denken wij dat M. Biebuyck de welvoegelijkheid begrijpt die het verhe ven ambt, waarmede men hem bekleed heeft hem oplegt; wij nemen aan uit hetgeen voorafgaat dat de vermindering van zijn louteren politieken oorsprong hem driemaal voorzichtig heeft moeten maken om den po litieken man af te leggen en de houding van onpartijdigheid te behouden welke men van eenen voorzitter der rechtbank eischt. Het is niet gelooflijk dat hij de waardigheid van zijnen rechtersstand in gevaar brengt, gelijk den invloed van zijnen zetel, met beurte lings het voorzitterschap der rechtbank en dat van eene politieke club te bekleeden op gevaar af het vertrouwen van een groot getal onderhoorigen te verliezen. vVij hebben de vaste hoop de mededeeling van onzen brugschen confrater te zien lo genstraffen. (1) "het weekblad" A (1) De hoop van onzen confrater van Brugge zal ongelukkiglijk verijdeld worden. M. Biebuyck is inderdaad een van de woeligste en strijdigste kle rikalen; Onder-Voorzitter van den katholieken kring van Yperen werpt hij zich hals over kop in den strijd der partijen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1