TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Kamernieuws. Wervick. Zestiende jaar Zaterdag 25" Januari 1902. Nummer 4. De Voeding des Volks. Aan de inwoners van Poelcapelle. Eene monstermeeting STADSNIEUWS. Liberale Associatie van het Arrondissement Yperen. Welk schoon bestuur! Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. p«r jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent tper drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij »jn onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende v orden niet opgenomen. Het klerikale blad Le Devoir kondigt een zeer verstandig artikel af, waarin het op komt tegen de lasten, welke drukken op de voorwerpen van allereerste out. Men zou, zegt het, het bier, den wijn, het vleesch, het brood, de gewone kleerstoffen, enz., moeten ontlasten. Dat is, voegt het er bij, het al lereerste der sociale vraagstukken. Goed gezegd. In België is het brood niet belast, maar er bestaat nochtans eene belasting van 2 fr. op de vreemde meelsoorten. En hier mag ook wel aangemerkt worden dat er in onze Kamer een belangrijke groep van katholieke protectionnisten bestaat, wiens onbeperkt verlangen het is een recht van 5 frank te doen stemmen op de vreemde meelsoorten. Ze wachten nu maar op eene gelegenheid om die beschermende rechten.. voor hunne beurs door te voeren. Wat 't vleesch betreft, men weet dat de huidige regeering het heeft doen opslaan met eene belasting te stemmen van 3 frank op 100 kgr. vreemd vee en door elk oogenblik onze grenzen voor dit vee te sluiten onder voorwendsel van gezondheidsredenen. Het doel dezer maatregelen is de binnen- landsche kweekers te bevoordeeligen ten nadeele van de verbruikers, die duurder be talen moeten, vermits de vreemde mededin ging eenigszins is tegengehouden. 't Is dezelfde regeering, die de rechten op de wijnen heeft ingevoerd, zonder uitzonde ring van den gewonen wijn, welken het volk zou kunnen verkrijgen voor 30 a 35 centiemen per liter, indien de inkomende rechten geen 80% van de waarde bedroegen. We zouden aldus de lijst kunnen aanvul len met te spreken over de rechten op de boter, de margarine, enz. Wat besluit daar uit te trekken? Het katholiek blad maakt het ons gemak kelijk: de regeering, die hij steunt, miskent het eerste der sociale vraagstukken Dank aan de werkzaamheid en aan de volharding van onzen volksver tegenwoordiger Hf. Ei*li est zal het gehuchte Poelca pelle welhaast als gemeente inge richt worden. In zitting der Kamers van 12" Juni 1901 heeft onze volksvertegenwoor diger Hf. Ernest Aolf aan den heer minister van binnen- landsche zaken de volgende vraag gesteld Ter vergadering van 30" Juli 1897 bood de heer Schollaert, toen hij minister van binnenlandsche zaken was, een wetsontwerp aan tot oprichting van de gemeente Poelcapelle (West-Vlaanderen). Zou de heer minister ons kunnen zeggen of de Regeering voorne- mens is dit ontwerp, dat door de ontbinding der Kamers verviel, op- nieuw aan te bieden? De heer Minister heeft den 18 Juni j geantwoord dat het onderzoek der scheiding van het gehuchte Poelca pelle met de gemeente Langemarck hernomen was gewees. Begeerig aangenaam te zijn aan de inwoners van Poelcapelle die sedert zoovele jaren wachtten dat de Re geering recht liet geworden aan hun ne billijke vragen, heeft Hf. Er- nest Hiolt in de zitting der Kamer van 5 December 1901, eene tweede vraag gesteld aan den minis ter in de volgende bewoordingen. Op mijne vraag, in de zitting van 12 Juni 1901, betreffende de herhaalde wederlegging van een wetsontwerp dat door de ontbin- ding van 1900 was vervallen en waardoor de gemeente Poelcapelle werd opgericht, antwoordde mij de heer minister van binnenlandsche zaken, in de zitting van 18" Juni 1901, dat het onderzoek over de kwestie der scheiding van het ge- hucht Poelcapelle van de gemeente Langemarck herbegonnen was. Zou de heer minister ons kun- nen zeggen hoe ver het met die zaak staat De heer minister heeft den 10" December het volgende antwoord ge geven De Regeering is voornemens het ontwerp van wet voor bedoelde scheiding opnieuw voor te leggen." In zitting der Kamer van Woensdag 22 Januari 1902, heeft M. de Trooz, minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs een wetsvoorstel neergelegd dat het gehuchte Foelcapel- le als afgezonderde gemeente inricht. Wij twijfelen er niet aan of deze uitslag zal gunstig onthaald worden door de inwoners van Poelcapelle die sedert meer dan dertig jaren te velde trekken om hunne scheiding van Langemarck te bekomen. Zij zullen hunnen volksvertegenwoordi ger, Hf. Ernest P¥olf,dank weten en in de aanstaande kiezing voor de Kamers zich herinneren al wat hij voor hun gedaan heeft. Dit bewijst eenmaal te meer dat het goed is liberale zoowel als ka tholieke volksvertegenwoordigers in de Kamer te hebben. Het bureel heeft als volgt de com missie gevormd die gelast is het wets ontwerp te onderzoeken der inrich ting van de gemeente Poelcapelle: De heeren Colaeit, Van Merris, Nolf, Berloz en Pil. Het wetsontwerp brengende verhooging bij van het getal volksvertegenwoordigers en senatoren uit reden van de nieuwe op telling der bevolking wetsontwerp neer gelegd in den loop der zitting van Woens dag in de Kamer bevat eene verhooging van 14 volksvertegenwoordigers en 7 sena toren Men zou moeten meer kiezen in Brussel, 3 volksvertegenwoordigerste Antwerpen, 2 volksvertegenwoordigers; te Gent, Aalst, Luik, Kortrijk, Namen, Verviers, Zennik, Brugge en Charleroi, eenen volksvertegen woordiger. De vrijzinnige partij van Meenen, (libe- ralen, socialisten en kristen demokraten) «den 19n Januari 1902, in het Casino met duizenden in meeting vergaderd, na opvol- gentlijk de heeren Buyl, Plancquaert en Stautemas gehoord te hebben, dringen bij de heeren Volksvertegenwoordigers aan, om uit eigene beweging het zuiver A. S. en de alzijdige E. V. in de Grondwet te schrij- ven en bidden den heer Buyl dezen wensch op het bureel der Kamer van Volksverte- genwoordigers te willen nederleggen. ten voordeele van Algemeen Stemrecht en Evenredige Vertegenwoordiging. De meeting is geweest wat wij verwacht ten: grootsch, indrukwekkend. Meer dan 1500 personen vervulden de groote zaal van het Casino en een even groot getal moest bij gebrek aan plaats onverrich ter zake terug keeren of op den koer en in den hof blijven. Benevens de leden van het gemengd Comi- teit, bemerkten wij afgevaardigden van ge noeg al de omliggende gemeenten en steden- van de kiesomschrijving IJperen-Kortrijk. De heer Hollevoet-Goddaer bedankt de aanwezigen voor hunne talrijke opkomst, daardoor den tegenstanders van A. S. en E. V. beteekende, dat zij zinnens zijn alle wettelijke middelen te gebruiken, ten einde de politieke gelijkheid der Belgen te beko men Drie knappe, kranige sprekers de heeren Buyl, Plancquaert en Milio, die mef groot talent en met eene medeslepende welspre kendheid en eene mededeelende overtuiging het rechtvaardige, het noodzakelijke en het onvermijdelijke van het A. S. endeE. V. vast stellen en van den anderen kant het on billijke, het ongerijmde, het belachelijke en het gevaarlijke van het meervoudige kies stelsel met gepaste, typische voorbeelden aantoonen. Die vele honderden menschen luisterden met gespannen aandacht en die schoone, weldoordachte redevoeringen en krachtige oproepen werden enkel door warme toejui chingen en dapper handgeklap onderbroken. Het volk, het verstandige, werkende volk van Meenen, weet wat het wil en het is vast besloten de wapens niet meer neer te leggen, alvorens, het van den vijand,de ka tholieke regeeringde twee hervormingen Algemeen Stemrecht en Evenredige Verte genwoordiging, afgedwongen heeft, overtuigd zijnde, dat zij het begin en de oorsprong zul len wezen, de groote de afdoende middelen ter oplossing van de maatschappelijke vraag stukken van eerste noodzakelijkheid: be hoorlijk pensioen van den afgesloofden werk man, verplichtend onderwijs, regeling van den arbeid, bescherming van de zwakken, gelijkheid in geld-en bloedbelasting, gelijk heid in politieke rechten zoo voor den enke ling als voor de wezentlijk bestaande par tijen. En wanneer de voorzitter de sprekers be dankt had voor het goede, dat zij in die mee ting, welke in 't Meenensche demokralische politiek zal dagteeken, gesticht hadden, was het met den kreet, uit duizenden borsten aan geheven, van: Weg met het bedriegers stelsel en Leve het A S. en E. V. dat het volgende dagorde gestemd, den volgen den wensch bij handgeklap uitgedrukt werd: De afgevaardigden der kantons van het arrondissement hebben Zaterdag 18 dezer overgegaan tot de herkiezing van het comi- teit der Associatie van het arrondissement. Zijn benoemd geweest: De heeren Ernest NOLF, volksvertegenwoordiger, Voorzitter. Eugeen IWEINS, Onder-Voorzitter. Euloxe VICTOOR, id. Emiel VERSCHAEVE, Schatbe vaarder. Arthur DALMOTE, Secretaris. Eene buitengewone verkooping! Maandag, 13 dezer, om 2 ure namiddag, vóór eenige vriendjes bijzonderlijk ver maand, heeft eene verkooping plaats gehad van snoeiing op de buitenwandeling gaande van de Rijselpoort naar de Statiepoort. Het klein getal liefhebbers die deze ver kooping bijwoonden getuigde dat er geene ruchtbaarheid had gedaan geweest, noch door aankondigingen noch door plakbrieven. De gemeenteoverheid, vcor wiens reke ning die verkooping gedaan werd, was ver tegenwoordigd door Isidoor Werrebrouck, toeziener der stadswerken, en Karei Vlae- mynck, redder in de zwemschool, die, zegt men, voor de omstandigheid, het driedubbel ambt vervulde van gemeente-secretaris, van gemeente ontvanger en van roeper. De drift der liefhebbers was groot, het opbod werd hevig vooruitgedreven, toen de heer ontvanger der registratie aankwam die de overtreding der wet bestatigde op de ver koopingen door stadsoverheid en, naar het schijnt, proces-verbaal opmaakte. Men verhaalt ons, en wij deelen zulks maar onder het grootste voorbehoud mede, dat deze verkooping, vcorg-zeten door Isidoor Werrebrouck, in zijne hooge bediening ge holpen loor Karei Vlaemynck, vruchtbaar geweest is voor de stadskas. 't Is zeer wel, maar wat deden dien dag de burgemeester, de schepenen, de gemeente secretaris en de stadsontvanger??? En de no tarissen en de deurwaarders waren zij allen weerhouden??? Wij vernemen dat 's anderendaags eene gelijksoortige verkooping gedaan is geweest in dezelfde voorwaarden op de binnenwan- d dingen. De bakkers en houtkooplieden die niet vermaand zijn geweest, roepen, en niet zon- HET WEEKBLAD"

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1