TAN IJPEREN IN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws*. Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Werk der drukpers. Aan het Nieuwsblad. Zestiende jaar Zaterdag 8" Februari 1902. Nummer 1>> Een Artikel van Priester Daens. Het onderwijzend personeel der Middelbare scholen. De winter blaast hevig koud. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den bulten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden i fr. Annoncen: 15 cent Sper drukregel. Rechterlijke eerherstellingen1 fr. per regel. Akkoord por jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag w; un onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Wij manen onze vrienden aan, na lezing de lokale liberale weekbladen in de daartoe bestemde bussen te steken In 't Klein Yper, In 't Bronzen Hoofd, In 't Zilveren Hoofd, In de Ville de Thourout, Thourout- straat, bij den heer Amand D'haeyer. Men mag ze ook steken in de brie venbus van het bureel der Associatie, Seminariestraat. Het Aieuvvsblad verze kert dat er in de Kamer drie rang schikkingen van afgevaardigden zijn dezen die spreken, dezen die zingen en dezen die zwijgen en het vraagt wat M. Nolf over deze laat ste rangschikking denkt. Met zich tot zijne afgevaardigden de heeren Van Merris en Colaert te rich ten, kan het Kieuwsblad niet missen een antwoord te bekomen. Ouder den titel: De Verdraagzaamheid der Partijen verscheen verledene week in Le Messager de Bruxelles het volgend artikel van priester Daens: Wij hebben het voor onze lezers in zijn geheel en zoo getrouw mogelijk vertaald omdat het van de onverdraagzaamheid der dompers op den buiten eenige staaltjes be vat die wezenlijk alles te boven gaan, wat we tot heden toe hebben gehoord op det liapitel Ik wil geen frazen maken, [zegt priester Daens, ik som enkel onweerlegbare feiten op. Het voornaamste wapen der behouders is het misbruik van den godsdienst, de heilig schennis. Weinige wekon geleden, gaven wij een meeting te Bogaerden, in het kanton Hal. Een eerste lokaal was ons ontzegd gewor den, men had den boer bedreigd, hem te verjagen van het huis on het veld, die hij noodig heeft om te leven. Eeü ander lokaal vonden wij bij een kleinen eigenaar der ge meente. Na re ais alle drukkingsmiddeleu le hebben uitgeput, ging de pastoor der buurt tot bij de vrouw van den herbergier en, haar het portret toonend van haren zoon, die verle den jaar voor den tweeden keer naar Kongo vertrok, zegde hij Uw zoon is den eersten keer gezond van Kongo teruggekeerd, maar indien gij den demokraten toelaat, in u w lokaal te spre ken, dan zult gij uw zoon niet meer zien-, God zal u straffen, hij zal in den Kongo sterven. De moeder antwoordde Verondersteld zelfs, dat iK. kwaad doe, met in mijn lokaal die kristen demokraten, welke ik niet ken, te laten spreken, moet daarom mijn kind in den Kongo sterven? Hij zal er sterven, antwoordde de pas toor, God zal u straffen, gij zult hem niet meer weerzien, en, ging hij voort, indien er andere rampen gebeuren in dit huis, in dien er plotselinge sterfgevallen, voorko men, dan zal ik den kerhelijhen lijkdienst weigeren. Maar, hernam de vrouw, onlangs heeft iemand in het dorp zich verhangen, en hij is wel kerkelijk begraven geworden. 't Is gelijk, (herhaalde de pastoor, ik zal den kerkelijkenjdiensCweigerenl Ziedaar het wapen der heiligschennis, waarvan men'in onzen Vlaamschen buiten gebruikt en misbruik maakt, om het volk vrees aan te jagen in 't belang van de be warende partij. Is dat verdraagzaamheii In de omstreken vau Aalst zei een pas toor, gekend om zijn onwetendheid en zijn fanatism, wanneer hij bij de zieken binnen trad: - Ha, ik weet wel, waarom hier onge lukken en ziekten zijn; doe uit uw huis deze demokratische bladen wegen de ziekten zul len verdwijnen. Men stopt, heden ten dage, de menschen in de eeuwige vlammen der hel, met een on gelooflijken zwier Twee maanden geleden heeft een mission- naris-redemptorist, die te Moorsel (nabij Aalst) predikte, meer dan de helft der be woners in de hel gestoken, omdat zij niet voor M. Woeste stemmen Men maakt zoodanig misbruik van de bedreiging der hel, men zendt er de lieden naartoe om zulke belachelijke nietigheden, dat weldra geen enkele .Vlaamsche boer, nog aan dat kristelijk dogma zal gelooven; die fanatieke predikers zijn bezig met dit geloof te vernietigen. Maar, ziedaar juist de priesters welke onze bewaarders, zoogezegde katholieken, noodig hebben. Hoe strijdlustiger, onverdraagzamer en fanatieker men is, des te méér is men priester naar het hart van M. Woeste. Later zal men het onherstelbaar kwaad bekennen, dat deze x noodlottige man aan den godsdienst berokkend heeft. Méér dan twee jaar lang, weigerde een onderpastoor van Aalst, M. Ponnet, met het Heilig Sakrament dat hij naar de zieken droeg, ons huis voorbij te gaan; terwijl hij in zijn handen den God van vergeving en mededoogen droeg, vierde deze^bezetene zijn politieken haat bot en verrukte den heer Woeste, die hem, bij ziju jubileum, over heerlijke geschenken zond 1 Dikwijls heb ik dat ongehoord schandaal aan den bisschop van Gent bekend gemaakt, doch hij antwoordde mij, dat hij zich niet bezighouden kon met al zulke beuzelingen I Toch, wij moeten het bekennen, is het niet zooveel de schrik van de hel, dan wel de bedreigingen van boycotage en ondergang die onze bevolking afschrikken. Al de boeren en ambachtslieden van ons Vlaamsch land weten dat, den dag dat zij als demokraten zijn gekend, men hen boycot, hen ruïueert met gansch hun familie. Den kleinen eigenaar ontneemt men zijn huis en zijn land; den ambachtsman ontneemt men zijn klanten. Nooit geraakte ik aan 't eind, indien ik al de voorbeelden ran beestachtigen broodroof wilde opsommen. Zij gebeuren in al de ge meenten waar de demokratische partij zich vormt: zij breiden zich uit van de uithoeken van West-Vlaanderen tot in de Kempen en in Limburg; overal is het hetzelfde stelsel onverdraagzaamheid on schrikaanjaging om onze geioovige bevolking te houden in on wetendheid, dienstbaarheid en ellende. Doch, niettegenstaande dat alles, wordt het Vlaamsche volk wakker; het wil een vrij volk zijn; het begint besef te krijgen van zijn recht en van zijn kracht, en niet veraf is de dag, waarop het streng reken schap eischen zal van hen die het verdruk ken en uitbuiten. D. N. G. Priester Daens, In den loop van Januari hebben de leeraars van al de middelbare scholen onzes lands in elke provincie regionale vergaderingen ge houden, met het doei hunne stoffelijke belan gen te bespreken. Het koninklijk besluit, dat den loonstan- daard van het onderwijzend personeel der middelbare scholen regelt, dagteekent van 1875; het is verouderd en niet meer in over eenstemming met de eischen der tegenwoor dige toestanden, waarin de verplichtingen en de behoeften van iedereen dus ook van de professors dringender geworden zijn. Zulks is overigens door het Staatsbestuur zelf erkend geworden, wanneer het, in de laats e jaren, de jaarwedden zijner fonction- narissen verhoogd heeft, zooals bij de magis traten, de officieren, de geestelijken, enz. zonder te spreken van andere ambteaaars, zooals de griffiers der recht banken en andere, wien verhooging te wachten slaat. Het is dus maar billijk, dat ook de profes sors van het middelbaar onderwijs eens de beurt krijgenmen eischt van hen een zeke ren rang in de samenleving, terwijl het werk en de kennis, welke van hen gevergd wor den, stijgen naarmate de wetenschap en on ze sociale toestanden ontwikkelen of uitge breider worden. 't Is immers ontm ledigend voor eenen pro fessor, die, bij voorbeeld, regelmatig zijne verhoogingen zou gekregen hebben, dat hij, naar gelang den ouderdom waarop hij in 's lands dienst getredenop 32 tot 35 jarigen leeftijd zijnen maarschalkstaf gewonnen heeft en dat hem, rechtswege, niets meer te wach ten staat! Zoo zou hij dan nog 26 30jaar moeten dienen, 't. t. z. tot het oogenblik zij ner op-pensioen-stelling, zonder hoop op lotsverbetering, of bevordering welige er mede gelijk staat? Zulke toestand is niet al leen ontmoedigend, maar hij is ontzenuwd, zelfs onzedelijke want menschen blijven menschen, behept met hunne zwakheden, en wanneer een fonctionnaris de treurige overtuiging krijgt, dat het land, wien hij zijn werk en zijne krachten schenkt, hem karig bedeelt en stiefmoederlijk behandeld, wordt hij knorrig, lijdzaam krachteloos, verliest alle initiatief en ijver voor zijne taak. Slotsom: het Land, dit is: iedereen verliest er bij Al die argufnenten zijn menigmaal voorge bracht geworden en niemand heeft ze weer legd. Zelfs de ministers'Schollaort en de Trooz hebben ten volle mét hunne gegrondheid-in gestemd; maar daarbij is het gebleven..., en bij eenige beloften, welke, evenals rotte ap pelen, niemand kwetsen I Zoo is eindelijk de ontmoediging in ons leeraarskorps gekomen en de professors on zer middelbare scholen hebben eenpariglijk besloten, het heele land door, bij de volks vertegenwoordigers van elk arrondissement, krachtdadig aan te dringen, opdat deze man datarissen zich het lot der vergetene en ver- ongelijke fonctionnarissen zouden ter harte trekken. Hopen wij dat de minister aan die veree- nigde krachten niet zal kunnen wederstaan en dat hij eindigen zal, met voldoening te schenken aan de rechtmatige verwachtingen zijner onderhoorigen, die hij zoo zeer gevleid en zeem om den baard gestreken heeft, tij dens het internationaal Congres van Septem ber 1901. Dat hij het niet enkel bij schoone woorden en ronkende volzinnen latemaar zich inte gendeel overtuigd houde, dat menig profes sor onzer middelbare scholen deukt zooals de haan uit La Fontaine's fabel Le moindre grain de mil Ferait bien mieux mon affaire! Bovenstaand artikel verscheen in do Vlaamsche Gazet, van Brussel, jongstleden maandag. Wij nemen het hier gaarne over, omdat wij overtuigd zijn dat de belangen van het middelbaar onderwijs zeer nauw verbon den zijn, met de belangen der burgerij en zelfs van den werkersstand. En hier hebben wij het niet uitsluitend over het stoffelijk voordeel, welk het bestaan eener middelba re school voor eene stad medebrengt; neen, onze bedoeling ligt hooger en doelt vooral op het goede en het nuttige, dat van een middel baar onderwijsgesticht uitgaat, voor de schooljeugd der stad, waar het gevestigd is, en ook voor de jeugd der nabijliggende ge meenten. De vereenigde arrondissemsnten Kortrijk- Yperen hebben drie middelbare staatsscholen: Kortrijk, Meenen en Yperen. Op bovenstaand artikel vestigen wij de wel willende aandacht onzer gemeenschappelijke senatoren. Evenzoo hopen wij, dat onze drie represen tanten, MM. Nolf, Colaert en Van Merris zich in 't bijzonder vóór de middelbare school on zer stad zullen aanspannen. Voor den heer Nolf lijdt het geen twijfel, of zijne sympathie voor het staatsonderwijs is eene onverdeelde. Wat de heeren katholieke volksvertegen woordigers, MM. Colaert en VanMerris be treft, zij mogen zich overtuigd houden, dat hunne tusschmk nnst aan meer dan een hunaer panlijgenooten ton bate komen zal I De zaak is allerminst politiek: deze moet zwijgen waar rechtvaardigeid hare rechten verlangt! Guur blaast de wind over de naakte akker De sneeuw stuift over de kale velden en de straten der steden. De winter is daarl Welke donkere toekomst voor duizenden parias onzer samenleving. Met welk een be drukt "gemoed- wordt hij tegemoet gezien, door hen, door wiens huisdeurspeten regen, sneeuw en wind vrijen toegang hebben. De rijke vreest hem niet. Die dénkt .aan feesten, bals en opera's. Denkt de arme ook aan het genot, zooals de rijke? O, neen! met vrees en angst denkt hij aan den winter. Hij weet dat, zoodra de HET WEEKBLAD t

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1