VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Werk der drukpers. Zestiende jaar Zaterdag 22" Februari 1902. Nummer 8. De klerikalen en het Algemeen Stemrecht. Begrooting van Openbare Werken Kamer van V olks'vertegen woordigers Vernieling der rupsennesten. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 8.00 fr. per jaar voor de» bulten. 8 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen. 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 - Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor bet buitenland worden ontvangen óoor den Office de Publicüè, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vri; tja onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of persennaliteiten bevattende worden niet op: -nomen. Wij manen onze vrienden aan, na lezing de lokale liberale weekbladen in de daartoe bestemde bussen te steken In 't Kiein Yper, In 't Bronzen Hoofd, In 't Zilveren Hoofd, In de Ville de Thourout, Thourout- straat, bij den heer Amand D'haeyer. Men mag ze ook steken in de brie venbus van het bureel der Associatie, Seminariestraat. M. De Backer heeft een goeden truc be kend gemaakt in de Kamer. De Commissien van verzoekschriften boe ken somtijds de smeekschriften in van vlaamsche gemeenten die de Kamer verzoe ken het algemeen stemrecht niette stemmen. Welnu, weet gij wie de iiandteekens op die smeekschriften gaat inzamelen De veldwachter!.... wanneer het de leden der Weldadigheidsbureelen niet zijn Ik ken zeven en twintig gemeenten, be- veslige D, De Hacker, ^aar de veldwachter handteekens ingezameld heeft tegen het A. S. en zeven waar de leden van het weldadig heids bureel zich er mede gelast hebben Maar wat alle inbeelding overtreft, zijn de feiten die gebeurt zijn te Sotteghem, waar -e politie-commissaris, die gegaan was om de verklaring te ontvangen van twee inwo ners in zake van misdrijf, hun bovengemel de lijst aanhood. Hij zegde bun dat zij eene protestatie moesten teokenen tegen het alge meen stemrecht, omdat aizoo de socialisten zouden aan 't bewind komen. En men zal hier dan komen stoefen met die afgeperste handteekens om te beweeren dat het vlaam sche land en dat van Aalst het algemeen stemrecht niet willen I De uitlegging is algelijk schoon I La Gazette, woensdag 19 februari 1902. Kaf voor oude musschen te verstikken. Volgens het verslag der Begrooting van Geldmiddelen en Openbare Werken dat wij komen te ontvangen, beloopen de gewone uitgaven voor 1902 31.722.820 fr. De gew. uitgaven voor 1901 31.512 345 fr. Vermeerdering: 210.475 fr. Deze vermeerdering spruit voort uit de onkosten der herziening van het kadaster, die op 30 November 1901 de somme van 1.928.446 fr. beliepen. Koken moet kostenzulks valt niet te be twisten. Geheel anders is het gesteld met de pos ten van buitengewone uitgaven voor open bare werken. Verleden jaar bedroegen deze 3.230.000 fr. Dit jaar maar 2.776.000 fr. Vermindering: 454.000 fr. Uitgaande van het standpunt der nobele confrérie onzer kruideniers, die eindjes van oordjeskaarsjes, flesschenstopsels, sigaren- j puntjes en citroenenschillen bijeenhouden, om tegen klinkende munt te versjachelen bij den voddenman in de buurt, zouden wij minister de Smet de Naeyer, die man met de bonis, mogen gelukwenschen over zijne bezuiniging. Doch, alles wel op den keper beschouwd, komen wij tot het besluit, dat onze primus, met het oog op de a. s. wetgevende kiezin gen, volgens gewoonte, oude musschen met kaf wil verstikken. Hij zoekt het vet in den hondenstal zegt een oud Kempisch spreekwoord dat wij kunnen toepassen op het knutsel werk van onzen achtbaren heer Minister van Finantiën en Openbare Werken. En nu ter zake, beste lezers. Wij zullen niet uitweiden over de noodza kelijkheid van de uitbreiding der haven werken te Nieuwpoort en het aanleggen j eener schuilhaven voor de visschers van de Panne, alleszins nuttige werken, waar op de Heer Buyl, in eene merkwaardige re devoering, verleden jaar gewezen heeft, ter gelegenheid der beraadslaging over de be grooting van openbare werken; wij zullen niet aandringen op de kwestie van de vol tooiing der vaart van de Leie naar de Ieperlee, alsdan opgeworpen door den Heer Nolf; wij zullen niet'terugkomen op de moei lijkheden waarmee in de Leie h t roten van het vlas gepaard gaat, het uitgangspunt van Vlaanderens nijverheid zooals de Heer Vandevenne dat terecht noemdede drie voormelde heeren volksvertegenwoordigers zijn liberalen, en, vermits de heeren Pil, Degroote en VanderHeyde voor Nieuwpoort; de heeren Van Merris en Surmont de Vols- berghe voor Ieperenen de heeren Tack en Vanderbruggen voor Kortrijk, uit louter partijgeest, de stoffelijke belangen der kie zers vertrappen, welke hunne liberale tegen strevers gewetensvol behartigen, spreekt het als een boek, dat er geen geld beschikbaar is voor werken van openbaar nut, in de arron dissementen Oostende, Ieperen en Kortrijk. Klerikale politiek vóór alles dat is de leuze van den heer de Smet-de-Naeyer. Tot daar toe Maar hetgeen nog belachelijker mag hee- ten, blijkt uit De kwÉL-perten welke minister de Smet zijn eigen vrienden speelt, om der wille van bonis voor kies- parade. Eenige voorbeelden In de Kamerzitting van 1 Augusti 1901, kloeg de heer Le Paige over het onderhoud der staatswegen. Een der voornaamste oorzaken van den slechten toestand - zegde hij is het niet bestaan van eene landelijke politie, die in vreemde landen zoo goed is inge- richt. Ik betreur dat men de kantonniers niet meer vervang en deze langzamerhand laat verdwijnen. Thans worden gras en vuil uit de grachten op de baan geworpen, door de ondernemers, die de wegen rnoe- i. ten onderhouden. En M. de Ghellinck d'Elseghem, een ooitmoedige papenknecht, die gewoonlijk al les beaamt, wat de heeren ministers zeggen, voegde er bij Ik vestig de aandacht van den hr. minis- ter op den slechten toestand der banen, n. 1. van Gent op Oudenaarden, van Oude- naarden op Geeraardsbergen en van Gee- raardsbergeu op Ronse, die goed zijn om zioh den hals te breken. Ik dring aan op de noodzakelijkheid van eene nieuwe brug over de Schelde tusschea Peteghem en Meiden, en stel met leedwezen vast, dat er thans minder bruggen over de Schel de zijn dan in vorige eeuwen. Het antwoord der Regeering volgens het verslag dat vóór ons ligt, luidt als volgt Er zijn inderdaad vele klachten opge- gaan over den slechten toestand waarin da staatswegen verkeeren. Meest al deze klachten zijn gegrond en 't is hoogst noo- dig dat de vereischte kredieten ter beschikking van den heer minister van «openbare werken worden gesteld, om in dezen staat van zaken te verhelpen. Bliksems toch, waarom doet de heer minister 464,000 fr. besparingen hoor ik u vragen Voor kiesreklaam; voor oude musschen met kaf te verstikken heb ik u gezegd. Ander voorbeeld. M. Van Naemen, volksvertegenwoordiger voor St. Niklaas, al ruim zoo zoet gezouten en gewillig als zijn collega M. de Ghellinck d'Elseghem, verklaarde verleden jaar in de zelfde zitting van 1 Augustus: Het krediet voor eene vlotbrug, over de Schelde, werd aadgenomen op de buiten- gewone begrooting van 1900. Tot hier- toe werd er niets verricht, onder voorwendsel dat men de werken moet be- »studeeren. Ik verzoek den heer minister ons te willen zeggen, of hij bereid is, over te gaan tot de aanbesteding der werken, en wanneer deze aanbesteding plaats heb- ben zal Volgens het antwoord van M. de Smet geput in het verslag waarvan wij daareven melding maakten betreurt de Middenaf- deeling der Kamer, dat de kwestie der vlotbrug verre is van opgelost te zijn, en drukt den wensch uit, dat er zoo- haast mogelijk voldoening geschonken worde aan de inwoners van het Land van Waas. Nog eens, waarom gebruikt de heer minister de gestemde kredieten niet zult ge mij nogmaals komen te vragen? Omdat er bonis noodig zijn voor kies reklaam heb ik u gezegd. De kiessluis van Mechelen. Een zestal jaren geleden begaf zich de Heer De Bruyn, destijds minister van open bare werken, eenige weken vóór de kiezing naar Mechelen, om den eersten steen te leg gen van de beruchle sluis, die Neckerspoel zou bevrijden voor de overstroomingen van de Dyle. De belover van Dendermonde werd uitgeflooten, verscheidene Maanblusschers werden veroordeeld voor ministeriëele ma jesteitschennis, en alles bleef blauw-blauw, tot dusverre dat M. De Cocq, klerikale bur gemeesterder bisschoppelijke stad, den heer minister de Smet de Naeyer, verleden jaar, altijd in dezelfde zitting van 1 Augusti, de volgende vraag stelde: Ik dring aan op de noodzakelijkheid der werken van de Dijle te bespoedigen, ten einde Mechelen voor rampspoedige overstroomingen te behoeden. Ik vernam dat de heer Minister de plannen der wer- ken heeft goedgekeurd, dus heb ik hem nog enkel te bedanken en te hopen dat de werken dit jaar nog aanbesteed zullen worden En wilt gij Het antwoord der Middenafdeeling kennen over de werken welke de stad Me chelen voor overstroomingen moeten be hoeden Ziehier, altijd volgens het officieel verslag, waarin wij onze inlichtingen putten De werken aan de Dyle zijn begonnen, en het is te hoopen dat de regeering zoo- - haast mogelijk maatregelen neme om de gronden te onteigenen welke daartoe noodig zijn. De middenafdesling heeft volle betrouwen in de regeering en rekent op een spoedig besluit Voor de derde maal zult gij mij de vraagstellen: Waarom zijn die gronden se dert lang niet onteigend, gezien dat het mi nisterie van openbare werken over de noo- dige kredieten beschikt? En voor de derde maal antwoord ik u: Om der wilie vau de bonis, waarmeemoet geschermd worden voor de a. s. kiezingon. Kaf, allemaal kaf, beste lezers, om oude musschen te verstikken. Bert. Buurtspoorwegen van Poperinghe, Walou, Veurne, de Panne en van Poperinghe, Crombeke, West- vleteren, Diksmude. In de zitting van Dinsdag 11 Februari stelde M. Nolf de volgende vraag aan den heer minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen Zou de heer minister ons kunnen zeg gen wanneer hij hoopt te kunnen overgaan tot de aanbesteding der werken tot het aan leggen van de buurtspoorwegen van Pope ringhe, Watou, Veurne, de Panne en van Poperinghe, Crombeke, Westvleteren, Diks- muide? De inwoners die door deze lijnen moe ten bediend worden zijn van alle gemeen schap per spoorweg verstokende zaak dient spoedig opgelost te worden. M. Liebaert, minister van spoorwegen, posterijen en telegrafen, heeft in de zitting van Dinsdag 18 Februari op die vraag geant woord als volgt 't Is de nationale maatschappij voor buurtspoorwegen en niet de Staat, die de werken tot aanlegging van de geconcedeerde buurtlijnen moet aanbesteden. Volgens de inlichtingen, door de natio nale maatschappij verstrekt, maakt deze thans de perceelplannen op voor de buurtlijn Poperinghe-Watou-Veurne en Diksmuide, Poperinghe-Veurne, 't gedeelte tusschen Veurne en de Panne is sedert laatstleden zomer in gebruik. Met veel genoegen vernemen wij dat de Provinciale Overheid, van dees jaar, even als voorgaande jaren strenge orders gege ven heeft om de bewoners van hoven, lan den en bosschen aan te zetten de ontelbaro rupsennesten te vernielen die in de beomen, struiken en allerhande plantgewas te zien zijn. HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1