VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Zestiende jaar Tegen het Algemeen Stemrecht. Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Sterfgevallen. STADSNIEUWS. Nog over het stads water. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. p«r jaar voor dea buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centlemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De klerikalen zijn hazen. Zij, die aan het Bethune-stelsel gehecht zijn als de duivel van eene ziel, durven hun ne schandalige kiesvoorrechten tegenover het volk, waaruit alle macht komt, niet verdedigen. Talrijke meetingen ten voordeele van het A. S. hebben reeds plaats gehad en nog geen enkel katholiek heeft het gewaagt, het stel sel van bedrog en konkelfoes in die verga deringen te komen aanprijzen. Wil dit zeggen dat de klerikale partij werkeloos blijft Voorzeker neen. Onderaardsch, in het duister zet zij ge niepig heur werk voort, om hare heerschappij te versterken en de aanhangers van A. S. te ontzenuwen. Inderdaad, hare kiesdravers vervalschen de kiezerslijsten op de ongo- hoordste wijze, wel wetende dat de parkei- ten ze niet kunnen treffen, zooals dit het geval geweest is te Aalst. Dit schijnt hun nog onvoldoende. Nu zenden zij de politie uit, om de simpele menschen door 't uniform van politieman schrik aan te jagen en dus hun handteeken tegen het A. S. af te troggelen. De heer De Backer heeft reeds dit geknoei in zijn arrondissement aangeklaagd en de minister van binnenlandsche zaken, die al dus op heeterdaad betrapt werd, heeft pro forma de gemeentebesturen afgekeurd, die zulke kwade praktijken gebruikten. De co- medie was toch geëindigd Inderdaad, niet alleen in het klassiek land van het kiesbedrog zijn de politiemannen met verzoekschriften rondgegaan, maar in heel Vlaanderen. Dit is namelijk het geval met het arron dissement Dendermonde. Aldus is een* politieagent van Wetteren gelast geweest handteekens te gaan inzame len tegen de politieke gelijkheid der Belgen. M. Leirens, burgemeester der gemeente, had aan het hoofd der lijst geteekend. Als een staaltje van onbeschaamdheid en onbewustheid dient geweten, dat de agent, M. Dl' Dhollander, liberaal gemeenteraads lid, is gaan vragen of hij het verzoekschrift wilde onderteekenenOf de pakkeman wan delen werd gezonden na eene bolwassching van wege 't achtbaar gemeenteraadslid, hoeft niet gezegd. Op dit bijzonder feit en op de algemeent chantage door tusschenkomst van burge meester en politie, roepen wij de aandacht dea aanhangers van het Algem. Stemrecht. Het is het geval, te zeggen Een rijk van dwang En duurt niet lang. In haar nr van verleden Dinsdag kwam de Vlaamsche Gazet van Brussel ons het vol gend verrassend nieuws brengen Naar wij vernemen zou de heer Van de Walle, volksvertegenwoordiger van Meche- len, in de jongste vergadering der vooruit strevende liberale linkerzijde eene motie hebben voorgesteld en doen aannemen betrek kelijk de Vlaamsche Hoogeschool te Gent. Of die motie den Vlamingen zal genoegen doen, is eene andere zaak. Zij vraagt immers de tweetaligheid der bestaande Univer siteit. Wij hebben niet kunnen vernemen op wiens aandringen de heer Van de Walle ge handeld zou hebben.Nochtans weten wij, dat de kwestie op de dagorde der vergadering niet stond en zou verworpen geweest zijn, waren zekere ledeD, die van niets wisten, niet te laat gekomen. Zoo luiden onze inlichtingen, ons door vertrouwbare personen gegeven. Men wijze ons te recht, als wij den bal misslaan. Tot zoover de Vlaamsche Gazet. Op den vooravond van het studentencon gres en van de meeting, die verleden Zondag te Gent plaats had, zal dit nieuws niet wei nig opschudding verwekken onder degenen, die zich mei de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool bezighouden. Voor ons is die tijding geheel onverwacht. De Redactie \an Het Volksbelang wist volkomen niets van die zaak, waar zij het eerste woord van vernomen heeft door de veropenbariugen in de Vlaamsche Gazet. Nochtans hebben wij alreeds rechts en links gehoord, dat men de schuld van het ge beurde in de vergadering der vooruitstreven de linkerzijde op onzen nek schuift Hel Volksbelang heeft meer dan eens (met veel bezadigdheid en zonder persoon lijke aanvallen, verdachtmaking noch scheld woorden) het stelsel van Prof. Meac Leod en van de Commissie als onuitvoerbaar en als zeer gevaarlijk afgekeurd en integendeel het tweetalig stelsel als proef ernstig aan bevolen. Maar op de leden der Kamer hebben wij geene drukking geoefend, dat aan anderen overlatende. Alleen hebben wij in ons blad de aanhan gers van het stelsel van Prof. Mac Leod dringend uitgenoodigd een wetsontwerp in dien zin neer te leggen, hetgeen zij tot hier toe niet deden. Voor ons blijft het vraagstuk een open vraagstuk, ondanks het alleenzaligmakend verslag der Commissie. Zelfs de Vlaamschgezinde hoogleeraren der Gentsche hoogeschool zijn over de een taligheid of tweetaligheid ver dee td. En men moet wel zeer jong en zeer oner varen zijn om te denken, dat men iemand overtuigen kan, wanneer men op meetin gen of in nieuwsbladen verlelt, dat de Vlaamschgezinde hoogleeraren van Gent, die het stelsel Mac Leod verwerpen, ipso facto ezels of verraders zijn. Wij verketteren niemand, omdat wij nie mand eenig dogma over de vervlaamsching van ons hooger onderwijs willen opdringen. Indien anderen ons meenen te moeten ver denken en verketteren, in Godsnaam dan 1 Bovenstaand artikel was geschreven, toen wij uit goede bron vernamen, dat de inlich tingen der Vlaamsche Gazet tamelijk on nauwkeurig zijn. Het vraagstuk der Vlaamsche hoogeschool werd op geene der zittingen van de voor uitstrevende liberale linkerzijde besproken en nog veel minder werd dienaangaande eene motie aangenomen. Ziehier wat er eenvoudig zou gebeurd ziju. Het studentencomiteit, dat het congres en de meeting van Zondag laatst te Gent in richtte, heeft aan al de volksvertegenwoor digers van de Vlaamsche kiesdistricten hunne meening over het vraagstuk der Vlaamsche Hoogeschool schriftelijk gevraagd. Iu de plaats van elk per afzonderlijken brief op die vraag te antwoorden, hebben enkele leden der linkerzijde besloten een gezamenlijk schrijven aan het Studenten comiteit te zenden. Dit stuk verklaarde zich voor het twee talig stelsel en was, naar men ons verze kert, onderteekend door de heeren Vande Walle, Termoto, Lief mans, Bauduin, Nolf en Vande Venne. Uit eene niet minder vertrouwbare bron vernemen wij tevens, dat eenige Vlaamsche liberale volksvertegenwoordigers tijdens de Kamerzitting van verleden Vrijdag in de zaal der vierde afdeeling eene vergadering gehouden hebben, waarop zij de heeren Paul Fredericq en Mac Leod, hoogleeraren der Gentsche Universiteit, hadden uitgenoo digd, ten einde uit hunnen mond het pro en contra te vernemen aangaande de een- of tweetaligheid. Aanwezig zouden zijn geweest, buiten de twee hooger vermelde professoren, de hee ren volksvertegenwoordigers De Vigne(Gent), Vande Walle (Mechelen), Verheyen (Ant werpen), Termote (Brugge), Vande Venne (Kortrljk), Nolf (Ieperen), Buyl (Oostende) en Bauduin (Tienen). Na aandachtig de wederzijdsche argu- menten der twee Gentsche hoogleeraren aan hoord te hebben en allerlei inlichtingen gevraagd en bekomen te hebben, zouden de Vlaamsche liberale volksvertegenwoordigers de heeren Mac Leod en Fredericq bedankt hebben, hun belovende onder elkander later ernstig te onderzoeken wat er hun eigenlijk te doen stond 1" Ofwel een wetsontwerp neerleggen in den zin van het verslag der Commissie door Prof. Mac Leod opgesteldwelk wetsont werp geene de minste kans van slagen heb ben zou in de tegenwoordige Kamer, verze kerden de heeren volksvertegenwoordigers 2° Ofwel betere tijden afwachten om met dat wetsontwerp voor den dag te komen 3° Ofwel een wetsontwerp neerleggen, in transactioneelen geest opgevat en voorstel lende, ten titel van proef, in iedere facul teit eenige Nederlandsche examen-leergan gen in te voeren, zonder de Fransche leer gangen af te schaffen. Volgens de heeren volksvertegenwoordi gers zou dit laatste wetsontwerp alle kan sen vereenigen om door de Kamer gunstig onthaald te worden. Voor de juistheid van al die inlichtingen meenen wij te mogen instaan. De gewezen tooneelspeelster Mevrouw VanPeene weduwe van deu Vlaamschen tooneelschrijver Hippolite Van Peene, is Maandag in het klooster van Liefde te Gent overleden in den ouderdom van 95jaar. Een komiteit is tot stand gekomen om een laatste hulde te brengen aan de talentvolle vrouw die te midden van de stichters van het Nederlandsch Tooneel van Gent een zoo eervolle plaats bekleedde. De plechtige begrafenis van Mevr. Van Peene heeft plaats gehad op Woensdag 19 februeri, om 3 ure namiddag. Overlijden van den heer Pisier Geiregat. is de heer Pieter Geiregat Woensdag 11. schielijk overleden. Hij had den ouderdom bereikt van 74 jaar. De heer P. Geiregat heeft veel voortge bracht. Zijne meest gekende romans zijn Free-altijdwijs, waarmede hij bekroond werd te DeinzeDe Gotelingen onder Na poleon; Ridder Geeraard of het Helle feest, enz. Waarmede hij echter den meesten bijval behaalde, waren zijne Kinderverhalen, die verscheidene uitgaven beleefden; ook zijne jongelingsverhalen en zijne gemoedelijke no vellen werden veel gelezen en worden thans nog gesmaakt. Op tooneelgebied was hij ook zeer vrucht baar. Hij leverde aan hel tooneel vele dra mas en comediën, die bijval verwierven. Zijne blijspelen, waaronder De Slaapmuts eene eerste plaats bekleedt, doen nog steeds bij de vertooning genoegen, evenals zijne zang spelen Brutus en Cesar, dc Engel op wacht enz. Eene lieve comedio Moeder Rosa is in verzen geschreven. De heer Pieter Geiregat heeft cok vele kin- der tooneelen geschreven, waarop Karei Miry eene verrukkelijke muziek heeft gesteld, en die op de prijsuitreikingen der stadsscholen opgevoerd, zeer toegejuicht werden. De overledene is lid geweest van talrijke Vlaamsche kringen en commission. Hij was schatbewaarder, sedert zeer vele jaren van de maatschappij De taal is gansch het volk. De heer Pieter Geiregat genoot de achting van allen die hem kenden Hij was ridder van de Leopoldsorde. Iedereen klaagt, en niet zonder reden, over ons gebrekkig waterstelsel welk aan de stad eene uitgave van meer dan een half mil- lioen veroorzaakt heelt en toch den dienst niet doet dien men van hetzelve had ver wacht. Het is nu reeds drie maanden dat het wa terkasteel, ons enkel nog van 6 tot 9 ure 's morgens water geeft, en dat kost ons meer dan 12,000 fr. 'sjaars. Geene kleinigheid, niet waar? Over eenige dagen ontvingen wij een brief van een lastenbetaler, schijnende ons een man van vooruitzicht te zijn, die ons eenige vragen deed, wegens de inrichting van den waterdienst, en betwijfelde, dat, in aanzien van de schaarschlieid van water in den Dicke- busch vijver, men al de pompen en lansen waarover de slad beschikt, zoude kunnen gebruiken om een grooten brand te blusschen. Den bedenkelijken toestand waarin wij verkeeren, is te wijten aan de onvoorzienig heid en weinige ondervinding der vreemde opperhoofden die ons, Yperlingen, zoo ellen dig bestieren. Ook worden deze overal duchtig beknib beld en ze weten en verdienen het. In den gemeenteraad van 1 Februari heeft men toch eindelijk gehandeld over ons waterkasteel. M. Vandenboogaerde zegde dat hij in gesprek was geweest met personen die, mits 600 fr. zich zouden belasten het noodig werk te doen verrichten om geen water meer te ver liezen. Het achtbaar raadslid zegde dat er vastgesteld was geweest dat de machine HET WEEKBLAD M I II

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1