TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Zestiende jaar Zaterdag 15" Maart 1902. Nummer 11. Het verbond gesloten Brusselsche Liberalen. De roemrijke veldslag van Tweebosch De toestand in Transvaal. De houding van het Parlement 't Is de schuld van de Khakikleur dat de Eugelschen geklopt werden! Meenen in staat beleg! STADSNIEUWS. Nog over het stads water. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent Sper drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopin gen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, nis- mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij tjo onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden n:et opgenomen. tusschen al de Goed nieuws. De bestuurscomiteiten van Ligue en Associatie hebben in hunne bij eenkomst van gister liet ontwerp van formulier, waarop 't verbond der liberale krachten zal gesteund zijn, vastgesteld. Als hoofdprogramma wordt aangenomen; afschaffing van het meervoudig stemrecht zooals het bestaat, en A. S. De Ligue eischt voor hare kandi daten het recht, de kwestie van het dubbel stemrecht aan den familieva der van 35 jaar, zonder rekening te houden van fortuin of cijns, voor te behouden. Die voorbehouding is aangenomen door de Associatie. Nu geldt het nog alleen de volgor de der kandidaten vast te stellen. De Ligue eischt de eerste plaats. Daarna zal denkelijk voldoening worden ge schonken. Elke vereenigiug zal drie titelvoe- rende en drie plaatsvervangende kan didaten voorstellen. Voor den Senaat zal een enkele kandidaat worden voorgesteld. M. K. Graux, oud minister, insgelijks partijganger van A. S. De boerencommandant de la Rey en Generaal Metbuen. Een nieuwe naam, die in het roemvolle boek van de heldendaden der Boeren geschre ven moet worden. Een nieuwe glorie voor de la Rey. Het was vrijdag de 7e van deze maand Maart, dat hij Lord Methuen deze verpletterende nederlaag berokkende. Heden voor twee jaar, den 10 Maart 1900 bracht de la Rey bij Driefontein (Abrahams- kraal) Lord Roberts op zijn tocht naar Bloem fontein een gevoelig verlies toe (5 officieren en 58 man gesneuveld, 19 officieren en 342 man gewond, volgens de Engelsche verlie- zenlijstde verliezen der Boereu bedroegen volgens de la Rey's rapport tusschen de 80 en 90 man. Den lln Juli 1900 opende Je la Rey zijn reeks overwinningen in de Magaliesbergen met het gevecht op den Uitvalsnek. En se dert dien heeft hij niet opgehouden de En- gelschen telkens en telkens in het westen van Transvaal te verslaan. Den 25n Februari, nog geen veertien da gen geleden vernietigde hij het kon vooi van Von Donop met het sterke ge leide te Elandslaagte bij Klerksdorp, en nu is het de beurt van den Engelschen bevel hebber in West-Transvaal geweest. Lord Methuen heeft weinig geluk gehad. Zijn opmarsch naar Kimberley is hem op schromelijke verliezen van zijn leger en zijn naam als legeraanvoerder te staan gekomen. Te Tweerivieren (Modderrivier) had hij een gevecht te doorstaan, dat een nederlaag zou zijn geweest, als de Boeren niet geheel on- noodig hun stellingen hadden ontruimd. De la Rey streed daar mede, maar kon den terugtocht niet beletten. In dat gevecht werd Methuen ook gewond wij meenen evenzeer in de dij, gelijk nu te Tweebosch. (Het getal twee is niet fortuin lijk voor Lord Methuen en de Engelschen in't algemeen; men denke nog aan Twee fontein, 25 December, en Tweekopjes, waar een commando van de Wet's burgers deu 19n februari bij de drijfjacht door de blok- huislmie heenbrak. En toen kwam Magersfontein. Sedert dien heeft Methuen vruchteloos getracht een slag te slaan, die zijn veldheersnaam kon her stellen. Onvermoeid trok hij er rusteloos rond, hier en daar een lager overvallende, wagens en vee vermeesterende en soms wat Boeren gevangen makende, vele hoeveu ver brandende en gewas vernielende, van tijd tot tijd zeif of in een van zijn onderbevel hebbers, van de la Rey of een van diens commandanten klop krijgende, maar de overwinning bleef uit. Hij hield echter vol en verklaarde des noods tot het einde van den oorlog te willen blijven. Onlangs schijnt hij een brief daar huis te hebben geschreven waarin hij over een paar maanden het einde voorspeldede Boeren gingen zich overgeven. Daar zal hij dan nu wel anders over denken. Brodrick bracht heden in het Lagerhuis, onder in stemming van de afgevaardigden, hulde aan de verdiensten van Methuen, en die schijnt hij ook wel gehad te hebben. Niet lang geleden noemde Bennet Bur leigh, de correspondent der Daily Telegraph, hem nog onder de bekwame generaals, die tegenwoordig de rechte manier volgen om de Boeren af te matten. Maar zeker heeft Methuen in Engeland achter de schermen een krachtigen steun gevonden anders zou hij wel den weg van zoovele ongelukkige generaals opgegaan en naar Engeland terug geroepen zijn. Gewichtige verklaring ons door D' Reyds gedaan. Dr Leyds verklaarde ons eigenmondig dat hij nog steeds hetzelfde vertrouwen heeft als vroeger, in den einduitslag van den oor log. De Boeren zullen den strijd niet opgeven, de Engelschen pogen vruchteloos hen uit te putten of te vermoeien. In Januari alleen werd er op 330 verschillende punten ge vochten 't waren voorzeker de Engelschen niet die zegevierden. De Boeren zijn met meer moed bezield dan ooit. Dit blijkt uit delaaiste berichten welke wij van het oorlogstooneel ontvingen. MM. Wolmarans en Wessels bevinden zich slechts in de Verecnigde Staten om de hulpcomiteiten voor de Boeren herin te richten en geenszins om eeue beweging ten voordeele van den vrede te bewerken. D1' Leyds verklaarde ons ten slotte dat hij binnen eenige dagen Brussel verlaten zal om zich met M. Fisscher naar Utrecht te bege ven, bij president Kruger. tegenover het slechte nieuws van Methuen De lezing der telegrammen van Kitchener, de klopping aankondigend die de Britsche troepen hebben geloopen, werd door de af gevaardigden van Ierland met handge klap begroet, terwijl op de ministeriëele banken het gerosp Shame! (schande 1) op ging. Deze boerenbetooging der lerlanders verwekte eene groote opschudding. M. Brodrick deed daarna de diensten uit schijnen, door lord Methuen bewezen aan 't landende meerderheid der Kamer stemde met de zienswijze van den minister in en juichte zijne woorden toe. In de Lordskamer, waar het nieuws ins gelijks officieeier wijze werd medegedeeld, stond Kitchener's voorganger, lord Roberts recht om namens de lordskamer zijn leed wezen uit te drukken over het ongeluk, aan lord Methuen overkomen. Naar zijn inzien moest gewacht worden om eene critiek uit te brengen totdat de bijzonderheden over de nederlaag gemeld, toelieten de verantwoor delijkheid des generaals vast te stellen. Door lord Spencer en lord Salisbury werd deze zienswijze ondersteund. De eerste mi nister voegde er bijIk ben vast overtuigd dat lord Methuen in die zaak niets te ver wijten is. Nu wordt het nog kluchtiger 1 De Engel schen vinden nu tot de grootste dwaasheden uit, om hunne verplettering door Delarey te pogen te verbloemen. Inderdaad, las de suk kelaar Brodrick nu niet ter Lagere Kamer een nieuw telegram van generaal Kitchener, waarin deze mededeelt dat al de Boereu Khaki-uniformen droegen en men ze daarom niet van de Engelschen kon onderscheiden. Maar beseft Kitchener dan niet dat de Boe ren dan ook niet elkander erkenden ,op eeni- gen afstand, en ze niet kouden weten of ze wel Brit of Boer waren. De aartsleugenaar, die over eenige weken durfde beweren dat Delarey geen kanons meer had, zegt nu dat hij er wel 15 had Waar haalde hij die 15? Na verzwegen en gelsche nederlagen Kitchener zegt dat, daagt er geen hulp op, de toestand aldaar zeer verstoord zal wezen. Delarey is dus in heel 't westen de baas? En Delarey zou dus reeds 20 kanons hebben? Zulk aaneenhangsel van leugens bewijst alleen dat het er slecht uitziet voor de En gelschen, want wie in schoono lakens zit, liegt niet Maandag avond belegde de Meenensche afdeeling der socialitische werkliedenpartij eene meeting in het Volkshuis ten voordeele van liet A. S. Een Deutsche spreker, de heer Beerblock, voerde er het woord. Eene betooging werd ingericht en de aanhangers van A. S. een duizendtal, waren van meening de voor naamste straten van de Barakken en de stad te doorloopen. Twee opschriften worden in den stoet gedragen. Alles zou zich bepaald hebben bij eenige stemrechtmarchen en wat geroep van Le ve het A. S. ware de politie uit eigene beweging of op orde niet uitdagend opgetre den en ltadde zij, zonder de minste redens den stoet niet uiteengedreven en do bande rollen afgenomen. Men beweert - wij waren geen ooggetui ge dat de agent Troch zijnen blooten sabel rondzwaaiende zou uitgeroepen hebben «Wij zullen van de Meenensche socialisten kip-kap maken. Die broodslaaf wil de uiting voor recht en vrijheid in het bloed smoren. Hij zal niet ge lukken. Voor het bekomen van die heilige zaak zal de liberale burgerij met en voor de werklieden strijden I Wanneer de stoet hervormd was en haren optocht wilde voortzetten in de stad, ont moette zij de politie in do Rijselstraat. Deze maakte zich meester van eene vrouw en wilde ze naar het politiebureel opleiden doch het volk, dat begon opgewonden te worden en dat door de schuld van degene welke met de orde gelast waren, maakte die los; eender agenten lostte zijn revolver en de kogel kwam te recht in de schoen van eenen betooger. Heden, woensdag nammiddag is het par ket in het stadhuis afgestapt, ten einde de door de politie aangeklaagde manifestan ten te ondervragen en ze ingevolge de wet te straffen. De regeering is bang; onze meesters Par doen en consoortenbevenzij bedreigen en zij zullen wellicht treffen I Maar hunne bedreigingen zullen vruchte loos zijn; hunne veroordeelingen zullen een tegenovergestelde uitwerksel hebben: een strijder in het gevang en tien andore op de bres In dezen Strijd voor meer recht en meer vrijheid is de burgerij solidaarlijk met de werklieden en zal zij, zoo noodig, do plaats van de getroffene in nomen en hunne fa milie en gezin zedelijk en stoffelijk steunen. Wij hebben begonnen en wij moeten voor uit tot de zege ons zij Niet aflatenDe klerikalen bevenZij ge bruiken geweldhunne macht steunt enkel op de sabels der politie en de geweren der gendarmenHet leger is met ons en de bur- wacht is ons genegen Niet bang zijnmaar kalm en rustig strij den. Wij zullen overwinnen, niettegen- genstaande officieel geweld en bloedvergie ten. (De Strijd van Meenen). (Vervolg). Iedereen moet bekennen dat het water- kasteel een mislukt en zeer kostelijk gesticht is, welk jaarlijks de stadsbegrooting, met een last van meer dan 12 000 fr. bezwaart, niet te min gebrekkig is en voor verbeterin gen vatbaar is, om de menigvuldige en ge gronde klachten der Yperlingen te doen op houden. Voor eerst, werd er gerekend;dat men aan 17,000 inwoners, water kon geven, terwijl er maar 12030 tot 13000 van de voordeelen, (zijn dat wel voordeelen) van het nieuw wa terstelsel genieten. Dit is inderdaad het na bijkomende cijfer der bevolking van de stad, zonder do omringende gehuchten van haar buitengrondgebied. Nu, niettegenstaande het minder verbruik dan voorzien was, besta- tigde men echter, na korten tijd, dat er water HET WEEKBLAD M

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1