VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. LIBERALE ASSOCIATIE Benoeming der kandidaten Zestiende jaar Zaterdag 5" April 1902. yan het Arrondissement Yper. Algemeene vergadering der leden, ZONDAG 13n APRIL 1902, om 3 1/4 ure. De Jaarwedden in het Middelbaar Onderwijs. Baas boven baas. Ia de liberale associatie te Oostende. Het fanatisme op den buiten Abonnementsprijs voorop betaalbaar SM)O fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 0 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen. 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopiaigen of andere bekendmakingen ten buroele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij tsi onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. DAGORDE 1° Voor de kiezing van een vierden Senator en zijnen plaatsvervanger. 2e Der kandidaten voor de Kamer en hunne plaatsvervangers. Van de federatie der leeraars onzer mid delbare scholen hebben wij eene brochuur ontvangen, welke handelt over hunne stoffe lijke belangen, t. t. z. hunne jaarwedden en hunne pensioen ja. Men vindi er eerst den tegenwoordigen loonstandaard opgegeven, zooals hij, meer dan 20 jaar geleden geregeld werd door ko ninklijke besluiten der jaren 1875, 1879 en 1881. Die loon rooster voorziet maar éene verhooging van jaarwedde, welke de belang hebbende als een recht eischen mag: de an dere hangen van de ministeriëele welwil lendheid af en geven aanleiding tot velerlei favoritism. En wat de buitengewone wedde- verhoogingen betrefter verloopen o msjaren zooals de periode 1888-1889-1890, dat geene enkele dergelijke gunst toegestaan wordt! Nochtans heeft het Staatsbestuur onder scheidene malen zelf erkend, dat de tegen woordige jaarwedden van de professors der Middelbare scholen ontoereikend waren en wel den 4 Augustus 1881, (in eenen omzend brief aan de Gouverneurs), in 1884, (bij mon de van minister Thonissen, in het 10° drie- jaarlijksch verslag), eindelijk in 1897 (Staats blad van 12 September). Doch, met al die officiëele bekentenissen, over de ontoerei kendheid van den loonstandaard, zijn de pro fessors geen duim gevorderd: men paait hen met beloften 1 Dikwijls vroeg de Federatie der leeraars een ministerieel verhoor aan, om hare desi derata bloot te leggen; M. de Burlet in 1891 M. Schollaert in 1899 en M. de Trooz in 1900 en 1902 bekenden volmondig, dat ver betering van den stoffelijken toestand der leeraars noodzakelijk was..., en deden belof ten op beloften, welke telkens de oude manen gingen vervoegen. Geen minister echter kende beter de kneep, om het onderwijzend' personeel te te bedotten, dan M. de Trooz: hij stelde eene commissie samen, om de zaak te onderzoe ken. Van Mei 1900 tot November van het zelfde jaar deed ze niets; eindelijk kwam ze bijeen, na eene klacht van M. Buyl in de Ka mer en legde haar verslag neder in Februari 1901. Sinds is een jaar verloopen en weet gij wat minister De Trooz nu inroept, om niet te moeten afdokken? Dat de professors der mid delbare scholen te veel vragen en dat hij van M. de Smet de Naeyer de 300,000 frank niet zou krijgen 1 Maar dat hij beginne met zijnen goeden wil te toonen en de verlangde som te vragen! En zoo hij niet alles, in eenmaal geven kan, dat hij de vëreischte som op twee of drie be grootingen brenge. Overigens, gebrek aan geld, is bij den mi nister eene ellendige uitvlucht, om niet han- - delend te moeten optreden: wat beteekenen, inderdaad, 300,000 fr. tegenover de 20 miilioen, welke de klerikale meerderheid pas eenige maanden geleden, voor het leger heeft gestemd Tal van fonctionnarissen hebben sedert 1890 hunnen stoffelijken toestand zien ver beteren, zonder dat het voorwendsel van geldgebrek langs ministeriëele zijde ingeroe pen werd. Noemen wij terloops: de leeraars van het middelbaar landbouwonderwijs (1890), de gemeeutesecretarissen (1894), de onderwijzers der oefenscholen, aan de Nor maalscholen gehecht (1895), de gemeenteon derwijzers (1895), de onderwijzers der ge vangenissen (1890), de agenten der douanen en accijnsen (1896), de onderwijzers der wel- dadigheidsscholen (1891, 1894 en 1896), de officieren tot kapitein bevelhebber medebe- grepen, de geestelijken (1900), de bedienden van het kadaster (1900) en onlangs werd een wetsontwerp neergelegd, om de wedden der vrederechters en hunne griffiers te verhoo- gen. A!s er voor de voornoemde fonctionnaris sen, die bijna allen meer wiDnen dan de pro fessors ,der middelbare scholen, geld voor handen was, millioenen zelfs, waarom durft de minister thans het voorwendsel van geld gebrek inroepen? Is het schaamteloosheid of slecht verdoken vijandschap, jegens ons middelbaar onder wijs? Inde brochuur welke voor ons ligt komen drie vergelijkende tabellen voor, telkens eene lyst ambtenaars opgevend, wier geleerdheid gelijk staat met die der professors van de Middelbare scholen. Ze zijn welsprekend in hunne naakte cijfers De maximumwedde van een bestuurder der Weldadigheidsscholen is 8000 fr. daarte gen staat die eens bestuurders in de Middel bare scholen, 'c zij 3300 frank. Tusschen die twee uitersten, somt de brochuur eea tiental soorten ambtenaars op, die, met eene zelfde geleerdheid als de bestuurders der Middelba re scholen, veel meer winnen. Zelfde gang in de bewijsvoering voor de regenten (2500 fr.) tegenover de kadastercontroleurs (5000 fr.) en voor de onderwijzers (2200 fr.), te genover de vredegerechts-grifffers van 3" klasse (3800 fr.) En die toestanden worden nog beschamen der, als men ze vergelijkt met hetgeen Hol land, Zweden, Duitschland en Frankrijk voor hun middelbaar onderwijs betalen. In die landen stijgen de jaarwedden van 5000 tot 7000 fr.in België kunnen de professors onmogelijk fatsoenlijk leven, wanneer ze niet wat duimkruid aantruuwen, of zoo ze zich niet letterlijk afslaven met cumuls of bijzondere lessen. O, zeker, de heer Bréal had gelijk, toen hij schreef dat het Belgisch Staatsbestuur het eenige in Europa was, dat tegen zijn eigen onderwijs samenzwoer 1 Laat ons hopen, dat er, onder de Belgische senatoren en volksvertegenwoordigers, ten minste één man van hart zal gevonden wor den, om zich het lot der verongelijkten aan te trekken en den waren toestand op de na tionale tribune bloot te leggen, tot bescha ming van den Minister-belover de Trooz. Dezes rol van huichelarij en harteloosheid om zijne onderhoorigen voor een hongerloon ooder bedreiging met den knoet, voort te ja gen, moet eindigen, 't zij goedschiks, 't zij kwaadschiks 1 Dat eischen wij voor de eer, van ons land (VI. Gazet). J. Hoste. Een vos verliest zijn haar maar niet zijne knepen, zegt de spreuk en de waarheid hier van is nogmaals gebleken te Aalst. Bij het eventjes overblikken der kiezerslijsten, heb ben de liberalen ondervonden dat zij ditmaal alweer zoo min als de bijbel zijn te betrou wen, duister blijven op vele plaatsen en hoe genaamd niet geschikt om door te gaan voor de waarheid. Een wat nauwkeuriger onderzoek bracht aan 't licht dat sieur Bethune, de heksen meester in dit kunstje, zich zeiven overtrof fen had. Het regende weldra rekwesten op 't stad huis. 't Geleek eene ware overstrooming. Er zijn zoo weinig reklamatiën inge diend riep de minister uit der Kamer. Dit kan waar zijn voor elders, niet voor Aalst, want Aalst doet zijn ouden roem gestand. Om daarvan een voorbeeld aan te halen, zullen wij zeggen dat alleen voor de lijst der werksbazen en werklieden, kiezers voor de werkrechtersraden en geroepen om de ge meenteraadsleden, luidens het stelsel Hulle- putte, te kiezen, do volgende reclamatiën zijn ingediend 38 rekwesten om de inschrijving op de kiezerslijsten te eischen van liberale, demo cratische of socialistische werkbazen moed willig weggelaten. 107 rekwesten om de inschrijving van werklieden te eischen. 120 rekwesten om de afschrabbing van Woes listen werkbazen te eischen, die zonder 't minste recht op de lijst staan. 226 rekwesten om de afschrabbing te eischen van werklieden. Dit maakt 551 onbetwistbare opvorderin gen op een getal kiezers, dat slechts 2,206 bedraagt, 't Zij dus 25 p. h. Aalst slaat dus nog altijd het record. En zeggen dat wij dit alles goedschiks en met gekruiste armen moeten aanschouwen, dat de wet de volledige onschendbaarheid aan de politieke snoeshanen verzekert, die zich aan dit bedriegerswerk overleveren. 't Is te hopen dat de Aalstersche liberalen weldra van dit karweitje tot uitpluizing der kiezerslijsten, zullen verlost worden en sieur Bethune als kieslijst vervalscher een welver diend pensioen zal ontvangen, met toelating den eeretitel van zijn bedrijf te blijven dra gen. M. Buyl, eerste kandidaat. Onze Oostendsche correspondent schrijft ons Wij vernemen en melden met genoegen, dat het comiteit der Liberale Associatie tot inkeer is gekomen en eenparig de eerste plaats op de liberale lijst aan M. Adolf Buyl afstaat. Dit besluit werd genomen in eene bijzon dere vergadering, die zaterdagavond werd gehouden en waarop M. Buyl als uitgenoo- digde teg nwocrdig was. Eene algemeene vergadering zal over dit punt gehouden worden, en wij twijfi/len geen oogenblik of de wijze beslissing van het co miteit zal door iedereen worden goedge keurd. En daarmede weze de eendracht en vrede onder de liberale associatie en kringen van Oostende-Veurne-Dixujuide-Nieuwpoort her steld. Ook dient er nu hand in hand gewerkt, om een tweeden kandidaat met MBuyl naar de Kamer te zenden. Want ditmaal zal de klerikale lijst door eene enkele en volledige liberale lijst bekampt worden. Dit eendrachtig samenwerken zal door alle West-vlamingen met vele genoegen verno men worden. De dompers der Patrie, Uilengalm en Cie wreven zicb reeds in de handen, denkende te kunnen visschen in troebel water! Hun wensch is in rook vergaan De brugsche lange neuzen zullen groen lachen, want het zou niemand moeten ver wonderen, dat een tweede liberale kandidaat de plaats zal innemen van een klerikale nul liteit zooals Pil en Cie. Men schrijft uit Deinze: De brave dorpsherders. Alhoewel de christelijke leering luidt Bemint elkander weet iedereen welk onuitsprekelijk genoegen het is voor de zwartjes, wanneer de eene of andere libe rale propagandist door eene gefanatiseerde buitenbevolking afgerost wordt. Meesten deels zijn zij zelfs de schuld van hetgeen gebeurt, en plaatsen zij zich aan het hoofd der heilige stokslagers. Zoo vertelde de heer Buyl, na do meoling te Deinze, wat er hem gebeurde in een dorpje van Veurnc Ainbacht, in den beginne zijner propagando. De pastoor had er het volk dronken ge maakt, en stond zelf aan het hoofd zijner razende bende, om den heer Buyl af te wach ten. Zoodra deze verscheenwas het een geroep en gefluit dat hooren en zien vergingen. De nonnekens uit een naburig klooster lagen door het venster en zwaaiden met hare neus doeken de menigte toe. HET WEEKBLAD >-■«» »«»--<-

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1