VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Rousbrugge en Poperinghe Wetgevende Kiezing Waasten Le Touquet Komen Wervick Zestiende jaar Zaterdag 3" Mei 1902. Nummer 18. MEETINGEN Zondag 4 Mei IDOV Zondag 11 Mei Zondag 1& Mei Maandag 11) Mei Floegsteert (Sie Haute-Loge) Ploegsteert-Bizet Waarom geen ontbinding der Kamers? Op den buiten. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. p«r jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureelo dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij on onderteek end toe te zeilden. Artikelen ongetce end of pcrsonnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. KandidatenKamer. M. Ernest rVolf, advokaat, volksvertegenwoordiger, uittreden de lid, wezenlijke kandidaat. M. Auguste Brunfaut, fabrikant, bijgevoegde kandidaat. om 3 ure, herberg «AU ROOSTER bij L. Delporte. uitgestald tot later. Om 3 ure «Au cceurjoyeuoc bij Durieux. Om 6 ure «In de halve maan Nieuwestr. om 5 ure, en om 7 ure. Het Laatste Nieuws, Dinsdag 29n April 1902. op die vraag heeft de Flandre libérale geantwoord. België telt 1.472.952 kiezers, waarvan 1.192.771 den 25 Mei zullen opgeroepen worden. 729.807 voor de gedeeltelijke vernieuwing der Kamer in vijf provinciën (Antwerpen, Brabant, West-Vlaanderen, Luxemburg en Namen); 462 964 ten ge volge van de periodieke vermeerdering van het getal volksvertegenwoordigers en sena tors in acht arrondissementen (Aalst, Oude naarde (senator met Aalst) Gent, Charleroi, Thuin (senator met Charleroi), Zoringen, Luik en Verviers). 280.181 kiezers wor den thuis gelaten (St-Niklaas, Dendermonde, Hasselt, Maeseyck-Tongeren, Bergen, Door- nik-Ath, Hoei-Borchworm) Het ministerie kon dus geen voorwendsel tot ontbinding vinden. De echte reden van die weigermg is eene lage kwestie van zetels. De verkiezing in de arrondissementen waar een nieuwe volksvertegenwoordiger moet verkozen worden, heeft plaats door en kele meerderheid van stemmen, zonder bal loteering. Welnu, de uitslagen, die een verkiezing onder het meerderheidstelsel oplevert, zijn deze niet van een gewone kiezing met E. V., die plaats heeft in geval de heele deputatie van het land moet vernieuwd worden. Aldus zullen de klerikalen twee zetels winnen (Aalst en Gent), de socialisten drie (Charleroi, Zoningen en Luik), een zetel is twijfelachtig tusschen klerikalen en socia listen te Verviers. De liberalen zullen O hebben. In geval de heele deputatie der afzonderlij ke arrondissementen moest vernieuwd wor den, dan zouden de liberalen 3 zetels en de socialisten er evenveel veroveren. De kleri kalen zouden op den kom mogen bijten. Een liberaal zou te Aalst, te Gent en te Luik verkozen worden. Een socialist zou er door komen, niet alleen te Charleroi en Zoningen, maar ook te Verviers. De ontbinding der Kamer zou nog den klerikalen zeer nadeelig zijn in sommige arrondissementen, waar geen kiezing zal zijn. Te St. Niklaas bekwamen liberalen en so cialisten 10.409 terwijl het kiescijfer maar 8686 stemmen bedroeg. Dus een zetel voor de opposisie. Hetzelfde voor Dendermonde. De 3e zetel is gegeven geweest aan een kies cijfer van 8.144. De liberalen socialisten be kwamen 5782 stemmen en de christen demo- kraat 4287, te samen 10.069. Te Bergen hebben de klerikalen den 5® zetel bekomen met 10.620 stemmen, terwijl het quotient der socialisten voor dien zetel slechts 9 stemmen kleiner was. Dit legt uit, besluit de Flandre, waarom de Kamers niet ontbonden worden. Wij voegen hier ook het onze bij en be- weeren dat de klerikale meerderheid zou omvergeworpen worden, indien alle oppo santen den wijzen raad van Paul Jason volg den en alle persoonelijke reden van kant zetten om tegen de gemeenzamen vijand op te rukken, Kwam er een verstandhouding tot stand tusschen de oppositiepartijen te Leuven, te Thurnhout en te Kortrijk, dan zouden de klerikalen weeral drie zetels verliezen. Te Leuven bekwamen de oppositie partijen 31,154 tegen 42,543. Door de verdeeldheid konden zij den 3® zetel niet veroveren, die overging tot den jaknikker De Becker. Deze zetel kwam inderdaad toe aan het quotient 10,835 terwijl het 3® quotient der oppositie 10,384 is. Dus een verschil van 451. Eene verplaatsing van 256 stemmen ware voldoen de om den 3e zetel te veroveren. Te Turnhout kon de verstandhouding van M. Leurs met de liberalen en christen demo craten M. Lepaige naar zijn visscherij in de Nethe in verlof sturen. Eindelijk te Kortrijk is de toestand nog het gunstigst van al. De klerikalen beschikken daar over 35.403 en bezitten 3 zetels. De op positie bezit 19.397 stemmen (11.620 lib... 4595deinok. en 3176 social.) Dit jaar komt een 5® zetel bij. Daardoor wordt het quotient gebracht op 8850. Die 5® zetel zou dus aan de oppositie komen met quotient van 9098 dus 848 stemmen meer dau 't 4° quotient der kle rikalen. Hier zou een christen democraat verkozen worden. Wij begrijpen waarlijk niet waarom M. Plancquaert geen verbond wil aangaan met de oppositie en aldus een deel verantwoor delijk wil zijn dat de herziening der Grond wet vertraagd wordt. Moeten persoonlijke redenen niet voor het algemeen belang wijken, zooveel te meer daar elk partij voor haren kandidaat kan stemmen zonder gecompromitteerde te wor den? De klerikalen hebben alle kans. Het is waarlijk te betreuren dat de gansche oppositie niet hand in hand gaat om dat boel tje op straat te vegen. Argus. Zie, beste lezers, zoo bevond ik mij Zon dag in eene gemeente van den buiten, waar nog verschillige wandelaars van stad naar toe getrokken waren. Ik vloog daar eene herberg binnen, waarop geschreven stond: Gemeentehuis Daar zaten nog twee heeren van stad die zoo over 't een en 't ander den baas ondervroegen over wat den buiten betreft. Op eens viel hun gesprek op de bevolking en een der heeren vroeg aan den baas of het waar was, zooals men in stad vertelde, dat er op den buiten zulke groote armoede heerscht en de werkmenschen zulke kleine daghuren winnen. De Baas. Bah, Mijnheer, om de waar heid te Zeggen, het gaat op den buiten niet al te goed; over achttien; twintig jaren ging het er toch veel beter natoe; en waarbij dat het komt dat wij nu zulke slechte tijden be leven, dat weet ik zelf niet. De Heer. Wel baas toch,leest gij geene gazetten; gij zoudt daar waarschijnlijk wel de reden in vinden. De Baas. Wel ja, mijnheer, ziedaar eene gazet, maar dat heb ik daar nog nooit in gevonden. (De sukkelaar komt met een katholiek voddeken voor den dag). De heeren bezien elkander en grimlachen. De Heer. Maar baas hoe scheelt het hier met den disch De Baas. Hewel, menheer, juist gelijk met het loon der werkmenschensedert dat de daghuren zoo klein zijn, is 't getal dor pelingen die van den disch trekken verdrie dubbeld bij over twintig jaar. Gij kunt wel peinzen, menheer, als den boerenstiel niet en gaat dat de werkmenschen het eerst moe ten bekoopen. De Heer. Weet gij niet baas, wat dat de oorzaak is van 't verkwijnen der boeren en de kleine loonen der werklieden. De Baas. Neen, menheer, weet gij het? De Heer. LuisterGij zegt daar dat het over achttien, twintig jaar beter was dan nu De Baas. Ja, menheer, en aan mijne jaren moet gij toch wel kunnen opmerken dat ik het onthouden heb. De Heer. ik twijfel daar niet aanik heb het zoo goed geweten als gij. Te dien tijde hadden wij een liberaal mi nisterie, en sedertdien, 't is te zeggen sedert achttien jaar hebben wij een katholiek minis terie, of het ministerie dat door de boeren gekozen en herkozen werd om er gestadig van gefopt en bedrogen te worden. Gij moet weten, baas, dat ons katholiek ministerie er alle belang bij heeft dat de boeren en buitenmenschen armoede en hon ger lijden. De Baas. Hoe is dat mogelijk, mijnheer, wat nut kunnen die ministers trekken uit de armoede en den honger van een ander. De Heer. Gij gaat het aanstonds begrij pen, baas. Ik heb u daareven gevraagd en gij hebt mij geantwoord dat het getal dorpe lingen die van den disch trekken, verdrie- i dubbeld is bij over twintig jaar. Wat heeft dat voor gevolg, zult gij mij zeggen, of zooals gij mij daar komt te vragen welk nut het ministerie uit de armoede of honger der menschen kon trekken. Hewel. baas, hebt gij nog niet opgemerkt dat mijnheer geweet wel wie de overhand heeft over die dischgenooten. Hebt gij ook nog niet opgemerkt dat die sukkelaars moe ten dansen en springen volgens dat mijnheer ge weet wie schuifelt. Bemerkt gij niet dat die sukkelaars in tijd van kiezing door mijn heer ge weet wie naar de stembus geleid worden en hem moeten zweren van voor de katholieken te stemmen op straf door zijne tusschenkomst van hun dischgeld of hun welkelijks broodje afgenomen te worden De Baas. Ja, menheer, dat is allemaal zoo en ik begin u te begrijpen. Gij wilt besluiten dat, indien wij allen arm waren dat wij allen Zouden moeten gehoorza men aan menheere ge weet wie of dat wij zouden mogen honger lijden. Bijgevolg heeft hij er belang in dat de menschen honger lijden en armoede hebben, omdat hij te gemakke lijker baas over hen zou kunnen spelen. De Heer. Juist, baas, en aangezien mijnheer gij weet wie er alle belang bij heeft een katholiek ministerie te hebben, spaart hij geene moeite om tot dit doel te geraken. Op die manier worden de boeren uitge zogen terwijl menheer ge weet wie zijne jaarwedde gestadig ziet verhoogen terzelf- dertijd als men de lasten verhoogt. Bijge volg, baas, de lasten die door den boer dubbel en drijdubbel betaald worden komen regelrecht in den coffre-fort van meneer ge weet wie te recht. De Baas. 't Is zoo, menheer, ge hebt gelijk; maar 't is spijtig dat gij dat aan al de boeren niet kunt wijsmaken. De Heer. Ik ga daar juist niet voor uit, baas, maar ik vertel dat hier omdat het alzoo te pas komt en omdat ik hoor dat vele menschen niet weten wat dat er de oorzaak is van hunnen slechten toestand. De Baas. Maar voor dat gij vertrekt, menheer, kunt gij mij ook niet zeggen of er somwijlen geen middel bestaat om dien toe stand te doen veranderen De Heer. Heel eenvoudig, baas, stemt in de toekomende kiezing voor de liberale lijst, aan welks hoofd M. Ernest Nolf, zal staan, en reeds sedert jaren werkt en wroet om de belangen der buitenmenschen te ver dedigen; spijtig dat er zoo niet eenige inde Kamer zetelen gelijk hijhet zou er anders natoe gaan op den buiten. De Baas.Mijnheer geweet wie zegt nochtans dat die M. Ernest Nolf zulk een slechte vent is, die goed is om zijn eigen zakken te vullen. De Heer. Die mijnheer ge weet wie liegt en 't is juist het tegendeel. Moesten er eenige mannen gelijkM. Ernest Nolf in de Kamer zetelen zij zouden een weinig de in komsten van zekere nietsdoeners intoomen om de centen die zij nu te veel hebben in de kas der boeren en werkmenschen te doen terugkeeren. M. Ernest Nolf en zijne libe rale vrienden zouden wel zorgen dat de welstand op den buiten terugkeert. Bijgevolg zou, menheer geweet wie tegenover den buitenmensch geen meesterschap meer heb ben, en't is daarom dat het voor die men heer vele beter en gemakkelijker is met arme hongerlijdende parochianen om te gaan. De Baas. Hewel, menheer, ik zeg voor HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1902 | | pagina 1