TAN IJPEREÏÏ EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Nieuwjaar. Nummer 2. STADSNIEUWS. Goedheil! Goedheil! M. Buyl, de kerk en het geld. Gemeenteraad van Yper. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 £r. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. yoor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen. 15 cent gsr drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten ran verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der bei ie Vlaanderen, als- Swde die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastr&at, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij us onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende v orden niet opgenomen. Het gouvernement antwoordde al tijd dat hij niet kon tusschen komen, daar hij voorstander is der economi sche wet van vraag en aanbod, waar door alleen de betrekkingen tusschen voortbrengers en verbruikers moeten geregeld worden. Waarom protesteeren alle verbrui kers niet De nederigste Belg, vooral als de winter woedt, kent het belang der kolenkwestie. Zijne groote hoofdbre king is zoo goedkoop mogelijk zijn voorraad brand te verkrijgen. De som, die hij daaraan kan besteden is be perkt, en, zijn de kolen duur, dan zal hij op de verwarming moeten sparen. En dat belang, zoo groot voor de huiselijke verwarming, is nog groo- ter voor de nijverheid. Vermeerdert kunstmatig den prijs der brandstof, dan zal de nijverheid kwijnen. Eenige nijverheidstakken, zooals de glasblazerijen en anderen nog, zullen onmogelijk worden. Van daar vermindering der loonen, groo te werkeloosheid en slechte tijd voor iedereen. Al wat gij daar van M. Buyl zegt is geen waar. 't Is een braaf en eerlijk man welken iedereen, die niet verblind is door klerikaal fanatism, eerbiedigt, 't Is een mijner beste vrienden. Hij en niemand anders zal peter zijn van mijn kind. 't Is te nemen of te laten. Vóór het vast besluit van M. Rousseel zich niet te onderwerpen aan de dwingelandij der geestelijkheid, moest de pastoor duim leggen en de dag werd gesteld voor het doopsel. 't Was in de kerk, na de plechtigheid. Wanneer de onderpastoor gedaan had met het kind te doopen, kwamen de koster, de klokkenluider, de missedieuers zich opvol- gentlij k vóór den peter, M. Buyl, aanbieden om hem proficiat te wenschenDaar het zoo de gewoonte is, gaf de peter die goede lieden drinkgeld. Op het oogenblik rechtsomkeer te maken ca Të kerk te verlaten, kwam de onderpas toor ook vooruitProficiat, M. Buyl, zei hij. Voor zulke belanglooze beleefdheid haalde de liberale afgevaardigde een tweefrankstuk uit zijnen vestzak en gaf het aan den onder pastoor, die het met de grootste zorg weg stak. Weer is een jaar verstreken en een nieuwjaar breekt aan. Lieve lezeressen en beminnelijke lezers van het «Weekblad van Yper U allen sturen wij ter dier gelegenheid onze beste wenschen voor 1903 AAN ALLEN HEIL EN GELUK Aan alle onze vrijzinnige instellin gen en maatschappijen wenschen wij voortdurenden en klimmenden bijval, aanhoudenden groei en bloei Aan al onze politieke vrienden, aan alle liberalen, roepen wij toe Goedkoope kolen a, u. b.! Dat het publiek er groot belang bij heeft, de kolen zoo goedkoop mo gelijk te kunnen verkrijgen, dat be hoeft geen lang betoog. Welnu, indien zulks wenschelijk is, dan moet de Staat aan bijzonderen niets toestaan van den kolenbassijn, die onlangs in de Kempen werd ontdekt. Senateur Finet dringt daarop aan in de volgende bewoordingen Wanneer het Fransch gouverne ment in 1810 de wet opmaakte, vol gens welke de tegenwoordig geëx ploiteerde koolmijnen aan bijzonderen toegestaan werden, dan was men verre van te voorzien welke uitbrei ding de koolnijverheid in het begin der XX® eeuw zou bereikt hebben. De bevolking beliep slechts het derde van de tegenwoordige, en zij verbruikte hout als brandstof, 't Was profijtiger, het hout kostte zoo duur niet als nu. Nijverheden, zooals gieterijen, glasblazerijen en anderen waren ge vestigd in boschstreken en gebruik ten ook hout. Andere nijverheden zooals de suikerraffinaderijen, de ijze renwegen, enz., waren nog niet ge boren. En degene, die bestonden, hadden in 't geheel het belang niet dat ze sindsdien verkregen, De zaak kolen rekende dus voor zeer weinig mede in de nijverheid en in de huiselijke verwarming. En nochtans zorgde de wetgever van 1810 er voor om te vermijden dat verbonden, tusschen de conces- sionnarissen gesloten, er zouden toe geraken kunstmatig den prijs der kolen te verhoogen. Welnu, dat gevaar, dat men reeds ia 1810 voorzag, is sindsdien zeer vreeselijk geworden. In den Senaat w erd daar verschei dene malen over geklaagd. Ziehier een feit dat gebeurd is te Veurne. Wij verhalen het zonder de minste uitleg ging, aan onze lezers de zorg der overweging latende. Over eenige dagen gaf Mevr. Rousseel van Veurne aan het land een burger meer. Haar echtgenoot, boezemvriend van den heer Volksvertegenwoordiger Buyl, ging naar den onderpastoor om over het doopsel j van zijn nieuwen erfgenaam te spreken. 't Is zeer wel, zei de man der kerk, maar vooraleer dag en uur vast te stellen, begeer ik te weten wie de peter zal zijn. 't Is M. de Volksvertegenwoordiger Adolf Buyl, was het antwoord. Hoe, hij? Een zoo afschuwelijke libe raal? 't Is zoodanig ernstig dat ik zulke zware verantwoordelijkheid op mij niet kan nemenI Gij moeter over spreken aan M. den pastoor. S Gaan wij dus naar den pastoor, zei M. j Rousseel. Goeden dag, M. de pastoor. Gij zult j zeker vernomen hebben dat ik de bevolking j der stad met eene eenheid vermeerderd heb. Ik kom van den onderpastoor, die mij gezegd heeft mij met u te verstaan over het doopsel. Maar dat is de zaak van den onder pastoor. Wat niet belet dat hij mij hier gezon den heeft. Het schijnt dat de keus dien ik gedaan heb van den peter hem niet bevalt. En wie is de peter? 't Is M. de Volksvertegenwoordiger Adolf Buyl. Ho! 11 Hoül Nu begrijp ik de nauw gezetheid van den onderpastoor. Waarom hebt gij zulk een afschuwelijken liberaal voor peter genomen? Weet gij dan niet dat die man veel kwaad doet aan de klerikalen, dat het een dit...? dat het een dat....? dat het eenis? Openbare zitting van Zaterdag 27 December 1902. De openbare zitting wordt ten 5 ure 20 m. geopend. Zijn tegenwoordig: de heeren Colaert,bur gemeester-voorzitterBerghman, schepen; Struye, Boone, Begerem, Fiers, VandenBoo- gaerde, Vanderghote, Vandenpeereboom, Bouquet, raadsledenM. Gorrissen, secretaris. Afwezig: De heeren Fraeys, Iweins, De- caestecker, D'Huvettere en Surmont. Het verslag der zitting van 29 November wordt goedgekeurddat der zitting van 13 December wordt, op het bureel gelegd ter inzage der leden. Bij het aanvangen der zitting staat de heer Schepen Berghman op en de Raad aanhoort rechtstaande eenige woorden van deelne ming gericht tot den eersten magistraat der stad. De achtbare Schepen denkt de tolk te zijn zijner medeburgers met den spijt uit te druk ken welken zij gevoelen ten gevolge van den rouw die den heer Burgemeester treft in den persoon zijner schoonmoeder. Hij ver zoekt den heer Voorzitter aan Mev. Colaert en aan hare familie al de droefheid mede te deelen welke de Raad gevoelt ten gevolge der dood van Mevr. De Neckere. De overle dene, zegt spreker bij het eindigen, zal zeer betreurd zijn, want het was eene vrouw met groote hoedanigheden begaafd. (Alge- meene godkeuring). M. Colaert, diep bewogen, bedankt den heer Schepen Berghman en de heeren Raads leden voor de blijken van samenneiging die zü in deze droevige omstandigheid geven; hij zal zijne vrouw en zijne familie de woor den van droefheid mededeelen, welke de heer Schepen Berghman uitgedrukt heeft. De heer Burgemeester was voornemens de openbare zitting van den Gemeenteraad niet bij te wonen, maar aangezien de be spreking der stadsbegrooting aan de dag orde was, heeft hij gemeend dat zijne tegenwoordigheid er noodig was. (Blijken van toestemming). 1. Mededeelingen. Er zijn geene, of het is dat M. Fraeys eenen brief gestuurd heeft aan den Raad om hem te laten weten dat hij, lid van het Be stuur der Godshuizen hernoemd zijnde, aan zijn mandaat van schepen verzaakt. M. Fraeys is dus ontslaggever, zegt de heer Voorzitter, hij drukt al de dankbaar heid uit die hij hem verschuldigd is voor het deel dat hij genomen heeft aan het beheer der stadszaken en er zal eerstdaags overge gaan worden tot zijne vervanging. (1) 2. Burgerlijke Godshuizenverkooping van hoornen. De Raad brengt een gunstig advies uit na de lezing gehoord te hebben van het proces- verbaai over verscheidene verkoopingen van hoornen en sparren. 3. Burgerlijke Godshuizen afstand van jachtpachten. Deze afstand wordt gedaan aan Mevr. we duwe Mahieu-Thery die vroeger pachteres was. 't Is ten gevolge der onachtzaamheid harer bedienden dat die pachten aangegaan waren geweest met een anderen liefhebber. Gunstig onthaal. De Raad gaat alsdan over tot de bespre king der stadsbegrooting. Wij zullen het verslag dezer bespreking in een naaste nummer geven. Ziehier voor het oogenblik de algemeene herhaling der ontvangsten en uitgaven. Algemeene herhaling der ontvangsten. Buitengewone ontvangsten ir. 158.756-27 Gewone ontvangsten 342.812-58 Totaal fr. 501.568-85 Herhaling der uitgaven. Buitengewone uitgaven fr. 159.429-15 Gewone uitgaven fr. 341.407-62 Totaal fr. 500.836-77 Er is dus een overschot van fr. 702-08. Openbare zitting van Woensdag 31 December 1902. De zitting wordt ten 5 ure 10 m. geopend. Een talrijk publiek is aanwezig. Zijn tegenwoordigde heeren Colaert, Bur gemeester-Voorzitter Berghman, schepen Struye, Begerem, Fiers, Vanden Boogaerde, Vanderghote, Vandenpeereboom, Bouquet, Raadsheeren. M. Boudry, bureel-overste is door den Raad afgevaardigd om de bediening van secretaris te vervullen in vervanging van M. Gorrissen die in verlof is. Afwezig: de heeren Boone, Decaestecker, D'Huvettere, Fraeys en Surmont. Het verslag der zitting van 13 December 11. wordt goedgekeurd; dat der zitting van 27 derzelfde maand wordt op het bureel neergelegd ter inzage der leden. Vooraleer over de dagorde te beginnen spreken, staat de heer Voorzitter op en spreekt met aandoening de volgende rede HET WEEKBLAD -■Ti QOQ<jBBmr». (1) 't Is, om er niet aan te, twijfelen, omdat de beste verstandhouding heerschte in het Schepen college dat M. Fraeys zijn ontslag van Schepen gegeven heeft. Zwijgt Weekblad 1 gij spreekt van al die zaken die onder onze meesters smeulen, gelijk een blinde van de kleuren(N. d. R.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1