VAN IJPEREN IN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Zeventiende jaar Zaterdag 17" Januari 1903. Nummer 3. Onze Boerenbonden. Klerikale vuiligheden. M. De Ridder in den Senaat. Nog de Vrijwilligers. Senaat. STADSNIEUWS. Begrooting der stad Yper voor het dienstjaar 1903. AbonnementspriJ* voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- B»ede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamds artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Bij elke kiezing doen de klerikalen zich doorgaan voor de verlossers van den landbouw, 't Is onder dat op schrift dat zij voortgaan met onze boeren te bedriegen. De stichting der Boerenbonden, die in al onze dorpen bestaan, heeft geen ander doel dan gemakkelijker onze buitenlieden te overheerschen. De comiteiten dezer maatschappijen zijn altijd samengesteld uit den heer van 't dorp, strijdende klerikalen en den pastoor. Welke zijn de weldaden die onze landbouwers uit de Boerenbonden getrokken hebben] Zijn de pachten beterkoop dan vroeger? Moeten zij min werken] Brengendelanden meer op? Is het gezin van den boer beter gekleed en beter gevoed dan over ouds In één woord, heeft de landbouwer op 't ein devan 't jaar meer geld in zijne kas dan vóór de inrichting der Boeren bonden? Neen, duizendmaal neen, de Boe renbonden hebben geen nieuwen welstand verschaft aan onze boeren, integendeel, zij hebben hem meer slaaf gemaakt dan te voren; nu meer dan vroeger zijn zij gelijk kudden in den weg geleid, waar de pastoors ze leiden willen. Al de onpartijdige lieden der ste den en van den buiten zullen met ons bekennen dat noch het ministerie, noch de Boerenbonden, in niets het lot onzer landbouwers verbeterd hebben. Hopen wij dat hunne oogen zullen opengaan en dat die groote klerikale fopperij, die men Boerenbonden noemt, zal geleefd hebben. In het nummer van 14 December van het Zondagblad van Geeraardsber- genblad der katholieken van Geer- aardsbergen, stelt een vuilaard voor op het graf van Zola het volgende grafschrift te plaatsen Hier ligt, hier stinkt, hier rot, De vorst der drekpoëeten, Sta wandelaar..,, broek af En op zijn graf gesch.... Een kruis, hoven aan het blad be- heerscht die vuiligheden. 't Is proper voor den gekruisten God Even zoo onder het uithangbord van den Gekruisten gaf La Croix van Parijs dergelijken verpestenden stank dien men zich herinnerthet Kogel gat van Labor i. Ditmaal is de beleediging nog groo- ter: 't is op een graf dat het kleri- kanailje zijn uitwerpsel beweert te smijten.... Die lieden zouden de ver- kens doen walgen. Krachtens de wet van 16^ December 1851, werden de akten van overzettingen van eigendommen, verkoopingen, giften, erfenissen, enz., ineen daartoe bestemd register ingeschreven in het bureel der hy potheken. Het ministerie heeft daaraan eene ge- heele wijziging toegebracht tengevolge van de vaststelling van het budjet van middelen en wegen. De regels werden geheel veran derd eene gansche wijziging wordt toege bracht aan het ontvangen der rechten, zon der dat die rechten daarom verminderd worden. Verschillige Senateurs, voornamelijk M. De Ridder, liberale Secateur voor Kortrijk- Yper, heeft krachtdadig geprotesteerd tegen dezen maatregel, die zou kunnen strekken om de zoo nuttige als noodzakelijke over schrijving af te schaffen en tegen deze vreemde manier van het. ministerie dat de wetten begint te veranderen ter gelegenheid der bespreking en stemming eener begroo ting. Bij elke kiezing komen de katholieken weer te voorschijn in zake van soldaterij met het oud deuntje: Geen man, geen cent, geen kanon méér. Welnu, de wet, welke zij 't verleden jaar stemden, verhoogt niet alleen de krijgsuit- gaven met verschillige millioenen, maar daarbij nog stelt die wet vast dat het leger met 1,800 man 's jaars zal vermeerderd worden. Men had langen tijd gedacht dat de vrijwilligers zouden afgerekend worden van 'tjaarlijksch kontingent.Doch neen; het ka tholiek gouvernement moet eerst 1800 vrij willigers per jaar hebben, die niet afgere kend worden. Het is slechts, wanneer het getal vrijwilligers jaarlijks 1800 zou over treffen dat men er eenigen zou beginnen af rekenen. In het militiekanton Kortrijk zou men een tiental vrijwilligers moeten hebben, om het aandeel in die 1800 vrijwilligers te leveren; welnu, tot op dit oogenblik hebben zij er nog maar 5 gevonden, dat is de helft van het voorziene getal. Dat kan men eene ware schipbreuk hee- ten der wet Woeste. Om die schipbreuk te wettigen, heeft M. Woeste beweerd, dat zulks voortkomt om dat de voet nog niet genoegzaam gekend is. Ziedaar M. Woeste, die nu komt beweren dat die wet niet gekend isen, toen er kwestie was ze te doen stemmen, beweerde M Woeste met geheel de Rechterzijde, dat 4ie wet door geheel het land gevraagd wierd Om gevraagd te zijn door 't land, moest het land die wet vooraf kennen. Nu is de wet gestemd en de katholieken beweren zeiven dat men de wet aan het land moet doen kennen I Welke kluchtspelers De katholieken hebben die wet in hunne dag- en weekbladen afgekondigdzij heb ben er sinds maanden in hunne gazetten de voordeden doen van kennen. En 't land, dat zegden ze die wet begeerde, wil er tegenwoordig niet van weten! Hier fopt men Frederikl Al de klerikale prietpraat is louter uit- vluchtsel. De waarheid is, dat de klerikalen eene wet gemaakt hebben, waarvan het land niet wil en waarvan het zelfs tegen strever was; daarom is het en daarom alleen dat deze wet, die de krijgslasten zeer veel verzwaart, de uitslagen niet geeft, welke de katholieken of klerikalen er van verwachtten. De katholieken hebben eens te meer hunne kiesbeloften verbroken en aan het land en het volk nieuwe en zware lasten opgedron gen. [De stad Kortrijk, 11 Januari 1903.) Da Senaat heeft Maandag 13 Januari 1903 vergaderd. Bij het aanvangen der zitting spreekt de heer Voorzitter de lofrede uit van M. üenri Iweins d'Eeckhoutte en stelt voor aan de familie van den overledene de uitdrukking van deelneming der vergadering aan te bieden. (Aanvaard). De Senaat begint de bespreking over het wetsontwerp Woeste, de artikels 383 en 386 van het Strafwetboek volledigende (onkui- sche schreeuwen, gezangen en redevoerin gen). Deze bespreking wordt voortgezet in de zitting van Woensdag 14 Januari. In de zitting van Donderdag 15, heeft de Senaat beslist met eenparigheid zijner leden min eene onthouding (M. Braun) al de amen dementen naar de Commissie terug te zen den, voorgesteld op het wetsontwerp voor de aanvulling der artikels 383 en 386 van het strafwetboek. De begrooting op ontvangsten en uitgaven bij bevel en deze der onwaarden en der af lossingen worden met eenparigheid aange nomen. Zitting Dinsdag 20 Januari. De bespreking der stadsbegrooting heeft plaats gehad in zitting van den Gemeente raad van 27 December 11. Deze begrooting is met eenparigheid goedgekeurd geweest min eene onthouding, deze van M. Boone. Wij geven er hier de verschillige hoofd stukken van en de opmerkingen gedaan door verscheidene leden van den Raad. Hoofdstuk I. Buitengew. ontvangsten. 1. Beschikbaar overschot der vorige dienstjaren fr. 66,974-11 2. Terugroepingen en rege lingen 43,780-12 3. Nieuwe ontvangsten 48,002-04 Het totaal der buitengewone ontvangsten is van fr. 158,756-27 Hoofdstuk II. Gewone ontvangsten. 1 Gemeentefonds en belas tingen fr. 207.640-78 2. Stadseigendommen 13.058-00 3. Inkomen der fundatiën 5.220-35 4. Rechten en verschillige opbrengsten 49,684-00 5. Koophandel en nijverheid 19,714-00 6. Openbaar onderwijs 28,927-77 7, Letteren, wetenschappen en fraaie kunsten 2,800-00 8. Ontvangsten bij bevel en verschillige ontvangsten 15,767-68 Het totaal der gewone ont vangsten is van fr. 342,812 58 Algemeene herhaling der ontvangsten. Buitengewone ontvangsten fr. 158 756-27 Gewone ontvangsten 342,812-58 Totaal fr. 501,568-85 Hoofdstuk I. Gewone uitgaven. 1. Middenbestuur fr. 54,000-00 2 Stadseigendommen 17,660-00 3. Koophandel en nijverheid 30.038-17 4. Openbare veiligheid 43.810-00 5. Wegenis,openbare gezond- heidsbestuur 33,125-00 6. Begravingsdienst 8,000-00 7. Eeredienst 2,600-00 8. Openbaar onderwijs 70,503-82 9. Letteren, wetenschap, fraaie kunsten 16,783-82 10. Fundatiën 4,017-35 11. Stadsschuld 33,500-00 12. Pensioenen en toelagen 15,271-78 13. Openbare feesten en schouwburg 4,500-00 14. Uitgaven bij bevel en verschillige uitgaven 17,597-68 Het totaal der gewone uitga ven is van 341.407-62 Hoofdstuk II. Buitengewone uitgaven. 1. Terugroepingen en rege lingen fr. 79,365-04 2. Verschillige credieten 80,064-11 Het bedrag der buitengewone uitgaven is fr. 159,429-15 Herhaling. Gewone en buitengewone ont vangsten fr. 501,568-85 Gewone en buitengewone uit gaven 500,836-77 Overschot fr. 732-08 Er is maar een overschot meer van fr, 732-08 spijts de opbrengst der verkooping van gronden en de onophoudelijke verhoo ging van den gemeentefonds en den bij zonder en fonds. Op eene bemerking van M. Vanderghote, die het leggen eener riool vraagt in de Lange Meerschstraat, antwoordt de heer Voorzit ter dat er zal recht gedaan worden aan de vraag van het achtbare raadslid. M. Bouquet denkt dat met het onderhoud der openbare wandelingen in aanbesteding te leggen zij beter zouden onderhouden wor den; hij is van gedacht dat een crediet van 2000 fr. 's jaars voldoende ware. De heer Voorzitter is geenszins vijandig aan het voorstel van het achtbare lid; hij begeert echter eerst al de noodige inlichtin gen te nemen. Om te kunnen doen kennen wat het onderhoud onzer wandelingen juist kost, zal de heer Burgemeester al de uitga ven betrekkelijk die wandelingen doen aan- teeken. Het voorstel van M. Bouquet zal ifeaStWIÉiftBaiBlIIMtelMaflBBWflnM—WM—MMBM— HET WEEKBLAD s

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1