TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van V per en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. i Zeventiende jaar Zaterdag 24° Januari 1903. Nummer 4. Landbouwfopperij van het klerikaal Gouvernement. Het Liberalism verdedigd voor den Troon. Dood van den Ylaamschen Dichter Julius Vuylsteke. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voorden buiten. 2 50 ft*, voor stad. Per 6 maanden 1 fr 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen; 15 cent pr drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 Cr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd De anuonccn voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Mort wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij «n onderteek.end toe te zenden. Artikelen ongeteekend, of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De katholieken, of liever de kleri- kalen, beweren dat zij de eenige, de ware vrienden zijn van de landbou wers en van de buitenliedende be langen van den landbouw beharti gen, zeggen zij, is de eerste hunner bezorgdheden! In tijden van kiezingen wordt de buitenkiezer let terlijk met beloften overstroomd door die goede apostels van klerikalen maar, na de kiezingen bemerkt men algauw dat de buitenkiezers weêr be drogen werden. Eenige bewijzen tot staving van ons gezegde: Toen de klerikalen in 1884 aan 't hoofd kwamen, zij voerden een Ministerie van Landbouw in, waar rond zij veel gerucht maakten. Zij kondigden alsdan aan, dat een tijd perk van ongelooflijken voorspoed ging aanbreken voor de landbouwers. Zij benoemden landbouwingenieurs en landbouwkundigen bij de massa zij richtten proefvelden in en belgi- scbe eetzalen te Londen om er de kle rikale karotten te doen kennen Zij vonden ook medalies uit voor de hon den en oorringen voor de koeienZij zonden ook hunne vrienden naar den vreemde, om, met groote kosten, be lachelijke en soms dwaze verslagen op te maken. Millioenen werden ver slonden door de vrienden der katho lieke ministers, orider alle slach van voorwendsels, die meestal niet ern stig waren. Zij hebben het geld der lastenbetalers letterlijk verkwist met alle slach van zotte pogingen, zooals de landbouwstokerijen, enz. En wat is de uitslag van dat alles M. van der Bruggen, katholieke Minister van Landbouw, heeft het onlangs zelf gezegd in eene redevoe ring in de Kamer uitgesproken ter gelegenheid eener ondervraging no pens den prijs van het vee. De Minister van Landbouw zegde Sedert 1880 is de prijs der tarwe van 40 ten honderd gedaald, de aardappelen insgelijks de boter van 13 het levend vee is van 2 °/0 opgeslegen, en de steenkolen van 75 ten honderd De gevolgtrekking uit ai die fei- ten af te leiden, is dat de landbouw- bevolking min bevoordeeligd is, dan gelijk welke andere in België zij ziet de prijzen dalen van hetgeen zij voortbrengt, terwijl zij de prij- zen niet verhoogen der steenkolen, die haar zoo noodzakelijk zijn als het voedsel. Ziedaar wat het klerikaal Gouver nement zelf zegt sedert 20 jaar voor den landbouw gedaan te hebben. Wij hebben honderdmaal gezegd, dat de klerikalen den landbouwer be driegen met valsche beloften. De liberalen hebben niet opgehou den aan den landbouwer te zeggen De katholieken hebben u het be schermingsstelsel beloofdMen fopt u! België kan het beschermingsstel sel niet invoeren! Het zou den strijd niet kunnen volhouden tegen Frank rijk en andere groote landen. De katholieken hebben u beloofd de grondlasten te verminderen. Zij spotten met u: het gouvernement heeft te veel millioenen noodig voor alle slach van zotte verkwistingen De katholieken hebben u de in richting beloofd van het landbouw krediet en duizenden andere dingen, die weelde en welstand zouden in uwe huizen brengen. Zij houden u voor den zot Let op, uw toestand zal steeds verergeren en ellendiger worden on der een ministerie van katholieke be- lovers. De landbouwkwestie is eene eenvoudige kieszaak in de handen der katholieken Zij houden de wonde open, om er van te leven, in plaats van te zoeken den landbouw op te beuren en te redden, Indien gij er een bewijs moest van hebben, ge zoudt het vinden in de toejuichingen, waarmede de hooger aangehaalde woorden van Minister van der Bruggen in de Kamer begroet werden. De katholieke of liever kle rikale afgevaardigden hetzij onbe wustheid of onbeschaamdheid schijnen zeer gelukkig te wezen, wan neer zij de ellende der boeren en buitenlieden kunnen doen uitschij nen tegenover den voorspoed der nijverheid Wanneer de klerikale woordvoer ders in het vervolg nog te lande zul len gaan boffen over de weldaden van het katholiek Ministerie, het zal aan onze liberale vrienden voldoende we zen de bovengemelde woorden van Minister van der Bruggen zelf aan te halen, om te doen zien hoe de kleri kale partij de buitenlieden sedert 20 jaar met beloften en leugens paait. Van den eenen kant zullen zij kunnen toonen hoeveel millioenen het kleri kaal Ministerie van Landbouw nutte loos verzwolgen heeft; van den an deren kant zullen zij gemakkelijk kunnen doen uitschijnen dat gelijk Minister van der Bruggen het zelf zegde, na twintig jaar klerikaal bestier, de landbouwbevolking in y Belgie min bevoordeeligd is dan gelijk welke andere. Wij hebben reeds gemeld, zegt de Brugsche Beiaard, dat er met Nieuw jaar ontvangst aan het Hof heeft plaats gehad en Sire te dier gelegen heid eene lange reeks redevoeringen heeft moeten aanhooren. Dat is een van de lastigste kart weitjes aan zijn ambt verbonden, en wat een engelen geduld hij daarbij aan den dag heeft te leggen kan een gewoon menschen- kind zich moeielijk inbeelden. Wij zouden tegenover tal van per sonen, die daar het woord hebben gevoerd, al te streng zijn, indien wij verklaarden, dat hun speesches niet uitmuntten noch door de pittigheid der gedachten, nog door de sierlijk heid van den vorm, waarin ze gego ten werden. Samen genomen vormen zij een weinig smakelijken kost waar tegen, wis en zeker, een fijnproever als Leopold II, zij het dan ook on zichtbaar, de neus moet opgetrok ken hebben. Twee of drie maken uit zondering op den algemeenen regel, en 't valt te betreuren, dat onze kon fraters der hoofdstad de hand niet op de kopij gelegd hebben, om er de ruchtbaarheid aan te geven, welke zij wezentlijk verdienen. Tusschen dezen laatsten stippen wij met genoegen aan, door Staats minister Karei Graux, namens de Hoogeschool van Brussel, vertolkt. Deze rede rolde, dit spreekt van zelf, hoofdzakelijk over de instelling, waarvan hem de leiding is toever trouwd, en behelsde eene greep zeer belangrijke inlichtingen, welke dege nen, die er hunne opleiding genoten of haar een goed hart toedragen welkom zullen zijn. Door liberalen gesticht en onderhouden als het heiligdom, waar hunne princiepen worden gehuldigd en onderwezen; kwam de heer Graux er geleidelijk toe heel vluchtig de libe rale leer te schetsen, en eindigde met deze zinrijke woorden:De Univer siteit drukt hare verontwaardiging uit over den aanslag, door Rubino gepleegd, en met gewettigde fier- heid mag zij luid verkondigen dat, van al de leerstelsels, waaraan de partijen, waarover de Historie ge- waagt, ontspruiten, het liberale het éénige is, wien dergelijke euvelda- den niet kunnen aangevreven wor- den. Zijn oorsprong weert dergelijke uitspattingen. Flink gesproken op het oogenblik, dat de klerikalen zich aanstellen als de natuurlijke verdedigers der... orde, welke slechts het gevolg van brutaal geweld en zedelijken dwang is, maar niet het voortvloeisel eener vredelievende politiek. Een Vlaamsche voorvechter, eene der edel ste aanvoerders van onzen taalstrijd, dichter Julius Vuylsteke, die de Vlaamsche jeugd zoo overtuigd en welsprekend volharding en geestdrift wist in te boezemen, werd ons ontnomen. Hij is gestorven, nu dat het nieuw jong leven overal zoo krachtig opwelt, vol van zelfbewustzijn en eigenwaarde, alsof die gloedvolle scharen haar krachten wilden vereenigen om aan die vergrijsde strijders luid en fier toe te roepen: Gij hebt ge zwoegd en mild gezaaid, maar thans ziet gij uwe gedachten gedijen tot een rijken oogst van nieuwe krachten, die uw werk met heilige toewijding en lofïelijken naijver voortzetten. Julius Vuylsteke was de eerste aanvoerder der Vlaamschgezinde liberale studentenbewe ging. Zijn gansch streven had hij samengevat in dit enkele grondbeginsel, dat Jan Van Beers hem nog in 1887 herinnerdeDe Vlaamsche beweging moet niet alleen de geestdrift voor een schitterend verleden, maar ook de practische levensvoorwaar den voor een vrij volk behartigen. Reeds in 1852 had Julius Vuylsteke aan het Geatsch Athenaeum een Vlaamschgezin- den kring gesticht. Enkelen tijd nadien werd door zijn toedoen het T. S. G. 't Zal Wel Gaan aan de Gentsche Hoogeschool opge richt. Het was toen dat hij al die versjes dichtte, waarin bij zoo blijmoedig en opge wekt de liefde en het studentenleven ver heerlijkte; het waren de zalige jaren toen de Almanak van 't Zal Wel Gaan zooveel opschudding verwekte in de katholieke en franskiljonsche dagbladen, die maar niet begrijpen konden dat enkele jongelieden zoo verwaand het hoofd durfden opsteken om oerbied te eischen voor de taal van hun volk. Het liberalisme in de Vlaamsche gewes ten... Wat zag het er ellendig uit: alsof die enkele heertjes, welke meestal zelfs de taal van hun kiezers niet kenden een machtige geestesstrooming konden te weeg brengen onder het eigenlijke Vlaamsche volk. Julius Vuylsteke was één der eersten, die begrepen dat Clauwaert en Geus twee onaf scheidbare woorden zijn voor hen, die het waarlijk goed meenen met hun volk. En hij besteedde a) zijne krachten aan Het Willems fonds, dat zulk een eerlijken invloed uitge oefend heeft op da ontwikkeling van onze taalgenooten. Men mag het zeggen: Wat het Willemsfonds is, dat heeft het vooral te danken aan Jidius Vuylsteke. In 1887 werd t6 zijner eere eene grootsche betooging ingerichtsinds 1862 was hij lid in het algemeen bestuur van het Willems fonds. Op dit jubelfeest waren al zijne vrien den opgekomen; Jan Van Beers hield een roerende redevoering namens de Vlaamsche Liberale Vereenigingen; Karei Buis, Jan Van Rijswijck hadden üun spreekbeurt: Peter Behoit begeleidde den heer Fontaine, die een lied voordroeg, waarvan Julius Sabbe de woorden geschreven had, en Julius Vuylsteke had in zijn toespraak o. m. gezegd Er zullen binnen 25 jaar nog 7eel an- HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1