TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. J Zeventiende jaar Zaterdag 31" Januari 1903. Nummer 5. De Loting. i Mits 1600 frs. zijt gij vrij. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Senaat. Staatsblad. STADSNIEUWS. Het feest der Oavermoeibaren. Abonnementsprijs Toorop betaalbaar 8.00 fir. per jaar Yoor den buiten. 8 50 fir. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent pr drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fir. per regel. Akkoord per Jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten ran verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voer het buitenland worden ontvangen door den Office de Publtcité, Magdalen&straat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij os enderteekend toe te zenden. Artlkolen ongeteekend of persennaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Wanneer wij Dinsdag laatst de wil de kreten hoorden van dronken ben den die de straten doorkruisten, schoot het ons te binnen dat de jongelingen van 20 jaar geroepen geweest waren om aan de loting deel te nemen. De oude instelling welke nog dag- teekend uit den tijd der vreemde overheersching, zetelt nog altijd om diegenen aan te duiden welke het land zullen dienen. Ze duidt toch ten minste de armen aan. Voor de rijken, voor degenen die eigendommen en fortuinen te ver dedigen hebben, zal het mogelijk zijn zich vrij te maken bij middel van eenige blauwe briefjes; huurlingen de huurlingen ten alle tijde soldaten op dewelke men niet kon rekenen, omdat men hen met geld de overtui ging niet zou kunnen geven, maar behalve dit zouden vastberadene man nen, toebehoorende aan de partij die zich de onvermoeibare tegenstreef ster noemt onzer grondstellige inrich tingen, in groot getal kunnen plaats nemen in de rangen des legers. Ze zouden de propaganda voort zetten die nu reeds niet weinig bijval behaalt bij de soldaten en die zooge zegde bewaarders, die zich onophou delijk uitgeven als alleen bekwaam zijnde het land van de revolutie te vrijwaren, zouden ditmaal het leger aan de oproermakers zelve geleverd zullen ze vervangen. H-et is waar dat be* ««c TCl IZv UjCU tl welke België het geluk heeft te be zitten, denkt dat het leger slechts een hoop huurlingen zijn mag en alleenlijk door jongelingen moet sa mengesteld zijn die, ofwel, eene voor keur hebben voor het vadsig leven, ofwel, uitvaagsels der maatschappij, er niet meer toe geraken hun bestaan te verzekeren, en die dan hunne vrij heid verkoopen om in de kazerne een bijna behoorlijk voedsel te verkrijgen en eene solde als zakgeld te bekomen. Ziedaar, schaamteloos uitgestald, de ware gedachte welke onze mees ters hebben over vaderlandsliefde en burgerplichten. Wat geeft het dat het leger op zulke manier gevormd, geene tech nische waarde bezit, wat geeft het dat men in alle landen erkend heeft dat men van het volontariaat moet afzien als aanvervingsstelsel, maar denken de klerikalen wel de verde diging van het grondgebied te ver zekeren Zij hebben slechts eene zaak te ver dedigen, 't is hunne heerschappij ten dienste gesteld der reactie. Door het leger te bevolken met hunne schepsels, door de priesters met de aanwerving te gelasten, ho pen zij te kunnen rekenen op de macht der bajonetten om hun ramp zalig werk voort te zetten. Wanneer eindelijk de massa's zich zouden her vatten, en aan het schandvlekkend juk ontsnappen der klerikale dwin gelandij, dan zou deze kunnen hare toevlucht nemen tot eene dier staats aanslagen in miniatuur waarvan zij het geheim heeft, om haren invloed te verdedigen. Die ongelukkigen verblind door de politieke drift, zien zelf niet dat dit wapen zoo spoedig tegen hen zou kunnen keeren. Niet alleenlijk waren lYestOlltPe. onvermijdelijke Uito..t welke zij moesten bekomen als zij vergaten dat het leger eene oprechte nationale instelling zijn moet, ge plaatst buiten en boven de partijen, en als zij dit leger verlaagden tot de treurige rol van lijfwacht eens Goe- vernements, dat wil regeeren door de macht tegen de wil der natie. En in afwachting dat het volonta riaat, dat tot nu toe niet gepakt heeft, aanhangers vinde, is het 't ha telijke stelsel der loting, bezwaard door de onrechtvaardige plaatsver vanging, dat zal voortgaan de slacht offers aan te duiden der bloedbelas- ting. Dat is vaderlandsliefde! Op banketten, de maag vol cham pagne, zijn de kaloten vurige vader landers. Dan toasten die bisschops lakeien van... vaderlandsliefde. Het kost aan de knechten niets te spreken van patriotisme 1 Maar wanneer het er op aankomt woorden in daden over te zetten, wanneer er gevraagd word arm en rijk gelijk te stellen op het gebied van plichten, dan zijn de paradema kers en valsche patrioten niet thuis. 01 de klerikale grootsprekers fop pen u, van de geboorte tot het graf. En moeten bekennen dat er nog zooveel werklieden voor -die valsche kaloten stemmen. A l de Belgen gelijk voor de wet, dat willen de liberalen. Kustbode, Zitting van Dinsdag 27 Januari 1903. Vaart Leie-Yperlée. Antwoord van den minister op de vragen gesteld door de heeren Nolf en Van Mer ris: - Zooals ik verscheidene keeren de gele- genheid gehad heb het te zeggen aan mijne achtbare collega's der afvaardiging van Yper, die mij over de kwestie gesproken m hebben, vervolgt mijn bestuur de studiën b-jtrekkelijk het opmaken van een ont- werp dat al de gewenschte voorwaarden van welgelukken aanbiedt voor wat de voltooiing betreft van de deelingsgoot der vaart. De werken zullen hernomen worden zoohaast duze studiën geëindigd zijn. Kiezerslijsten. Antwoord van den minister op de vraag gesteld door M. Nolf. - De lijsten af te leveren te rekenen van 5 December zijn de bijgevoegde lijsten, be- oogd door het art. 82 van het kieswet- boek, bij uitsluiting der voorloopige lijs- ten, die afgeleverd zijn van af den 18 Sep- teniber en waarvan de prijs geen tweemaal - kan geëischt worden. De Looie. van den minister op de vraag - Er mgrtnt ae-nrncirmigen aie ml) ge- geven zijn geweest door het schoolopzicht dat de huidige bevolking der stadsschool voor knechtjes der stad Yper van 264 leerlingen is. Deze school bevat 6 klassen en het middenhoudend getal per klas is dus van 44 leerlingen, cijfer dat leeger is dan het regelend maximum. In die voor- waarden kan er geene sprake zijn de stad Yper te verplichten eene nieuwe klas te n stichten, maar het opzicht zal waken in - overeenkomst met het stadsbestuur, dat de inrichting der school beantwoordt aan de eischen van een goed onderwijs. Interpellaties. M. Troclet vraagt om de Regeering te interpelleeren nopens het Koninklijk besluit in den Moniteur verschenen van 30 Decem ber 1902, dat het recht der arme grijsaards beperkt tot 't verleenen van 65 fr. pensioen, toegestaan door de wet van 10 Mei 1900. De heeren Schinleer en Anseele vragen om te mogen den minister van Landbouw interpelleeren nopens de toepassing der wet op de jacht, voor wat bijzonderlijk het ver leenen van schadevergoedingen aangaat aan de landbouwers ten gevolge der schade aan hunne vruchten en oogsten toegebracht door de wilde konijnen. Vermeerdering van het getal provinciale Raadsleden. Dit wetsontwerp begunstigt de buitenge meenten ten nadeele van de steden. M. Woeste bestrijdt de verhouding ge vraagd door de linkerzijde omdat, zegt hij de brusselsche samenhooping eene te groote meerderheid zou hebben in den provincia len Raad (sic). M. Feron bestatigt dat de Regeering, aangesteld om de toepassing der evenredige vertegenwoordiging te verwezenlijken, te kort blijtt aan hare beloften. Al de amendementen der linkerzijde wor den opvolgentlijk verworpen, rechterzijde tegen linkerzijde en het geheele van het re- geeringsvoorstel gestemd met 66 stemmen tegen 37. M. Nolf stemt tegen, de heeren Colaert en Van Merris stemmen er na tuurlijk voor, In hare zittingen van Woensdag 28, Don derdag 29 en Vrijdag 30 Januari behandelt de Kamer het wetsontwerp over de arbeids ongevallen. Zitting van Donderdag 22 Januari 1903. Voortzetting der bespreking van het wets voorstel Hanrez. De heer Graaf Goblet d'Alvielta besta tigt volgens de statistiek van het depar tement van spoorwegen dat 1.834 werk lieden van het vlaamsche land dagelijks en 1.724 wekelijks zich naar de kooldistrikten van het noorden van Frankrijk en van onze waalsche provinciën begeven. Onder die werklieden behooren het grootste getal tot de arrondissementen Kortrijk en Yper. M. Francotte, minister van nijverheid en arbeid verklaart dat de Regeering de her vorming bestudeert der wetten op de ver gunningen der mijnen en geene vergunning zal toestaan vooraleer deze kwestie geheel opgelost zij. Zitting van Vrijdag 23 Januari 1903. De wetsvoorstellen Hanrez zijn uitge steld. De Commission van ie" Senaat hebben fceHkis gerr'tjAa van" die ontwerpen en zul len er het onderzoek van hernemen zoodra de elementen der studie, door de Regeeriog begonnen, hun zullen toegekomen zijn. De heeren Picard, Hanrez en Lambiotte leggen een wetsvoorstel neder: bijzondere schikking voor de maatschappijen voor de uitbating der koolmijnen. Aanvulling der artikels 383 en 836 van het Strafwetboek. Het volgende amendement is uit de beraadslagingen der afdeelingen gekomen Art. 1. Zal met dezelfde straffen ge straft worden alwie ontuchtigheden zal gezongen, gelezen, verhaald of laten hoo- ren hebben in de openbare vergaderingen en plaatsen beoogd in het 2 van het art. 444. Het geheele van het wetsvoorstel wordt in tweede lezing aangenomen met 68 stemmen tegen 1 (den heer baron de Selys-Long- champs) en 4 onthoudingen (de heeren Fle- chet, Keppenne, Sleurs en Delannoy). De heeren De Ridder en Cantillon hebben ja gestemd. Al. Surmont was afwezig. De Senaat verdaagt zich tot latere bijeen roeping. Door koningiijk besluit van 12aan Januari wordeu benoemd, voor do lichting van 1903. 1° Tot leden der revisieraad der provincie West-Vlaanderen; werkende leden. De heeren H. Loonljens, lid van de Bestendige Deputatie des provincieraads, Thielt; baron J-B.-Bethune id. Oostroosebeke, en E. Cauwe id. Brugge. Plaatsvervangende ledenDe heeren J. Verhaeghe, lid der Bestendige Deputatie des provincieraads, Kortrijk; ea O. Laudas, id. Kortrijk. 2° Tot lid der provinciale commissie van militie, de heer E. Van Hee Veurne. Hoe langer boe schooner! Van langsom beter! Dit was de meening der talrijke toe schouwers die zondag 11. het feest der On- vermoeibaren bijwoonden. HET WEEKBLAD 4-

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1