VAK IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en bet Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. STADSNIEUWS. Zeventiende jaar Zaterdag 14" Februari 1903. Nummer 7. De vaart van de Leie naar de Ieperlee, en <le haven van Nieuwpoort Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij de 30 millioen nieuwe belastingen. Bewezen te kort. Gemeenteraad van Yper. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maandeii 1 fr. Annoncen 15 cent j/tr drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr per 100 Alle berichten Yan verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. (1* Vervolg) Is het niet treurig, te moeten vaststellen dat steenkolen, en de grondstoffen, in zekere nijverheden gebruikt, welke 't Walenland in uitmuntende hoedanigheid leveren kan, ons van England komen, omdat het vervoer der Belgische voortbrengselen te veel kost? Zelfs •worden er ons thans kasseien gezonden nit Noorwegen, niet omdat die beter zijn, maar omdat zij minder kosten. In anderelanden zoekt men, door buiten sporige tolrechten, de vreemde grondstoffen en voortbrengselen te weren. Hier bevoor deeld men die stoffen, ten nadeele der na tionale voortbrengselen, en dit, bij gebrek aan een stuksken vaart. Onder opzicht van verkeerwegen, heeft West-Vlaanderen overigens te klagen onder alle opzichtengestraft met de voorhistori sche spoorwegen der Engelsche maatschappij kan deze provincie zelfs geen eenvoudig stukje spoorweg bekomen, van Roeselaere naar Ardoye, waardoor het verkeer veel vergemakkelijkt worden zou, en waardoor de provincie zou ontslagen wezen van een groot gedeelte der sommen, welke zij thans gedwongen, aan die maatschappij betaalt. Het fbelang van een grooten waterweg, welke het zuiden van Belgie rechtstreeks in betrekking stellen zou met de zee, springt nog beter in bet oog, als men bedenkt dat Frankrijk onlangs besloten heeft tot het graven eener vaart van Mézières, op de Maas naar Duinkerke. Die vaart zal, op geheel ha re lengte, langs onze zuidergrens loopen; zij zal meer dan 200 millioen kosten, en talrijke en erge moeilijkheden moeten te boven ko men. Die vaart, zooals M. Nolf terecht deed op merken in de Kamer van Volksvertegen woordigers (zitting van 20 April 1902), zal den bergrug moeten overtrekken tusschen de Samber en de Schelde, nabij de scheidiogs- heuvelen tusschen de Samber en de Maas; zij zal noodzakelijk zeer talrijke sluizen vergen die zoovele inderpalen zullen wezen voor de scheepvaart. Het zal moeilijk wezen die vaart te spijzen, en 't is te voorzien dat zij eerst na twaalf of vijftien jaar zal kunnen gebruikt worden. In die voorwaarden hangt het om zoo te zeggen van ons af, aan het Fransch ontwerp een groot deel te ontnemen, zijner redenen Tan bestaan, omdat wij, reeds lang voor dat de Fransche werken aangevangen worden, den waterweg van Mézières naar Duinkerke, dien wij op onzen bodem bezitten, reeds ge heel kunnen voltrokken hebben, en die weg over ons grondgebied, zou zooal niet beter zijn, dan toch in staat wezen ernstige mede- diging te doen aan den ontworpen Franschen waterweg. Wij hebben gezegd dat, na voltooiing der middenvaart, de vaart van de Yzer naar Komen het bekken van Charleroi mitsgaders Namen en Dinant, rechtstreeks te water in verbinding zou stellen met de zee te Nieu- poort. Dat rechtstreeksch verkeer is niet alleen noodig om de voortbrengselen van Henegouw naar West-Vlaanderen te brengen; maar eveneens om aan de werkhuizen van Henegouw de onontbeerlijke grondstoffen te verschaffen, welke in Belgie al meer en meer beginnen te ontbreken. Het belang van Nieupoort, de eenige na tuurlijke haven onzer kust, wordt niet ge noeg naar waarde geschat. Die haven is nochtans tot de schitterendste toekomst ge roepen, indien het Staatsbestuur er wil toe besluiten, en dat zal het toch vroeg of laat moeten doen, een paar millioenen op te offeren welke daartoe noodig zijn. Redevoering van M. Nolf (Jaarboeken der Wetgeving 1902:) Ik wil den heer minister maar eene «vraag stellen. Verleden jaar had ik de eer het voorstel te doen, op de buitengewone begrooting voor 1901 een krediet uit te trekken van 250.000 frank voor het voltooien van de vaart van de Leie naar de Yperlee, reeds in 1864 aangevangen. In de zitting van 8 Augustus 1901, ver- zette de heer minister zich tegen mijn amendement in de volgende bewoording. Er is niet de minste kans te studiën vóór zes maanden te zien voltooien, 't Is nutte- loos dit krediet in de begrooting op te ne- men, doch ik beloof bet achtbaar lid dat ik mijn best zal doen om die ongelukkige vaart - te ontrekken aan de waarnemiugsperiode waarin ze zoolang reeds verkeert. Ik zelf zal het noodige krediet vragen, zoodra het oogenblik zal gekomen zijn. Het krediet dat ik vroeg in Augustus laatstleden staat dit jaar uitgetrokken op de begrooting. Ik vraag aan de heer mini- ster, of daaruit moet besloten worden dat de studiën voltooid zijn, de vaart thans ontrokken is aan de waarnemingsperiode en de werken eerlang zullen aangevangen worden. 't Is de eerste maal niet dat men ons een krediet van 250.000 fr. toekent; 't laatste werd uitgetrokken op de begrooting voor 1899, insgelijks bij 't naderen der wetge- vendc kiezing. De Regeering besteedde er 100 frank van, en liet vervolgens de wer- ken onverlet. Het voltooien der vaart van de Leie naar de Yperlee moet overigens thans meer dan ooit de gansch bijzondere aandacht der Re- geering wekken. In Frankrijk werd onlangs besloten tot het graven eener vaart, die Mezières met Duinkerke moet verbinden. Deze vaart zal meer dan 200 millioen kosten en zal met groote moeilijkheden gepaard gaan voor de uitvoering Zij zal de scheidsheuvelen tus- schen de Schelde en Samber en verder die tusschen de Maas moeten doortrekkenze zal noodzakelijk een aantal sluizen tellen, die evenveel hinderpalen voor de scheep- vaart zullen zijn. Die vaart zal men moeilijk kunnen spij- zen en men voorziet dat ze vóór twaalf of vijftien jaar niet zal kunnen benuttigd worden. Waarom zouden wij, onder die omstan- digheden, niet handelend optreden; het hangt om zoo te spreken van ons af aan het Fransche ontwerp een groot deel van zijn reden van bestaan te ontnemen, vermits wij, lang vóór de werken in Frankrijk kunnen aaogevangen worden, onze vaart- lijn Duinkerke Mezières zouden kunnen vol- tooid hebben die op ons grondgebied ligt en zoo niet beter zou zijn dan toch de mededin- ging zou kunnen doorstaan met de ontwor- pen Fransche lijn. Het ware daarom voldoends de hand aan 't sedert jaren begonnen werk te slaan en eenerzijds een eindje van de vaart van 't Centrum, 1 of 3 kilometers, te voleinden en anderzijds onze vaart van de Leie naar - de Yperlee te voltooien. Ik vraag dus aan de Regeering niet uit het oog te verliezen dat het van zeer groot belang is, de door mij aangeduide werken te voltooien, vermits zij het ons mogelijk zouden maken eene internationale vaartlijn van eerste gehalte tot stand te brengen. (Wordt voortgezet Adolf Buyl Volksvertegenwoordiger. 3° De wet van 16 Maart 1865 wijzigen de betrekkelijk de spaarkas. 49 De rechtsvorm en de rechtspleging regelende der onteigening voor openbaar nut. 5" De rechten verhoogende op de alcools, het inkomrecht afschaffende op de kofij en verschillende schikkingen van finan- tieël orde bevattende. Wij zullen de bijzonderheden dezer merk waardige zitting in ons naaste nummer me- dedeelen. In hare zittingen van Dinsdag 3, Woens dag 4, Donderdag 5 en Vrijdag 6 Februari 1903 vervolgt de Kamer de algemeene be handeling over de schadeloosstelling der arbeidsongevallen. Woensdag wordt er beraadslaagd over het in overweging nemen van het wets voorstel, neergelegd door den heer Devigne, waarbij wordt verboden alsemdrank te vervaardigen, te vervoeren, te verkoopen of te slijten. Zitting van Dinsdag 10 Februari 1903. De algemeene beraadslaging over de ar beidsongevallen. De heer Buyl maakt de volgende op merking: Reeds eenigen tijd geleden werd door den heer Colaert het verslag der mid- denafdeeling overgelegd die de begrooting onderzocht van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs. Tot hiertoe echter ontvingen wij dat belangrijk stuk niet. Zou het ronddeelen van dat stuk niet kunnen bespoedigd worden De heer Maroille interpelleert den heer minister van nijverheid en arbeid over de ontploffing van grauwvuur die onlangs in de kolenmijn van Bergen-West plaats greep. Zitting van Woensdag 11 Februari 1903. Vervolg van de interpellatie van den heer Marouille en der algemeene beraadslaging over de arbeidsongevallen. Zitting van donderdag 12 Februari 1903. Staatsgreep. Men verwachtte zich aan de voortzetting van het wetsontwerp op de werkongevallen, gelijk de dagorde het overigens aankondigde. Weinig leden der oppositiepartij tegen woordig. In tegendeel tot ieders verstomming waren al de leden der rechterzijde op post. Wat mocht er wel onder schuilen? Weldra was het geheim opgelost wanneer men bij het aanvangen der zitting, M. De Smet de Naeyer, Kabinetshoofd, het spreekgestoelte zag beklimmen en vijf wetsontwerpen neer leggen. 1» Het palentereht regelende der vreem de maatschappijen. 2° Het registratierecht en het recht van overschrijving regelende betrekkelijk de aanhoopen van kleine eigendommen Openbare Zitting van Zaterdag 31 Januari 1903. De openbare zitting wordt ten 5 u. 10 m. geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Colaert, Bur gemeester-Voorzitter; Bergbman en Struye, schepenen; Boone, Begerem, Fraeys, Fiers, Vandenboogaerde, v'anderghote, Vandenpee- reboom, Bouquet, raadsleden; M. Gorrissen, secretaris. Afwezig: de heeren Decaeslecker. D'Hu- vettere en Surmont. Het proces-verbaal der zitting van 27 De cember 1902 geene aanleiding gegeioa heb bende tot opmerkingen, wordt goedgekeurd dat der zitting van 31 derzelfde maand wordt op het bureel neergelegd ter inzage der leden. 1. Mededeelingen. De heeren Iweins d'Eeckhoutte, zonen, be danken den Gemeenteraad in den naam hun ner moeder en in hunnen naam, voor de indrukwekkende begrafenis aan hunnen be treurden vader gedaan. De heer Voorzitter voegt er bij dat al de medeburgers iu 't al gemeen zich bij de overheden gevoegd heb ben om eenen laatsten plicht te bewijzen aan den voortrefielijken man welken de stad komt te verliezen. (Algemeene goedkeuring). De heer Voorzitter maakt kenbaar aan de vergadering dat het Schepencollege zich voorstelt eene nieuwe straat te maken recht over de Capronstraat. Deze straat zal de Waterkasteelstraat heeten. De Ypersche Rapid Club heeft aan het Schepen college de tabel laten gew@rden der ontvangsten en uitgaven voortkomende van de rijwielkoersen van 3 Augusti 1902. Er volgt uit die stukken dat eene som van 380 fr. 84 gezonden is geweest naar de slachtoffers der ramp van Martinique door de tusschenkomst van het dagblad Le Soir. De heer Voorzitter zegt dat de heeren leden van het Comiteit dezer maatschappij dienen gelukwenscht te zijn voor de nauwkeurig heid waarmede zij hunne rekeningen opma ken want ieder jaar geven zij ons rekenin gen die van eene volmaakte regelmatigheid getuigeD. Den 23 Jan uari 11. is M. de Burgemeester overgegaan tot het overzicht der stadskas. Volgens het proces-verbaal van dat over zicht, is er een overschot van 53.824 fr. 90. Verzoekschriften, geteekend door een groot getal inwoners der stad (211) van Gheluvelt (38), van Becelaere (188) en van Zillebeke (62) zijn in het stadhuis toegekomen, vragrn'e dat de lijn van den buurtspoorweg van Yper naar Gheluwe, door de Meenenstraat, HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1