BLANCHETTE l'Anglais tel qu'on le parle, Een Kamer te Huren voor stille lieden Het avondfeest der Oud-Pompiers. Vlaamsche Ster. HARTSTOCHT Fransch tooneel. Nationale Militie. Yper. Willems-Fonds. Stad Weryick. de Groote Markt, de Boterstraat en de de Stuersstraat trekke. De onderteekenaars dezer verzoekschrif ten doen verscheidene beweegredens gel den die allen ten voordeele der inwoners van de stad zouden zijn, zeggen zij, en voor doel zouden hebben den weg van ten minste een kilometer te verkorten. Het College heeft die vier verzoekschriften onderzocht en het heeft besloten niet terug te keeren op de genomene beraadslagingen, ten eerste voor technische beweegredens, dan voor het gevaar dat de doortocht van den tram zou opleveren, vooral den Zater dag, langs de straten door de onderteeke naars opgehemeld. M. Colaert is verwonderd dat men, na twee jaren, den gang der werken wil on derbreken. Het is onmogelijk de vraag der verzoekers te aanvaarden, des te meer dat de kapitalen ingeschreven zijn en dat zij tot Zillebeke zullen uitbaten. Op het voorstel van M. Begerem de mee ning van den Raad te vragen over die vier verzoekschriften, wordt er beslist met 9 stemmen tegen ééue deze van M. Begerem, en de onthouding van M. Colaert, niet terug te komen op de genomen beslissingen. 2. Bureel van Weldadigheidrekening 1901 en begrooting 1903. Er volgt uit het onderzoek gedaan door de bevoegde Commissie dat de rekening van het Bureel van Weldadigheid voor het dienstjaar 1901, sluit met een overschot van 19.860 fr. 00. Wat de begrooting betreft voor 1903, zijn de ontvangsten en de uitgaven in evenwicht. Er is door de leden van dat barmhartig heidsgesticht besloten geweest eene kas van kapitalen te maken in titels van belgische renten; er zal eene eerste storting gedaan worden van fr. 15.154-00. De Raad brengt een gunstig advies uit 3. Pompierskorpsrekening 1902. De ontvangsten beloopen tot de som van fr. 4.365-89 De uitgaven tot deze van 3.865-87 Overschot fr. 500-02 Goedgekeurd. 4. Hulpkas der Pompiers: rekening j 1902. Ontvangsten fr. 611.26 Uitgaven fr. 374-00 Overschot fr. 267-26 Goedgekeurd. 5. Buurtspoorwegenlijn Yper-Poel- capelle. De heer Voorzitter zegt dat het leggen der lijn van Yper naar Poelcapelle beslist is geweest; de noodige verlangens zijn gedaan geweest; de bijtreding van St Jan en van Langemarck is verzekerdde beraadslaging van Langemarck dagteekent van de maand Juli 11.; al wat te verwezenlijken is zal ge daan worden. 't Is eene enkele mededeeling die de heer Voorzitter aan den Raad wilde doen. 6. Stadseig endommen: vraag tot aan koop van g'r ond in de Waterkasteelstraat. Na de uitleggingen door den heer Voor zitter gegeven, beslist de Raad eene partij grond te verkoopen gelegen in de Water kasteelstraat, van 5 meters voorgevel op eenen instelprijs van 5-50 den vierkanten meter Die grond is aanpalende aan den eigendom van M. Van Alley nes en aan dezen van M. Bouckenooghe. 7. Kerkfabriek van Sl Pietersgrond- verwisseling. Het College, na de kwestie onderzocht te hebben, denkt dat er dient een gunstig ad vies gegeven te worden over die ruiling van grond. De Raad deelt de meening van het Col lege en de kerkfabriek van St Pieters is be machtigd aan M. Beun eenen grond te rui len, gelegen in de Klaverstraat, mits eene som van 475 fr. 8. Kerkfabriek van Sl Nicolaus be grooting 1903. De ontvangsten gelijk de uitgaven beloo pen tot dezelfde cijfers. De Raad geeft een gunstig advies. 9 Burgerlijke Godshuizen: plans, be stekken voor de oprichting van het ge sticht Qodtschalck. 1 De heer Voorzitter. De Commissie dei- Godshuizen heeft ons over twee maanden eene memorie toegezonden betrekkelijk het gesticht te Wytschaete op te richten. Het gesticht Qodtschalck, welker plans en bestekken opgemaakt zijn geweest door den heer architekt Lernould zal zoodanig ge schikt zijn dat men honderd leerlingen kan aannemen. De uitgaven zullen beloopen tot de som van fr. 265,033-16 c. Het zal gebouwd worden op den grond door den erflater aangeduid. Het College heeft de plans en bestekken nagezien en stelt voor een gunstig advies te geven. De kwestie is genoegzaam bestudeerd ge weest; verleden jaar heeft het aanleiding gegeven tot eenige opmerkingen en de be doeling der Godshuizen gelijk onze bedoe ling is den wensch van den erflater te ver wezenlijken (1) De Raad brengt met algemeenheid, min de onthouding van M. Fraeys, een gunstig advies uit. 10. Burgerlijke Godshuizenrekening 1901 en begrooting 1903. Die stukken rnaar eene enkele neerlegging zijnde, worden verzonden naar de rekenings- afdeeling en de openbare zitting wordt ten 6 ure geheven. Zondag 11 gaf de Maatschappij der Oud- Pompiers een prachtig avondfeest, het laat ste wellicht van het winterseizoen. Nog nooit is er meer volk geweest om dit feest bij te wonen en van 6 1/2 ure reeds was de zaal proppens vol. Ook was het programma zeer bekoorlijk opgesteld en men verwachtte zich aan een vermakelijken avond. De vier muziekstukken, uitgevoerd door de Harmonie der Oud-Pompiers Patrie, Jules César, Hamlet en Péché Révé, wer den onthaald op een algemeen handgeklap en uitgevoerd met al de kunst al het talent dat de moedige muzikanten dezer maatschap pij weten aan den dag te leggen, telkens zij hunne nummers van een feest moeten geven. Wij kunnen hier niet genoeg den lof ma ken van den bekwamen muziekmeester, M. Henri Moerman, die geene hinderpalen kent om zijne muzikanten op kunstgebied te lei den. Eere aan hem en eere aan zijue moe dige muzikanten. Het Ballet der Hoveniersdat wij reeds het genoegen hadden gehad in een avond feest e'er Onvermoeibaren te bewonderen, heeft hier insgelijks veel bijval gehad en ge tuigt ten voordeele der onvermoeibare leden van de onvermoeibare maatschappij, die, na het programma harer winterfeesten geslo ten te hebben, zich nog ten dienste stelt der zustermaatschappijen die hare bijtreding vragen. Wij weten haar daarvoor den groot sten dank. Een deftige pleiter (un cliënt sêrieux) is een bevallig tooneelstukje dat eere doet aan de moedige jongelingen die het onder nomen hebben. Het werd opgevoerd met een talent dat men niet zou durven verhoopt hebben van beginnelingen op tooneelgebied. Allen waren ten volle in hunne rol. Wij willen de onbescheidenheid niet begaan de tooneelspelers bij hunnen waren naam te noemen, daar de opstellers van het pro gramma het geradig gevonden hebben dien naam te verzwijgen. Wij zullen slechts zeg gen dat de pleiters zeer natuurlijk waren in hun spel en veel bijval behaalden. De substitut was ingenomen van zijne gewich tigheid en zag met een zekeren hoogmoed neêr op den advokaat die het op zich geno- men had de pleiters tegen de openbare be schuldiging te verdedigen, doch zijne ver waandheid was van geen langen duur en hij ondervond ten volle de waarheid van het spreekwoord: Sic transit gloria mundi. De advokaat was onbetaalbaar in zijne pleit rede. Hij was zoo welsprekend, zoo overtui gend in 't verdedigen van zijnen cliënt dat de Rechtbank eene gunstige uitspraak voor hem zou uitgebracht hebben, toen eensklaps diezelfde advokaat substitut werd en, zijne rol in ernst opnemende, zijne eigene pleit rede vernietigde om den man te beschuldi gen dien hij zoo dapper verdedigd had. De Voorzitter en de bijzitters waren in de war gebracht door die schielijke verandering en men mocht van den voorzitter zeggen Le magistrat suait dans son lit de justice. De deurwaarder ook was goed in zijn schik en hij was het die de afstelling van den substitut en de verhooging van den ad vokaat kwam melden. Kortom een zeer schoon tooneelstuk en een prachtig avondfeest. Wij kunnen niet nalaten de Commissie der Oud-Pompiers geluk te wenschen over al de schoone feesten die zij gedurende het winterseizoen gegeven heeft en wij hopen dat het naaste seizoen deze nog zal over treffen. Z. Morgen Zondag 15 Februari geeft deze maatschappij hare vierde en laatste vertoo ning van het tooneeljaar 1902-1903, met de medewerking van Mevr. Hebbelynck van Antwerpen en mejuffers Zulma en Julia Devers van Yper. De volgende stukken zullen opgevoerd worden Drama in 4 bedrijven door G. Patfoort en J. Debrock. Blijspel met zang door E. Vandendriessche. Opening om 5 ure om 5 1/2 op 't tooneel. Men kan voorop kaarten bekomen bij K. Deweerdt, Rijselstraat, 59, Yper. Op Maandag 16 Februari 1903, ten 8 ure 's avonds, geeft het tooneelge- zelscbap onder 't bestuur van M. SIMON, eene laatste en lnisterlijke vertooning, be staande in Comédieen 3 actes de M. Brieux, EN Comédie en 1 acte par M. Tristan-Bernard. Eene mooie vertooning zooals men ziet die hopen wij er veel liefhebbers zal naartoe trekken. Aangezien de groote onkosten dat deze vertooning eischt is M. de bestuurder ver plicht geweest de plaatsen te stellen aan: 1° pi. 2.50 fr. 2* pl. 1.50 fr. en 3° 75 c. Opening der bureelen om 7 1/2, begin om 8 ure. Men kan voorop kaarten bekomen bij Th. Degroote, Vandenpeereboomplaats, Yper. Benoeming van de burgerlijke leden der militieraden voor de lichting van 1903. YPER. Werkend Voorzitter: M. Parret Henri, Zonnebeke. Plaatsvervangers des Voorzitters1" M. Berghman Justin, Yper. 2® M. Thibault de Boesinghe, Boesinghe. Werkend lid. M. Victoor Eudoxe, burgemeester Meesen. Plaatsvervangers van het werkend lid: 1® M. Struye Eug. schepen te Yper. 2® M. Deboo Remi, burgemeester Oost- vleteren. Boekerij. Open 's Zondags van 10 1/2 tot 111/2 Ure Zilveren Hoofd Vrijen ingang iangs d'ach terpoor t. Werken van Hendrik Conscience. De kerels van Vlaanderen (2 deelen). Een slachtoffer der moederliefde. Simon Turchi. De dichter en zijn droombeeld.-. Het goudland. De burgemeester van Luik Eene verwarde zaak. De kwaal des tijds. Everard 't Serclaes. De keus des harten Mengelingen. Valentijn. Het wassenbeeld. Gerechtigheid van Her tog Karei. Eene welopgevoede dochter.-I Het w onderjaar. Geschiedenis van België (2 deelen.) De leeuw van Vlaanderen. Hoe men schilder wordt. De plaag der dorpen. De omwenteling van 1830. p0 loteling. Het ijzeren graf. De groot- moeder. Het geluk van rijk te zijn. Wat eene moeder lijden kan. Baas Gan- sendonck. Bovo en Lieveken. Eene o te veel. Graaf Hugo van Craenhoven. De ziekte der verbeelding. Avondstonden. De geldduivel. Mensehenbloed. Een goed hart. De twee vrienden. Blinde Rosa. Houten Clara. De jonge Dokter Rikke. Tikke. Tak. Siska van Roo- semaal. Geld en Adel. Bella Stock- De koopman van Antwerpen. nene stem uit het graf. De baanwachter. Een zee mans huisgezins. Schandevrees. Ko ning Oriand. Redevoeringen. - Batavia. Hlodwig en Clotildis. De oom van Felix Roobeek. De schat van Felix Roobeek. De Burgers van Darlingen. Jacob van Artevelde. Iedereen krjjgt boeken in lezing. Ieder boek mag veertien dagen in lezing blyven. De bibliotheek komt verrijkt te worden met een prachtig boekengeschenk gedaan door Mevrouw Emerence Hooren, weduwe Engel Van Eeckhout, In stad. Wij zeggen hier openlijk dank aan Me vrouw Van Eeckhout en wenschen dat hare schoone daad vele navolgers moge vinden. Goede bestuur ondericht voor het volk is ons eenig doel. Wie oos daarin wil helpen, steune onze boekerij BURGERSTAND van den 6 tot den 13 Februari 1903. Geboorten. Sterfgevallen. Zondag laatst gaven de fanfaren Les Amis Réunis een Concert, met de wel willende medewerking van Mejuffer Irma Truwant, van M. Lucien Bonduelle, vio- lonisten en van de maatschappij 1 'Union Chorale van Wervick-Frankrijk. De fanfaren openden het Concert met eene marsch van groot effekt Espoir avenir voorde gelegenheid gecomposeerd door haren jongen en bekwamen bestuurder M. Gustaaf Bonneel. Doen wij terloops opmerken, dat er hier geenszins spraak is van een arrangement of van eene aaneenflanzing van brokken en stukken, maar wel van eene eigenlijke compositie. Door de verzorgde uitvoering van het openingstuk Marie-Henriette door L. Montagne en van eene fantaisie op het opera GuiUaume Tell door Rossini, ver wierven de fanfaren grooten bijval en recht vaardigden het spreekwoord Willen is kunnen Niettegenstaande de tegenwoordigheid van een groot getal nieuwe leden, en dank aan den iever en de opoffering van haren (1) De zaak Godtsehalek heeft te veel verande ringen ondergaan opdat het publiek zou verzekerd zijn van de goede bedoelingen der Godshuizen ge lijk van deze van het Schepencollege. Is 't niet dank aan de interpellatie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gedaan, in zitting van 25 Juni 1901, over de nalatenschap Qodt schalck, door onzen afgevaardigde M. Nolf, en waarover de inwoners der streek hem immer'zul- len dankbaar zyn dat de beheerders uit hunnen slaap zijn gerukt geweest. Zijn zij niet verplicht geweest de wenschen van den erflater te verwezenlijken En't is na meer dan tien jaren uitvluchten ge zocht te hebben, dat M. Colaert, in openbare zit ting van den gemeenteraad komt stoefen met de goede bedoelingen van onze leeuwen die ons lief dadigheidsgesticht beheerenI Allo dan 1 M. de burgemeester, wien zult gij die pil doen slikken (Nota d. R.) j iraHHMIB nar» e c 'I i n ia Gryson Rachel, Dickebusch steenweg. Riems Maria, Bruggesteenweg. De wilde Juliana, Zonnebeke steenweg. Maerten Agnès, Neèrstraat. Vermeerschlvonna, Veemarkt. Dobbels Rosalia, 77 jaar, landwerkster, weduwe van Wastyn Petrus, Lange Thouroutstraat. Vereecke Emilia, 48 jaar, zonder beroep, echt- genoote van Lemahieu Desiderius, Poperinghe- steenweg. Therry Eugenius, 63 jaar, schoenmaker, echt genoot van Laheyne Maria, Meenenstraat. Dethoor Pelagia, 73 jaar, kantenwerkster, we duwe van Verschaeve Petrus, St. Jacobsnieuwweg. Vandevyver Emilius, 73 jaar, weduwenaar van Victoor Mathiide, Dixmudesteenweg. Verhaeghe Perdinandus, 57 jaar, landwerker, ongehuwd, Lange Thouroutstraat. Provost Franciscus, 76 jaar, zonder beroep, we- duwenaar van Dewanckere Amelia, Meenenstraat. Wolff Godefridus, 70 jaar, gepensionneerde mili taire, weduwenaar van Vanaerde Florentia, Korte- meerschstraat. Tancré, Amelia, 86 jaar, zonder beroep, onge huwd, N. Houtmarktstraat. Spriet Sylvia, 36 jaar, huishoudster, echtgenoote Desmedt, Desiderius, Veurne steenweg. Houek, Ludovica, 83 jaar, zonder beroeo,weduwe Debruyne, Franciscus, Weninckstraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 2