AAN DE MAAGLIJDERS. August Souxdorf, NIEUWE KOOPWAREN Tweejaarscte Rui npeerden BERICHT. Krauterwein van Huibrecht Ullrich W- VERSCHILL1GB TIJDINGEN. KOEIMARIT, 24, TE YPEREN, ter gelegenheid van Karnaval, Zijde enSatinette Kostumen en Maskers KOOPDAG Maandag dm 16 Februari 1893, Op Maandag 23 Februari 1893, Ste Ame des briqueteries mécariiques de Nieuport et Extensions Het is het verterend en zuiverend geneesmiddel Krauterwein van Huibrecht Ullrich Mager en bleek wezen, bloedeloosheid, verslapping, g^St^een^ Men hoede zich voor namakingen Door uitscheiding van bedrijf van den heer LOUIS VANOAEYSEELE, Groote Markt, te Yper, Heb ik de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat ik van heden af mij zal gelasten met het onderhouden en plaatsen der electri- sche toestellen door hem geplaatst. Ik beveel mij ook aan uwe geëerde orders, voor hetgeen plaatsen van nieuwe toestellen en noodigheden betreft. CAMILLE LEBRUN, Werkplaats, 3o, de Stuersstraat, Yper bestuurder, M. Anguste Bonneel, zong de Union Chorale zeer liefelijk Les martyrs aux arènes door Laurent de Rillé en Sur les Remparts door Saintis. Mej. Irma Truwant en M. Lucien Bonduelle, violonisten, verrukten de aan hoorders, met respectieflijk: Fantaisie Villageoise door Ant. Gillis en 4e Air varié pour violon, door Felix Aerts en eindelijk een duo voor violen uit te voeren. Niemand zou gedacht heljben, dat zij voor de eerste maal op de planken kwamen! Het goed onthaal van het publiek, zal ze ongetwijfeld aansporen, hunne muzikale studiën u'iet meer iever dan ooit voort te zetten. M.M. Arsène Bliech, en J. Desramaux. speelden Duo concertant door Oanivez, voor Trombone en Bugle. M. J. Desrameauxtreed voorde eerste maal in 't publiek op. M. Léon Bonneel, (zoon van Auguste), toonde door de puike uitvoering eener Fantaisie brillante voor saxophone alto door J. Muldermans, dat de moeilijk heden voor hem niet bestaan! M.M. Henri Leblond en Th. Maricaux- Bonneel, ténors der Union Chorale zongen beurtelings Cest VAngelus par A. Ribes en Air de Lakmé door Léo Delibesdeze nummers vielen in den smaak van 't publiek. Eene aangename verrassing viel ons, op 't einde van 't concert, te beurt: M. Léon Bonneel, leerling van fluit in het Brusselsch conservatorium (zoon van wijlen M. Renri Bonneel, bestuurder der fanfaren kwam onverwachts toe. Voorgesteld door den be stuurder der fanfaren, gaf hij een nieuw bewijs zijner bekwaamheid, met op eene meesterlijke wijze twee zeer moeilijke aria's te spelen. Wat gezegd van M. Paul Bonneel, kluchtzanger, tenzij dat hij het geliefkoosd kind is der bezoekers van concerten, niet alleenlijk te Wervick, maar te Komen en Quesnoy-sur-Deflle, waar hij warm toege juicht is I Voegen wij er nochtans bij, dat hij Zondag laatst zich zei ven overtroffen heeft. Eenparige toejuichingen, terugroepingen, niets ontbrak! Het ware overbodig M. G. Callebert lof toe te zwaaien. Vergenoegen wij ons te zeg gen dat hij de moeilijke taak van begeleider met zijn gewoon talent vervulde, 't is te zeggen als kunstenaar. Kortom schoonen avond, eivolle zaal en volledig succes I Mochten wij weldra nog eens onze dappe re muziekanten toejuichen 1 Wij bedanken ze rechtzinnig, omdat zij ons eenige aange name uren hebben doen doorbrengen, zonder het uitgelezen publiek te vergeten, dat zoo talrijk den oproep der fanfaren beantwoord heeft. Nogmaals dank en tot wederziens Vraagt bij uwen apotheker de Sedatine zij geneest zonder aan de maag te schaden, schedelhoofdpijn, zenuwpijnen, kopzeer. Al gemeen depot: A. Defgnée, 3 Square Mar guerite, Brussel. Vraagt De Beukelaer's Paascheieren Kortrijk. Moordpoging. Nade re bijzonderhedenHet parket heeft zich naar Iseghem begeven, om er een onderzoek in te stellen over den moord, gepleegd op de grensscheiding der gemeenten iseghem en Emelghem. L. D., borstelmaker, heeft zijnen kameraad, C. D.., tijdens eenen twist eenen messteek toegebracht in den rug. De magis traten ondervraagden langdurig M. A...., patroon der herberg waar het geschil tus- schen den dader en zijn slachtoffer ontstond. M. Peeters, wetsdoctor, heeft bestatigd dat de wonde den dood kon voor gevolg hebben. Een aanhoudingsmandaat werd afgeleverd tegen L. D., die voortvluchtig is. Zondagavond zijn dieven, gedurende de afwezigheid der bewoners, binnengedron gen in de woning van Achiel Vanstaceghem, koopman in kleerstoffen, Overleistraat, 44. Na bij middel van hunne breekijzers de voor deur opengebroken te hebben, stalen zij uit eene kas 60 fr. Boven doorzochten zij al de meubelen, wierpen de bedden overhoop en maakten uit eene kleerkas op de slaapkamer, en die ook niet gesloten was, rond de 500 fr. buit. De bewoners, van den schouwburg thuis komende, rond 12 uren, bemerkten den diefstal en dienden dadelijk eene klacht in bij de politie. Vraagt De Beukelaer's Fondants trempès Ingelmun3ter. Zaterdagavond had den de kinderen in de herberg West-Vlaan deren in een kolenkot een kleine doos ge vonden. De dochter des huizes, 16 jaar oud, en haar broeder, 10 jaar oud, legden de doos op den grond en bij middel van een strijkijzer gaf de dochter er een slag op. Eensklaps had eene geweldige ontploffing plaats en de twee kinderen werden ten gronde geworpen. Op den dag kwamen spoedig eenige gebu- ren toegeloopen, en dienden de slachtoffers de eerste zorgen toe. De twee kinderen, als ook de moeder, waren erg gekwetst aan armen en beenen. De slag was zoo hevig, dat hij verscheidene minuten ver gehoord werd. Vraagt De Beukelaer's Chocoladepoe der. Heerlijk! LekkerI De feesten van 1905. De regeering heeft 't inzicht eene hoogere commissie te benoemen onder 't voorzitterschap van mi nister De Trooz, die gelast zoude zijn, met het inrichten van openbaarefeestlijkheden om de 75* verjaring te gedenken van België's onafhankelijkheid. De sneeuw die dezen winter is achter wege gebleven, heeft aan de stad Brussel een mooi sommetje, van 35,000 fr., zegt men doen uitspareu. Inderdaad, elke dag dat het sneeuwt, kost aan de stad eene som van 2000 fr. aan bui tengewoon opruimingswerk. DE SIROOP DEPRATERE is de beste hedendaagsche borstremedie, zij geneest zeker en spoedig den hoest, bron- chieten, influenza, keelpijn, stemverlies, vallingen, asthma, tering enz. Volgens de proef gedaan door de groote geneesheeren is de Siroop Depratere de krachtigste aller hoestgenezende reme- diën, omdat zij spoedig en rechtstreeks werkt door de ademhaling op al de borst- pÜpen zonder de maag te hinderen. Prijs: 2 franken de flesch. Te bekomen te Yper apotheek Socquet, Poperinghe Monteyne, Comen Van Win dekens, Meenen Sioen en Rotiers, en in al de goede apotheken. Eischt altijd de echte siroop Depratere want zij is zonder weerga. heeft de eer aan het publiek ken baar te maken, dat men bij hem MET VOLLE VERTROUWEN, zeer schoone kan bekomen voor beide geslachten, aan zzer genadige prijzen. Daar er een bijzonderen uitgang bestaat is men niet verplicht langs de herberg in of uit te gaan. VAN EN WINKELGERIEF TE KEMMEL. De deurwaarder EMILE NOLLET te YPER, Cartonstraat, 19, zal op te beginnen om 12 uren 't middags, open baarlijk verkoopen ten huize van dame Leonie Ghesquière weduwe Carre te Kem- mel. dorpplaats. Staat van nieuwe koopwaren welke Leonie Ghesquière, We Carre te Kemmel, wenscht openbaarlijk te verkoopen in't klein, gevoegd aan de aanvraag behandigd aan 't Collegia van Burgemeester en Schepenen der gemeen te Kemmel. Gewone voorwaarden en comptant geld met verhoog van 10 e/0 to pa cn to 8 8 00 OPENBARE VERK00PING te Boperinghe BIJ DE STATIE ter herberg bewoond door d'heer Quagébeur-Proot, om 2 ure stipt namiddag VAN SO Beste Welke peerden zijn uitgekozen geweest in de beste streek van Brabant en welke zullen in goeden trouw verkocht worden. Ten verzoeke der Heeren V. Gunst, koop man in Peerden te Staden en de gebroeders Deceuninch, kooplieden in Peerden te Lichtervelde, door het ambt van den Deur waarder ALFONS HOF, Dixmudestraat te Yper. Drie maanden tijd van betaling, mits goe de en welbekende borg ten aanveerden van voornoemden Deurwaarder. Eer dat gij steenen koopt, vraagt prijzen voor gewoone en pracht facadesteenen aan de waar gij altijd in groote hoeveelheid zult vinden, schoone afgewerkte steenen, van uitmuntende hoedanigheid aan de voor- deeligste voorwaarden. Let goed op het adres. Aan allen die ten gevolge eener verkoudheid of vervetting der maag, door 't gebruik van moeilijk te verteren voedsel, te warme of te koude spijzen, of door eene onregelmatige levenswijze, eener der volgende maagziekten verkregen catarrha der maag, maagkrampen, pijn aan de maag, moeilijke spijsvertering en overvuliing beveelt men een goed huiselijk geneesmiddel aan, waarvan men de genezende kracht sinds lange jaren bewezen is. Deze kruidenwijn wordt met goede kruiden, wiens heelkracht erkend is, en goeden wijn bereid. Hij versterkt en geeft nieuw leven aan het spijsverterend organisme van den mensch, zonder pur- geerend te zijn. Hij verdrijft alle storingen der bloedvaten, ver- zuivert het bloed van alle aan de gezondheid verderfelijke stoffen en werkt krachtdadig tot de vorming van nieuw bloed. Door het in tijds gebruiken van den Kraüterwein worden meestendeels de maagziekten bij hun ontstaan gedempt, en men moest nooit aarzelen er het gebruik van te verkiezen boven alle andere remediën, te sterk, vretend en nadeelig aan de gezondheid. Alle voorteekens, zooals: hoofdpijn, oproeiïngen, brand inde keel, winderigheid, keeren van 'thart, braken, enz., en die nog erger worden bij kronische maagziekten, verdwijnen na 't eerste gebruik. Hp vpr<itnnthpiH en tlare onaangename gevolgen zooalsbuikloop, be vel ötupiuoiu vangenheid, hartklop, slapeloosheid, benevens congesties der lever, der milt en de bloedstoringen worden spoedig en op zeer zachte wijze door den Krauterwein genezen. De Krauterwein voorkomt alle slechte spijsvertering, wekt gansch het verterend stelsel op en verdrijft, door eenen lichten afgang, alle slechte bestanddeelen der maag en darmen. slechte spijsvertering, eene onvolledige samenstelling van bloed en van den ziekelij- ken toestand der lever. Ten gevolge van algeheel gemis aan eetlust, zenuwachtige verslapping, aandoeningen, herhaald hoofdzeer, slapeloosheid, verkwijnen de zie- Ken soms langzaam. De Krauterwijn schenkt nieuw leven aan het meest ver zwakt organisme. De Krauterwein vermeerdert den eetlust, vergroot de verte ringskracht en de voeding, versterkt de weefsels, bespoedigt en verbetert de bloedvorming. Talrijke getuigschriften en brieven bevestigen het. Dp Kfjillfprwpin worcit verkocht in flesschen aan fr. 2.50 en 3.50 in de apotheken te Yper, Meenen, Wervick, Comen, W.aasten, Houpline, Armentiers, Belle, Poperinghe, Dixmude, Ledeghem, Rousselare, enz. alsook in alle apotheken van alle groote en kleine lokaliteiten der provincie (Lst- Vlaanderen, van gansch België en der omliggende landen. De apotheken van Yper sturen overigens, zonder verhooging van prijs, van af drie flesschen Krauterwein naar alle plaatsen van België. MEN EISCHE Mijn kruidenwijn is geen geheim remedie; hij is samengesteld als volgt: Malaga- wijn 450,0, Wijngeest 100,0, Glycerien 100,0, Roode wijn 240,0, Sab van wilde sorben 150,0, Kriekensap 320,0, Venkel, Anijs, Alantswortel, Ginseng Americ, Gentiaan wortel, Calmuswortel a. a. 10,0. Men vermenge deze bestanddeel u. M tö S' 9 (O w p O OQ CD OQ CD M ül o o o CO O O O o O o CO O O O o O O to o 1 N O oc 8 W O. cc H*. o o o O) O O O O O) COOÖÖOOMoi ©oooooca© -sta if =35=*=

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 3